background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

РИОСВ – София организира инициатива със студенти от по повод Световния ден на водата – 22 март

На 23 март от 11.00 ч. РИОСВ – София ще отбележи Световния ден на водата с посещение на изкуствената влажна зона за пречистване на отпадъчна вода с. Видраре, общ. Правец. Поканени да участват в събитието са студенти от Биологическия факултет на Софийския университет. Теще се запознаят с основните принципи на действие на влажната зона и начините на пречистване на водата.

22 март е обявен за ден на водата през 1993 година с резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации. Той се отбелязва по решение на конференцията на ООН за околна среда и развитие в Рио де Жанейро от 1992 година.

"Вода и устойчиво развитие" е темата на Световния ден на водата през тази година, а идеята е да се акцентира върху разумното потребление и устойчивото управление на водите.

 

Европейска седмица на устойчивото развитие - 30 май – 5 юни 2015 г.

Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е oбщоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, която се провежда от 30 май до5 юни 2015 г.

 

РИОСВ – София предупреждава: Бодливият залист (Ruscus aculeatus) е под специален режим на опазване и ползване! Не търгувайте с Бодлив залист (Ruscus aculeatus) !

 

Бодливият залист е от видовете диворастящи лечебни растения, които се поставят под специален режим на опазване и ползване, съгласно изискванията на Закона за лечебните растения (ДВ бр. 29/2000 г. изм. и доп.).Специалният режим се определя ежегодно до 10 февруари със Заповед на Министъра на околната среда и водите (Заповед № РД-115/13.02.2015 г.).

Бодлив залист (Ruscus aculeatus), наричан също миши трън, миши чемшир и самодивски чемшир, е вечнозелено храстовиднорастение. Достига на височина от 30 до 60 см. Притежава силно разклонено стъбло и пълзящо коренище. Крайните клонки на стъблото са плоски и с ланцетна форма, като на върха са бодливо заострени. Върху тях се разполагат недоразвитите листа, които имат вид на люспици.

Бодливият залист е сенкоиздръжливо растение. Среща се в Централна и Южна Европа, в гори и храсталаци до 900 м.н.в.  

Използва се за основа – пълнеж на букетите по пазарите за цветя.Не купувайте букети с включен в тях бодлив залист!

За сигнали: Зелен телефон на РИОСВ-София 02/ 856 51 52.

 

 

Отвори врати обновеният Природозащитен информационен център „Витоша“

 

 Министър Ивелина Василева: „Важно е да се предприемат всички мерки и действия за съхраняване на уникалната ни природа“

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва в церемония по откриване на реновирания Природозащитен информационен център „Витоша“.

Ремонтните дейности на информационния център са извършени по проект „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ-София“ по Приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

 „Проектът е ценен с пожароизвестителната система, която ще бъде изградена в четирите резервата в обхвата на инспекцията“, подчерта министър Василева. Тя увери, че опазването на защитените територии ще остане приоритет и в новия програмен период на оперативна програма „Околна среда“ с финансиране от 200 млн. лв. по Приоритетна ос 3 „Биоразнообразие“. „Изграждането на екологичната инфраструктура е много важно за държавата ни. Още по-важно е формирането на отношение към природата, на екологична култура, която започва още в детска възраст. Затова се радвам, че част от дейностите по този проект са насочени към децата“, допълни Ивелина Василева.

Директорът на РИОСВ-София инж. Ирена Петкова обяви стартирането и на дейност 3 от проекта „Интерпретация и образователни програми“. „Целта ни е да популяризираме дейностите по устройство и управление на защитените територии в обхвата на нашата инспекция“, каза инж. Петкова.

Проектът, изпълняван от РИОСВ-София, № DIR-5113325-14-111е на стойност 4 438 315 лв., от които 3 772 567 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 665 747 лв. са националното съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Дейностите по проекта, които са в ход, трябва да бъдат завършени до 30 юни 2015 г. В резерватите „Торфено бранище“ и „Бистришко бранище“ на Витоша и поддържаните резервати „Училищна гора“ в землището на с. Боженци и „Богдан“ в землището на гр. Копривщица в изпълнение на противопожарните планове се създава система за противопожарно известяване и видеонаблюдение. Тя ще предоставя информационни и предупредителни съобщения за наблюдение и контрол на обектите.

В „Бистришко бранище“ са предприети действия за намаляване на популацията на вредителя корояда-типограф Ips tpographus. Границите на всички резервати се маркират, а в повечето от тях екопътеките се обновяват и маркират. По проекта се разработват планове за управление на защитените територии, включително противопожарни планове.

 

Министър Ивелина Василева ще участва в откриването на ремонтирания Природозащитен информационен център „Витоша“, кв. Драгалевци

На 24 февруари 2015 г.от 11:00 часа в Природозащитния информационен център „Витоша“ в кв. Драгалевци ще бъде организирана церемония по откриване на ремонтирания център по проект № DIR-5113325-14-111 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ-София, в т.ч.: Резерват „Торфено бранище”, Резерват „Бистришко бранище”, Поддържан резерват „Училищна гора”, Поддържан резерват „Богдан”, Природозащитен информационен център „Витоша”. Проектът, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ по Приоритетна ос три, е на обща стойност 4 438 315.20 лв., негов бенефициент е РИОСВ-София.

На пресконференция ще бъде даден старт на дейността „Интерпретация и образователни програми“ и ще бъде представено изпълнението на другите дейности по проекта.

В церемонията и пресконференцията ще вземат участие представители на МОСВ, ОП „Околна среда“, на Столична община и на общините Ботевград и Копривщица, на чиято територия са резерватите „Училищна гора“ и „Богдан“. Ще бъде отчетено изпълнението на проекта до този момент и ще бъдат очертани предстоящите дейности.

 

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ 2 ФЕВРУАРИ 2015 г.

 ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ СА ЖИЗНЕНОВАЖНИ ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ!

 

 

По повод Световния ден на влажните зони – 2 февруари, Регионална инспекция по околната среда и водите – София(РИОСВ – София), съвместно с общ. Сливница организираха инициатива, на която представиха темата за тази година – „Влажните зони и нашето бъдеще“. Участие в срещата взеха представители на общината, експерти от РИОСВ – София, ученици от общ. Сливница, студенти и преподаватели от Лесотехническия универитет.

Участниците бяха приветствани от кмета на общ. Сливница Васко Стоилков и от директора на РИОСВ – София инж. Ирена Петкова. Експерти от инспекцията изнесоха презентации на тема „Влажните зони и нашето бъдеще“ и „Влажите зони в България“. Те запознаха децата и студентите с особената важност на влажните зони не само за хората, но и за биоразнообразитето и екоситемите на териториите им. Домакините от общ. Сливница представиха 30 мин. филм – „Природата на община Сливница“, който е реализиран по проект на Оперативна програма околна среда и има награда за най-добър екологичен филм.

След срещата участниците се разходиха до Алдомировското блато – една от естествените влажни зони в България.

 

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ - 2ри ФЕВРУАРИ 2015

Влажните зони са жизненоважни за нашето бъдеще!

  Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция.

  Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно конвенцията, влажните зони са: „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра”.

 

 

Експерти от РИОСВ – София се включиха в среднозимното преброяване на водолюбивите птици

На 17 януари 2015 г., експерти от РИОСВ – София се включиха в среднозимното преброяване на водолюбивите птици, зимуващи в България. Целта бе да се определи числеността и динамиката на популацията на водолюбивите птици. Установяването на влажните зони, които обитават, са от голямо значение за определяне на мерките за тяхното опазване.

В тазгодишното преброяване се включиха и експерти от Българска орнитологическа централа към Института по зоология на БАН. Маршрутите, които бяха обходени при преброяването са: язовир  „Панчарево“ – Столична община, язовир „Пасарел“ - Столична община, язовир „Искър“ - Столична община, язовир „Бакърдере“ - община Ихтиман, язовир „Огняново“ - община Елин Пелин.

Обект на среднозимното преброяване са видовете птици, за които влажните зони са основно местообитание. Към тях се включват разредите гмуркачоподобни, гмурецоподобни, пеликаноподобни, бурeвестникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата жеравови и дърдавцови. 

Преброяването е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и е по инициативата на Wetland International. Провежда се в цяла  Европа.

Нашата страна е ключово място за зимуване на водолюбивите птици, които долитат от Северна Европа и Азия. Сред тях са немалкозастрашени видове като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, малкият корморан и много други.

 

20 януари 2015 г. е крайният срок за отчет на изкупените, реализирани и налични количества билки

На 20 януари 2015 г. изтича срокът, в който трябва да бъдат отчетени изкупените и реализирани през миналата година, както и наличните (останали) количества билки, напомня РИОСВ – София. На такава отчетност подлежат всички билкозаготвителни пунктове, складове за билки, билкови аптеки, търговци от фармацевтичната и други промишлености, изкупуващи билки и извършващи дейност на територията на Софийска област и област София – град.

Количествата се отчитат, като се попълва специална бланка по образец. Тя може да бъде изпратена на електронната поща на инспекцията, както и по пощата с пощенско клеймо не  по-късно от 20 януари.

Съгласно Закона за лечебните растения, лицата, които не предоставят в РИОСВ обобщена информация за изкупените, реализираните и намиращи се на склад билки, подлежат на финансови санкции - за физически лица в размер от 100 до 1 000 лева, а за юридически от 300 до 2 500 лева.

 

ВАЖНО

Регионална инспекция по околната среда и водите - София предупреждава туристите да не посещават разрешената за преминаване еко-пътека от Меча поляна към с. Бистрица в Биосферен резерват "Бистришко бранище". Експерти на РИОСВ - София направиха обход и проверка на място и констатираха, че пътеката е опасна през зимния период поради заледени участъци. В района на старите ветровални и короядни петна, които са в близост до пътеката има множество паднали дървета в следствие лошите метеорологични условия. Перилата на мостовите съоръжения в района на каменната река са изкъртени и има опастност от подхлъзване.

Регионална инспекция по околната среда и водите - София е създала организация по почистване на падналите дървета и възстановяване на мостовите съоръжения. Гражданите ще бъдат своевременно уведомени при създаване на добри  условия за туризъм. Информацията ще бъде публикувана на интернет и фейсбук страниците на РИОСВ - София.

 - - - - - - - 

План за действие за вълка в България – Обществени обсъждания

 

На 02.12.2014 г. от 10.00 часа в РИОСВ - София, бул. Цар Борис III № 136 ще се проведе обществено обсъждане на Национален план за действие за вълка в България (по Закона за биологичното разнообразие, Наредба № 5).  Датите и местата за провеждане на обществените обсъждания в страната са както следва:

 

21.11, 10:00 ч.  РИОСВ Благоевград, ул."Свобода" 1

21.11, 14:00 ч. РИОСВ Перник, ул. "Бл. Гебрев" № 15, ет. 1

24.11, 10:00 ч. РДГ Берковица, ул. Митрополит Кирил № 13

24.11, 14:30 ч. РИОСВ Враца, ул.Екзарх Йосиф№81

25.11, 10:30 ч. ДНП Централен Балкан, Габрово, ул. Бодра смяна № 3

25.11, 15:30 ч. Русе, Екомузей с аквариум, ул. Етър № 3

26.11, 10:00 ч. Бургас, Областна управа, ул. Цар Петър № 1

26.11, 15:00 ч. РДГ Сливен ул. Орешак № 15А

27.11, 10:00 ч. РИОСВ Хасково ул. Добруджа № 14

27.11, 15:00 ч. РИОСВ Смолян ул. Дичо Петров № 16

28.11, 15:00 ч. РИОСВ Пазарджик ул. Гурко № 3

01.12, 10:00 ч. Пловдив Зала Съединение, площад Съединение № 1

Планът може да бъде прочетен на www.balkani.org, както и на място.

 

 

 

Регионална инспекция по околната среда и водите - София приключи успешно проект „Перспективно развитие на уменията и компетенциите за единен подход и стандарти в оперативната съвместимост и капацитета на администрацията“ Оперативна програма „Административен капацитет“

 

Основната  цел на проекта е„Перспективно развитие на уменията и компетенциите за единен подход и стандарти в оперативната съвместимост и капацитета на администрацията“.Тя е реализирана чрез повишаване наквалификацията на служителите, подобряване нивото на работа в инспекцията, придобиването на чуждоезиковии компютърни умения,  за успешна комуникация с европейските институции,междукултурно общуване и др.

Проектът е на стойност 75 540 лева и беше реализиран за период от 6 месеца.

 РЕЗУЛТАТИ:

· Повишаване на личните професионални, организационни и управленски умения в областта на чуждоезиковата комуникация и информация;

· Проведено чуждоезиково обучение и придобиване на сертификат за 30 служители;

· Проведено обучение по информационни и компютърни технологии и придобиване на европейски сертификат за 40 служители;

· Професионално издържана структура, способна да работи с институциите на ЕС и международните организации по отношение проблемите на екологията. 

„Реализацията на проекта допринесе, както за постигане на общите и специфични цели на Оперативна програма „Административен капацитет”,така и за повишаване уменията на служителите, подобряване координацията и стимулиране на личностната мотивация“,каза инж. Ирена Петкова – Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София.

Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) е годишна кампания за устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия.
Целта на кампанията, която продължава от 16 до 22 септември всяка година, е да окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да се поканят гражданите да се възползват от всички алтернативи на автомобила. Кулминацията на тази седмица е събитието „В града без моята кола!“, в което всички участващи градове определят няколко района,предназначени само за пешеходци,
колоездачи и публичния транспорт през целия ден.
От въвеждането й през 2002 г., влиянието на ЕСМ постепенно расте, както в Европа, така и по целия свят.
Общо 8623 постоянни мерки са били въведени, сред които най-много мерки фокусирани върху инфраструктура за колоездене и пешеходство, намаляване на трафика, подобряване достъпа до транспорт и повишаване осведомеността относно устойчивото поведение на пътуване.
През 2013 г. 1931 града от 47 страни официално са регистрирани за участие в кампанията.

http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=48

 

 

 

 

Със заповед на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ – София), настанените и израснали във ветеринарна клиника „Добро хрумване“ 9 броя живи екземляри от вида Черношипа ветрушка /Керкенез/ (Falco tinnunculus), бяха освободени със съдействието на фондация „Дивите животни“, в околната среда при подходящи условия, поради доброто им състояние.

 

 

Експерти от РИОСВ – София задържаха незаконно отглеждани животни

 

След сигнал подаден в Министерство на околната среда и водите,  препратен по компетентност в Регионална инспекция по оклната среда и водите – София е извършена съвместна проверка на частен имот в кв. Драгалевци, гр. София. Иззети са два живи екземпляри от вида гарван (Corvus corax) и единзелен гущер от вида (Lacerta viridis). Тези видове са включени в Приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие и не могат да се отглеждат в домашни условия. 

Откритите при проверката животни са предадени за отглеждане в Спасителен център при „Зоологическа градина – София“.

За рaзпореждането с екземлярите са съставени протоколи,a за нарушенията ще бъдат предприети необходимите законови действия.

 

 

Експерти на РИОСВ-София установиха, че няма замърсяване на въздуха в Костенец

Подвижна лаборатория анализира качеството на въздуха по 25 показателя и не установи отклонения.

 

Екип от експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите – София и от Изпълнителната агенция по околна среда направиха замервания на въздуха в района на военния завод в гр. Костенец. Подвижна лаборатория анализира качеството на въздуха по 25 показателя и не установи отклонения от нормите за нито един от тях.

 „Измерванията са направени на площадката пред завода и резултатите не показват отклонения от нормите за качеството на атмосферния въздух. Повторни замервания ще бъдат направени и по посока на облака и резултатите от тях ще бъдат своевременно оповестени на компетентните органи и обществеността“, коментира ситуацията директорът на РИОСВ – София Ирена Петкова.

В момента екипът извършва измерване на качеството на атмосферния въздух и в района на жилищата в най-голяма близост до инцидента. По предварителни данни там също няма повишения на показателите на качеството на атмосферния въздух.

 

РИОСВ - София и МОСВ са в непрекъснат контакт с компетентните органи и ще продължат да информират при наличие на актуална информация.

 

 

 

Регионална инспекция по околната среда и водите - София стартира европроект за обновяване на четири резервата

На 26 юни 2014 г в Природозащитния информационен център „Витоша“ – кв. „Драгалевци“ РИОСВ-София даде старт на проект № DIR-5113325-14-111 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ-София, в т.ч.: Резерват „Торфено бранище”, Резерват „Бистришко бранище”, Поддържан резерват „Училищна гора”, Поддържан резерват „Богдан”, Природозащитен информационен център „Витоша” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати по Приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ по Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда“за опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и осъществяването на ремонтни дейности в резерватите и обектите, стопанисвани от районната инспекция. Проектът е на стойност4 438 315, 20 лв., от които 3 772 567, 92 лв. от Европейския фонд за регионално развитие, а 665 747,28 лв. e националното съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Дейностите трябва да бъдат завършени до 31 март 2015 г.

В резерватите „Торфено бранище“ и „Бистришко бранище“ на Витоша и поддържаните резервати „Училищна гора“ в землището на с. Боженци и „Богдан“ в землището на гр. Копривщица в изпълнение на противопожарните планове ще бъда създадена система за противопожарно известяване и видеонаблюдение. В „Бистришко бранище“ ще бъдат предприети действия за намаляване на популацията на вредителя корояда-типограф Ips tpographus. Границите на всички резервати ще бъдат маркирани, а в повечето от тях екопътеките също ще бъдат обновени и маркирани. По проекта ще бъдат разработени планове за управление на защитените територии, включително противопожарни планове.

В Природозащитния информационен център „Витоша“ в Драгалевци, който е посещаван често от много туристи и ученици, стартът на проекта беше отбелязан с церемония за започване на ремонтните дейности на информационния център. Изпълнител на дейностите е „Виа конструкт груп“ ЕООД.

Гости на събитието бяха г-н Росен Асенов – Главен секретар на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), г-н Михаил Михайлов  - Директор на дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) към МОСВ, г-н Борислав Бечев – експерт от НСЗП към МОСВ, г-н Александър Сергеев – старши експерт от отдел „Мониторинг“, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ към МОСВ, г-жа Снежана Петрова – Директор на ПП „Витоша“, експерти от Изпълнителната агенция по околна среда, представители на Областния информационен център – София, представители на Фондация „Екоцентрик“ и Национален институт по водни ресурси и др.

Г-н Росен Асенов поздрави екипа и им пожела успех в реализирането на проекта.

„Разчитаме с този европейски проект да обновим стопанисваните от нас резервати, за да бъдат те безопасно и привлекателно място за общуване на хората с природата. Каним всички отново тук, след приключване на ремонтните дейности на информационния център, за да го видите обновен и по-важното да го изпълним с идеи и съдържание“, каза директорът на РИОСВ-София инж. Ирена Петкова.

 

 

Регионална инспекция по околната среда и водите – София организира обучителен семинар за експертите на тема: „Стил, етикет и протокол. Протокол в държавната администрация. Етикет и правила на поведение в обществото.”

На 6 и 7 юли 2014 г. в кк Боровецза експертите на РИОСВ – София беше организиран практически семинар на тема: „Стил, етикет и протокол. Протокол в държавната администрация. Етикет и правила на поведение в обществото.”


Лектор беше г-н Анатолий Пазийски – експерт по дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото.

По време на лекциите служителите на РИОСВ-София обогатиха знанията си за организацията и провеждането на официални срещи в държавната администрация, особеностите за водене на делова кореспонденция, външния вид и езика на тялото и жестовете.

Кулминацията на обучението беше практическата част на семинара – официална вечеря, на която лекторът практически даде съвети за протоколните правила за композиране на меню, правила на поведение и добрия тон на вечерно мероприятие.

Семинарът завърши с връчване на сертификати и обмяна на мнения. Организатор на събитието беше МФПДТ „Приятели на България“.

 

 

РИОСВ - София стартира проект „Перспективно развитие на уменията и компетенциите за единен подход и стандарти в оперативната съвместимост и капацитета на администрацията“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”на Оперативна програма „Административен капацитет“

Регионална инспекция по околната среда и водите – София дава старт на проект по ОП „Административен капацитет“ за повишаване уменията на служителите, подобряване координацията, както и стимулиране на личностната мотивация. Проектът е на стойност 75 540 лв .

Експертите от РИОСВ – София ще се обучават в два курса по английски и информационни технологии за период от шест месеца.

Очаквани резултати:

  • Повишаване на личните професионални, организационни и управленски умения в областта на чуждоезиковата комуникация и информация;
  • Проведено чуждоезиково обучение и придобиване на сертификат за 30 служители; проведено обучение по информационни и компютърни технологии и придобиване на европейски сертификат за 40 служители;
  • Професионално издържана структура, способна да работи с институциите на ЕС и международните организации по отношение проблемите на екологията.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите – София ще се обучават по проект на Оперативна програма „Административен капацитет“ – „Компетентна и ефективна държавна администрация

Регионалната инспекция по околната среда и водите – София ще проведе пресконференция на 13 юни от 11.30 ч. в сградата на Изпълнителната агенция по околна среда – бул. „Цар Борис III”, № 136, ет.2., зала № 3. На нея ще бъде представен проектът „Компетентна и ефективна държавна администрация“, който ще се реализизра за период от шест месеца.

Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

С празник в Борисовата градина РИОСВ- София отбеляза Световния ден на околната среда

 

С празник, който се проведе в Борисовата градина, организиран от РИОСВ- София  и фондация „Екоцентрик“, бе отбелязан  Световния ден на околната среда – 5 юни.

Идеята на организаторите беше да направят  всички участници в събитието съпричастни към мотото на тазгодишното отбелязване на Световния ден „Надигни гласа си, не нивото на морето“.

В празника участваха над 80 ученици от  София, които се включиха в състезания и игри, викторини, специално подготвени по темата за Деня на околната среда.

Участниците  получиха подаръци и информационни материали,  осигурени от Министерството на околната среда и водите.

 

 

Насоки за действия при намиране на бедстващи животни

 

Списък с пунктове за изкупуване на живи охлюви на територията на РИОСВ - София за 2014 г.

 

Количеството събрани и депонирани отпадъци на територията на РИОСВ – София по време на кампанията „Да изчистим България за един ден“ е 3 888.62 тона, от които 2 689.14 тона от София град и 1 199.48 тона от общините на Софийска област.

За трета поредна година Министерство на околната среда и водите и регионалните му структури осигуриха експертна и логистична подкрепа за своевременното събиране на отпадъците на територията на цялата страна в рамките

Списък с пунктове за изкупуване на живи охлюви на територията на РИОСВ - София за 2014 г.

на кампанията. За нея МОСВ предостави 38 500 чувала и 38 500 чифта ръкавици и 3550 единични  ваучери за гориво на обща стойност 71 000 лева, разпределени от ПУДООС на база официално публикувани данни за събраните количества отпадъци през  2013 г.  

 

 

 

Екипът на РИОСВ – София съвместно с МОСВ, ПУДООС и ИАОС почистваха Ловния парк, гр. София  и  по първоначални данни са събрали 1 тон 380 кг отпадъци.

 

Събраните отпадъци от териториалния обхват на РИОСВ – София бяха извозени на регионалните депа, като за транспортните средства, които се включиха в инициативата бе осигурен свободен достъп.

На 26 и 27 април общините бяха освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия.

Над 1200 служители от Министерство на околната среда и водите и регионалните структури се включиха в кампанията „Да изчистим България за един ден” на територията на  цялата  страна.  

 

За трета поредна година Министерството на околната среда и водите беше основен партньор на кампанията „Да изчистим България за един ден”. 

 

 

 

 

 

Международен ден на Земята 2014 г.- Подвижна класна стая „Земното кълбо“

На 23 април РИОСВ – София организира открит урок по повод Международния ден на Земята. Събитието се проведе в спортната зала на гр. Правец и беше проведено в партньорство с община Правец и фондация „Тайм“.

В проявата се включиха ученици от Основно училище „Васил Левски”, гр.Правец (IV - VIII клас, както и децата от ОДЗ "Здравец" и ЦДГ "Индира Ганди". Децата от детската градина бяха облечени в дрехи направени от отпадъчни материали и призоваваха да запазим Земята чиста, а за по-големите имаше интерактивни игри свързани с времето, естествените науки, географията, екологията и др.

 

 

 

22 април 2014 г. – Световен ден на Земята – Зелени градове

РИОСВ – София, съвместно с община Правец и фондация „Тайм“ организират открит урок , на 23 април от 13.30 ч.,  пред учениците от четвърти, пети и шести клас от ОУ „Васил Левски“ - гр. Правец по повод Деня на Земята.

Урокът ще се проведе в подвижната класна стая „Земното кълбо“. Тя  е глобус - модел на земното кълбо, създаден с помощта на сателитни снимки с диаметър 6.5 м. В него учениците влизат, за да научат повече за устройството на Земята, времето, естествените науки, географията, екологията и е създаден по проект на Фондация “ТАЙМ - Екопроекти”, финансиран от Програма “Европа” 2002 на ЕК.

Експерти от  РИОСВ – София  на 23 и 25 април ще придружават деца и ученици по време на посещенията на Природозащитен информационен център „Витоша“ За малчуганите ще има много игри свързани с опазването на околната среда.

За първи път Ден на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северноамериканци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.

Глобалната тема на инициативата тази година е „Зелени градове“ и има за цел да допринесе за преобразяването на градовете, в които да има чиста и ефективна енергия, транспорт и инфраструктура.

 

 

Седмица на гората 2014 година

 


На 11 април 2014 г. Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София – инж. Ирена Петкова,  Директорът  на Държавно горско стопанство – София – инж. Георги Христосков, експерти и представители на двете институции организираха инициатива по залесяване в Природен парк „Витоша“. Събитието бе част от Международната седмица на гората 2014 година и бяха засадени 400 бр. фиданки Бял бор (Pinus sylvestris) и Смърч (Picea).

 

 

 

 

До първи май 2014 г. е срокът за регистрация на пунктове за изкупуване на живи охлюви на

контролираната от РИОСВ – София територия

 

До 1 май 2014г. е срокът за регистрация в РИОСВ – София за организиране на пункт за изкупуване на живи охлюви. За целта е необходимо да бъде попълнено уведомление по образец, което е валидно само за текущата година. За 2013г. са регистрирани 24 пункта за изкупуване на охлюви.

Столичната екоинспекция напомня още, че от 10 май започва периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерно отглеждане. Този срок изтича на 30 юни. Минималният размер на събираните охлюви в черупки е 28 мм в диаметър. Отговорниците на пунктове са длъжни да връщат незабавно в природата предадените при тях маломерни охлюви.

До 25.04.2014 г. лицата, отглеждащи охлюви във ферми, е необходимо да декларират наличните количества в РИОСВ – София.

Право да изкупуват и търгуват с охлюви, както и да ги изнасят през граница, имат физически и юридически лица, които са регистрирали изкупвателни пунктове за охлюви в регионалните инспекции.

В срок до 5 юли на текущата година, в РИОСВ - София трябва да бъдат декларирани от износителите всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени, както и мястото на съхранението им.

 

 

 

По повод Световния ден на водата – 22 март,  експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – София и студенти от Лесотехническия университет посетиха малка водноелектрическа централа „Церово“- Своге.

Директорът на РИОСВ – София инж. Ирена Петкова благодари  на всички присъстващи и подчерта, че водата е жизнено важна за всички и трябва да бъде съхранена и опазена за бъдното поколение, част от което са и тези млади хора.

Изпълнителният директор акд. инж. Пламен Дилков показа на гостите от Изпълнителната агенция по околната среда и води, „ВиК“ ЕООД – София, Лесотехническия университет, Биологическия факултет към Софийския университет и Националния институт по водни ресурси централата и разказа как функционира тя.

 

РИОСВ – София организира инициатива със студенти за Световния ден на водата–22 март

На 21 март от 12.00 ч.  РИОСВ – София ще отбележи Световния ден на водата с посещение на малка водноелектрическа централа „Церово“, гр. Своге.

Събитието е част от националната информационна кампания на МОСВ, която отправя посланието „Всяка капка си струва“.

Поканени да участват  в дискусията са студенти от Лесотехническия университет, Университета по архитектура, строителство и геодезия, представители на  Национален институт по водни ресурси,  Изпълнителната агенция по окoлната среда и водите, Областна администрация на Софийска област, община Своге, Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район, Природен парк „Врачански балкан“ и „ВиК“ ЕООД – София.

 

 

Проверки във връзка с продажбата на Бодлив залист /Ruscus aculeatus/

Есперти на РИОСВ-София извършиха на 7 март 2014 г. проверки, на територията на Общински пазар „Д. Петков” – цветарски сектор, р-н Възраждане във връзка с контрола по Закона за лечебните растения /ЗЛР/ . При проверките е установена продажба на вида Бодлив залист /Ruscus aculeatus/,  в нарушение на  заповед на Министъра на околната среда и водите за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения.

За констатираните нарушения са съставени един акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ на физическо лице за нарушение на чл. 12 от ЗЛР и един констативен протокол. Иззети са общо 935 стръка бодлив залист, които се съхраняват в РИОСВ-София.

След издаване на наказателното постановление по съставения АУАН, иззетите количвства ще бъдат унищожени.

 

 

 

РИОСВ – София предупреждава: Бодливият залист (Ruscus aculeatus) е под специален режим на опазване и ползване! Не търгувайте с Бодлив залист (Ruscus aculeatus) !

Във връзка с контрола по Закона за лечебните растения /ЗЛР/ ежегодно експерти на РИОСВ-София извършват проверки, на територията на Общински пазар „Д. Петков” – цветарски сектор, р-н Възраждане, СО. При проверкана 7.03.2013г. бе установена продажба на вида бодлив залист /Ruscus aculeatus/,  в нарушение на  Заповед № РД-65/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения. За констатираните нарушения са съставени 3 броя АУАН на физически лица за нарушение на чл. 12 от ЗЛР и са съставени 5 бр. констативни протоколи. Иззети са общо към 7 630 стръка бодлив залист. След издаване на наказателните постановления по съставените АУАН със Заповед на Директора на РИОСВ-София, задържаните количества са предадени за унищожаване в Инсинератор (ДНСД - ПУДООС) – Александровска болница.

Бодлив залист (Ruscus aculeatus), наричан също миши трън, миши чемшир и самодивски чемшир, е вечнозелено храстовиднорастение. Достига на височина от 30 до 60 см. Притежава силно разклонено стъбло и пълзящо коренище. Крайните клонки на стъблото са плоски и с ланцетна форма, като на върха са бодливо заострени. Върху тях се разполагат недоразвитите листа, които имат вид на люспици.

Бодливият залист е сенкоиздръжливо растение. Среща се в Централна и Южна Европа, в гори и храсталаци до 900 м.н.в.  

Бодливият залист е от видовете диворастящи лечебни растения, които се поставят под специален режим на опазване и ползване, съгласно изискванията на Закона за лечебните растения (ДВ бр. 29/2000 г. изм. и доп.). Специалният режим се определя ежегодно до 10 февруари със Заповед на Министъра на околната среда и водите (Заповед № РД - 83/03.02.2014 г., ДВ бр.14/18.02.2014 г.).

Използва се за основа – пълнеж на букетите по пазарите за цветя.Не купувайте букети с включен в тях бодлив залист!

За сигнали: Зелен телефон на РИОСВ-София 02/ 856 51 52.

 

 

РИОСВ – София, Ви напомня

Фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти”, попадат в обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20/06.03.2007 г.).

Съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 и чл. 7 и чл. 9  от Наредбата същите имат задължение да представят информация в РИОСВ – София, относно количествата продукти за покрития, пуснати на пазара или употребени през 2013 г. по посочения образец, съответно за:

Лицата, пуснали на пазара за пръв път на територията на Република България продукти съгласно приложение № 1, предоставят информация за предходната календарна година съгласно Приложение № 3

Лицата, пуснали на пазара на Република   България   и/или   употребили   продукти   по   чл.   6,   предоставят   информация   за предходната календарна година съгласно Приложение № 6

Обръщаме Ви внимание, че съгласно чл. 4 от Наредбата, пускането на пазара и/или употребата на продукти съгласно приложение № 1, несъответстващи на нормите съгласно приложение № 2, се допуска само ако те се използват в инсталации, отговарящи на изискванията на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96 от 2003 г.), при наличието на утвърден актуален план за управление на разтворителите (ПУР) по чл. 20 от същата наредба или на издадено комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Информацията следва да бъде представена на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Краен срок за представяне на информацията е 31 март 2014 г.

За контакти: София Атанасова, мл. експерт - тел. 02/ 955 72 18

 

На 31.03.2014 г. изтича срока за представяне на информация за консумацията и количеството вложени разтворители както и годишен план за управление на разтворителите (ПУР)         

Във връзка с изискванията на Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7) (Обн. ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г.), операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, при които няма превишаване на установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2, изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ информация за консумацията и количеството вложени разтворители.

Информация за консумацията и количеството вложени разтворители.

ВНИМАНИЕ!!! Моля количеството на вложените разтворители да бъде представено в тон за година, и преизчислено на база на процентното съдържание на ЛОС (разтворител) в препарата.

Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на наредбата, при които се превишават установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2 ежегодно изготвят и представят пред компетентния орган планове за управление на разтворителите (ПУР), изготвени в съответствие с условията по приложение № 8 към чл. 20, не по–късно от три месеца след нейното изтичане.

Плановете за управление на разтворителите обхващат предходната календарна година и трябва да се представят в РИОСВ – София не по–късно от три месеца след нейното изтичане, а именно до 31.03.2014 г.

Операторите на повече от една инсталация, следва да изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация.

Планът за управление на разтворителите следва да се представи в РИОСВ – София на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

План за управление на разтворителите Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1

Секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба № 7/21.10.2003 г. към инсталациите от съответните категории дейности

За контакти: инж. Весела Димова, ст. експерт - тел. 02/ 940 64 28

 

На 31.03.2014 г. изтича срока за представяне на годишен план за управление на разтворителите (ПУР) от ателиета за ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ

Дейностите, включващи използване на ЛОС в инсталация за почистване на облекла, мебели и подобни потребителски стоки, с изключение на ръчното отстраняване на петна в текстилната и трикотажна промишленост, попада в т. 4 „Химическо чистене” от Приложение № 1 на Наредба № 7.

Планът се разработва в съответствие с Приложение № 3 на Ръководство №4 за прилагане на Наредба № 7 за дейност Химическо чистене. Операторите на повече от една инсталация (ателие), следва да изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация (ателие).

Планът за управление на разтворителите следва да се представят в срок до 31.03.2014 г. РИОСВ – София на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ръководство № 4 Дейност: Химическо чистене, Приложения 1, 2 и 3

За контакти: инж. Весела Димова, ст. експерт - тел. 02/ 940 64 28

 

Какви годишни отчети трябва да се предоставят по Наредба № 2 в зависимост от дейностите с отпадъци

 

Нов ред и образци за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците

Информационна система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО)

Въвеждане на система за регистриране на лицата, пускащи на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване

Публичен регистър за лицата, които пускат на пазара гуми

Публичен регистър за лицата, които пускат на пазара масла

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички

Публичен регистър на лица, извършващи дейности като търговец и/или брокер

 

 

 

Експерти от РИОСВ задържаха незаконно отглеждани маимуни от рода Примати

След сигнал, подаден от Главна дирекция „Национална полиция“ е извършена проверка от експерти на МОСВ  и  Регионална инспекция по оклната среда и водите – София.  На 13 декември 2013 г., в частен имот в гр. София са намерени един Мантиест павиан (Papiohamadryas)и семейство от пет мармозетки(Callithrix pygmaea).Откритите животни  са от разред примати (маймуни).

 

Законът за защита на животните, забранява отглеждането на маймуни извън  зоологическите градини и спасителните центрове. При  констатиране на нарушение на забраната маймуните се отнемат и се настаняват в зоологически градини или спасителни центрове.

Откритите при проверката животни са задържани и предадени за отглеждане в Спасителен център при „Зоологическа градина – София“.

 

 

 


Автоматизиран Рециклиращ център за оползотворяване на отпадъци от опаковки  беше открит в София

Автоматизиран Рециклиращ център за оползотворяване на отпадъци от опаковки  бе открит на 29 ноември в „Княжевската градина“ на София.  На откриването присъства и и.д. директор на РИОСВ – София инж. Ирена Петкова.

Машината  приема три вида опаковки – бутилки от стъкло и пластмаса (РЕТ) и метални кенове и има способността да ги разпознава по баркод, вид, тегло, форма и цвят. Отпадъчните опаковки се разпределят автоматично благодарение на специален софтуер.

Изграждането на Рециклиращ център за оплзотворяване на отпадъци и намаляване на емисии от парникови газове (ЕПГ) се изпълнява попроект „Национална информационна кампания за популяризиране на разделното събиране на отпадъци” и се финансира от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (ПМП на ГЕФ). Целта на Програмата е да направи България по-чиста и да промени отношението към отпадъците от опаковки, които са важна суровина за промишлеността.

 

 

Експерти на РИОСВ  участваха в  среща на тема „Представяне на проекти и възможности в областта на околната среда“

 

Представители на Регионална инспекция по околната среда и водите – София взеха участие в информационна среща на тема „Представяне на проекти и възможности в областта на околната среда“. Тя се проведе в детски екостационар „Бели Брези“ на 29 ноември  и бе организирана от екип на Областен информационен център - София-град и София-област.

В срещата участваха представители на Природен парк Витоша и ученици от няколко столични училища. На нея бяха представени проекти в областта на околната среда и биоразнообразието, които се изпълняват от РИОСВ – София и ПП Витоша и се финансират от Оперативна програма „Околна среда“ .


Работна среща по повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците 16 – 24 ноември 2013 г

 

По повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците 16 – 24 ноември 2013 г. на 22 ноември 2013 г. се състоя работна среща на тема: „Намаляване на отпадъците – проблеми и предизвикателства пред общините“,организирана от Регионалната инспекция по околна среда и води – София (РИОСВ – София).

В срещата участваха експерти от Министерството на околната среда и водите(МОСВ), Столична община (СО), общините на Софийска област, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и представители на регионалните системи за управление на отпадъците.

Експерти от МОСВ запознаха участниците в срещата с  изисквания от Закона за управление на отпадъците и от Наредбата за разделно събиране на отпадъците. Презентация  за  Европейската седмица за намаляване на отпадъците представи Николай Сиджимов – изпълнителен директор на Асоциацията на еколозите от общините в България.

Представителите на общините информираха за актуалното състояние на системите за управление на отпадъците, както и  за проблемите при контрола и изпълнението на целите, свързани с дейностите за намаляване на отпадъците.

В края на работната среща участниците от всички страни взеха решение тя да стане регулярна и основната и цел да бъде обмяната на добри практики и опит насочени към намаляването на отпадъците на територията в обхвата на РИОСВ – София.

 

Комлексна проверка на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД

Експерти на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – София, съвместно с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) на 06.11.2013 г. и 07.11.2013 г. извършиха комплексна проверка на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, с.Челопеч, Софийска област.

По време на проверката е извършен  емисионен контрол на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух от вентилационни шахти „Изток“ и „Север“ и  пробовземане на прахо-газови емисии от утвърдените пробовземни точки. Паралелноe извършен имисионен контрол от подвижна лаборатория на ИАОС за качеството на атмосферния въздух в три мониторингови точки:

1.      05-07.11.2013 г. - Център(площад) с. Челопеч

2.      07-09.11.2013 г. - ул. „Мургана“ (последна къща), с. Челопеч

3.      09-11.11.2013 г. -  в близост до метеорологична станция № 2 (на около 600-700 м.) до хвостохранилище „Челопеч“

Пробовземането е правено 48 часа за всяка една точка.

Извършен е  емисионен и имисионен контрол на водите и е направен обход на местата на заустване на отпадъчните води, формирани от дейността на предприятието. Взети са водни проби преди заустване на отпадъчните води във водоприемниците, както и  единадесет  проби от повърхностните води на река Тополница. Направени  са почвени проби за съдържание на вредни вещества над пределно допустимите концентрации от седем точки.

Резултатите от анализите ще бъдат готови в края на месеца и РИОСВ – София ще изготви подробен доклад.

 

 

От 08.10.2013 г. в РОИСВ – София  се преустановява приемането на отчетни книги за заверка, по старите образци на отчетни книги.

В Държарен вестник брой: 86, от дата 01.10.2013 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Съгласно едно от измененията в наредбата, има разписани допълнителни забележки към таблиците на образците на отчетните книги.

Съгласно § 13 от Допълнителните разпоредби, заверените отчетни книги по Наредба № 2 от 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 10 от 2013 г.) се водят до приключването, повредата им.

 

 

 

Четири общини на териториятана РИОСВ – София

ще се включат в „Европейската седмица на мобилността“

 16.09 -22.09.2013 г.

Четири от общините на територията на РИОСВ – София ще се включат в кампанията „Европейска седмица на мобилността“. Тази година инициативата преминава под надслов „Чист въздух – ти си на ход“.

Столична община ще открие Европейски ден без автомобили на 22.09.2013 г. (неделя) от 09.00 часа до 17.00 часа. За целта ще бъде ограничено движението на моторни превозни средства в централната градска част на гр. София и ще бъде проведено велошествие.

Община Челопеч ще отбележи инициативата с информационна кампания за въздействието на транспорта върху околната среда, изложба на тема „ Моето село без автомобили“ на дечица от ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“ и с демострация на клуба по приложно колоездене на ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

На 22.09.2013 г. Община Самоков ще ограничи движението на моторни превозни средства в централната градска част, която ще е достъпна само за пешаходци и велосипедисти.

Община Драгоман са планирали закупуването на два броя велосипеди за общинско ползване.

 

Няма превишение на стойностите за съдържание на вредни вещества в кв.Обеля, район Връбница

Във връзка с постъпили в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София, сигнали от граждани живущи в кв. Обеля, относно системно обгазяване в кв. Обеля, район Връбница, гр. София, Ви информирам за следното:

Няма регистрирани превишения на праговите стойности за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода 09.09 — 12.09.2013 г. от Системата за автоматичен мониторинг на КАВ - АСИ „Надежда". Наблюдава се превишаване на стойностите на финни прахови частици, като вероятната причина за превишението е динамичния автомобилен транспорт в района на кв. Обеля.

РИОСВ — София ще продължи да следи Системата за автоматичен мониторинг на КАВ - АСИ „Надежда"

 

Няма превишения над пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха, в района на Локорско

 

Екип на РИОСВ – София, съвместно с експерти на Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка на място. Взети са две средночасови проби от мобилна лаборатория към ИАОС. При измерванията не са отчетени превишения над пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на мястото на пожара. РИОСВ – София ще продължава да следи показателите за качеството на атмосферния въздух в района на Локорско.

 

 

Няма превишения над пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха в района на аварията при гараж Земляне, р-н Красно село

Екипът на РИОСВ – София, съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда извърши проверка на място. Не са отчетени превишения над пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха, при направените измервания на мястото на инцидента. Превишения не са отчетени и от автоматичната станция в район Красно село. Преустановено е изтичането на газ от автоцистерната, преодоляна е опасността от възпламяняване и взрив и няма опасност за населението. Възстановено е ел. захранването в района с изключение на площадката на автосервиза, където е възникнал инцидента. Противопожарен екип ще продължи да дежури на мястото на аварията.

Екипът на РИОСВ – София ще продължава да следи показателите за качеството на въздуха от автоматичната станция АИС Хиподрума в района на Красно село. 

 

 

 

Обявени са два броя нови вековни дървета

на теритоията на Софийска област

В землището на с. Ново Бърдо, община Драгоманса обявени две нови вековни дървета със Заповед на Министъра на околната реда и водите. Дърветата са от вида цер (Quercus cerris). Едното дърво е на възраст над 300 години с височина над 18 м., другото е на възраст над 150 години, с височина около 15 м. РИОСВ – София ще осигури обозначаването им  като вековни дърветата.

Вековните дървета са защитени, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното им състояние. Нарушителите носят административно-наказателна отговорност, съгласно действащото законодателстство в Република България.

На територията на София - град и Софийска област има общо 196 вековните дървета.

 

 

РИОСВ – София направи проверка след сигнали от граждани за замърсяване на р. Малък Искър

Нa 24.07.2013 г. експерти от РИОСВ- София извършка проверка по подадени сигнали / 2 бр./ от граждани за замърсяване на поречието река Малък Искър, в района от с. Видраре до производствена площадка на Рудодобивен компплекс „Елаците Мед“,   При направената проверка на място по поречието на реката е установено:  че има видимо оцветяване на водите на реката в синьо- сив цвят; отлагания по камъните, брега и дъното в сив цвят.

Направена е комплксна проверка на Рудодобивен компплекс „Елаците Мед“ покомпонент „Води“, фактор „Отпадъци“ и „Опасни химични вещества“. Проверено е Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води издадено от Басейнова Дирекция за управление на водите - Дунавски район, с център Плевен, както и на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/. Представени са „Данни от ведомствена метеорологична станция към дружеството“, от което е видно, че за месец юни сумарно са паднали 296 л/кв.м., а за периода от 06.07 до 12.07.2013г. – 98,5 л/кв. м. ,което доказва, че през насипищата са преминали големи обеми дъждовни води, в резултат на което е наблюдавано излужване на кисели води.

Проверени са отчетните книги. Установено е, че дружеството води необходимата отчетност съгласно Наредба №2  за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Извършена е проверка на работна площадка „Взривна фабрика“ към „Елаците Мед“ АД. Констатирано е, че площадката е с пропусквателен режим, налични са знаци и табели оказваши категориите на опасности на съхраняваните химикали, представена е необходимата документация.

На дружеството е дадено предписание да се вземат мерки за улавяне  и отвеждане на замърсените води, както и тяхното пречистване до степен отговаряща на категорията водоприемник – р. Малък Искър.

РИОСВ –София осъществява контрол на река Малък Искър още от първите сигнали постъпили за качеството на водите и. На 15.07.2013 г. е извършена извънредна проверка на река Малък Искър в с. Малък Искър съвместно с ИАОС и резултатите от експресния анализ показват pH-5,35. По данни на ИАОС:  на 22.07.2013 г. с. Лага – pH –5,62; на 24.07.2013 с. Малък Искър – pH- 5,86; на 23.07.2013 г. гр. Роман –pH-8,77; на 23.07.2013 г. с. Своде – pH– 7,92. От показаните данни е видно, че водите на река Малък Искър са с тенденция за нормализиране на pH.

 

 
2015  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София