background
logotype

Законодателство

  • Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда на български език и на английски език
  • Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (кодифициран текст) на български език и на английски език
  • Правилник за фунциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет към министъра на околната среда и водите , утвърден със Заповед № РД-145/25.02.2015 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.19 от 13.03.2015 г.
  • Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на експретните екологични съвети към РИОСВ, приета на Колегиум на МОСВ на 09.03.2015 г., утвърден със Заповед №РД- 223/06.04.2015 г. на министъра на околната среда и водите
  • Заповед № 973/27.12.2013 г.   на министъра на околната среда и водите за достъпа и реда за попълване, актуализиране и вписване на информация в Публичните регистри по чл. 102 от Закона за опазване на околната среда
2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София