background
logotype

Натура 2000 в България

Обща информация за екологичната система НАТУРА 2000

Информационна система за НАТУРА 2000 в България


 


Регистър на защитените зони от Националната екологична мрежа Натура 2000

Приети с решение на Министерски съвет

Обнародвани заповеди по реда на чл. 12 от ЗБР


 


ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - СОФИЯ

Защитена зона Мещица

План за управление

Обява за организирани срещи за обществени обсъждания


 


ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ

Решения съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ОС

Решения за прекратяване на процедура по ОС

Решения съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредбата за ОС

Решения съгласно чл. 28, ал. 1 от Наредбата за ОС

  Решения за възобновяване на процедура по ОС

Писма до възложителя

Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Писма по чл. 36, ал. 5 от Наредбата за ОС

Писма по чл. 39, ал. 5 от Наредбата за ОС


 


КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ДОКЛАДИ ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ (ДОСВ)

Доклади за оценка степента за въздействие върху защитените зони


 

2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София