background
logotype

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

РИОСВ - София е администратор на лични данни.

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели, обработват се законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяване на законоустановените функции на РИОСВ - София по извършване на превантивен, текущ и последващ контрол за спазване на изискванията на екологичното законодателство, в това число установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания, както и други правомощия, предвидени в нормативната уредба.

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. РИОСВ - София спазва стриктно основните принципи, въведени като задължителни при обработването на личните данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.

Предоставените от Вас данни могат да бъдат предоставени на друг държавен орган за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.

Във връзка със събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:

информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни;

коригиране/попълване, ако данните са неточни/непълни - по Ваша инициатива или по инициатива на РИОСВ - София, с цел осъществяване на законово правомощие на инспекцията;

изтриване на личните данни, при наличие на законово основание;

ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на РИОСВ - София, при наличие на законови основания;

преносимост на личните данни данни между отделните администратори - това право Ви позволява да получите данните си от РИОСВ - София и да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат;

възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания;

право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви са били нарушени.

Субектът на данни упражнява правата си чрез писмено заявление до администратора на лични данни, получено на адреса по седалището на РИОСВ - София или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

 Заявлението съдържа:

  1. три имена, адрес, ЕГН или номер на лична карта на физическото лице;
  2. описание на искането;
  3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата си, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

РИОСВ – София отговаря писмено на  заявлението на субекта на данни като го информира за действията, предприети във връзка с неговото заявление, в срок до един месец от получаване на заявлението. Срокът може да се удължи с още един месец, когато това се налага заради сложността или броя на заявленията.

Всеки, който смята, че правата му са били нарушени има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 

Данни за контакт с администратора на лични данни:

Данни за връзка с РИОСВ - София:

е-поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 02/940 64 98

Данни за връзка с длъжностно лице по защита на данните в РИОСВ - София:

 Ивета Стамова – тел: 0899 375 004 е-поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Политика за защита на личните данни

Регистър на дейностите по обработване

 

 

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София