background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

СТАНОВИЩА ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

 


2024 година

 

Решение за допускане на предварително изпълнение на Становище по Екологична оценка № СО-02-01/2024 г. с което се съгласува: Частично изменение на общия устройствен план на община Кюстендил (ЧИОУПОК) и Подробни устройствени планове  - Планове за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлени имоти в землищата на с. Дворище и с. Коняво, община Кюстендил. 

Възложител "АРАТИДЕН" ЕООД

/публикувано на 03.07.2024 г./

 

Решение за допускане на предварително изпълнение на Становище по Екологична оценка № СО-02-01/2024 г. с което се съгласува: Частично изменение на общия устройствен план на община Кюстендил (ЧИОУПОК) и Подробни устройствени планове  - Планове за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлени имоти в землищата на с. Дворище и с. Коняво, община Кюстендил. 

Възложител "АРАТИДЕН" ЕООД

/публикувано на 18.06.2024 г./

 

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-02-01/2024 г., с което се съгласува: Частично изменение на общия устройствен план на община Кюстендил (ЧИОУПОК) и Подробни устройствени планове  - Планове за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлени имоти в землищата на с. Дворище и с. Коняво, община Кюстендил. 

Възложител "АРАТИДЕН" ЕООД

/публикувано на 18.06.2023 г./ 

 

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-01-01/2024 г., с което се съгласува: Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 67372.37.40, 67372.35.41, м. „Целовижда“ и 67372.35.40, м. „Клечкова падина“, гр. Сливница, община Сливница, с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа“ и Парцеларен план (ПП) за външна връзка. 

Възложител "АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС" ООД

 

/публикувано на 18.06.2023 г./ 


2023 година

 

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-04-02/2023 г., с което се съгласува: Общ устройствен план (ОУП) на Община Драгоман.

Възложител община Драгоман

/публикувано на 07.11.2023 г./ 


Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-03-01/2023 г., с което се съгласува: Общ устройствен план (ОУП) на Община Своге.

Възложител община Своге

/публикувано на 12.05.2023 г./ 


Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-02-01/2023 г., с което се съгласува: Общ устройствен план (ОУП) на Община Божурище.

Възложител община Божурище

/публикувано на 12.05.2023 г./ 


Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-01-01/2023 г., с което се съгласува: Общ устройствен план (ОУП) на Община Дупница.

Възложител община Дупница

/публикувано на 12.05.2023 г./ 


Решение за допускане на предварително изпълнение на Становище по Екологична оценка № СО-01-01/2022 г. с което се съгласува: ,,Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел изграждане на фотоволтаичен парк, попадащ в ПИ от кадастрални райони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23 и 24 по КК и КР на с. Коняво, община Кюстендил”

Възложител "Аратиден" ЕООД

/публикувано на 27.04.2023 г./


 

2022 година

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-01-01/2022 г., с което се съгласува: ,,Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел изграждане на фотоволтаичен парк, попадащ в ПИ от кадастрални райони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23 и 24 по КК и КР на с. Коняво, община Кюстендил”, с възложител "Аратиден" ЕООД.

/публикувано на 05.08.2022 г./   


 

2021 година

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-01-03/2021 г., с което се съгласува Общ устройствен план (ОУП) на Община Трекляно. 

/публикувано на 11.11.2021 г./   


 

2019 година

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-02-05/2019 г., с което се съгласува Общ Устройствен План на община Челопеч /публикувано на 16.12.2019 г./

 

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-01-02/2019 г., с което се съгласува Общ Устройствен План на община Ихтиман /публикувано на 19.06.2019 г./


 

2018 година

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-01-01/2018 г., с което се съгласува Общ Устройствен План на община Правец /публикувано на 09.03.2018 г./

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-02-03/2018 г., с което се съгласува Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 11394.1798.3478, 11394.1798.3479 и 11394.1798.3481, м. „Владичино селище“, с. Владая, район „Витоша“, Столична община /публикувано на 01.08.2018 г./

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-03-04/2018 г., с което се съгласува Общ Устройствен План на община Годеч /публикувано на 21.08.2018 г./


 

2017 година

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-01-01/2017 г., с което се съгласува Общ Устройствен План на община Горна Малина /публикувано на 27.01.2016 г./

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-01-02/2017 г., с което се съгласува План за регулация и застрояване (ПРЗ), План за улична регулация (ПУР) и Парцеларен план (ПП) за част от землището на с. Горни Окол, община Самоков /публикувано на 27.01.2016 г./

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-03-02/2017 г., с което се съгласувa Подробен устройствен план – Плана за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на жилищна зона (жилищна група от еднофамилни къщи) за вилно строителство, обществено обслужване и озеленяване за поземлени имоти с идентификатори 44063.6221.106, 44063.6221.107, 44063.6221.109, 44063.6221.178, 44063.6221.187, 44063.6221.188, 44063.6221.203, 44063.6221.204, 44063.6221.205, 44063.6221.206, 44063.6221.207, 44063.6221.211, 44063.6221.213, м. „Пешунца“, землище на с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „Нивиа Трейдинг“ ООД /публикувано на 08.08.2017 г./


 

2016 година

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-01-01/2016 г., с което се съгласува Общ Устройствен План на община Пирдоп /публикувано на 28.01.2016 г./

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-02-02/2016 г., с което се съгласува Общ Устройствен План на община Мирково /публикувано на 14.03.2016 г./

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-03-03/2016 г., с което се съгласува Общ Устройствен План на община Чавдар /публикувано на 22.04.2016 г./

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-04-04/2016 г., с което се съгласува Общ Устройствен План на община Златица /публикувано на 31.05.2016 г./

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-05-06/2016 г., с което се съгласува Подробен устройствен план –Изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за ПИ 503001, 504001, 505001, 506001, 507001, 508001, 509001, 510001, 511001, 512001, 513001, 515001, 518001, 519001, 520001, 524001 и 525001 по КВС за землище на с. Алино, община Самоков и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на улица и елементи на техническата инфраструктура (водопровод, силнотоков кабел и съобщителни кабели) за осигуряване на пътно-транспортен достъп и техническо обезпечаване на ПИ 503001, 504001, 505001, 506001, 507001, 508001, 509001, 510001, 511001, 512001, 513001, 515001, 518001, 519001, 520001, 524001 и 525001 по КВС за землище на с. Алино, община Самоков и допускане на предварително изпълнение на становището /публикувано на 19.07.2016 г./

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-06-07/2016 г., с което се съгласува Общ Устройствен План на община Копривщица /публикувано на 19.08.2016 г./

Съобщение за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-07-07/2016 г., с което се съгласува Общ Устройствен План на община Антон /публикувано на 19.08.2016 г./


 

2013 година

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-01-01/2013 г.


 

2012 година

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-01-01/2012 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-02-03/2012 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-03-03/2012 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-04-04/2012 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-05-06/2012 г.


 

2011 година

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-01-01/2011 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СО-02-02/2011 г.


 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София