background
logotype

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

РИОСВ - София е администратор на лични данни.

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели, обработват се законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяване на законоустановените функции на РИОСВ - София по извършване на превантивен, текущ и последващ контрол за спазване на изискванията на екологичното законодателство, в това число установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания, както и други правомощия, предвидени в нормативната уредба.

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. РИОСВ - София спазва стриктно основните принципи, въведени като задължителни при обработването на личните данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.

Предоставените от Вас данни могат да бъдат предоставени на друг държавен орган за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.

Във връзка със събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:

информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни;

коригиране/попълване, ако данните са неточни/непълни - по Ваша инициатива или по инициатива на РИОСВ - София, с цел осъществяване на законово правомощие на инспекцията;

изтриване на личните данни, при наличие на законово основание;

ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на РИОСВ - София, при наличие на законови основания;

преносимост на личните данни данни между отделните администратори - това право Ви позволява да получите данните си от РИОСВ - София и да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат;

възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания;

право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви са били нарушени.

Всеки, който смята, че правата му са били нарушени има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 

 

Данни за контакт с администратора на лични данни:

Данни за връзка с РИОСВ - София:

е-поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 02/940 64 98

Данни за връзка с длъжностно лице по защита на данните в РИОСВ - София:

 Ивета Стамова – тел: 0899 375 004 е-поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Политика за защита на личните данни

Регистър на дейностите по обработване

 

 

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София