background
logotype

Решения за потвърждаване на ДППГА

Обяви за открит обществен достъп по документи по чл. 106, ал. 2 на ЗООС за потвърждаване на Доклади за политиката за предотвратяване на големи аварии

Обяви за открит обществен достъп до проекти на решения по чл. 106, ал. 4 на ЗООС


Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Ново: Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.

Във връзка с изменение и допълнение на ЗООС (ДВ. бр.62/14.08.2015г.), Ви информираме за следното:

1.      Съгласно §24 от преходните и заключителни разпоредби на ЗООС, операторите на съществуващи предприятия и/или съоръжения са длъжни да подадат уведомление по чл. 103 ал. 2 до министъра на околната среда и водите в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. Класификацията трябва да е изготвена по образец съгласно Приложение № 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.). Уведомлението трябва да бъде заедно със съответните документи и декларации за достоверност на данните, изискуеми съгласно същото приложение както и копие от документ за платена такса;

2.      Ако предприятието и/или съоръжението се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал, съгласно §25 от преходните и заключителни разпоредби и чл. 105 ал. 1, т. 5 на ЗООС трябва да се изготви ДППГА и да се подаде до директора на РИОСВ – София в два еднообразни екземпляра на хартиен и електронен носител и копие от документ за платена такса. ДППГА се изготвя съгласно Приложение № 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;

3.      Ако предприятието и/или съоръжението се класифицира като предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал, съгласно §26 от преходните и заключителни разпоредби и чл. 107 ал. 1, на ЗООС трябва да се изготви ДБ и да се подаде до изпълнителния директор на ИАОС в три еднообразни екземпляра на хартиен и електронен носител. Заявлението за одобряване на (актуализиран) ДБ се изготвя по образец съгласно Приложение № 3 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, подава се в един екземпляр на хартиен и електронен носител и копие от документ за платена такса. ДБ се изготвя съгласно  Приложение № 4 на същата наредба.

За контакти: Анита Ангелова, гл. експерт в отдел “ОЧАВОХВ”, дирекция „Контрол на околната среда“, тел.: 02/ 855 7075 и 02/ 940 6428.

Графикът за подаване на актуализирани уведомления за класификация по чл. 103, ал.2 от ЗООС, ДППГА, ДБ и АП е публикуван на интернет страницата на МОСВ, раздел "Превантивна дейност"/"Химични вещества"/"Севезо"/"Актуално".

  •  Коригиран График на предприятията с ВИСОК рисков потенциал по дейности, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), разпределени по дейности за подаване на актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 2 и/или ал. 5 от ЗООС и актуализиран Доклад за безопасност (ДБ), в съответствие с разпоредбите на §28 от преходните и заключителни разпоредби на ЗООС (обн. ДВ. бр. 62/14.08.2015 г.)
  •  Коригиран График на предприятията с НИСЪК рисков потенциал по дейности, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), разпределени по дейности за подаване на актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 2 и/или ал. 5 от ЗООС и актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), в съответствие с разпоредбите на §28 от преходните и заключителни разпоредби на ЗООС (обн. ДВ. бр. 62/14.08.2015 г.)

 

 

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София