background
logotype

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
          Заявление за посещение в резерват


НАТУРА 2000
          Уведомление за инвестиционно предложение (съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 и приложение № 2 към чл.10, ал. 2 от Наредбата за ОС)
          Уведомление за план, програма или проект (съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 и приложение № 2 към чл.10, ал. 2 от Наредбата за ОС)


БИОРАЗНООБРАЗИЕ
ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
          Уведомление за регистрация на пунктове за изкупуване на живи охлюви
ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА ПО ЧЛ. 90 ОТ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (ЗБР)
          Заявление за регистрация по чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за екземпляри от видове, включени в Приложенията на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES)
          Уведомление за маркиране на видове подлежащи на регистрация по чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
          Заявление за предоставяне на уникални номера за маркиране на видовете подлежащи на регистрация по чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)


ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ
          Годишна справка за изкупените, реализираните и наличните количества билки
          Уведомление за организиран билкозаготвителен пункт и/или склад
          Образец на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки
          Уведомление за изкупуване на подложени на първична обработка билки за нуждите на производство


ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ (ЗЗЖ)
         Заявление за регистрация по чл. 22а, във връзка с чл. 22, ал. 1 от ЗЗЖ

2020  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София