background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

СЪОБЩЕНИЯ

 


Съобщение за Решение № СО-34-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в поземлен имот с идентификатор 65047.15.599, м. „Влашки дол“, землището на с. Савойски, община Кюстендил и бъдещо изграждане на „Ферма за отглеждане на коне“.

Възложител „РОЛПЛАСТ ГРУП“ АД

/31.12.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-33-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) за поземлени имоти №№ 640597, 640766, 000574 и 000469, гр. Етрополе, община Етрополе, за играждане на четири МВЕЦ, свързани с проточни турбини към външния довеждащ водопровод за питейно-битово водоснабдяване на гр. Етрополе и подземни кабелно трасе 20 kV.

Възложител "ВЕЦ-С" ЕООД

/18.12.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-32-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за поземлени имоти с идентификатори 41010.4913.15 и 41010.4913.79, с. Кътина, район „Нови Искър“, Столична община.   

Възложители Е. Йотова и А. Йотов 

/18.12.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-31-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 15285.14.616 (образуван от поземлени имоти с идентификатори 15285.14.242 и 15285.14.239) по КК на с. Говедарци, община Самоков.   

Възложител Т. Лилов  

/04.12.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-30-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация (ИПУР), План за улична регулация (ПУР) нова „улица 1“ от о.т.201а до о.т.213б; нова „улица 2“ от о.т.204 до о.т.204г и ул. „Човкарнико“ – от о.т.201а-о.т.220-о.т.221-о.т.222-о.т.223-о.т.224-о.т.225-о.т.226-о.т.227-о.т.228-о.т.229-о.т.230-о.т.231-о.т.232-о.т.233-о.т.234; План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 29150.7102.696 от КККР и образуване на нови УПИ I-696 „За жс“, УПИ II-696 „За жс“, УПИ III-696 „За жс“, УПИ IV-696 „За жс“, УПИ V-696 „За жс“, нова „улица 1“ от о.т.201а до о.т.213б и нова „улица 2“ от о.т.204 до о.т.204г и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 29150.7102.1159 от КККР и образуване на нов УПИ I-1159 „За жс“, с. Железница, район „Панчарево“, Столична община.

   Възложител А. Алексов, С. Велинов, Х. Петров, Х. Ваташки, М. Милева и "МЗ Дент" ООД       

/04.12.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-29-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 23251.17.31, м. "Селището", с. Драгичево, общ. Перник.     

   Възложител Т.М. Петрова, Ц.А. Петров, Д.П. Димитров       

/04.12.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-28-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Частично изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Перник.

 Възложител община Перник

/20.11.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-27-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Изменение на предварителния проект на Общ устройствен план на община Пирдоп в обхват поземлени имоти с идентификатори 56407.22.7, 56407.22.10, 56407.22.11 и 56407.22.17, гр. Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област.

 Възложител община Пирдоп

/16.11.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-26-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Частично изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Сапарева баня и Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65365.603.513 (проектни 65365.603.571 и 65365.603.572), м. „Под селото“ по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, облaст Кюстендил.

 Възложител Г. Дамянова и И. Дамянов        

/13.11.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-25-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6985.886 и 68134.6985.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бистрица, район „Панчарево“ и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.563з и о.т.563и за откриване на улица от о.т.1000 нова, о.т.1001 нова, о.т.1002 нова, о.т.1003 нова, о.т.1004 нова, о.т.1005 нова, о.т.1006 нова до о.т.1007 нова с изследване на възможността за продължение към о.т.1008 нова, о.т.1009 нова, о.т.1010 нова, о.т.1011 нова, о.т.613ж нова, о.т.613г.           

 Възложител М. Илиева 

       /09.11.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-24-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил и Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 20208.14.26, с. Дворище, м. „Ридо“, община Кюстендил .

             Възложител „ПИ ВИ ВИЖЪН“ ЕООД 

       /04.11.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-23-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП ПРЗ) с цел промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56349.6.33 в м. „Тополите“, с. Пиперево, община Дупница от земеделска земя в земя за неземеделски нужди - „в предимно производствена“ и бъдещо изграждане на „Автокъща“.

Възложител Ж. Маноилов 

/27.10.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-22-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 38432.24.400 и 38432.24.401, проект за ПУП-парцеларен план (ПП) за трасе на подземен електропровод за присъединяването на фотоволтаичен парк в ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401, м. „Валог“, с. Коняво, Община Кюстендил, към електроразпределителната мрежа.

Възложител „ЕЛ КОНСУЛТ ПИ ВИ“ ЕООД

/14.10.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-21-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 56624.7201.836 по КККР на с. Плана, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител М. Антонов, А. Дачев, П. Стойков, М. Черногоров,

Р. Братова, Н. Копанова, Л. Касабов

/12.10.2020 г./


Решение № 1/2020 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение СО-33-EO/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Изменение на план за улична регулация (ПУП-ПРЗ и ИПУР) за поземлени имоти с идентификатори 68134.2045.891, 68134.2045.901, 68134.2045.888, 68134.2045.1464 и 68134.2045.887, кв. 7, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път“, Изменение на уличната регулация в обхвата на улица по о.т.70-о.т.15-о.т.15а (нова), откриване на нова задънена улица от о.т.15а (нова) до о.т.15в (нова), район „Витоша“, Столична община.

Възложител "ДЖУЛИ ПРОПЪРТИС - СОФИЯ" ЕООД, И. Радев и Б. Радева

/10.09.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-20-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устойствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ-X "За специални нужди", кв. 2Б на м. "Младост 3", район "Младост", Столична община; Създаване на нова алея, делител на нови квартали 2Б и 2Д; създаване на нови УПИ XIII "За парк и спорт", УПИ X "За специални нужди" и УПИ XI-738 в нов квартал 2Д и промяна на действащата улична регулация между о.т.95-о.т.96-о.т.44 с цел създаване на уличен паркинг - да не се извършва екологична оценка.

Възложител Столична община, "Наравление Архитектура и градоустройство"

/20.08.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-19-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 48324.22.18 по КККР на с. Мирково, община Мирково, с цел реализиране на инвестиционно предложение на „Елаците-Мед“ АД за „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия“, с възложител „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД - да не се извършва екологична оценка.

Възложител "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД

/30.07.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-18-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 32216.2315.51, 32216.2315.53, 32216.2315.54, 32216.2315.33 и 32216.2317.21, м. „Турската“, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община и План за улична регулация (ПУР) за нова улица от о.т.393а-о.т.400 до о.т.411 и задънена улица от о.т.400 до о.т.412 - да не се извършва екологична оценка.

Възложител "ЕЛБИ СТРОЙ" ЕООД

/09.07.2020 г./


Съобщение за Решение №СО-17-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Актуализиране на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София - да не се извършва екологична оценка.

Възложител Столична община

/09.07.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-16-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.4380.23 по КККР на кв. „Филиповци“, район „Люлин“, Столична община, УПИ I „За озеленяване и трафопост“и УПИ II-общ., кв. 3, м. „Манилов дол“, район „Овча купел“, задънена улица при о.т.43 за продължаването й до о.т.66 (нова) и нова улица по о.т.65 до о.т.67 - да не се извършва екологична оценка.

Възложител "AРХИТРОН" ЕООД

/08.07.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-15-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 11394.1825.165, 11394.1825.687, 11394.1825.691, кв. 20, м. „в.з. Приплат разширение-запад“, район „Витоша“, Столична община - да не се извършва екологична оценка.

Възложители М. Вичев и Д. Вичева

/08.07.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-14-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на кв. "Каваклия", гр. Дупница, община Дупница - да не се извършва екологична оценка.

Възложител Община Дупница

/02.07.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-13-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 77246.17.29, м. „Крушата“, с. Хераково, община Божурище - да не се извършва екологична оценка.

Възложител В. Здравков

/30.06.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-12-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), План за улична регулация (ПУР) и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за поземлени имоти с идентификатори 29430.4704.6 и 29430.4704.13, м. „с. Житен“, район „Нови Искър“, Столична община - да не се извършва екологична оценка.

Възложители М. Милушев, Е. Колева, П. Костадинова-Милушева

/11.06.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-11-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план - План за регулация и застояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 68134.2047.484 и 68134.2047.2258 по КККР на район "Витоша", кв. 2б, м. "в.з. Симеоново-юг", задънени улици от о.т.425л до о.т.425ц и о.т.425р до о.т.425с, район "Витоша", Столична община - да не се извършва екологична оценка.

Възложители Б.Дешев, Б.Стоянов, Й.Стоянова-Илиева, А.Петров, А.Андреева, З.Нанева,

Й.Георгиева, Г.Стефанов, М.Стефанова, Д.Иванов, С.Райкова-Владимирова, Е.Нунева,

Г.Гергов, К.Дешев, Д.Гайдова, С.Андонова, Г.Петрова, Ц.Шарлийска

/15.05.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-10-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Програма за опазване на околната среда на община Чавдар 2018 – 2020г. - да не се извършва екологична оценка.

Възложител Община Чавдар

/30.04.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-9-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 68134.1970.4555, 68134.1970.30, 68134.1970.1856 и 68134.1970.1857 за образувани на нови УПИ V-4555, 1857 – „за училище и пансион“, УПИ IV-1856, 1857 – „за ЖС и озеленяване“, УПИ III-38 - "за ОО", кв. 28а, м. „Ботаническа градина“, район „Витоша“, Столична община. - да не се извършва екологична оценка.

Възложител "АЛУМНИ" ООД

/24.04.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-8-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) на поземлен имот № 15285.10.624 в м. „Зелен рид“ в землището на с. Говедарци, община Самоков. - да не се извършва екологична оценка.

Възложител "ИМОТИ ПРЕСТИЖ" ЕООД

/24.04.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-7-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Техническо задание за Специализиран подробен устройствен план - план за застрояване (СПУП-ПЗ) за добив на полезни изкопаеми за позмлен имот с идентификатор 51250.5655.10 в обхвата на баластиера "Негован", землище на с. Негован, район "Нови Искър", Столична община. - да не се извършва екологична оценка.

Възложител ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ АД

/13.04.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-6-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2020 –2022 г. на Столична община - да не се извършва екологична оценка.

Възложител Столична община

/03.04.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-5-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и План за улична регулация (ПУР) за поземлен имот с идентификатор 02659.2246.94 от КККР, район „Банкя“, гр. Банкя – разширение, Столична община - да не се извършва екологична оценка.

Възложители Т. Бонева, П. Николова, Г. Колева

/19.03.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-4-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Долна баня, Софийска област - да не се извършва екологична оценка.

Възложител Община Долна баня

/12.03.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-3-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Визия за София - инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии - да не се извършва екологична оценка.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

/05.02.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-2-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за м. „Толева махала“, кв. 20, 22 до кв. 31, район „Връбница“ Столична община - да не се извършва екологична оценка.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

/05.02.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-1-ЕО/2020 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имотис идентификатори 14831.6504.574, 14831.6504.579, 68134.6504.580, с. Герман– за обособяване на нов УПИ II-574,579,580, кв.10, м. „в.з. Врана–Герман“, район „Панчарево“,Столична община - да не се извършва екологична оценка.

Възложители „СИНЕМЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ АД и „ГБС-ИМОТИ“АД 

/16.01.2020 г./


 

2022  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София