background
logotype

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни

За повече информация тук

 

 

Важно!!!

 

Документи, удостоверяващи право на собственост (нотариален акт, договор за наем, удостоверение за наследници, договор за аренда, заповед за допускане/разрешаване изработването на ПУП и другиудостоверяващи права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение или план/програма) следва да съдържат като лични данни единствено трите имена на възложителя. Всички останали лични данни, включително личните данни на трети лица, следва да бъдат заличени от възложителя преди да бъдат заведени в РИОСВ – София.

 

В пълномощното се заличават личните данни на упълномощителя и пълномощника с изключение на три имена и ЕГН.

 

 

Същото важи и за информацията на електронен носител!!!

2021  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София