background
logotype

Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-4315/20.04.2015 г.) за издадено Решение № 12-РД-1345-00/20.04.2015 г. на Директора на РИОСВ – София за отказ за регистрация и издаване на регистрационен документ на „В.А.С. – СОФИЯ“ ЕООД, ЕИК: 831023108, седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, 1421, район Лозенец, ул. „Кап. Андреев“, № 7, с управител Искрен Спасов

2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София