background
logotype

 

ЗА ВНОСИТЕЛИТЕ НА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И ГАЗОВЕТЕ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014: Минимални изисквания към документацията, която е необходимо да се представи пред митническите органи, като доказателства по чл.7, §2 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове

Указания към вносители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, предварително заредено с флуоровъглеводороди (HFC), във връзка с прилагането на изискванията на чл.14, §1 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове

Хладилно, климатично и термопомпено оборудване

За оборудване изброено в чл. 4, параграф 2, букви а) до в), д), е), ж) от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) 842/2006, съдържащи от 5 tCO2 eq хладилен агент е необходимо да се води досие на оборудването, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, съгласно Приложение № 3 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба № 1) (ДВ, бр. 20/07.03.2017 г.).

Приложение № 3 от Наредба № 1

За хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо над 3 кг. хладилен агент е необходимо да се води досие на оборудването, съдържащо вещества нарушаващи озоновия слой, съгласно Приложение № 1 към чл. 5 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр. 2/2011 г.).

 

Проверките за течове съгласно параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 се извършват със следната честота:

а) при оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона СО 2 еквивалент или повече, но по-малко от 50 тона СО 2 еквивалент — най-малко на всеки 12 месеца или, когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки 24 месеца;

б) при оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 50 тона СО 2 еквивалент или повече, но по-малко от 500 тона СО 2 еквивалент — най-малко на всеки шест месеца или, когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки 12 месеца;

в) при оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 500 тона СО 2 еквивалент или повече — най-малко на три месеца или, когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки шест месеца.

 

Oтчет за количества флуорираните парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слой

Във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и с цел предоставяне на данни, необходими за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове,ползвателите, преработвателите и операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kgи 5 tCO2 eq и повече флуорирани парникови газовеи вещества, нарушаващи озоновия слой, представят в РИОСВ - София годишен отчет не по късно от 15 февруари на текущата година за периода 1 януари до 31 декември на предходната година.

Флуорсъдуржащи парникови газове:

- Оператори на инсталации, които съдържат флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно Приложение № 9. Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно;

- Преработватели на флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно Приложение № 8. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси;

- Ползвателитена флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно Приложение № 7. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси;

- Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 6. Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно;

- Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно формата по Приложение  № 5. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.

 

Вещества, които нарущават озоновия слой:

- Оператори на инсталации, които съдържат флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 6;

- Преработватели на флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 5;

- Ползвателите на флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 4.

Годишните отчети следва да се представят в РИОСВ – София на хартиен носител и на електронен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..      

 

Формат за докладване на ФПГ: Приложения

Формат за докладване на ОРВ: Приложения

Докуметите за правоспособност на физически и/или юридически лица за извършване на една или повече от дейностите с флуорсъдържащи парникови газове и вещества, нарушаващи озоновия слой се издават от Българска браншова камара по машиностроене (ББКМ).

Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба № 1) (ДВ, бр. 20/07.03.2017 г.)

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр. 2/2011 г.)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) 842/2006

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година, относно вещества, които нарушават озоновия слой

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2068 на Комисията от 17 ноември 2015 година за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на формàта на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/879 на Комисията от 2 юни 2016 година за определяне, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на подробни правила относно декларацията за съответствие и нейното проверяване от независим одитор при пускане на пазара на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, заредено с флуоровъглеводороди

 
2020  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София