background
logotype

Статии

 


Съобщение за Решение № СО-27-П/2021 г. зза прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Механично третиране на строителните отпадъци посредством мобилна инсталация, с цел повторната им употреба и влагане в обратни насипи в рамките на поземлен имот с идентификатор 07140.8152.67“, м. „Брего“, гр. Бухово, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител „ГЕОСТРОЙ" АД

/публикувано на 14.12.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-26-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изместване на участък от газопроводно отклонение за гр. Перник, землище на гр. Перник“ 

Възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

/публикувано на 14.12.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-25-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на строителни отпадъци“ в част от имот № 66860.12.126, м. „Креща“, с. Скравена, община Ботевград, Софийска област. 

Възложител „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС" АД

/публикувано на 14.12.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-24-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Уличен канал Ø500-ПП по ул. „о.т.97Е – о.т.76 – о.т.75 – о.т.73 – о.т.55“ от съществуващ канал Ø600-ПП по бул. „Александър Малинов“ до РШ7 за отводняване на сграда в УПИ VI – 369, 370, 371, 381, 518, 519, кв. 44, м. „Камбаните – Младост 4“, район „Младост“, Столична община.

Възложител „СУИЙТ ХОУМС" ЕООД

/публикувано на 10.11.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-23-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Внедряване на технология за обезвреждане на отпадъчни химически вещества в два модула“; „Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества“ и „Инсталация за рециклиране на разтворители“

Възложител „ЕКОМА“ ЕООД

/публикувано на 26.10.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-22-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Оползотворяване на неопасни отпадъци от дънна пепел получена от изгарянето на слама, с код 10.01.01“ върху земеделски площи, като подобрител за почви в землището на с. Чепинци, Столична община.

Възложител „ВИТОША-92" ООД

/публикувано на 08.10.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-21-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за "Изграждане на оранжериен комплекс "Бъдрище" в поземлен имот с идентификатор 69239.151.83 в землището на с. Стефаново, община Радомир.

Възложител „СТОПАНИТЕ БГ“ ЕООД

/публикувано на 15.09.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-20-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на eкологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 77246.22.130 по КККР на с. Хераково, м. „Беличка могила“, община Божурище.

Възложители В. Георгиева, Ю. Георгиева, Д. Георгиева,

И. Георгиева и Д. Георгиев

/публикувано на 16.08.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-19-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Преобразуване на общински имоти с идентификатори 68789.334.42 и 68789.334.43, м. „Елез дере”, гр. Дупница в площадка за временно съхранение, сортиране и претоварване на генерираните битови отпадъци от територията на Община Дупница”.

Възложител Община Дупница

/публикувано на 21.07.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-18-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 58606.22.90, м. „Горни соват“, с. Пролеша, община Божурище.

Възложител П. Николов

/публикувано на 13.07.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-17-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на жилищни сгради“ в имоти №№ 030001, 030003, 030005, 030006, 030007, 030009, 030011, 030012, 030024, 030025, землище на с. Нови хан, община Елин Пелин.

Възложител „ЕЙЧ ЕМ ПИ ПРОПЪРТИЙС 3“ ООД

/публикувано на 13.07.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-16-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за “Изграждане на тръбен кладенец за захранване на автомивка в ПИ № 61577.53.2693, ул. „Дупнишка“, гр. Радомир, община Радомир, област Перник“.

Възложител „ЕВРОКОМЕРС БГ“ ООД

/публикувано на 13.07.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-15-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на многоетажен паркинг“ в УПИ III-105 „за многоетажен паркинг“, кв. 19, м. „Трета извънградска част“, район „Средец“, Столична община.

Възложител "AЛНУАИМИ ГРУП" ЕООД

/публикувано на 09.07.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-14-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Поставяне на преместваем обект – пункт за технически прегледи“ в УПИ XI-2858, кв. 4, кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“, Столична община.

Възложител "БОВЕТИ" ООД

/публикувано на 18.06.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-13-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Добив на пясъци и чакъли от находище „Горни Смардан”, землище на с. Чепинци, район „Нови Искър”, Столична община.

Възложител "ТРАНСТИР" ООД

/публикувано на 10.06.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-12-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на „Логистична база - складове за стоки с общо предназначение, складове за „ADR“ товари, класифицирани като съоръжение с нисък рисков потенциал, административно-обслужваща сграда, противопожарен резервоар и тръбен сондажен кладенец за противопожарни нужди“ в поземлен имот с идентификатор 39791.6003.3440 (образуван от обединението на имоти 39791.6003.609, 39791.6003.610 и 39791.6003.611), с. Кривина, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител "ЕТНА КАРГО ИНВЕСТМЪНТС 1" ООД

/публикувано на 21.05.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-11-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на 20 броя жилищни сгради и собствен водоизточник – тръбен кладенец с дълбочина 100 м“ в поземлен имот с идентификатор 77246.33.29, с. Хераково, община Божурище.

Възложител Д. Лититарис

/публикувано на 19.05.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-10-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране и предварително третиране (разкомплектоване) на излезли от употреба моторни превозни средства и търговска дейност с получените компоненти, части и детайли по МПС годни за повторна употреба“ в поземлен имот с идентификатор 38978.44.40, гр. Костинброд, община Костинброд.

Възложител  „МУДАР-М“ ООД

/публикувано на 19.05.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-9-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на конюшна с жилищна част и сондажен кладенец“ в поземлен имот № 143022, в землището на с. Вакарел, община Ихтиман.

Възложител Н. Рийд

/публикувано на 21.04.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-8-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ I-114, кв. 1, м. „Герена“, с. Хераково, община Божурище.

Възложител Л. Лозанов

/публикувано на 26.03.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-7-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за "Предприятие за производство на карамични продукти с производствен капацитет до 75 тона на ден производствен продукт" в УПИ I - "За Изида", кв. 23, с. гара Елин Пелин, община Елин Пелин.

Възложител „ИЗИДА-1894“ ЕООД

/публикувано на 12.03.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-6-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на тръбна мрежа за минерална вода от водовземни съоръжения С-11В, С-44 хг, С-45хг, С 46 хг, С-50 хг и С-53 хг от находище на минерална вода „Казичене – Равно поле“, участък Равно поле – Софийска област, община Елин Пелин, резервоар за временно съхранение и нова помпена станция в УПИ III, кв. 61, с. Равно поле, община Елин Пелин.

Възложител Община Елин Пелин

/публикувано на 10.03.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-5-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Обособяване на площадка за нискотемпературно, беземисионно и безотпадъчно производство на течен ферихлорид, използван за коагулант за пречиствателни станции“ в УПИ IV-251, кв. 2а, в поземлен имот с идентификатор 68134.503.5910, кв. Бенковски, район „Сердика“, Столична община.

Възложител „АЛТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД

/публикувано на 25.02.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-4-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на ферма за пъдпъдъци“ в поземлен имот с идентификатор 18174.15.37, м. „Новините“, с. Гурмазово, община Божурище.

Възложител „ГРИЙН ЛИВИНГ ФАРМ” ЕООД

/публикувано на 25.02.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-3-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Преустройство на съществуващи сгради в независима микропивоварна" самостоятелни обекти с идентификатори 68789.606.379.6.1 и 68789.606.379.6.2 в сграда с идентификатор 68789.606.379.6 и самостоятелен обект 68789.606.379.2.2 в сграда с идентификатор 68789.606.379.2 по кадастралната карта на гр. Дупница, изградени в УПИ XIII в кв. 70 по регулационния план на гр. Дупница.

Възложител „ХОПСКОЧ” ООД

/публикувано на 16.02.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-2-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за "Изграждане и монтиране на инсталация за вакуумна газификация" в поземлен имот с идентификатор 65231.915.100, м. "Катранджия", гр. Самоков, община Самоков.

Възложител „В и Г ЕНЕРДЖИ” ООД

/публикувано на 09.02.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-1-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от опаковки и производствени неопасни отпадъци, като хартия и картон, пластмаса, стъкло и други опаковки на площадката" в поземлен имот с идентификатор 20763.51.39, находяща се в с. Джерман, м. „Алачица“, община Дупница.

Възложител „ФЕНИКС – ЕНЕРГЕТИКА РЕМОНТ” ООД

/публикувано на 03.02.2021 г./


 

2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София