background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

102 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2017/2018 г.

102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България. Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”. Тазгодишното поредно издание на конкурса ще продължи до 1 юни 2018 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни в сградата на Министерство на здравеопазването. Наградите за финалистите ще бъдат: 9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория, съответно I, II и III място; 3 поощрителни награди, по една във всяка възрастова категория 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас, като и 1 специална награда за най-добро представяне в подхода „Предай нататък”. Проектите, отговарящи на регламента са 102, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 31 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 44 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 27 проекта.

Списъци с номинираните проекти, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове:

1. Номинирани проекти първа възрастова група 1-4 клас

2. Номинирани проекти втора възрастова група 5-8 клас

3. Номинирани проекти трета възрастова група 9-12 клас

Няма установено замърсяване на река Новачица, кв. Изток сочи експресен анализ

Eкспертите на РИОСВ – София, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Изпълнителната агенция по околна среда извършиха незабавна проверка след сигнал за оцветени в лилаво води на река Новачица. Направен е обход по поречието на реката след посочения в сигнала замърсен участък. Към момента на проверката, в присъствието на сигналоподателите не е установено оцветяване и отлагания, както и нерегламентирано изпускане на води от промишлени източници. Взети са проби и е извършен експресен анализ. Резултатите показват, че състоянието на реката отговаря на изискванията за характеризиране на повърхностните води.

Проверките за нерегламентирано горене на отпадъци в София продължават

Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, Столичният инспекторат и Столичната дирекция на вътрешните работи,  продължават контрола върху нерегламентираното горене на отпадъчни материали, които замърсяват въздуха в София. При проверките на автосервизи и площадки за дейности с отпадъци,  от началото на годината, експертите са констатирали още две големи нарушения. Едното е за съхранение на  отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, хартия, картон, пластмаса и опаковки без издадено разрешително за тази дейност, като предвидената санкция за този вид нарушение е от 15 000 до 50 000 лв. Другото нарушение е нерегламентирано съхранение на отпадъци от физическо лице, за което ще му бъде наложена глоба от 2000 до 5000 лв.

При акцията, която започна  на 21 декември и ще продължи поетапно до проверяване на всички обекти, до момента са извършени 18 съвместни проверки, при които са проверени 10 автосервиза и 8 пункта за вторични суровини. Установени са 11 нарушения и са съставени 8 акта, единият от тях е за две нарушения. При 8 от проверените обекти не са констатирани нарушения.

 

Осем акта и два фиша са съставени при съвместните проверки от РИОСВ – София, Столична община и СДВР за контрол върху горенето на отпадъчни материали

Осем акта и два фиша са съставени при съвместните проверки от Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ - София), Столичната община и Столичната дирекция на вътрешните работи за контрол върху горенето на отпадъчни материали, които замърсяват въздуха в София. Проверени са общо 8 обекта, в това число 4 автосервиза и 4 площадки за събиране на отпадъци.

Най-драстичното нарушение е констатирано в автосервиз, където е установено нерегламентирано изгаряне на отработени масла, които представляват опасни отпадъци. На дружеството е съставен акт, като законодателството предвижда санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. При другите три автосервиза е установено, че не притежават работни листа за класификация на отпадъците, за което се предвижда санкция в размер от 5000 до 15 000 лв.

При проверените 4 площадки за събиране на отпадъци също са открити нарушения. При две от проверките е установено, че на площадката незаконно се съхраняват отпадъци от черни и цветни метали и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Предвидената санкция е в размер от 15 000 до 50 000 лв. При проверка на друг пункт за събиране на отпадъци е установено изгаряне на пластмаси и кабели, които са неопасни отпадъци. Предвидената за подобно нарушение санкция е в размер от 1400 до 4000 лв. Беше съставен и акт за не водене на отчетност на количествата приемани и предавани отпадъци, както и два фиша за замърсяване около пунктовете.

 

 

Няма превишаване на показателите на р. Блато сочи експресен анализ

След сигнал за замърсяване на река Блато от експертите на РИОСВ – София и Изпълнителната агенция по околна среда е извършена незабавна проверка. Установено е, че има изпускане на битово-фекални води от канализационната система на Костинброд. Не е установено изтичане на води от дуги източници. Извършено е експресно изследване и са взети водни проби за физико-химичен анализ. Показателите от експресния анализ са в норма. Пробите за двата анализа са взети при преливник №7 и р. Блато на територията на Костинброд и при моста на изхода на с. Мрамор

За окончателното изясняване и установяване на степента на замърсеност е необходимо време за приключване на лабораторните изследвания от физико-химичния анализ от лабораторията на Изпълнителната агенция по околна среда. За резултатите от проверката ще бъде сезирана Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Като източник на изпускането е регистриран преливник от градската канализация на гр. Костинброд. За нерегламентирано изпускане на непречистени отпадъчни води на „ВиК София“ ЕООД ще бъде съставен акт за установено административно нарушение (АУАН).  Ще бъде извършена последваща проверка по цялото корито на река Блато с участието на предствители на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

МОСВ ПОДКРЕПЯ НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”, ОБЯВЕН ОТ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката(МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта(ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България(ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 октомври 2017 г. – 15 декември 2017 г.)участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участницитедо 25 май 2018 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2018 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителнинагради и една специална награда.

Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана тук, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците. 

Седем блатни костенурки са иззети от РИОСВ – София

 

След сигнал за отглеждане на обикновени блатни костенурки (Emys orbicularis)в басейн на комплекс „Чавдар” в с. Чавдар е извършена съвместна проверка от РИОСВ – София и РУ – Пирдоп. Проверяващите установиха на мястото седем обикновени блатни костенурки. Видът е защитен и е вписан в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Седемте блатни костенурки са настанени във ветеринарна клиника „Добро хрумване” за преценка на състоянието, след което ще бъдат изпратени в Спасителен център на фондация „Геа Челониа” в с. Баня, общ. Несебър.

Съгласно изискванията на ЗБР екземпляри от видове, включени в Приложение 3 на закона са забранени за притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна.

За констатираното нарушение на ЗБР ще бъдат предприети съответните административно-наказателни действия.  Физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лева, а на юридическите се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лева.

При проверката е установено, че се отглеждат и 4 червенобузи костенурки (Trachemis scripta elegans) – инвазивен (неместен) вид, чието навлизане и бързо разпространение в естествените местообитания и екосистеми на дадена територия застрашава местното биологично разнообразие.

Не се допуска освобождаване в околната среда на екземпляри от инвазивни видове!

Доброволци от  РИОСВ – София, МОСВ, ПУДООС и ИАОС почистиха Ловния парк в столицата

Над 150 служители на МОСВ, РИОСВ – София, ПУДООС и ИАОСсе включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“, в която министерството за поредна година е партньор. Събраните отпадъци от териториалния обхват на РИОСВ – София бяха извозени на регионалните депа, като за транспортните средства, които се включиха в инициативата бе осигурен свободен достъп. В деня на кампанията общините бяха освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия. Със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) бяха осигурени ваучери за бензин и дизел за автомобилите, които извозваха събраните отпадъци, както и чували и ръкавици за еднократна употреба за участниците.

Общото количество събрани отпадъци на територията на РИОСВ – София е 512, 2 тона, а в почистването са включиха близо 8000 души.

Пожарът в кв. Враждебна е локализиран

Във връзка с възникнал пожар в промишлената зона на кв. Враждебна е извършена съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – София и ИАОС. Пожарът е локализиран и овладян. Взети са проби от двете най-близки населени места – кв. Враждебна и входа на село Кремиковци. Резултатите ще бъдат публикувани веднага след като станат ясни.

Почистено е нерегламентираното сметище в Долни Лозен

След сигнал  за нерегламентирано сметище на изхода на с. Долни Лозен, РИОСВ – София извърши спешна проверка. Установено е, че сметоизвозващата фирма, обслужваща района  е почистила замърсения участък.

Мястото е определено от Столична община като точка за събиране на зелени отпадъци.

РИОСВ - София призовава гражданите да не изхвърлят нерегламентирано различни отпадъци от упоменатите . Инспекцията е дала предписание на сметоизвозващата фирма за стриктно спазване на графика за почистване на мястото и  ще следи за изпълнението.

 

Спасиха Белоглав лешояд на Северната тангента

След сигнали за бедстващ екземляр от вида белоглав лешояд (Gyps fulvus)в района на Северната тангента наСофия, eксперти от РИОСВ – София, Столичната зоологическа градина, Българското дружество за защита на птиците и СДВР провериха информацията на място. Намерен бе млад белоглав лешояд без видими наранявания, попаднал зад оградните мрежи на Северната скоростна тангента. Спасителна операция вдигна птицата на необходимата височина, далеч от платната за движение.

Белоглавият лешояд (Gyps fulvus) е едра, дневна граблива птица. Дължина на тялото и е 95-110 см, а размахът на крилата – 230-265 см. Маховите пера и опашката са черни, останалата част от оперението е бежово-кафява. Главата е покрита с къси бели пухови пера. Яката от пера в основата на врата е бяла при възрастните и кафява при младите. 

У нас белоглавият лешояд гнезди по долината на р. Арда между язовирите „Кърджали“ и „Ивайловград“, но може да бъде видян да търси храна в целите Източни Родопи. Отделни индивиди може да бъдат наблюдавани и в районите на Стара планина, Кресненското дефиле и по Черноморието.

Няма превишение на показателите за КАВ в кв. Казичене
 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София уведомява гражданите, че във връзка с възникналия пожар на територията на кв. Казичене е извършена проверка на показателите на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в автоматичната измервателна станция, които са в норма.

Повален от вятъра вековен дъб ще бъде отстранен

Част от вековно дърво от вида „летен дъб“ в парка на Националната художествена галерия в София беше повалена от вятър в сряда, 12. 07. 2017 г. Дъбът е обявен със Заповед №1301 от 05. 05. 1974 г. за защитен природен обект и е вписан в Държавния регистър на вековните дървета под №636.
Комисия от представители на МОСВ, РИОСВ – София, Дирекция „Зелена система“ – Столична община, район „Средец“ – Столична община, Лесотехническия университет, Общинската полиция и външен експерт по горско стопанство и растителна защита,  оцени  физиологичното състояние на дървото. Експертите установиха, че дъбът е паднал вследствие на загниване в основата на ствола, причинено от патогенна гъба.
Дадено е предписание да се предприемат спешни мерки по отстраняване на останалата част от дървото, тъй като представлява заплаха за  живота и здравето на гражданите. Дъбът ще бъде заличен от регистъра на вековните дървета.

 

 

РИОСВ – София извърши проверка на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман

Във връзка с падналите обилни валежи и обявеното бедствено положение в община Самоков експерти от РИОСВ - София извършиха проверка на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман. Констатирани са наноси, подкопавания и свличания, за които е дадено предписание на оператора да предприеме действия за възстановяване на правилния режим на работа на депото. Проверки са извършени и на Общинското сметище и Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) "Самоков". На сметището е установено наличие на свлечени отпадъци по протежението на пътя, за което е дадено предписание на кмета на общината да предприеме  действия по почистването им. ПСОВ работи в постоянен режим на работа. На улиците "Проф. Захаринов" и "Захари Хаджигюров" има запушени отвеждащи канализационни колектори за отпадъчни води. В момента текат дейности по възстановяване на проводимостта им.

РИОСВ - София ще следи за изпълнението на дадените предписания.

 

 

Списък с пунктове за изкупуване на живи охлюви на територията на РИОСВ - София за 2017 г.

 

Излязоха резултатите от изследване на качество на атмосферния въздух в района на Ботевград

 

След сигнали за остра задушлива миризма в района на Ботевград, по искане на директора на РИОСВ – София беше позиционирана  мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда в периода  7-12 април 2017 г.

След  анализ на резултатите от измерването е установено, че няма превишаване по показателите O3 (озон), CO (въглероден оксид), NO2 (азотен диоксид), NO (азотен оксид), SO2 (серен диоксид), H2S (сероводород), NH3 (амоняк), ФПЧ10 (фини прахови частици), ФПЧ2.5 и безно(а)пирен.

РИОСВ – София извърши две проверки в района „Биовет“ АД

След сигнали от граждани за остра задушлива миризма от „Биовет“ АД в Ботевград, експертите на РИОСВ – София извършиха две проверки на 17 и  22 март. При обходите на площадката на дружеството и прилежащите съседни терени не е установена остра задушлива миризма. Констатирани са нередности по отношение на съхранението на химикалите на площадката, за което ще бъде съставен акт за установане на административно нарушение. Дадени са 12 предписания с различни срокове за изпълнението, за които РИОСВ – София ще следи строго и ще извърши последващ контрол.

По искане на директора на РИОСВ – София ще бъде позиционирана автоматична мобилна лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за изследвание на качеството на атмосферния въздух (КАВ) за период от 3 дни (72 часа), с цел проследяване показателите на КАВ и установяване на евентуално замърсяване от производствена дейност.

След приключване на измерването и получаване на резултати, те ще бъдат анализирани и публикувани на официалната интернет страница на РИОСВ – София.

РИОСВ – София ще извърши контрол на всички производствени източници в района.

Още през 2016 г. инспекцията е включила в годишния си график за мониторинг  Ботевград.  Автоматичната мобилна лаборатория на ИАОС е позиционирана в района на „Биовет“ АД  и са проведени изследвания на КАВ за период от 51 денонощия, равно разпределени в годината (през четирите сезона средно по 12). Регистрираните превишения са единствено по показател финни прахови частици (ФПЧ10), което се дължи в голяма част на битовото отопление, основните пътни артерии и строителството. Нередовното почистване на уличната мрежа също е оказало значително влияние върху количеството регистрирана прах.

С цел бързо и точно установяване на източника на миризми важна роля имат и общинските администрации, които също имат компетенции по прилагането на екологичното законодателство, тъй като биха могли да стигнат по-бързо до източника.

Липсата на достатъчно кислород е причина за мъртвата риба в Алдомировското блато 

Наличието мъртва риба в защитена местност (ЗМ) Алдомировско блато е в резултатна липсата на достъчно кислород след замръзването на блатото през зимния период, констатираха експерти на РИОСВ – София, екип на ИАОС и представители на община Сливница.

След постъпил сигнал в инспекцията е изшършена незабавна проверка на място. При обхода  е установено, че на брега на блатото, граничещ с асфалтовия път има мъртва риба от видовете шаран (Cyprinus carpio) и щука(Esox lucius), както и миризма от започналите гнилостни процеси. Анализът на експресните водни проби, извършен от екипа на мобилната лаборатория на ИАОС показа, че всички показатели са в нормите.

Световният ден на дивата природа се отбелязва на 3 март
 
 
На 3 март е подписана Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), а Общото събрание на ООН обяви датата за Световен ден на дивата природа на 20 декември 2013 г. Тази година мотото е „Да чуем гласовете на младите“, с което се насърчават младежите по целия свят да се справят заедно със сериозните заплахи за дивата природа – загубата и промяната на местообитанията, свръх експлоатацията, незаконения трафик.
 
Над 14 000 вида бозайници и птици, над 8000 влечуги и земноводни и 30 000 вида риби, около 2 млн. вида безгръбначни и около 250 000 вида цветни растения са известни днес. Числеността на много от видовете намалява поради унищожаване на местообитанията или увеличаване на експлоатацията им. През последните столетия основната причината за загубата на повечето от изчезналите растения и животни е човекът. Според експертите завинаги сме изгубили 17 вида и подвида мечки, 5 вида вълци и лисици, 4 вида котки, 10 вида диви говеда, овце, кози и антилопи, 4 вида коне, зебри и магарета, 3 вида елени. Изчезнали са цели видове птици и растения, а точният им брой е трудно да се определи. Без обикновеният човек да подозира, унищожението продължава и в наши дни.
 
Международният контрол на търговията със застрашени видове се извършва чрез Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора CITES, известна като Вашингтонската конвенция, в която членуват повече от 180 страни. Конвенцията действа чрез забрана на международната търговия с непосредствено застрашени видове (Приложение I), както и чрез регулиране и наблюдение на търговията с други видове, които могат да се превърнат в застрашени (Приложения II и III). Основната й цел не е  забраната за търговия, а регулация и устойчиво използване на природата.
 
 
В Конвенцията CITES са включени около 5000 вида животни и 25 000 вида растения. В различните приложения към CITES има много видове от българската флора и фауна: видра, всички хищни птици, двата вида сухоземни костенурки, есетровите риби, вълкът, кафявата мечка, червеногушата гъска, турската боа, белият аполон, всички салепи (диворастящи орхидеи), кокичета, циклами и др.
 
По данни на TRAFFIC (международна мрежа за оценка на търговията с диви видове) през първото десетилетие на 21 век законната търговия на продукти от дивата природа се оценява на почти 100 милиарда евро. За този период в Европа са внесени 3,4 милиона гущери, 2,9 милиона крокодили, 300 000 змии, за да бъдат търгувани като домашни любимци, 3,4 милиона змийски кожи, 424 тона хайвер от есетра десетки милиона кубични метра тропическа дървесина от Африка, Южна Америка и Азия и всички те са CITES видове.
 
Британските митнически служби и Интерпол разполагат с данни, според които незаконният трафик със застрашени видове е с оборот от около 17 млрд. евро годишно (без да се отчита оборотът от нелегален внос на дървесина или продукти от защитени видове). Това нарежда този бизнес на трето място по доходност, след търговията с оръжие и наркотици.
 
В последните години намалява тенденцията за подценяване и пренебрегване на нелегалния трафик на защитени видове и продукти от тях.
 
 
През 2010 г. пет международни организации – CITES, Interpol, UNODC  (Бюро на ООН за наркотиците и престъпността), Световната банка, и Световната митническа организация, обединяват усилията си за борба с незаконната търговия със застрашени видове. Създаден е Международен консорциум за борба с престъпленията срещу дивата природа. Едни от най-застрашените видове в момента са слоновете, тигрите и носорозите.
 
Тигрите и носорозите се използват в нетрадиционната азиатка медицина,  защото се смята, че костите от големите котки са афродизиак, а рогът от носорог е „сигурен лек“ срещу рак. А в това няма нищо вярно – рогът от носорог, например, се състои от същото вещество, от което и човешката коса – кератин.
 
Масовото избиване на слонове за слонова кост е продиктувано от огромния пазар (основно в Китай, Тайланд, Хонконг) от произведения на изкуството, изработени от този материал. Доказано е, че много от международните терористични организации осигуряват част от финансирането си именно по този начин.
 
Въпреки засиления международен контрол и драстичните ограничения, по официални данни на ден се избиват около 100 слона. В Кения всеки ден се води война за опазването на тези „нежни гиганти“. Статистиката  показва, че жертва са десетки екземпляри, убити от бракониери.
 
От незаконната търговия не са „подминати“ и други редки и застрашени видове, папагали, питони, маймуни. В редица африкански държави хиляди от красивите птици се ловят от дивата природа. Папагалите жако се продават за около 20 долара за брой, използват се канали за незаконен трафик и птиците се внасят на черния пазар в Европа, където крайната цена достига до около 1200 – 1500 евро за екземпляр.
 
През 2013, 2014 и 2016 г. Министерство на околната среда и водите съвместно със Световния тръст за папагалите (WPT) проведе три акции и за първи път от Европа бяха върнати в Африка (Уганда) папагали жако, част от заловена на българската граница нелегална пратка. След рехабилитация птиците бяха пуснати отново в природата.
 
 
 
 
Много влечуги също са обект на незаконен трафик – питони, гекони, отглеждани като домашни любимци, крокодили, използвани за изработка на кожени изделия и др. Важно е любителите на екзотичните животни да знаят, че за да отглеждат законно любимците си, които са CITES видове, трябва да имат документи за законен произход, CITES разрешителни за внос/износ и др. Животните подлежат на задължителна регистрация в съответната регионална инспекция по околна среда и води.
 
Пълна информация за изискванията за отглеждане, маркиране  и регистрация на видове по CITES, може да намерите на сайта на МОСВ и РИОСВ.

 

 

Не трябва да се купуват букети с Бодлив залист

Във връзка с наближаващите пролетни празници напомняме, че Бодливият залист (Ruscus aculeatus) е от видовете диворастящи лечебни растения, поставени под специален режим на опазване и ползване съгласно Закона за лечебните растения. Специалният режим се определя всяка година със заповед на министъра на околната среда и водите. 

Събирането за търговски цели на растението от естествените му находища на територията на  страната е забранено, затова не трябва да се купуват букети, в които присъства.

Бодливият  залист, наричан също миши трън, миши чемшир и самодивски чемшир, е вечнозелено храстовидно растение.  Достига височина от 30 до 60 см. Притежава силно разклонено стъбло и пълзящо коренище. Крайните клонки на стъблото са плоски и с ланцетна форма, като на върха са бодливо заострени. Върху тях се разполагат недоразвитите листа, които имат вид на люспици.

Бодливият залист е сенкоиздръжлив вид. Среща се в Централна и Южна Европа, в гори и храсталаци до 900 м надморска височина.

Сигнали за нарушения могат да се подават на „зеления” телефон в съответните Регионални инспекции по околната среда и водите.

Зелен телефон на РИОСВ – София  - 02/856 51 52

РИОСВ – София отбеляза Световния ден на влажните зони

По повод Световния ден на влажните зони – 2 февруари, експерти от  РИОСВ – София бяха в Центъра за опазване на влажните зони "Драгоманско блато". Заедно с представителите на Центъра запознаха децата от екоклуб към СОУ „Христо Ботев“ - Драгоман с биологичното разнообразие на Драгоманското блато и значимостта на влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия.

Влажните зони задържат водните количества при паднали обилни валежи и намаляват риска от наводнения. При периоди на засушаване  служат като естествени резервоари на водата, с което забавят засушаването и компенсират недостига на вода.

 

Денят на влажните зони се отбелязва от 1971 год., когато на 2 февруари в иранския град Рамсар е учредена международната Конвенция за влажните зони, която цели опазването на тези изключителни екосистеми.Водещата тема на Световния ден на влажните зони през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия“ . 

 

ВАЖНО

 

Oтчет за количества флуорираните парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слойза 2016 г.

 

Във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и с цел предоставяне на данни, необходими за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2016г.,ползвателите, преработвателите и операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kgили 5 tCO2 eq и повече флуорирани парникови газовеи вещества, нарушаващи озоновия слой, представят в РИОСВ - София годишен отчет в срок до 15.02.2017г.           

Годишните отчети следва да се представят в РИОСВ – София на хартиен носител и на електронен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

- Оператори на инсталации, които съдържат флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 9. Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно;

Преработватели на флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 8Следва да бъдат включени всички вещества и смеси;

- Ползвателитена флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 7. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси;

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 6. Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно;

Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно формата по Приложение  № 5. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.

       

За контакти: Христина Казлачева тел. 02 / 955 7218

 

Формат за докладване: Приложения

 

 

ЕКИПЪТ НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ ВИ ЖЕЛАЕ ДА НАМАЛИТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИ И ДА Я ВЛОЖИТЕ В СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРИЯТНИ МОМЕНТИ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ХУБАВИТЕ СПОМЕНИ! ДА ПОЧИСТИТЕ ДУШИТЕ И СЪРЦАТА СИ ОТ СТАРИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ И ДА ВЪРВИТЕ НАПРЕД ПО ЕКОПЪТЕКАТА НА ВАШИЯ ЖИВОТ С УСМИВКА! ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА СПОДЕЛИМ ТАЗИ УСТОЙЧИВА СТРАТЕГИЯ С ВАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА!

 

УСПЕШНА НОВА ГОДИНА! 

РИОСВ - София предупреждава туристите за неподходящи условия за туризъм в Биосферен резерват „Бистришко бранище

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София предупреждава туристите, че разрешените за преминаване пътеки в Биосферен резерват "Бистришко бранище" не са подходящи за туризъм в зимни условия. Експерти от инспекцията са направили обход и проверка на място. Констатирали са, че пътеките са опасни през зимния период, поради заледени участъци и паднали дървета, в следствие на лоши метеорологични условия.

РИОСВ - София ще създаде организация по почистване на падналите дървета веднага след като метеорологичните условия позволят. Гражданите ще бъдат своевременно уведомени при създаване на добри  условия за туризъм. Информацията ще бъде публикувана на официалната интернет страница на РИОСВ – София.

Собственикът на елените, които бяха държани в клетка пред столичен мол ще бъде санкциониран

При извършена проверка в района на София Ринг Мол от експерти към Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), град София и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София бе установено, че трите екземпляра от вида северен елен (Rangifler tarandus) са премахнати от обекта.

От ОДБХ, град София ще санкционират собственика, тъй като няма постъпил документ от негова страна за издаване на разрешение за излагане на животните пред търговския обект, за което ще му бъда съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

След извършената справка в регистъра на регистрационните карти по ЗЗЖ в РИОСВ – София е установено, че два от екземплярите са регистрирани през 2014 год. За третия екземляр няма информация в базата данни на Инспекцията. Към момента от собственика на животните не са представени документи за произход, маркировка и регистрация. За нарушение на чл.22, ал.1 от ЗЗЖ на собственика ще бъде съставен АУАН.

Видът северен елен подлежи на регистрация по реда на Закона за защита на животние

На 17декември експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София извършиха проверка във връзка с постъпил сигнал за три елена в клетка пред входа на София Ринг Мол. На място е установено, че животните са от вида Северен елен (Rangifler tarandus). Два от екземплярите са с ушна маркировка, третият видимо по-млад e без маркировка. Предстои последваща проверка, на която са изискани да бъдат предствени документи за регистрация от собственика на животните. Резултатите от проверката ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на РИОСВ – София.

Компетентен орган за състоянието на животните и условията на отглеждане е Българска агенция по безопасност по храните (БАБХ).

РИОСВ – София  отбеляза  Европейска седмица за намаляване на отпадъците 2016

 

По повод осмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО), експерти на РИОСВ – София, посетиха учениците от I-ви и II-ри клас на 39 СУ „Петър Динеков“в столицата.Темата на седмицата тази година е „Използвай малко опаковки“. С интересни мултимедийни презентации децата научиха повече за разделното събиране на отпадъците от опаковки, както и как могат да ги използват повторно. След това изработиха коледни играчки от хартиени, пластмасови и метални опаковки.

ЕСНО е ключово европейско събитие, което насърчава устойчивите действия за ограничаване на негативното влияние на потреблението и образуваните отпадъци върху околната среда и климата. Инициативите, които традиционно се провеждат в рамките на Седмицата са фокусирани върху рационалното потребление и ефективното използване на отпадъците, върху различните етапи на продуктовия цикъл - от производството до потреблението и повторната употреба.

ВАЖНО

РИОСВ - София уведомява гражданите, че документи и информация по преписки се получават само от възложителите и лица с нотариално заверено пълномощно 

ВАЖНО

 

РИОСВ - София уведомява гражданите, че има нови изисквания и разпоредби относно условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка на планове и програми. Измененията са публикувани тук

Излязоха резултатите след пожара на общинското сметище в Пирдоп

Във връзка с възникнал пожар на общинското сметище в Пирдоп и постъпили сигнали в РИОСВ – София на 29 септември за остра, задушлива миризма, в района беше извършен анализ на качеството на атмоферния въздух.

Резултатите по показател ФПЧ10 (фини прахови частици) не показва превишение на средноденонощна норма от 50 µg/m3, съгласно Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 58/2010 г.), при измерена стойност 37,4 µg/m3.

96 проверки през септември отчита РИОСВ – София

Експертите от Регионална инспекция по околната среда и водите – София извършиха през септември 96 проверки, от които 40 планови и 56 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 58 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За отчетния период са съставени 5 акта, от които 3 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 11 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 56 400 лв. Събраните суми от РИОСВ – София по наложени санкции са 2 537, 91 лв.

Акцент през месец септември сапроверките на обекти във връзка с подадени в РИОСВ – София сигнали и регистриране на приплод по ЗБР и  проверки в изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите за извършване на съвместни проверки с представители на Басейновите дирекция по ВЕЦ и МВЕЦ, съгласно утвърден списък. През изтеклия период са извършени всички проверки по ВЕЦ с Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, съгласно утвърдения график.

За периода са предприети действия по 37 сигнали и 2 жалби.

 

Резултати от 24-часовите измервания за качеството на въздуха в Пирдоп

Във връзка с възникнал пожар на общинското сметище в Пирдоп и постъпили сигнали в РИОСВ-София на 29 септември за остра, задушлива миризма в района, е извършен анализ на качеството на атмосферния въздух (КАВ) от мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда.

Измерванията са по показатели O3 (озон), CO (въглероден оксид), NO2 (азотен диоксид), SO2 (серен диоксид), H2S (сероводород), ), NH3 (амоняк) и ФПЧ10 (фини прахови частици).

Съгласно нормите, определени с Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и Наредба 14 от 23 септември 1997 г. за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места се установи, че няма превишаване на показателите O3 (озон), CO (въглероден оксид), NO2 (азотен диоксид), SO2 (серен диоксид), H2S (сероводород) и NH3 (амоняк).

За резултатите на ФПЧ10 (фини прахови частици) е нужно технологично време и последващ лабораторен анализ.

РИОСВ-София ще публикува резултатите веднага след тяхното получаване.

Резултати към 14 ч. на 30 септември 2016 г.

O3 (озон) – 2 µg/m(при норма 180 µg/m3);

CO (въглероден оксид) – 0,5 mg/m(при норма10,0 mg/m3);

NO2 (азотен диоксид)– 2 µg/m3  (при норма 200 µg/m3);

SO2 (серен диоксид)– 22 µg/m3  (при норма 350 µg/m3);

H2S (сероводород)– 0,005 mg/m(при норма0,005 mg/m3);

NH3 (амоняк) – 0,004 mg/m(при норма0,25 mg/m3)

Пожарът на общинското сметище в Пирдоп е загасен

Пожарът на общинското сметище за неопасни отпадъци в Пирдоп е загасен. Към момента има само няколко малки тлеещи огнища. Действията по запръстяване на терена продължават и се наблюдават от общинските органи, с цел неутрализиране на огнищата.

Мобилната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда за измерване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) ще продължи работа до 15.00 ч., когато ще излязат 24-часовите проби. До момента няма превишаване на показателите за КАВ.

РИОСВ-София ще публикува резултатите от 24-часовите измервания веднага след тяхното получаване.

Пожар на сметището за неопасни отпадъци в Пирдоп е вероятната причината за неприятната миризма в района

След постъпили сигнали от граждани за неприятни миризми и дим, усетени в района на общ. Пирдоп тази сутрин,  директорът на РИОСВ – София инж.Ирена Петкова организира незабавна проверка. Към мястото пътува мобилна лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда за измерване на качеството на атмосферния въздух.

Създадена е организация по гасенето на пожара и запръстяване на сметището. Огънят е локализиран и ограничен.

Стопанисването, охраната и ограничаването на достъпа до общински сметища е в компетенциите на кмета на съответната община.

 

РИОСВ – София ще публикува резултатите от измерванията веднага след тяхното получаване.

Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2016

„Умно“ придвижване. Силна икономика

По повод Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите – София  се включиха в хепънинга „Забавна класна стая“, в Борисовата градина. „Учебната програма“ беше богата, цветна и забавна. Деца и ученици от София се запознаха с целите на предстоящата Европейска седмица на мобилността, която се провежда всяка година в периода 16-22 септември. За доброто настроение на гостите се погрижиха любимият тв водещ Цветомир Иванов и аниматорите от Парти агенция „Маска“.

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) е годишна кампания за устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия. Целта на кампанията е да окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да се поканят гражданите да се възползват от всички алтернативи на автомобила.

 

 

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА 16 - 22 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт. През 2016 година „Европейската седмица на мобилността” се фокусира върху темата „Интелигентно и устойчиво придвижване – инвестиция за Европа“, като мотото е „Интелигентно придвижване. Силна икономика“.
                                                                   1467279469EMW_logo_vector !.jpg
И тази година Европейската комисия насърчава популяризирането на темата за устойчива градска мобилност, не само сред местните власти, но и сред други заинтересовани страни, като приканва НПО-сектора, академичните институции, бизнеса, училищата, публични институции също да регистрират свои инициативи за насърчаване на екологосъобразни модели на придвижване.

За повече информация ТУК

Няма превишаване на показателите на р. Искър сочи експресен анализ

Сигнал за изтичане на отпадъчни води от канализационен колектор на Самоков в река Искър бе получен в 18 ч. на 15 август в РИОСВ – София. Извършена е незабавна проверка. Установено е, че има изтичане на част от отпадъчните води в колектора на градската канализационна система на Самоков, следствие от запушване  на канализацията.

Извършено е експресно изследване и са взети водни проби за физико-химичен анализ. Показателите са в норма. Пробите за двата анализа са взети от изхода на ревизионната шахта, от реката след смесване на изпуснатите води от колектора и преди изпускане на отпадъчните води.  

На оператора ВиК ЕООД ще бъде съставен акт за установено административно нарушение (АУАН).

На кмета на община Самоков ще бъде съставен АУАН за установеното наличие на отпадъци от опаковки по поречието и прилежащите територии.

 

Директорът на РИОСВ – София е уведомила Регионална здравна инспекция София и РЗИ в Софийска област за настъпилата авария, за предприемане на действия по компетентност.

.

В събота, 6-ти август, директорът на РИОСВ – София - инж. Ирена Петкова, присъства на станалото вече традиционно освобождаване на птици, организирано от Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“. То се проведе в покрайнините на София – в района на Кремиковския манасир, като бяха пуснати на свобода общо 10 керкенеза. Пет от птиците са излюпени в Спасителния център за диви животни от родители с трайни увреждания. Другите пет са диви сирачета, постъпили от цялата страна и отгледани от приемни родители във волиерите на Центъра.

Зелена игуана е спасена от експерти на РИОСВ – София

Експерти на РИОСВ – София и представители на Зоологическата градина в София спасиха женски екземпляр от вида „Зелена игуана“ (Iguana iguana). Животното е открито от жителка на Вакарел в двора на къщата й.  Намерената игуаната е била в лошо състояние - изключително слаба,  с дължина на тялото около 70 см. Предадена е за отглеждане в Зоологическата градина – София . В момента там има два мъжки екземпляра.

При извършената проверка на регистрационните карти, поддържани в регистъра на РИОСВ – София, не е открит регистриран екземпляр от вида „Зелена игуана“ в с. Вакарел. Регистрацията на този вид животни е задължителна по реда на Закона за биологичното разнообразие. В инспекцията до момента не е получавана информация за изгубен екземпляр.

 

Зелените игуани са вид едри влечуги от семейство Игуанови (Iguanidae). Разпространени са в тропическите области на Централна и Южна Америка ,  живеят по дърветата и се хранят с растителна храна. Достигат дължина 1,5 м, включително опашката и маса 9 кг, като са известни и екземпляри с дължина над 2 м.

РИОСВ – София отбеляза Еньовден - празника на слънцето, водите и билките, с деца от с. Лозен и София

Експертите от инспекцията разказаха на децата за празника и поверията, свързани с него и ги запознаха с различни видове билки: еньовчето, копривата, белия равнец, шипката и др. Разделени на групи малчуганите оцветиха, специално направени на хартия билки и ги сплетоха във венец, през който минаха за здраве. Експерти от Националната служба за защита на природата към МОСВ предоставиха на децата информационни материали.

На 24 юни традиционно отбелеязваме Еньовден – празник на слънцето, водите и билките. Поверието гласи, че събраните в ранното утро на Еньовден треви са лековити и имат най-голяма магическа сила, а след това я загубват. Затова от набраните през този ден терви и билки се прави голям „еньовски венец“ и всички се провират през него за здраве. Според вярванията, водата в реките и кладенците на този ден е лечебна.

Брането на билки, трябва да се извършва в сухо и слънчево време сутрин, след вдигане на росата. Растения, които са брани росни и след дъжд, при сушене почерняват или бързо се запарват и мухлясват. Трябва да знае начинът и подходящите инструменти за бране на билки. Растенията не се късат или скубят, а се режат с нож или ножица, без да се изкореняват и увреждат. Събират се само тези части от билките, които ви трябват (пъпки, плодове,листа и др.) Около 1/3 от добре развитите растения трябва да се оставят, за да могат да се размножават.

 

 

 

МОСВ и РИОСВ - София отпразнуваха Световния ден  на околната среда с хепънинг в Борисовата градина

 

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри празник за Световния ден на околната среда в Борисовата градина в столицата. Той бе организиран от МОСВ и Регионалната инспекция по околната среда и водите - София. Празникът премина под мотото на Световния ден за опазване на околната среда - „За живота на дивите животни!“ е и за нулев толеранс за нелегалната търговия с диви животни. В празника се включиха десетки деца от София и Софийска област и се забавляваха с интересни викторини и игри за дивите животни.

 

„Целта е чрез този празник посланието до стигне до повече хора“, посочи министър Василева. По думите й грижата за природата е важна и именно чрез прояви като днешната вниманието на обществото се насочва към проблемите на дивите животни.

Министърът каза, че често се наблюдават случаи на трафик на диви животни. Има защитени видове и такива в риск , които се изнасят зад граница. Това е нелегална дейност и се наказва от закона, посочи министър Василева. МОСВ и ИА "Митници" следи това да не се случва. Целта е тези животни да бъдат в естествената си среда и по този начин да ги запазим за поколенията, за да не станат изчезващи видове, отбеляза тя.

Министър Василева припомни, че през последните години е имало опити за трафик на папагали жако и на 600 шипоопашати костенурки. Тези животни са върнати обратно в местообитанията им. Тя подчерта, че министерството полага грижа за защитените животни, като например тигри и лъвове, използвани в цирковете. За последните две години 14 мечки са настанени в зоопаркове защото са били експлоатирани или държани в неподходящи за отглеждане места. Установени са и опити за търговия със защитени видове птици или техни яйца, което е наказуемо. За бракониерска дейност се сезира прокуратурата и съдът, за да се процедира разследване и съдебно дело.

 

 

Световен ден на околната среда - 5-ти юни, 2016 г., 10.00 ч., Лятна естрада в Борисoвата градина

 

На 5 юни министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще присъства на празник за Световния ден на околната среда, организиран от МОСВ и Регионалната инспекция по околната среда и водите – София. Събитието е  от 10.00 ч. до 12.00 ч. на Лятната естрада в Борисовата градина.

Мотото на Световния ден на околната среда тази година - „За живота на дивите животни!“, ни приканва към нулев толеранс за нелегалната търговия с диви животни, както и към предприемане на действия за тяхното опазване. На празника с игри и състезания вниманието на децата  ще бъде привлечено към застрашените видове диви животни. Те ще научат и как да реагират и постъпват, когато намерят бедстващо или ранено  животно.

 

Световният ден на околната среда е основният механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб.

 

 

18-ти рожден ден на Природозащитен информационен център „Витоша“

Регионалната инспекция по околна среда и водите – София отбеляза 18 години от откриването на Природозащитен информационен център „Витоша“. На годишнината присъства  зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, директори на дирекции в МОСВ, представители на Природен парк „Витоша“ и район „Витоша“ към Столична община. Експертите на РИОСВ – София представиха презентация за историята на ПЦ „Витоша“. Елизавета Матвеева, участвала в създаването на центъра припомни моменти от реализирането на проекта.

Природозащитният информационен център „Витоша“ е първия от веригата информационно-образователни центрове към защитени територии в България. Центърът е създаден по повод 60-тата годишнина от обявяването на най-стария парк в Югоизточна Европа – Витоша – и отваря врати през 1998 г. Проектът е осъществен със съвместните усилия на Министерството на околната среда и водите и Американската агенция за международно развитие.

 

 

РИОСВ – София отбеляза Деня на Земята с открит урок, игри и засаждане на фиданки

На празника, който се състоя в Природозащитения информационен център „Витоша“ в кв. „Драгалевци“ присъстваха над 50 ученици от София и Софийска област. Официални гости на събитието бяха директорите на РДГ – София, ПП „Витоша“, ПП „Сини камъни“,  ПП „Русенски Лом“, както и представители на ПП „България“, НП „Витоша“ и фондация „Тайм“.

Специални гости на събитието бяха фотографа-алпинист Борис Туечки и Андрей Михайлов – автор на множество живописни платна. Те представиха изложбите си, посветени на планината и гората.

Директорът на РИОСВ – София инж. Ирена Петкова разказа на учениците историята на Деня на Земята и целите, които световните организатори са си поставили – през следващите пет години, до честването на празника за 50-и път да бъдат посадени 7,8 млрд. дървета колкото е населението на Земята.

Беседа на тема „Резервати „Бистришко бранище и Торфено бранище“ изнесоха експертите от екоинспекцията.

За настроението на децата се погрижиха аниматорите от парти агенция „Маска“, подготвени специално по темата за Деня на Земята. Мотото тази година е „Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим”.Чрез подбраните игри и състезания децата разбраха как да пазят нашата планета и как да се грижат за нея.

Фиданките, които малчуганите посадиха осигури Югозападното държавно предприятие.

 

 

 

РИОСВ – София започна инициатива, посветена на Деня на Земята

РИОСВ – София и подвижната класна стая „Земно кълбо“ на фондация "Тайм" започнаха  инициатива за Деня на Земята, който се отбелязва на 22 април 2016 г.  Мотото на тазгодишната кампания на деня е „Дървета за планетата Земя. Нека ги посадим.“ . Директорът на РИОСВ – София - инж. Ирена Петкова  изнесе открит  урок пред  учениците от столичното Частно основно училище „Дружба“ за историята и целите на Деня на Земята.

 

За първи път Деня на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони граждани на Северна Америка участват в демонстрация и настояват опазването на околната среда да стане приоритет на политици, държавници, бизнес среди. През 1990 г. празникът е обявен за международен. България се включва в отбелязването на Деня на Земята три години след това през 1993 г.

 

На 28 март министърът на околната среда и водите Ивелина Василева даде начало на националната образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“, насочена към  популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Част от инициативата е провеждането на Зелена олимпиада, в която деца от  цялата страна ще решават тестове на екологични теми.  Тя се организира за четвърта година от образователния портал Академика БГ.

Ще се радваме ако и Вашите деца се включат в надпреварата по знания за опазване на природата. На този линк младите еколози могат да се регистрират и да решават тестовете от 28 март до 10 май 2016 г.http://zelenaolimpiada.bg/. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Зелената олимпиада  на 20 май 2016 г.

Наред с удовлетворението от споделените знания,  18 участника от начален, среден и горен курс ще бъдат наградени с таблет, mp3 и смартфон.

В заключителните събития по награждаването на най-добрите участници ще се включат и актьорите Димитър Рачков и Васил Василев - Зуека със спектакъла „Яко е да си еко“.

Успех на всички участници! :)

 

 

Награждаване ЕСНО 2015 - Най-успешно партньорство

 

На официална церемония Регионална инспекция по околната среда и водите – София и Фондация Екоцентрик бяха наградени от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева за най-успешно партньорство в Европейската седмица за намаляване на отпадъците 2015 г. Инициативата „Борса за подаряване на вещи“ се проведе в Народно читалище Николай Хайтов – 1936 - София от 23 до 26 ноември 2015 г.
Наградите бяха осигурени от Асоциацията на еколозите от общините в България, която е и национален координатор на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, Министерство на околната среда и водите и Екобулпак.

ЕСНО е ключово европейско събитие, което насърчава устойчивите действия за ограничаване на негативното влияние на потреблението и образуваните отпадъци върху околната среда и климата. Инициативите, които традиционно се провеждат в рамките на Седмицата са фокусирани върху рационалното потребление и ефективното използване на отпадъците, върху различните етапи на продуктовия цикъл - от производството до потреблението и повторната употреба.

 

   

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА ОТ ЕКИПЪТ НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ!!!

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА МНОГО ЗДРАВЕ, ЛИЧНО ЩАСТИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ ПРЕЗ НОВАТА 2016 Г.!

 

 

РИОСВ - София организира Борса за подаряване на вещи

По случай седмата Европейска седмица за намаляване на отпадъците ‘2015 г., РИОСВ – София се включи в инициативата на ЕкоЦентрик, като организатор на Борса за подаряване на вещи. Проявата ще се състои в Народното читалище „Николай Хайтов – 1936“, ул. „Юрий Гагарин“ № 7 (бившето кино „Изток”), от 23 до 26 ноември 2015 г. от 10 до 12.30 ч.

Чрез идеята за размяна на сувенири, книги, играчки и записани на електронни носители филми, книги и самоучители, бихме искали да призовем хората да не изхвърлят вече забравената играчка на детето си, прочетената книга да не стои захвърлена на рафта, а да я разменят с другиго. По този начин ще се опитаме да повишим осведомеността за правилното управление на ресурсите и отпадъците.

Всеки, който иска да се включи в кампанията трябва да знае, че се приемат по/до 3 вещи, които вече не се използват, но са в запазено състояние и не са загубили полезните си качества и свойства. Всеки посетител може да вземе по/до 3 вещи. Няма да бъдат приемани повредени вещи.

Благодарим на домакините от Народно читалище „Николай Хайтов – 1936“ за любезното гостоприемство.

Очакваме ви!

На 28.10.2015 г. в РИОСВ - София е постъпил сигнал за извършване на земно-изкопни дейности и строителство с тежка строителна техника в държавни горски територии в района на х. "Алеко", ПП "Витоша". На 30 10.2015 г. експерти от отдел "Защита на природата", съвместно с експерти от ДПП "Витоша", ТП ДГС - София и РДГ - София, както и подателя на сигнала извършиха проверка на място. На проверката не е присъствал изпълнителя на цитираните в сигнала дейности. Към момента на проверката е установено, че в района на х. "Алеко" и ски писта "Витошко Лале 1" - долна станция в ПП "Витоша" е извършено прокопаване на траншеи и полагане на тръби, а в района на ски писта "Витошко Лале 1" - долна станция, съществува преместваема постройка - павилион.

За подобни дейности РИОСВ - София не е била информирана и не е съгласувала извършването им.

С цел изясняване на всички факти и обстоятелства във връзка с получения сигнал  и направените констатации РИОСВ – София е изискала допълнителна информация от компетентните органи. От инспекцията е организирана повторна проверка на 09.11.2015 г. Поканени са представители на: „Витоша ски“ АД, Столична община, район „Витоша“, РО НСК – София, ТП „ДГС София“, РДГ – София, ДПП „Витоша“ и сигналоподателя.

При установяване на нарушения РИОСВ – София, с оглед компетенциите си ще предприеме съответните законосъобразни действия, включително и санкциониране.

  

Стартира седмото издание на Европейската седмица за намаляване 
на  отпадъците - ЕСНО 2015
Регистрирайте своята идея за дейности преди 6 ноември 2015 г. тук

ВАЖНО

РИОСВ – София уведомява туристите, че във връзка с изпълнение на проект DIR-5113325-14-111 „Опазване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ – София, в т.ч.: Резерват „Торфено бранище“, Резерват „Бистришко бранище“, Поддържан резерват „Училищна гора“, Поддържан резерват „Богдан“, Природозащитен Информационен Център „Витоша“, започва изграждането на система за противопожарно известяване и видеонаблюдение в района на резерватите Бистришко бранище и Торфено бранище.

 

Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2015

Избери. Промени. Комбинирай. 

По повод Европейската седмица на мобилността експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите – София ще се включат в откриването на велоалея в гр. Правец, реализирана по проекти „Алея за пешеходен туризъм и колоездене“ – етап II и III.

Откриването е на 15 септември 2015 г. от 16.30 ч. при скейт-съоръженията на велоалеята.

Ще се проведат и спортни игри, свързани с алтернативните начини за придвижване - състезания с велосипеди, скейтборди и летни кънки. Експертите от РИОСВ – София ще разкажат за Европейската седмица на мобилността, чиято цел е да провокира местните власти да въведат и насърчат устойчивата градска мобилност, както и хората да използват други алтернативи за придвижване, а не автомобили.

На участниците ще бъдат раздадени награди, осигурени от Министерството на околната среда и водите и РИОСВ – София.

Европейската седмица на мобилността е годишна кампания за устойчива градска мобилност, с подкрепата на Европейската комисия. След старта си през 2002 година, въздействието на Европейската седмица на мобилността непрекъснато нараства, както в Европа, така и по света. През 2014 година общо 2013 градове от 44 държави са били официално регистрирани за кампанията.

През тази година „Европейската седмица на мобилността” и „Do The Right Mix – Придвижвай се разумно” обединяват усилия, за да засилят съдействието за развитие на устойчива градска мобилност!

Няма превишение на праговите стойности на измерваните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздухв гр. София

Във връзка с постъпили сигнали за остра задушлива миризма на територията на София, РИОСВ – София уведомява, че до 9 часа на 27 август 2015 г. няма регистрирани превишения на праговите стойности на наблюдаваните основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух (фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон). Автоматичната система за мониторинг не е отчела превишения на нормите. Пунктовете включени в системата на територията на София са: АИС „Надежда”, АИС „Дружба”, АИС „Орлов мост”, АИС „ИАОС Павлово”, АИС „Хиподрума”, АИС „Копитото”.

РИОСВ – София ще продължи да следи техните показания. Eкип от експерти на инспекцията прави обследване за източника на миризмата.

 

Проверка на сигнал за струпани строителни материали в с. Герман

РИОСВ – София провери сигнал на Сдружение „Независим обществен контрол“, Обединени сдружения "Подвитошка яка" и Коалиция за устойчиво развитие, за наличието на незаконно депо за фрезован асфалт на Агенция пътна инфраструктура в защитена зона „Лозенска планина”.

На 20 август  експерти на РИОСВ – София, Столичния инспекторат и Районната администрация - Панчарево установиха 200 м3 фрезован асфалт, складиран в имот № 14831.6539.8, по Кадастралната карта и регистър на с. Герман, район Панчарево.  Теренът е общинска собственост и не е част от туристическата инфраструктура. Не попада в защитени зони от Националната екологична мрежа, нито в  защитена зона „Лозенска планина“  (отстои на  2,33 км югоизточно от границите ѝ). Теренът се използва за временно складиране на фрезован асфалт, с който ще бъдат насипани няколко улици във вилната зона на с. Герман. Тези дейности са съгласувани със Столична община.

На основание чл. 155, ал. 2 от ЗООС е направено предписание за действия по почистването на имота до 18.09.2015 г.

Въпреки отправената покана, на проверката не присъстваха жалбоподателите.

 

 

На 15 август 2015 г., експерти от РИОСВ – София присъстваха на станалото вече тадиционно освобождаване на птици, организирано от Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“. То се проведе в покрайнините на София – в района на Кремиковския манасир. Пет керкенеза, два от които излюпени в Спасителния център, полетяха от ръцете на децата, присъстващи на събитието и на министъра на околната среда и водите – г-жа Ивелина Василева.  

 

ВАЖНО

РИОСВ - София напомня на лицата, извършващи дейности с отпадъци, че срокът на издадените по реда на отменения Закон за управление на отпадъците разрешения и регистрационни документи изтича на 13.07.2015 г. (§ 6., ал. 1 от  Преходни и заключителни разпоредби на нов ЗУО, обнародван в ДВ, бр.53 от 13.07.2012 г.).
В чл. 35 от Закон за управление на отпадъците са уточнени документите, които фирмите трябва да притежават за извършване на дейности по третиране на отпадъци. Заявленията за издаване на съответния документ по чл. 35 от ЗУО се подават по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите, публикувани на интернет страницате на МОСВ и РИОСВ – София, раздел „Отпадъци". Образци на заявления за дейности с отпадъци

 

ВАЖНО

Регионална инспекция по околната среда и водите - София уведомява туристите, че от 23 юли 2015 г. започва почистването на пътеките в Биосферен резерват "Бистришко бранище" и Резерват "Торфено бранище".

Почистени ще бъдат следните маршрути:

Биосферен резерват "Бистришко бранище" - от х. "Алеко" до с. Бистрица, от х. "Алеко" до х. "Физкултурник" и от почивен дом "Ведра" до х. "Погледец"

Резерват "Торфено бранще" - от Черни връх до х. "Кумата"

Почистването е във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на дейности по маркиране на терен границите на резервати и поддържани резервати, както и дейности по отразяване границите на Поддържан резерват „Богдан“ в кадастралната карта и кадастралния регистър на землището на гр. Копривщица, Софийска област и в картата на възстановената собственост на землището на гр. Клисура, област Пловдив“ по проект „DIR-5113325-14-111„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ – София, в т.ч.: Резерват “Торфено бранище”, Резерват “Бистришко бранище”, Поддържан резерват “Училищна гора”, Поддържан резерват “Богдан”, Природозащитен Информационен Център “Витоша” на ОП "Околна среда".

 

ВАЖНО

 

Към 12 ч. на 9 юли всички показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух са в норма сочат данните от постоянните пунктове в Пирдоп.

Екипите на РИОСВ – София и ИАОС продължават да следят за качеството на атмосферния въздух в Пирдоп и Златица и са в готовност за реакция при евентуални сигнали.

Няма замърсяване на атмосферния въздух в Пирдоп и Златица

Към 12 ч. на 27 юни всички показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, са в норма. Няма превишаване, сочат и последните данни от мобилната автоматична станция в Пирдоп и Златица. През нощта обстановката е била спокойна, без наличие на остра задушлива миризма. 

Проверки на 10 производствени обекти, в това число и на онези, развиващи дейност с отпадъци от черни и цветни метали, направиха в петък през деня директорът на РИОСВ – София инж. Ирена Петкова и експерти от инспекцията. Проверени са „Аурубис България“ АД, ПСОВ – Пирдоп, БиоЕЦ – биоелектроцентрала за производство на електроенергия от отпадна дървесина, общинското депо за битови отпадъци и др. Към момента на проверките не се установи наличие на остра задушлива миризма на територията на града и в района на проверените обекти.

Екипите на РИОСВ – София и ИАОС продължават да следят за качеството на атмосферния въздух в Пирдоп и Златица и са в готовност за реакция при евентуални сигнали.

ВАЖНО

 

Въздухът в Пирдоп не е замърсен, проверките продължават
 

Няма превишение на показателите на качеството на атмосферния въздух в Пирдоп, показват данните от постоянните мониторингови пунктове за качеството на атмосферния въздух. Мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда е позиционирана в града от 24  юни и замерванията не са показали превишаване на нормите. Според последните замервания от 23 ч. на 25 юни, няма превишаване на пределно допустимите концентрации на контролираните атмосферни замърсители.  Станцията ще остане в Пирдоп и през почивните дни.

Работата на екипите продължава. В момента директорът на РИОСВ-София инж. Ирена Петкова и експерти са на място за установяване на произхода на миризмите. В проверката са се включили и представители на Регионалната здравна инспекция.

След приключване на измерването и получаване на резултати, те ще бъдат анализирани и публикувани от МОСВ и РИОСВ-София.

 

РИОСВ – София отбеляза Еньовден - празника на слънцето, водите и билките заедно с децата от ЦДГ „Индира Ганди“, гр. Правец

 

 

Експертите от инспекцията разказаха на децата за празника и поверията свързани с него и ги запознаха с различни видове билки, като: еньовчето, копривата, белия равнец, шипката и др. Разделени на групи малчуганите оцветиха специално направени на хартия билки и ги сплетоха във венец, през който минаха за здраве.

Малките домакини пяха песнички за слънцето и казаха специално стихотворение за Еньовден, а експертите от РИОСВ – София им раздадоха подаръци осигурени от ОП „Околна среда“ към МОСВ.

На 24 юни традиционно отбелеязваме Еньовден – празник на слънцето, водите и билките. Поверието гласи, че събраните в ранното утро на Еньовден треви са лековити и имат най-голяма магическа сила, а след това я загубват. Затова от набраните през този ден терви и билки се прави голям „еньовски венец“ и всички се провират презнего . Според вярванията, водата в реките и кладенците на този ден е лечебна.

Брането на билки, с малки изключения, трябва да се извършва в сухо и слънчево време сутрин след вдигане на росата. Растения, които са брани росни и след дъжд, при сушене почерняватили бързо се запарват и мухлясват.     

Трябва да знаете какъв е начинът и какви са подходящите инструменти за бране на билки. Растенията не се късат или скубят, а се режат с нож или ножица. Старайте се да не ги изкоренявате и увреждате. Събирайте само тези части от билките, които ви трябват (пъпки, плодове,листа и др.)Трябва да оставяте около 1/3 от добре развитите растения, за да могат да се размножават. 

Покана за обществено обсъждане на План за управление на ПР „Богдан“

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДДЪРЖАНИЯ РЕЗЕРВАТ “БОГДАН”

 

Покана за обществено обсъждане на План за управление на ПР „Училищна гора“

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДДЪРЖАНИЯ РЕЗЕРВАТ “УЧИЛИЩНА ГОРА”

5 юни - Световен ден на околната среда – изложба „Открий зеленото богатство“

 

Девизът на Световния ден на околната среда тази година е „Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим“. „Вярвам, че мечтите на всички вас са свързани с желанието да живеем по-добре в по-чиста и по-красива природна среда“. С тези думи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри изложбата с рисунки и снимки от конкурса на тема „Опазване на околната среда“, посветена на 5 юни. Над 1000 участници от 24 училища се включиха в конкурса за ученици от трети до седми клас от София и Софийска област. Министърът благодари на учениците, участвали в конкурса с прекрасните рисунки и фотоси и помоли децата да позволят творбите им да бъдат изложени и в сградите на Министерството на околната среда и водите, за да ги видят всички експерти и служители. Г-жа Василева пожела прекрасна ваканция и поръча на учениците повече време да прекарат сред природата.

Изложбата е част от проект „DIR-5113325-14-111„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ – София, в т.ч.: Резерват “Торфено бранище”, Резерват “Бистришко бранище”, Поддържан резерват “Училищна гора”, Поддържан резерват “Богдан”, Природозащитен Информационен Център “Витоша”.

Победителите в тематичния конкурс бяха официално обявени и наградени. Голямата награда на най-добре представилото се училище, с най-активно участие беше връчена на 73 СОУ „Владислав Граматик“, гр. София. Поради трудния избор, който трябваше да бъде направен министър Василева връчи и една специална награда на ОУ „Любен Каравелов“, с. Трудовец. Ирена Петкова – директор на РИОСВ – София раздаде 46 индивидуални награди в трите категории: рисунка, снимка и есе. „Опазването на природата е предизвикателство, но най-вече призвание. Една от най-важните ни цели е да запознаем децата с природата, за да могат те да я обикнат и да се грижат за нея.“, каза г-жа Петкова.

За всички присъстващи имаше забавни игри, интересни занимания, а за доброто настроение се погрижиха Дивна, детска вокално-театрална формация „Таласъмче“ и аниматорите от парти агенция „Маска“.

Събитието се състоя в градската градина „Кристал“, където изложбата може да бъде разгледана от днес 5 юни – Световния ден на околната среда до 17 юни включително.

 

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие на 5 юни–Световния ден на околната среда изложба с рисунки и снимки от конкурс на тема „Опазване на околната среда“.

Регионална инспекция по околната среда и водите – София организира празник по повод Световния ден на околната среда – 5 юни 2015г., на който ще бъде открита изложба на рисунки и снимки от конкурс на тема „Опазване на околната среда“. Събитието ще се състой от 11.00 ч. в градска градина „Кристал“, гр. София.

Конкурсът за рисунка, снимка и есе беше организиран за всички ученици от III, IV, V, VI и VII клас в училища в София и Софийска област по проект„DIR-5113325-14-111„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ – София, в т.ч.: Резерват “Торфено бранище”, Резерват “Бистришко бранище”, Поддържан резерват “Училищна гора”, Поддържан резерват “Богдан”, Природозащитен Информационен Център “Витоша”.Конкурсът се проведе в два кръга, след като учениците бяха запознати с всеки един от резерватите по време на проведени информационно – обучителни лекции.

По време на събитието победителите в тематичния конкурс ще бъдат официално обявени и наградени, а за всички присъстващи деца са предвидени забавни игри и интересни занимания.

Световният ден на околната среда е основният механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб. През годините честването на този ден се е превърнало в значима глобална платформа за въвличане на обществото в проблематиката за опазване на околната среда в над 100 държави.Това е добра възможност за хората да допринесат в грижата за околната среда, обединявайки индивидуалните си усилия в колективна енергия с нарастващо позитивно въздействие върху планетата.

Темата на Световния ден на околната среда през 2015 г. е „Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим.“.

"Да изчистим България заедно“

Екипът на РИОСВ – София съвместно с МОСВ, ПУДООС и ИАОС почистиха Ловния парк, гр. София  

Над 200 служители на МОСВ, РИОСВ - София, ПУДООС и ИАОС, мнозина дошли с децата си, се включиха още в първия ден на кампанията на БиТиВи "Да изчистим България заедно“, в която министерството за четвърта поредна година е партньор.Събраните отпадъци от териториалния обхват на РИОСВ – София бяха извозени на регионалните депа, като за транспортните средства, които се включиха в инициативата бе осигурен свободен достъп.

В дните през които ще се провежда кампанията общините ще бъдат освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия.

Със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) са осигурени ваучери за бензин и дизел  за автомобилите, които ще извозват събраните отпадъци, както и чували и ръкавици за еднократна употреба за участниците. Общата им стойност е 102 080 лева. Най-голямото перо е купуването на ваучери, които МОСВ изпраща до областните управители, а те от своя страна ги разпределят по общини. ПУДООС е осигурил общо 3904 ваучера, всеки един на стойност 20 лева. Купени са 80 000 броя ръкавици и 40 000 чувала от 70 литра.

Тази година „Да изчистим България заедно“ протича в пет дни. На 10 май ще се чисти в градските зони. На 17 май – зоните за отдих и спорт, на 31 май – детските площадки, на 7 юни – природни паркове и защитени територии, а на 27 юни – водоеми и реки.

 

 

Списък с пунктове за изкупуване на живи охлюви на територията на РИОСВ - София за 2015г.

До първи май 201г. е срокът за регистрация на пунктове за изкупуване на живи охлюви на

контролираната от РИОСВ – София територия

 

До 1 май 2015 г. е срокът за регистрация в РИОСВ – София за организиране на пункт за изкупуване на живи охлюви. За целта е необходимо да бъде попълнено уведомление по образец, което е валидно само за текущата година.

Столичната екоинспекция напомня още, че от 10 май започва периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерно отглеждане. Този срок изтича на 30 юни. Минималният размер на събираните охлюви в черупки е 28 мм в диаметър. Отговорниците на пунктове са длъжни да връщат незабавно в природата предадените при тях маломерни охлюви.

До 25.04.2015 г. лицата, отглеждащи охлюви във ферми, е необходимо да декларират наличните количества в РИОСВ – София.

Право да изкупуват и търгуват с охлюви, както и да ги изнасят през граница, имат физически и юридически лица, които са регистрирали изкупвателни пунктове за охлюви в регионалните инспекции.

В срок до 5 юли на текущата година, в РИОСВ - София трябва да бъдат декларирани от износителите всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени, както и мястото на съхранението им.

 

 

 „Време е да дадем пример“ в Световния ден на Земята

По повод 22 април РИОСВ – София организира инициатива за хората от Дневния център за възрастни хора с ментални увреждания „Св. Марина“ в столицата. Директорът инж. Ирена Петкова и екперти посрещнаха гостите в Природозащитния информационен център „Витоша“ в кв. „Драгалевци“ , където ги запознаха с историята на Парка, създаването на Центъра и на неговата експозиция.  Историята на Деня на Земята, отбелязването му и мотото на 2015 г. „Време е да дадем пример“, бяха представени с кратка презентация, чийто акцент бе опазването на природата на нашата планета и грижите за нея.

За първи път Денят на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северно американци участват в демонстрация и настояват приоритет на политици, държавници, бизнес среди да стане опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е хората на планетата да се обединят в защита на околната среда.

Глобалното мото на инициативата тази година е „Време е да дадем пример“ и цели да напомни на хората да се обединят и да покажат нова посока в запазването на живота на Земята, демонстрирайки пример, който световните лидери трябва да последват.

Настанените в Дневния център възрастни хора подариха на домакините си от РИОСВ – София ръчно изработена украса, наподобяваща щъркели, пеперуди и цветя.

 

   ИНИЦИАТИВИ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА РИОСВ – СОФИЯ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 22 АПРИЛ 2015 г.

Ден на Земята - 22 април 2015г. 

 

 

 

Денят на Земята – 22-ри април – е един от най-големите нерелигиозени празници, отбелязвани по света. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 хиляди партньора в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

За първи път Ден на Земята се отбелязва официално на 22-ри април, 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северноамериканци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.

Първото честване на Деня на Земята се организира от Гейлорд Нелсън – бивш губернатор и сенатор от Уисконсин, който издига каузата за опазване на природата и Денис Хейес – изявен студентски лидер. В проявите на Първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста вода на САЩ.

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г. В Международния организационен комитет за честването на Деня на Земята България е представена от Благовест Сендов. Той сформира Национален комитет за Деня на Земята. На призива за отбелязването на Деня на Земята се отзовават хиляди българи и денят се чества с разнообразни прояви, посветени на опазването на околната среда. На 22-ри април 1992 г. Президентът на Република България – Желю Желев – подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

Интересно е да се отбележи, че Ден на Земята се чества за първи път в България на 14-ти декември 1930 г. по инициатива на тогавашния министър на Земеделието и държавните имоти Григор Василев. Инициативата се радва на широката подкрепа на други министри на земеделието от цяла Европа. Празникът на Българската Земя дава повод на организаторите да поемат инициатива за установяване Международен ден на Земята. Тази идея намира силна подкрепа от председателя на Международния Земеделски Институт в Рим – Де Микелис. Денят, който е бил предложен е 21-ви март. Денят има и астрономическа стойност и може да задоволи всички изисквания на всички страни от Северното и Южното полукълбо.

                                                                                                                                                                                                

 

РИОСВ – София организира инициатива със студенти от по повод Световния ден на водата – 22 март

На 23 март от 11.00 ч. РИОСВ – София ще отбележи Световния ден на водата с посещение на изкуствената влажна зона за пречистване на отпадъчна вода с. Видраре, общ. Правец. Поканени да участват в събитието са студенти от Биологическия факултет на Софийския университет. Теще се запознаят с основните принципи на действие на влажната зона и начините на пречистване на водата.

22 март е обявен за ден на водата през 1993 година с резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации. Той се отбелязва по решение на конференцията на ООН за околна среда и развитие в Рио де Жанейро от 1992 година.

"Вода и устойчиво развитие" е темата на Световния ден на водата през тази година, а идеята е да се акцентира върху разумното потребление и устойчивото управление на водите.

                                                                                                                                                                                                     

Европейска седмица на устойчивото развитие - 30 май – 5 юни 2015 г.

 

Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е oбщоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, която се провежда от 30 май до5 юни 2015 г.

 

РИОСВ – София предупреждава: Бодливият залист (Ruscus aculeatus) е под специален режим на опазване и ползване! Не търгувайте с Бодлив залист (Ruscus aculeatus) !

 

Бодливият залист е от видовете диворастящи лечебни растения, които се поставят под специален режим на опазване и ползване, съгласно изискванията на Закона за лечебните растения (ДВ бр. 29/2000 г. изм. и доп.).Специалният режим се определя ежегодно до 10 февруари със Заповед на Министъра на околната среда и водите (Заповед № РД-115/13.02.2015 г.).

Бодлив залист (Ruscus aculeatus), наричан също миши трънмиши чемшир и самодивски чемшир, е вечнозелено храстовиднорастение. Достига на височина от 30 до 60 см. Притежава силно разклонено стъбло и пълзящо коренище. Крайните клонки на стъблото са плоски и с ланцетна форма, като на върха са бодливо заострени. Върху тях се разполагат недоразвитите листа, които имат вид на люспици.

Бодливият залист е сенкоиздръжливо растение. Среща се в Централна и Южна Европа, в гори и храсталаци до 900 м.н.в.  

Използва се за основа – пълнеж на букетите по пазарите за цветя.Не купувайте букети с включен в тях бодлив залист!

За сигнали: Зелен телефон на РИОСВ-София 02/ 856 51 52.

 

 

Отвори врати обновеният Природозащитен информационен център „Витоша“

 

 Министър Ивелина Василева: „Важно е да се предприемат всички мерки и действия за съхраняване на уникалната ни природа“

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва в церемония по откриване на реновирания Природозащитен информационен център „Витоша“.

Ремонтните дейности на информационния център са извършени по проект „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ-София“ по Приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

 „Проектът е ценен с пожароизвестителната система, която ще бъде изградена в четирите резервата в обхвата на инспекцията“, подчерта министър Василева. Тя увери, че опазването на защитените територии ще остане приоритет и в новия програмен период на оперативна програма „Околна среда“ с финансиране от 200 млн. лв. по Приоритетна ос 3 „Биоразнообразие“. „Изграждането на екологичната инфраструктура е много важно за държавата ни. Още по-важно е формирането на отношение към природата, на екологична култура, която започва още в детска възраст. Затова се радвам, че част от дейностите по този проект са насочени към децата“, допълни Ивелина Василева.

Директорът на РИОСВ-София инж. Ирена Петкова обяви стартирането и на дейност 3 от проекта „Интерпретация и образователни програми“. „Целта ни е да популяризираме дейностите по устройство и управление на защитените територии в обхвата на нашата инспекция“, каза инж. Петкова.

Проектът, изпълняван от РИОСВ-София, № DIR-5113325-14-111е на стойност 4 438 315 лв., от които 3 772 567 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 665 747 лв. са националното съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Дейностите по проекта, които са в ход, трябва да бъдат завършени до 30 юни 2015 г. В резерватите „Торфено бранище“ и „Бистришко бранище“ на Витоша и поддържаните резервати „Училищна гора“ в землището на с. Боженци и „Богдан“ в землището на гр. Копривщица в изпълнение на противопожарните планове се създава система за противопожарно известяване и видеонаблюдение. Тя ще предоставя информационни и предупредителни съобщения за наблюдение и контрол на обектите.

В „Бистришко бранище“ са предприети действия за намаляване на популацията на вредителя корояда-типограф Ips tpographus. Границите на всички резервати се маркират, а в повечето от тях екопътеките се обновяват и маркират. По проекта се разработват планове за управление на защитените територии, включително противопожарни планове.

 

Министър Ивелина Василева ще участва в откриването на ремонтирания Природозащитен информационен център „Витоша“, кв. Драгалевци

На 24 февруари 2015 г.от 11:00 часа в Природозащитния информационен център „Витоша“ в кв. Драгалевци ще бъде организирана церемония по откриване на ремонтирания център по проект № DIR-5113325-14-111 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ-София, в т.ч.: Резерват „Торфено бранище”, Резерват „Бистришко бранище”, Поддържан резерват „Училищна гора”, Поддържан резерват „Богдан”, Природозащитен информационен център „Витоша”. Проектът, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ по Приоритетна ос три, е на обща стойност 4 438 315.20 лв., негов бенефициент е РИОСВ-София.

На пресконференция ще бъде даден старт на дейността „Интерпретация и образователни програми“ и ще бъде представено изпълнението на другите дейности по проекта.

В церемонията и пресконференцията ще вземат участие представители на МОСВ, ОП „Околна среда“, на Столична община и на общините Ботевград и Копривщица, на чиято територия са резерватите „Училищна гора“ и „Богдан“. Ще бъде отчетено изпълнението на проекта до този момент и ще бъдат очертани предстоящите дейности.

 

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ 2 ФЕВРУАРИ 2015 г.

 ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ СА ЖИЗНЕНОВАЖНИ ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ!

 

 

По повод Световния ден на влажните зони – 2 февруари, Регионална инспекция по околната среда и водите – София(РИОСВ – София), съвместно с общ. Сливница организираха инициатива, на която представиха темата за тази година – „Влажните зони и нашето бъдеще“. Участие в срещата взеха представители на общината, експерти от РИОСВ – София, ученици от общ. Сливница, студенти и преподаватели от Лесотехническия универитет.

Участниците бяха приветствани от кмета на общ. Сливница Васко Стоилков и от директора на РИОСВ – София инж. Ирена Петкова. Експерти от инспекцията изнесоха презентации на тема „Влажните зони и нашето бъдеще“ и „Влажите зони в България“. Те запознаха децата и студентите с особената важност на влажните зони не само за хората, но и за биоразнообразитето и екоситемите на териториите им. Домакините от общ. Сливница представиха 30 мин. филм – „Природата на община Сливница“, който е реализиран по проект на Оперативна програма околна среда и има награда за най-добър екологичен филм.

След срещата участниците се разходиха до Алдомировското блато – една от естествените влажни зони в България.

 

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ - 2ри ФЕВРУАРИ 2015

Влажните зони са жизненоважни за нашето бъдеще!

  Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция.

  Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно конвенцията, влажните зони са: „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра”.

 

 

Експерти от РИОСВ – София се включиха в среднозимното преброяване на водолюбивите птици

На 17 януари 2015 г., експерти от РИОСВ – София се включиха в среднозимното преброяване на водолюбивите птици, зимуващи в България. Целта бе да се определи числеността и динамиката на популацията на водолюбивите птици. Установяването на влажните зони, които обитават, са от голямо значение за определяне на мерките за тяхното опазване.

В тазгодишното преброяване се включиха и експерти от Българска орнитологическа централа към Института по зоология на БАН. Маршрутите, които бяха обходени при преброяването са: язовир  „Панчарево“ – Столична община, язовир „Пасарел“ - Столична община, язовир „Искър“ - Столична община, язовир „Бакърдере“ - община Ихтиман, язовир „Огняново“ - община Елин Пелин.

Обект на среднозимното преброяване са видовете птици, за които влажните зони са основно местообитание. Към тях се включват разредите гмуркачоподобни, гмурецоподобни, пеликаноподобни, бурeвестникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата жеравови и дърдавцови. 

Преброяването е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и е по инициативата на Wetland International. Провежда се в цяла  Европа.

Нашата страна е ключово място за зимуване на водолюбивите птици, които долитат от Северна Европа и Азия. Сред тях са немалкозастрашени видове като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, малкият корморан и много други.

 

20 януари 2015 г. е крайният срок за отчет на изкупените, реализирани и налични количества билки

На 20 януари 2015 г. изтича срокът, в който трябва да бъдат отчетени изкупените и реализирани през миналата година, както и наличните (останали) количества билки, напомня РИОСВ – София. На такава отчетност подлежат всички билкозаготвителни пунктове, складове за билки, билкови аптеки, търговци от фармацевтичната и други промишлености, изкупуващи билки и извършващи дейност на територията на Софийска област и област София – град.

Количествата се отчитат, като се попълва специална бланка по образец. Тя може да бъде изпратена на електронната поща на инспекцията, както и по пощата с пощенско клеймо не  по-късно от 20 януари.

Съгласно Закона за лечебните растения, лицата, които не предоставят в РИОСВ обобщена информация за изкупените, реализираните и намиращи се на склад билки, подлежат на финансови санкции - за физически лица в размер от 100 до 1 000 лева, а за юридически от 300 до 2 500 лева.

                                                                                                                                                                                                          

ВАЖНО

Регионална инспекция по околната среда и водите - София предупреждава туристите да не посещават разрешената за преминаване еко-пътека от Меча поляна към с. Бистрица в Биосферен резерват "Бистришко бранище". Експерти на РИОСВ - София направиха обход и проверка на място и констатираха, че пътеката е опасна през зимния период поради заледени участъци. В района на старите ветровални и короядни петна, които са в близост до пътеката има множество паднали дървета в следствие лошите метеорологични условия. Перилата на мостовите съоръжения в района на каменната река са изкъртени и има опастност от подхлъзване.

Регионална инспекция по околната среда и водите - София е създала организация по почистване на падналите дървета и възстановяване на мостовите съоръжения. Гражданите ще бъдат своевременно уведомени при създаване на добри  условия за туризъм. Информацията ще бъде публикувана на интернет и фейсбук страниците на РИОСВ - София.

 

План за действие за вълка в България – Обществени обсъждания

На 02.12.2014 г. от 10.00 часа в РИОСВ - София, бул. Цар Борис III № 136 ще се проведе обществено обсъждане на Национален план за действие за вълка в България (по Закона за биологичното разнообразие, Наредба № 5).  Датите и местата за провеждане на обществените обсъждания в страната са както следва:

 

21.11, 10:00 ч.  РИОСВ Благоевград, ул."Свобода" 1

21.11, 14:00 ч. РИОСВ Перник, ул. "Бл. Гебрев" № 15, ет. 1

24.11, 10:00 ч. РДГ Берковица, ул. Митрополит Кирил № 13

24.11, 14:30 ч. РИОСВ Враца, ул.Екзарх Йосиф№81

25.11, 10:30 ч. ДНП Централен Балкан, Габрово, ул. Бодра смяна № 3

25.11, 15:30 ч. Русе, Екомузей с аквариум, ул. Етър № 3

26.11, 10:00 ч. Бургас, Областна управа, ул. Цар Петър № 1

26.11, 15:00 ч. РДГ Сливен ул. Орешак № 15А

27.11, 10:00 ч. РИОСВ Хасково ул. Добруджа № 14

27.11, 15:00 ч. РИОСВ Смолян ул. Дичо Петров № 16

28.11, 15:00 ч. РИОСВ Пазарджик ул. Гурко № 3

01.12, 10:00 ч. Пловдив Зала Съединение, площад Съединение № 1

Планът може да бъде прочетен на www.balkani.org, както и на място.

Регионална инспекция по околната среда и водите - София приключи успешно проект „Перспективно развитие на уменията и компетенциите за единен подход и стандарти в оперативната съвместимост и капацитета на администрацията“ Оперативна програма „Административен капацитет“

 

Основната  цел на проекта е„Перспективно развитие на уменията и компетенциите за единен подход и стандарти в оперативната съвместимост и капацитета на администрацията“.Тя е реализирана чрез повишаване наквалификацията на служителите, подобряване нивото на работа в инспекцията, придобиването на чуждоезиковии компютърни умения,  за успешна комуникация с европейските институции,междукултурно общуване и др.

Проектът е на стойност 75 540 лева и беше реализиран за период от 6 месеца.

 РЕЗУЛТАТИ:

· Повишаване на личните професионални, организационни и управленски умения в областта на чуждоезиковата комуникация и информация;

· Проведено чуждоезиково обучение и придобиване на сертификат за 30 служители;

· Проведено обучение по информационни и компютърни технологии и придобиване на европейски сертификат за 40 служители;

· Професионално издържана структура, способна да работи с институциите на ЕС и международните организации по отношение проблемите на екологията. 

„Реализацията на проекта допринесе, както за постигане на общите и специфични цели на Оперативна програма „Административен капацитет”,така и за повишаване уменията на служителите, подобряване координацията и стимулиране на личностната мотивация“,каза инж. Ирена Петкова – Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София.

Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) е годишна кампания за устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия.
Целта на кампанията, която продължава от 16 до 22 септември всяка година, е да окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да се поканят гражданите да се възползват от всички алтернативи на автомобила. Кулминацията на тази седмица е събитието „В града без моята кола!“, в което всички участващи градове определят няколко района,предназначени само за пешеходци,
колоездачи и публичния транспорт през целия ден.
От въвеждането й през 2002 г., влиянието на ЕСМ постепенно расте, както в Европа, така и по целия свят.
Общо 8623 постоянни мерки са били въведени, сред които най-много мерки фокусирани върху инфраструктура за колоездене и пешеходство, намаляване на трафика, подобряване достъпа до транспорт и повишаване осведомеността относно устойчивото поведение на пътуване.
През 2013 г. 1931 града от 47 страни официално са регистрирани за участие в кампанията.

http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=48

 

 

 

 

Със заповед на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ – София), настанените и израснали във ветеринарна клиника „Добро хрумване“ 9 броя живи екземляри от вида Черношипа ветрушка /Керкенез/ (Falco tinnunculus), бяха освободени със съдействието на фондация „Дивите животни“, в околната среда при подходящи условия, поради доброто им състояние.

 

 

Експерти от РИОСВ – София задържаха незаконно отглеждани животни

 

След сигнал подаден в Министерство на околната среда и водите,  препратен по компетентност в Регионална инспекция по оклната среда и водите – София е извършена съвместна проверка на частен имот в кв. Драгалевци, гр. София. Иззети са два живи екземпляри от вида гарван (Corvus corax) и единзелен гущер от вида (Lacerta viridis). Тези видове са включени в Приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие и не могат да се отглеждат в домашни условия. 

Откритите при проверката животни са предадени за отглеждане в Спасителен център при „Зоологическа градина – София“.

За рaзпореждането с екземлярите са съставени протоколи,a за нарушенията ще бъдат предприети необходимите законови действия.

 

 

Експерти на РИОСВ-София установиха, че няма замърсяване на въздуха в Костенец

Подвижна лаборатория анализира качеството на въздуха по 25 показателя и не установи отклонения.

 

Екип от експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите – София и от Изпълнителната агенция по околна среда направиха замервания на въздуха в района на военния завод в гр. Костенец. Подвижна лаборатория анализира качеството на въздуха по 25 показателя и не установи отклонения от нормите за нито един от тях.

 „Измерванията са направени на площадката пред завода и резултатите не показват отклонения от нормите за качеството на атмосферния въздух. Повторни замервания ще бъдат направени и по посока на облака и резултатите от тях ще бъдат своевременно оповестени на компетентните органи и обществеността“, коментира ситуацията директорът на РИОСВ – София Ирена Петкова.

В момента екипът извършва измерване на качеството на атмосферния въздух и в района на жилищата в най-голяма близост до инцидента. По предварителни данни там също няма повишения на показателите на качеството на атмосферния въздух.

 

РИОСВ - София и МОСВ са в непрекъснат контакт с компетентните органи и ще продължат да информират при наличие на актуална информация.

 

 

 

Регионална инспекция по околната среда и водите - София стартира европроект за обновяване на четири резервата

На 26 юни 2014 г в Природозащитния информационен център „Витоша“ – кв. „Драгалевци“ РИОСВ-София даде старт на проект № DIR-5113325-14-111 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ-София, в т.ч.: Резерват „Торфено бранище”, Резерват „Бистришко бранище”, Поддържан резерват „Училищна гора”, Поддържан резерват „Богдан”, Природозащитен информационен център „Витоша” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати по Приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ по Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда“за опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и осъществяването на ремонтни дейности в резерватите и обектите, стопанисвани от районната инспекция. Проектът е на стойност4 438 315, 20 лв., от които 3 772 567, 92 лв. от Европейския фонд за регионално развитие, а 665 747,28 лв. e националното съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Дейностите трябва да бъдат завършени до 31 март 2015 г.

В резерватите „Торфено бранище“ и „Бистришко бранище“ на Витоша и поддържаните резервати „Училищна гора“ в землището на с. Боженци и „Богдан“ в землището на гр. Копривщица в изпълнение на противопожарните планове ще бъда създадена система за противопожарно известяване и видеонаблюдение. В „Бистришко бранище“ ще бъдат предприети действия за намаляване на популацията на вредителя корояда-типограф Ips tpographus. Границите на всички резервати ще бъдат маркирани, а в повечето от тях екопътеките също ще бъдат обновени и маркирани. По проекта ще бъдат разработени планове за управление на защитените територии, включително противопожарни планове.

В Природозащитния информационен център „Витоша“ в Драгалевци, който е посещаван често от много туристи и ученици, стартът на проекта беше отбелязан с церемония за започване на ремонтните дейности на информационния център. Изпълнител на дейностите е „Виа конструкт груп“ ЕООД.

Гости на събитието бяха г-н Росен Асенов – Главен секретар на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), г-н Михаил Михайлов  - Директор на дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) към МОСВ, г-н Борислав Бечев – експерт от НСЗП към МОСВ, г-н Александър Сергеев – старши експерт от отдел „Мониторинг“, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ към МОСВ, г-жа Снежана Петрова – Директор на ПП „Витоша“, експерти от Изпълнителната агенция по околна среда, представители на Областния информационен център – София, представители на Фондация „Екоцентрик“ и Национален институт по водни ресурси и др.

Г-н Росен Асенов поздрави екипа и им пожела успех в реализирането на проекта.

„Разчитаме с този европейски проект да обновим стопанисваните от нас резервати, за да бъдат те безопасно и привлекателно място за общуване на хората с природата. Каним всички отново тук, след приключване на ремонтните дейности на информационния център, за да го видите обновен и по-важното да го изпълним с идеи и съдържание“, каза директорът на РИОСВ-София инж. Ирена Петкова.

                                                                                                                                                                                    

 

Регионална инспекция по околната среда и водите – София организира обучителен семинар за експертите на тема: „Стил, етикет и протокол. Протокол в държавната администрация. Етикет и правила на поведение в обществото.”

На 6 и 7 юли 2014 г. в кк Боровецза експертите на РИОСВ – София беше организиран практически семинар на тема: „Стил, етикет и протокол. Протокол в държавната администрация. Етикет и правила на поведение в обществото.”


Лектор беше г-н Анатолий Пазийски – експерт по дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото.

По време на лекциите служителите на РИОСВ-София обогатиха знанията си за организацията и провеждането на официални срещи в държавната администрация, особеностите за водене на делова кореспонденция, външния вид и езика на тялото и жестовете.

Кулминацията на обучението беше практическата част на семинара – официална вечеря, на която лекторът практически даде съвети за протоколните правила за композиране на меню, правила на поведение и добрия тон на вечерно мероприятие.

Семинарът завърши с връчване на сертификати и обмяна на мнения. Организатор на събитието беше МФПДТ „Приятели на България“.

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                 

РИОСВ - София стартира проект „Перспективно развитие на уменията и компетенциите за единен подход и стандарти в оперативната съвместимост и капацитета на администрацията“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”на Оперативна програма „Административен капацитет“

Регионална инспекция по околната среда и водите – София дава старт на проект по ОП „Административен капацитет“ за повишаване уменията на служителите, подобряване координацията, както и стимулиране на личностната мотивация. Проектът е на стойност 75 540 лв .

Експертите от РИОСВ – София ще се обучават в два курса по английски и информационни технологии за период от шест месеца.

Очаквани резултати:

  • Повишаване на личните професионални, организационни и управленски умения в областта на чуждоезиковата комуникация и информация;
  • Проведено чуждоезиково обучение и придобиване на сертификат за 30 служители; проведено обучение по информационни и компютърни технологии и придобиване на европейски сертификат за 40 служители;
  • Професионално издържана структура, способна да работи с институциите на ЕС и международните организации по отношение проблемите на екологията.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите – София ще се обучават по проект на Оперативна програма „Административен капацитет“ – „Компетентна и ефективна държавна администрация

Регионалната инспекция по околната среда и водите – София ще проведе пресконференция на 13 юни от 11.30 ч. в сградата на Изпълнителната агенция по околна среда – бул. „Цар Борис III”, № 136, ет.2., зала № 3. На нея ще бъде представен проектът „Компетентна и ефективна държавна администрация“, който ще се реализизра за период от шест месеца.

Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

С празник в Борисовата градина РИОСВ- София отбеляза Световния ден на околната среда

 

С празник, който се проведе в Борисовата градина, организиран от РИОСВ- София  и фондация „Екоцентрик“, бе отбелязан  Световния ден на околната среда – 5 юни.

Идеята на организаторите беше да направят  всички участници в събитието съпричастни към мотото на тазгодишното отбелязване на Световния ден „Надигни гласа си, не нивото на морето“.

В празника участваха над 80 ученици от  София, които се включиха в състезания и игри, викторини, специално подготвени по темата за Деня на околната среда.

Участниците  получиха подаръци и информационни материали,  осигурени от Министерството на околната среда и водите.

 

Насоки за действия при намиране на бедстващи животни

Списък с пунктове за изкупуване на живи охлюви на територията на РИОСВ - София за 2014 г.

 

Количеството събрани и депонирани отпадъци на територията на РИОСВ – София по време на кампанията „Да изчистим България за един ден“ е 3 888.62 тона, от които 2 689.14 тона от София град и 1 199.48 тона от общините на Софийска област.

За трета поредна година Министерство на околната среда и водите и регионалните му структури осигуриха експертна и логистична подкрепа за своевременното събиране на отпадъците на територията на цялата страна в рамките

Списък с пунктове за изкупуване на живи охлюви на територията на РИОСВ - София за 2014 г.

на кампанията. За нея МОСВ предостави 38 500 чувала и 38 500 чифта ръкавици и 3550 единични  ваучери за гориво на обща стойност 71 000 лева, разпределени от ПУДООС на база официално публикувани данни за събраните количества отпадъци през  2013 г.  

 

 

Екипът на РИОСВ – София съвместно с МОСВ, ПУДООС и ИАОС почистваха Ловния парк, гр. София  и  по първоначални данни са събрали 1 тон 380 кг отпадъци.

 

Събраните отпадъци от териториалния обхват на РИОСВ – София бяха извозени на регионалните депа, като за транспортните средства, които се включиха в инициативата бе осигурен свободен достъп.

На 26 и 27 април общините бяха освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия.

Над 1200 служители от Министерство на околната среда и водите и регионалните структури се включиха в кампанията „Да изчистим България за един ден” на територията на  цялата  страна.  

 

За трета поредна година Министерството на околната среда и водите беше основен партньор на кампанията „Да изчистим България за един ден”. 

 

 

 

 

Международен ден на Земята 2014 г.Подвижна класна стая „Земното кълбо“

На 23 април РИОСВ – София организира открит урок по повод Международния ден на Земята. Събитието се проведе в спортната зала на гр. Правец и беше проведено в партньорство с община Правец и фондация „Тайм“.

В проявата се включиха ученици от Основно училище „Васил Левски”, гр.Правец (IV - VIII клас, както и децата от ОДЗ "Здравец" и ЦДГ "Индира Ганди". Децата от детската градина бяха облечени в дрехи направени от отпадъчни материали и призоваваха да запазим Земята чиста, а за по-големите имаше интерактивни игри свързани с времето, естествените науки, географията, екологията и др.

 

 

 

22 април 2014 г. – Световен ден на Земята – Зелени градове

РИОСВ – София, съвместно с община Правец и фондация „Тайм“ организират открит урок , на 23 април от 13.30 ч.,  пред учениците от четвърти, пети и шести клас от ОУ „Васил Левски“ - гр. Правец по повод Деня на Земята.

Урокът ще се проведе в подвижната класна стая „Земното кълбо“. Тя  е глобус - модел на земното кълбо, създаден с помощта на сателитни снимки с диаметър 6.5 м. В него учениците влизат, за да научат повече за устройството на Земята, времето, естествените науки, географията, екологията и е създаден по проект на Фондация “ТАЙМ - Екопроекти”, финансиран от Програма “Европа” 2002 на ЕК.

Експерти от  РИОСВ – София  на 23 и 25 април ще придружават деца и ученици по време на посещенията на Природозащитен информационен център „Витоша“ За малчуганите ще има много игри свързани с опазването на околната среда.

За първи път Ден на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северноамериканци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.

Глобалната тема на инициативата тази година е „Зелени градове“ и има за цел да допринесе за преобразяването на градовете, в които да има чиста и ефективна енергия, транспорт и инфраструктура.

 

Седмица на гората 2014 година

 


На 11 април 2014 г. Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София – инж. Ирена Петкова,  Директорът  на Държавно горско стопанство – София – инж. Георги Христосков, експерти и представители на двете институции организираха инициатива по залесяване в Природен парк „Витоша“. Събитието бе част от Международната седмица на гората 2014 година и бяха засадени 400 бр. фиданки Бял бор (Pinus sylvestris) и Смърч (Picea).

 

 

 

До първи май 201г. е срокът за регистрация на пунктове за изкупуване на живи охлюви на

контролираната от РИОСВ – София територия

 

До 1 май 2014г. е срокът за регистрация в РИОСВ – София за организиране на пункт за изкупуване на живи охлюви. За целта е необходимо да бъде попълнено уведомление по образец, което е валидно само за текущата година. За 2013г. са регистрирани 24 пункта за изкупуване на охлюви.

Столичната екоинспекция напомня още, че от 10 май започва периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерно отглеждане. Този срок изтича на 30 юни. Минималният размер на събираните охлюви в черупки е 28 мм в диаметър. Отговорниците на пунктове са длъжни да връщат незабавно в природата предадените при тях маломерни охлюви.

До 25.04.2014 г. лицата, отглеждащи охлюви във ферми, е необходимо да декларират наличните количества в РИОСВ – София.

Право да изкупуват и търгуват с охлюви, както и да ги изнасят през граница, имат физически и юридически лица, които са регистрирали изкупвателни пунктове за охлюви в регионалните инспекции.

В срок до 5 юли на текущата година, в РИОСВ - София трябва да бъдат декларирани от износителите всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени, както и мястото на съхранението им.

По повод Световния ден на водата – 22 март,  експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – София и студенти от Лесотехническия университет посетиха малка водноелектрическа централа „Церово“- Своге.

Директорът на РИОСВ – София инж. Ирена Петкова благодари  на всички присъстващи и подчерта, че водата е жизнено важна за всички и трябва да бъде съхранена и опазена за бъдното поколение, част от което са и тези млади хора.

Изпълнителният директор акд. инж. Пламен Дилков показа на гостите от Изпълнителната агенция по околната среда и води, „ВиК“ ЕООД – София, Лесотехническия университет, Биологическия факултет към Софийския университет и Националния институт по водни ресурси централата и разказа как функционира тя.

 

РИОСВ – София организира инициатива със студенти за Световния ден на водата–22 март

На 21 март от 12.00 ч.  РИОСВ – София ще отбележи Световния ден на водата с посещение на малка водноелектрическа централа „Церово“, гр. Своге.

Събитието е част от националната информационна кампания на МОСВ, която отправя посланието „Всяка капка си струва“.

Поканени да участват  в дискусията са студенти от Лесотехническия университет, Университета по архитектура, строителство и геодезия, представители на  Национален институт по водни ресурси,  Изпълнителната агенция по окoлната среда и водите, Областна администрация на Софийска област, община Своге, Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район, Природен парк „Врачански балкан“ и „ВиК“ ЕООД – София.

 

Проверки във връзка с продажбата на Бодлив залист /Ruscus aculeatus/

Есперти на РИОСВ-София извършиха на 7 март 2014 г. проверки, на територията на Общински пазар „Д. Петков” – цветарски сектор, р-н Възраждане във връзка с контрола по Закона за лечебните растения /ЗЛР/ . При проверките е установена продажба на вида Бодлив залист /Ruscus aculeatus/,  в нарушение на  заповед на Министъра на околната среда и водите за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения.

За констатираните нарушения са съставени един акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ на физическо лице за нарушение на чл. 12 от ЗЛР и един констативен протокол. Иззети са общо 935 стръка бодлив залист, които се съхраняват в РИОСВ-София.

След издаване на наказателното постановление по съставения АУАН, иззетите количвства ще бъдат унищожени.

 

 

 

РИОСВ – София предупреждава: Бодливият залист (Ruscus aculeatus) е под специален режим на опазване и ползване! Не търгувайте с Бодлив залист (Ruscus aculeatus) !

Във връзка с контрола по Закона за лечебните растения /ЗЛР/ ежегодно експерти на РИОСВ-София извършват проверки, на територията на Общински пазар „Д. Петков” – цветарски сектор, р-н Възраждане, СО. При проверкана 7.03.2013г. бе установена продажба на вида бодлив залист /Ruscus aculeatus/,  в нарушение на  Заповед № РД-65/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения. За констатираните нарушения са съставени 3 броя АУАН на физически лица за нарушение на чл. 12 от ЗЛР и са съставени 5 бр. констативни протоколи. Иззети са общо към 7 630 стръка бодлив залист. След издаване на наказателните постановления по съставените АУАН със Заповед на Директора на РИОСВ-София, задържаните количества са предадени за унищожаване в Инсинератор (ДНСД - ПУДООС) – Александровска болница.

Бодлив залист (Ruscus aculeatus), наричан също миши трънмиши чемшир и самодивски чемшир, е вечнозелено храстовиднорастение. Достига на височина от 30 до 60 см. Притежава силно разклонено стъбло и пълзящо коренище. Крайните клонки на стъблото са плоски и с ланцетна форма, като на върха са бодливо заострени. Върху тях се разполагат недоразвитите листа, които имат вид на люспици.

Бодливият залист е сенкоиздръжливо растение. Среща се в Централна и Южна Европа, в гори и храсталаци до 900 м.н.в.  

Бодливият залист е от видовете диворастящи лечебни растения, които се поставят под специален режим на опазване и ползване, съгласно изискванията на Закона за лечебните растения (ДВ бр. 29/2000 г. изм. и доп.). Специалният режим се определя ежегодно до 10 февруари със Заповед на Министъра на околната среда и водите (Заповед № РД - 83/03.02.2014 г., ДВ бр.14/18.02.2014 г.).

Използва се за основа – пълнеж на букетите по пазарите за цветя.Не купувайте букети с включен в тях бодлив залист!

За сигнали: Зелен телефон на РИОСВ-София 02/ 856 51 52.

 

РИОСВ – София, Ви напомня

Фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти”, попадат в обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20/06.03.2007 г.).

Съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 и чл. 7 и чл. 9  от Наредбата същите имат задължение да представят информация в РИОСВ – София, относно количествата продукти за покрития, пуснати на пазара или употребени през 2013 г. по посочения образец, съответно за:

Лицата, пуснали на пазара за пръв път на територията на Република България продукти съгласно приложение № 1, предоставят информация за предходната календарна година съгласно Приложение № 3

Лицата, пуснали на пазара на Република   България   и/или   употребили   продукти   по   чл.   6,   предоставят   информация   за предходната календарна година съгласно Приложение № 6

Обръщаме Ви внимание, че съгласно чл. 4 от Наредбата, пускането на пазара и/или употребата на продукти съгласно приложение № 1, несъответстващи на нормите съгласно приложение № 2, се допуска само ако те се използват в инсталации, отговарящи на изискванията на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96 от 2003 г.), при наличието на утвърден актуален план за управление на разтворителите (ПУР) по чл. 20 от същата наредба или на издадено комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Информацията следва да бъде представена на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Краен срок за представяне на информацията е 31 март 2014 г.

За контакти: София Атанасова, мл. експерт - тел. 02/ 955 72 18

 

На 31.03.2014 г. изтича срока за представяне на информация за консумацията и количеството вложени разтворители както и годишен план за управление на разтворителите (ПУР)         

Във връзка с изискванията на Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7) (Обн. ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г.), операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, при които няма превишаване на установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2, изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ информация за консумацията и количеството вложени разтворители.

Информация за консумацията и количеството вложени разтворители.

ВНИМАНИЕ!!! Моля количеството на вложените разтворители да бъде представено в тон за година, и преизчислено на база на процентното съдържание на ЛОС (разтворител) в препарата.

Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на наредбата, при които се превишават установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2 ежегодно изготвят и представят пред компетентния орган планове за управление на разтворителите (ПУР), изготвени в съответствие с условията по приложение № 8 към чл. 20, не по–късно от три месеца след нейното изтичане.

Плановете за управление на разтворителите обхващат предходната календарна година и трябва да се представят в РИОСВ – София не по–късно от три месеца след нейното изтичане, а именно до 31.03.2014 г.

Операторите на повече от една инсталация, следва да изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация.

Планът за управление на разтворителите следва да се представи в РИОСВ – София на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

План за управление на разтворителите Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1

Секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба № 7/21.10.2003 г. към инсталациите от съответните категории дейности

За контакти: инж. Весела Димова, ст. експерт - тел. 02/ 940 64 28

 

На 31.03.2014 г. изтича срока за представяне на годишен план за управление на разтворителите (ПУР) от ателиета за ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ

Дейностите, включващи използване на ЛОС в инсталация за почистване на облекла, мебели и подобни потребителски стоки, с изключение на ръчното отстраняване на петна в текстилната и трикотажна промишленост, попада в т. 4 „Химическо чистене” от Приложение № 1 на Наредба № 7.

Планът се разработва в съответствие с Приложение № 3 на Ръководство №4 за прилагане на Наредба № 7 за дейност Химическо чистене. Операторите на повече от една инсталация (ателие), следва да изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация (ателие).

Планът за управление на разтворителите следва да се представят в срок до 31.03.2014 г. РИОСВ – София на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ръководство № 4 Дейност: Химическо чистене, Приложения 12 и 3

За контакти: инж. Весела Димова, ст. експерт - тел. 02/ 940 64 28

 

Какви годишни отчети трябва да се предоставят по Наредба № 2 в зависимост от дейностите с отпадъци

 

Нов ред и образци за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците

Информационна система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО)

Въвеждане на система за регистриране на лицата, пускащи на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване

Публичен регистър за лицата, които пускат на пазара гуми

Публичен регистър за лицата, които пускат на пазара масла

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички

Публичен регистър на лица, извършващи дейности като търговец и/или брокер

 

 

Експерти от РИОСВ задържаха незаконно отглеждани маимуни от рода Примати

След сигнал, подаден от Главна дирекция „Национална полиция“ е извършена проверка от експерти на МОСВ  и  Регионална инспекция по оклната среда и водите – София.  На 13 декември 2013 г., в частен имот в гр. София са намерени един Мантиест павиан (Papiohamadryas)и семейство от пет мармозетки(Callithrix pygmaea).Откритите животни  са от разред примати (маймуни).

 

Законът за защита на животните, забранява отглеждането на маймуни извън  зоологическите градини и спасителните центрове. При  констатиране на нарушение на забраната маймуните се отнемат и се настаняват в зоологически градини или спасителни центрове.

Откритите при проверката животни са задържани и предадени за отглеждане в Спасителен център при „Зоологическа градина – София“.

 

 


Автоматизиран Рециклиращ център за оползотворяване на отпадъци от опаковки  беше открит в София

Автоматизиран Рециклиращ център за оползотворяване на отпадъци от опаковки  бе открит на 29 ноември в „Княжевската градина“ на София.  На откриването присъства и и.д. директор на РИОСВ – София инж. Ирена Петкова.

Машината  приема три вида опаковки – бутилки от стъкло и пластмаса (РЕТ) и метални кенове и има способността да ги разпознава по баркод, вид, тегло, форма и цвят. Отпадъчните опаковки се разпределят автоматично благодарение на специален софтуер.

Изграждането на Рециклиращ център за оплзотворяване на отпадъци и намаляване на емисии от парникови газове (ЕПГ) се изпълнява попроект „Национална информационна кампания за популяризиране на разделното събиране на отпадъци” и се финансира от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (ПМП на ГЕФ). Целта на Програмата е да направи България по-чиста и да промени отношението към отпадъците от опаковки, които са важна суровина за промишлеността.

 

Експерти на РИОСВ  участваха в  среща на тема „Представяне на проекти и възможности в областта на околната среда“

 

Представители на Регионална инспекция по околната среда и водите – София взеха участие в информационна среща на тема „Представяне на проекти и възможности в областта на околната среда“. Тя се проведе в детски екостационар „Бели Брези“ на 29 ноември  и бе организирана от екип на Областен информационен център - София-град и София-област.

В срещата участваха представители на Природен парк Витоша и ученици от няколко столични училища. На нея бяха представени проекти в областта на околната среда и биоразнообразието, които се изпълняват от РИОСВ – София и ПП Витоша и се финансират от Оперативна програма „Околна среда“ . Работна среща по повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците 16 – 24 ноември 2013 г

 

По повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците 16 – 24 ноември 2013 г. на 22 ноември 2013 г. се състоя работна среща на тема: „Намаляване на отпадъците – проблеми и предизвикателства пред общините“,организирана от Регионалната инспекция по околна среда и води – София (РИОСВ – София).

В срещата участваха експерти от Министерството на околната среда и водите(МОСВ), Столична община (СО), общините на Софийска област, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и представители на регионалните системи за управление на отпадъците.

Експерти от МОСВ запознаха участниците в срещата с  изисквания от Закона за управление на отпадъците и от Наредбата за разделно събиране на отпадъците. Презентация  за  Европейската седмица за намаляване на отпадъците представи Николай Сиджимов – изпълнителен директор на Асоциацията на еколозите от общините в България.

Представителите на общините информираха за актуалното състояние на системите за управление на отпадъците, както и  за проблемите при контрола и изпълнението на целите, свързани с дейностите за намаляване на отпадъците.

В края на работната среща участниците от всички страни взеха решение тя да стане регулярна и основната и цел да бъде обмяната на добри практики и опит насочени към намаляването на отпадъците на територията в обхвата на РИОСВ – София.

Комлексна проверка на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД

Експерти на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – София, съвместно с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) на 06.11.2013 г. и 07.11.2013 г. извършиха комплексна проверка на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, с.Челопеч, Софийска област.

По време на проверката е извършен  емисионен контрол на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух от вентилационни шахти „Изток“ и „Север“ и  пробовземане на прахо-газови емисии от утвърдените пробовземни точки. Паралелноe извършен имисионен контрол от подвижна лаборатория на ИАОС за качеството на атмосферния въздух в три мониторингови точки:

1.      05-07.11.2013 г. - Център(площад) с. Челопеч

2.      07-09.11.2013 г. - ул. „Мургана“ (последна къща), с. Челопеч

3.      09-11.11.2013 г. -  в близост до метеорологична станция № 2 (на около 600-700 м.) до хвостохранилище „Челопеч“

Пробовземането е правено 48 часа за всяка една точка.

Извършен е  емисионен и имисионен контрол на водите и е направен обход на местата на заустване на отпадъчните води, формирани от дейността на предприятието. Взети са водни проби преди заустване на отпадъчните води във водоприемниците, както и  единадесет  проби от повърхностните води на река Тополница. Направени  са почвени проби за съдържание на вредни вещества над пределно допустимите концентрации от седем точки.

Резултатите от анализите ще бъдат готови в края на месеца и РИОСВ – София ще изготви подробен доклад.

 

От 08.10.2013 г. в РОИСВ – София  се преустановява приемането на отчетни книги за заверка, по старите образци на отчетни книги.

В Държарен вестник брой: 86, от дата 01.10.2013 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Съгласно едно от измененията в наредбата, има разписани допълнителни забележки към таблиците на образците на отчетните книги.

Съгласно § 13 от Допълнителните разпоредби, заверените отчетни книги по Наредба № 2 от 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 10 от 2013 г.) се водят до приключването, повредата им.

 

 

Четири общини на териториятана РИОСВ – София

ще се включат в „Европейската седмица на мобилността“

 16.09 -22.09.2013 г.

Четири от общините на територията на РИОСВ – София ще се включат в кампанията „Европейска седмица на мобилността“. Тази година инициативата преминава под надслов „Чист въздух – ти си на ход“.

Столична община ще открие Европейски ден без автомобили на 22.09.2013 г. (неделя) от 09.00 часа до 17.00 часа. За целта ще бъде ограничено движението на моторни превозни средства в централната градска част на гр. София и ще бъде проведено велошествие.

Община Челопеч ще отбележи инициативата с информационна кампания за въздействието на транспорта върху околната среда, изложба на тема „ Моето село без автомобили“ на дечица от ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“ и с демострация на клуба по приложно колоездене на ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

На 22.09.2013 г. Община Самоков ще ограничи движението на моторни превозни средства в централната градска част, която ще е достъпна само за пешаходци и велосипедисти.

Община Драгоман са планирали закупуването на два броя велосипеди за общинско ползване.

Няма превишение на стойностите за съдържание на вредни вещества в кв.Обеля, район Връбница

Във връзка с постъпили в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София, сигнали от граждани живущи в кв. Обеля, относно системно обгазяване в кв. Обеля, район Връбница, гр. София, Ви информирам за следното:

Няма регистрирани превишения на праговите стойности за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода 09.09 — 12.09.2013 г. от Системата за автоматичен мониторинг на КАВ - АСИ „Надежда". Наблюдава се превишаване на стойностите на финни прахови частици, като вероятната причина за превишението е динамичния автомобилен транспорт в района на кв. Обеля.

РИОСВ — София ще продължи да следи Системата за автоматичен мониторинг на КАВ - АСИ „Надежда"

Няма превишения над пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха, в района на Локорско

 

Екип на РИОСВ – София, съвместно с експерти на Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка на място. Взети са две средночасови проби от мобилна лаборатория към ИАОС. При измерванията не са отчетени превишения над пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на мястото на пожара. РИОСВ – София ще продължава да следи показателите за качеството на атмосферния въздух в района на Локорско.

 

Няма превишения над пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха в района на аварията при гараж Земляне, р-н Красно село

Екипът на РИОСВ – София, съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда извърши проверка на място. Не са отчетени превишения над пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха, при направените измервания на мястото на инцидента. Превишения не са отчетени и от автоматичната станция в район Красно село. Преустановено е изтичането на газ от автоцистерната, преодоляна е опасността от възпламяняване и взрив и няма опасност за населението. Възстановено е ел. захранването в района с изключение на площадката на автосервиза, където е възникнал инцидента. Противопожарен екип ще продължи да дежури на мястото на аварията.

Екипът на РИОСВ – София ще продължава да следи показателите за качеството на въздуха от автоматичната станция АИС Хиподрума в района на Красно село. 

 

 

Обявени са два броя нови вековни дървета

на теритоията на Софийска област

В землището на с. Ново Бърдо, община Драгоманса обявени две нови вековни дървета със Заповед на Министъра на околната реда и водите. Дърветата са от вида цер (Quercus cerris). Едното дърво е на възраст над 300 години с височина над 18 м., другото е на възраст над 150 години, с височина около 15 м. РИОСВ – София ще осигури обозначаването им  като вековни дърветата.

Вековните дървета са защитени, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното им състояние. Нарушителите носят административно-наказателна отговорност, съгласно действащото законодателстство в Република България.

На територията на София - град и Софийска област има общо 196 вековните дървета.

 

РИОСВ – София направи проверка след сигнали от граждани за замърсяване на р. Малък Искър

Нa 24.07.2013 г. експерти от РИОСВ- София извършка проверка по подадени сигнали / 2 бр./ от граждани за замърсяване на поречието река Малък Искър, в района от с. Видраре до производствена площадка на Рудодобивен компплекс „Елаците Мед“,   При направената проверка на място по поречието на реката е установено:  че има видимо оцветяване на водите на реката в синьо- сив цвят; отлагания по камъните, брега и дъното в сив цвят.

Направена е комплксна проверка на Рудодобивен компплекс „Елаците Мед“ покомпонент „Води“, фактор „Отпадъци“ и „Опасни химични вещества“. Проверено е Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води издадено от Басейнова Дирекция за управление на водите - Дунавски район, с център Плевен, както и на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/. Представени са „Данни от ведомствена метеорологична станция към дружеството“, от което е видно, че за месец юни сумарно са паднали 296 л/кв.м., а за периода от 06.07 до 12.07.2013г. – 98,5 л/кв. м. ,което доказва, че през насипищата са преминали големи обеми дъждовни води, в резултат на което е наблюдавано излужване на кисели води.

Проверени са отчетните книги. Установено е, че дружеството води необходимата отчетност съгласно Наредба №2  за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Извършена е проверка на работна площадка „Взривна фабрика“ към „Елаците Мед“ АД. Констатирано е, че площадката е с пропусквателен режим, налични са знаци и табели оказваши категориите на опасности на съхраняваните химикали, представена е необходимата документация.

На дружеството е дадено предписание да се вземат мерки за улавяне  и отвеждане на замърсените води, както и тяхното пречистване до степен отговаряща на категорията водоприемник – р. Малък Искър.

РИОСВ –София осъществява контрол на река Малък Искър още от първите сигнали постъпили за качеството на водите и. На 15.07.2013 г. е извършена извънредна проверка на река Малък Искър в с. Малък Искър съвместно с ИАОС и резултатите от експресния анализ показват pH-5,35. По данни на ИАОС:  на 22.07.2013 г. с. Лага – pH –5,62; на 24.07.2013 с. Малък Искър – pH- 5,86; на 23.07.2013 г. гр. Роман –pH-8,77; на 23.07.2013 г. с. Своде – pH– 7,92. От показаните данни е видно, че водите на река Малък Искър са с тенденция за нормализиране на pH.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София