background
logotype

Статии

 


Съобщение за Решение № 94-00-7536-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по административна преписка с вх. № 94-00-7536/01.07.2016 г.

Възложител М. Мрънков

/27.10.2016/


Съобщение за Решение № СО-01-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на строителни материали – варовици, от находище „Кошарите“ в землището на гр. Сливница и с. Опицвет, община Костинброд.

Възложител „Кариери за чакъл и пясък – България“ ЕАД

/11.01.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-02-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Отглеждане на гъби и растения” в имот № 158071, м. „Боюкалам”, в землището на гр. Долна баня.

Възложител А. Дурев

/16.02.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-03-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжерии със складова база и офиси“ в имот № 082037, м. „Кръкожаб“, землище на с. Веринско, община Ихтиман.

Възложител „Корект Консултинг“ ООД

/02.03.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-04-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – план застрояване за поземлен имот с идентификатор 22472.7407.157, м. „Коеджик“, с. Долни Пасарел, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител К. Атанасов

/02.03.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-05-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на 4 броя сухи сондажи с дълбочина 100 м с геосонди за термопомпена инсталация за отопление и охлаждане на еднофамилна къща“ в поземлен имот с идентификатор 68134.4300.362, район „Овча купел“, Столична община.

Възложител „Про Терм“ ООД

/08.04.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-06-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение: „Почистване на коритото на р. Искър чрез изземване на наносния материал в участъка от землището на с. Драгушиново до землището на с. Злокучане“, община Самоков.

Възложител „Бекастрой“ ЕАД

/08.04.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-07-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за Общ устройствен план на Курортно туристическа локализация „Искровете–Говедарци–Мальовица“, община Самоков.

Възложител Община Самоков

/13.04.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-08-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на територията на 260 дка овощна градина, трайни насаждения „синя слива”, в землището на с. Врачеш, община Ботевград.

Възложител Малина Малчева – земеделски производител

/15.04.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-09-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Драгушиново 1“ и „МВЕЦ Драгушиново 3“ на р. Искър“ в землището на с. Драгушиново, община Самоков.

Възложител „ХК Долен Искър 9“ ЕООД

/22.04.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-10-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за изграждане на "Течно складово пространство" в парцел XXII, сп. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин.

Възложител „Финтех" ООД

/05.05.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-11-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на три броя жилищни сгради и собствен водоизточник”, в: поземлен имот № 044012, местност „Расул”, землище на с. Храбърско, община Божурище.

Възложител П. Градинаров

/11.05.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-12-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и собствен водоизтоник”, в: поземлен имот № 021001, местност „Три тръна”, землище на с. Хераково, община Божурище, Софийска област.

Възложител Е. Йорданов  

/11.05.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-13-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма за отглеждане на крави с бозаещи телета” в имот № 002158, в землището на с. Ярлово, община Самоков.

Възложител Д. Иванова

/02.06.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-14-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на малка ВЕЦ „Своде“ землище на с. Своде, общ. Правец, Софийска област“.

Възложител „АГРОИНЖЕНЕРИНГ-90“ ЕООД  

/17.06.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-15-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) зановообразувани УПИ 1-8, УПИ И-13, УПИ Ш-14 и УПИ IV-1575 от нов кв. 1, м. „Калето”, вземлището на с. Герман, район „Панчарево”, Столична община.

Възложител К. Гиров

/28.06.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-16-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения до 10000 м3 годишно от воден обект р. Искър” в землището на с. Томпсън, община Своге.

Възложител ЕТ „Вени – Венета Петрова“  

/30.06.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-17-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на дестилерия за производство на висококачествени плодови ракии – по безотпадна технология” в УПИ ІІІ-1015, кв. 30а, гр. Драгоман, Софийска област.

Възложител М.Тасева.  

/22.07.2016 г/


Съобщение за Решение № СО-18-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда със собствен водоизточник” в ПИ с идентификатор 14831.6554.2886, в землището на с. Герман, м. „Косараница”, район „Панчарево”, Столична община, с възложител.

Възложител Константин У.

/28.07.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-19-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за  „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда със собствен водоизточник” в ПИ с идентификатор 14831.6554.2887, в землището на с. Герман, м. „Косараница”, район „Панчарево”, Столична община.

Възложител Константин У.

/28.07.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-20-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Открита площадка за разглобяване на стари автомобили” в част от имот с идентификатор 68134.4300.7998, район „Овча купел”, Столична община, с възложител.

Възложител „ДК ПАРТС” ООД 

/01.08.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-21-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане и експлоатация на депо за отпадъци” в ПИ 112020 и 112023, м. „Саръмеше”, община Долна баня, Софийска област.

Възложител „МОЕЛ” ООД

/30.09.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-22-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на кабелна линия за присъединяване на МВЕЦ „Черешовица” със съществуващ електропровод „Равна” 20 kV” в землището на гр. Етрополе.

Възложител „ВЕЦ Черешовица“ ЕООД

/12.10.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-23-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на производствено-складова база за дървени въглища с автокантар, сграда с офис, спални помещения и столова с кухня-разливна, складове за суровина, склад за готова продукция, производствени модули, изгребни ями, резервоар за дъждовна вода, инфилтрационна системаи сондажен кладенец“, в УПИ І-13,14, кв. 4, землище на с. Григорево, община Елин Пелин.

Възложител „ФРОНТИЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

/19.10.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-24-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Доизграждане на надлез над жп линия „София – Пловдив” на път II-18 Околовръстен път на София от км 32+240 до км 32+680 (13+100 по километраж на жп линия) с. Казичене, район „Панчарево”, Столична община.

Възложител "Агенция пътна инфраструктура"

/28.10.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-25-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение „Къщи за гости - 7 броя, паркоместа, атракционен рибарник,еко зона за отдих и развлечения (детска площадка, беседка, спортна площадка с тенис маса,тенис корт и фитнес на открито), бар с барбекю, oграда, модулно пречиствателно съоръжение ипомпена станция“ в поземлени имоти № 004001, № 004002, м. „Баня“ и № 004012, м.„Провадия“, землище на с. Несла, община Драгоман.

Възложител „Столична Строителна компания“ ЕООД

/04.11.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-26-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за изграждане на „Складова база с административна и търговски сгради, ЛПСОВ за 100 еквивалент жители, надземен паркинг и собствен водоизточник“ в поземлен имот № 085052, м. „Дереджик“, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин.

Възложител „София Билдинг Къмпани“ ООД 

/08.11.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-27-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение заизграждане на „Логистичен център с офис сграда, ЛПСОВ за100 еквивалент жители, надземен паркинг и собствен водоизточник“ в поземлен имот №085054, м. „Дереджик“, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин.

Възложител „София Билдинг Къмпани“ ООД
/08.11.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-28-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за изграждане на „Инсталация за рафиниране на благородни метали“ в УПИ XXII, кв. 4, с. Равно поле, община Елин Пелин.

Възложител “Финтех” ООД 

/18.11.2016 г./


 

2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София