background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

2024 г.

Доклад за оценка на съвместимост на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67372.37.40, 67372.37.41, м. „Целовижда" и 67372.35.40, м. „Клечкова падина", гр. Сливница, община Сливница, с цел реализиране на инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа и парцеларен план за външна връзка с предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000322 „Драгоман“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, с възложител „Агровитал Партнърс“ ООД.

(линк - https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40456 )

В срок 30 дни, считано от 15.01.2024 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


2023 г.


 Преработен и допълнен Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за „Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил (ЧИОУП) и проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ)  с обхват поземлени имоти в землището на с. Коняво и с. Дворище, община Кюстендил“, с предмета и целите на опазване на защитени зони BG0002100 „Долна Козница“, BG0001012 „Земен“, BG0000298 „Конявска планина“ и BG0002079 „Осогово“., с възложител „АРАТИДЕН“ ЕООД.

(линк - https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38106

В срок 30 дни, считано от 04.09.2023 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 


Преработен и допълнен Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Костинброд с предмета и целите на опазване на защитени зони ЗЗ BG0000322 „Драгоман“ по Директива 92/43/ ЕЕС за местообитанията и ЗЗ BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан" и BG0002001 „Раяновци“ по директива 2009/147/ ЕЕС за опазване на дивите птици, с възложител община Костинброд.

(линк - https://registers.moew.government.bg/eo/lot/32128)

В срок 30 дни, считано от 21.06.2023 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


2022 г.


Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на Общия устройствен план (ОУП) на община Бобошево с предмета и целите на опазване на защитени зони ЗЗ BG0001013 „Скрино“ и BG0000636 „Ниска Рила“ по Директива 92/43/ ЕЕС за местообитанията и ЗЗ BG0002107 „Бобошево, BG0002129 „Рила Буфер“, BG0002108, ЗЗ BG0002100 „Долна Козница“ и BG0002108 „Скрино“ по директива 2009/147/ ЕЕС за опазване на дивите птици, с възложител община Бобошево.

(линк - https://registers.moew.government.bg/eo/lot/33263 )

В срок 30 дни, считано от 19.12.2022 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на Общия устройствен план (ОУП) на община Своге с предмета и целите на опазване на защитени зони: BG0000166 „Врачански Балкан", BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан", BG0001042 „Искърски пролом - Ржана" по Директива 92/43 ЕИО и Защитени зони BG0002002 „Западен балкан", BG0002005 „Понор", BG0002053 „Врачански Балкан" по Директива 2009/147 ЕО, с възложител община Своге.

(линк - https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41220)

В срок 30 дни, считано от 20.10.2022 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


2021 г.


Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на 62 броя имоти от КК на с. Коняво, община Кюстендил с обща площ 801 296 кв.м. с предмета и целите на опазване на защитени зони BG0001012 „Земен“ и BG0000298 „Конявска планина“ по директива 92/43/ЕИО и BG0002100 „Долна Козница“ и BG0002079 „Осогово“ по директива 2009/147/ЕС

(линк - http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35814)

 

В срок 30 дни, считано от 29.12.2021 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


2020 г.


Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Дупница с предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000495 „Рила”, BG0000636 „Ниска Рила” и BG0000308 „Верила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и BG0000495 „Рила“ и BG0002129 „Рила буфер“ за опазване на дивите птици.

(линк - http://registers.moew.government.bg/eo/lot/28997)

В срок 30 дни, считано от 23.12.2020 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Трекляно с предмета и целите на опазване на защитени зони BG0001012 „Земен”, BG0001017 „Кървав камък”, BG0000295 „Долни Коритен“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

(линк - http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34174)

В срок 30 дни, считано от 28.09.2020 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на Общ Устройствен План на община Драгоман върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000322 "Драгоман", защитена зона BG0001040 "Западна Стара Планина и Предбалкан" по Директива 92/43/ЕИО и защитена зона BG0002001 "Раяновци" по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици.

(линк - http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29775)

В срок 30 дни, считано от 03.08.2020 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на Общ Устройствен План на община Ботевград върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000374 "Бебреш", защитена зона BG0001043 "Етрополе-Байлово" и защитена зона BG0001042 "Искърски пролом-Ржана" по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природни местообитания и за дивата флора и фауна.

(линк - http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33024)

В срок 30 дни, считано от 07.07.2020 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на Общ Устройствен План на община Сливница върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG0002001 "Раяновци" и защитена зона BG0000322 "ДРАГОМАН" по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природни местообитания и за дивата флора и фауна и по Директива 2009/147/ЕЕС за опазване на дивите птици.

(линк - http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33064)

В срок 30 дни, считано от 09.04.2020 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


2019 г.

 

Доклад за оценка на степента на въздействие на Общ Устройствен План на община Костинброд върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG0001040 "ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА И ПРЕДБАЛКАН" по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природни местообитания и за дивата флора и фауна, защитена зона BG0000322 "ДРАГОМАН" по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природни местообитания и за дивата флора и фауна и защитена зона BG0002001"РАЯНОВЦИ" по Директива 2009/147/ЕЕС за опазване на дивите птици.

В срок 30 дни, считано от 06.11.2019 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на Общ Устройствен План на община Челопеч върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG0001389 "Средна гора" по Директина 92/43 за опазване на природни местообитания и за дивата флора и фауна, защитена зона BG0002054 "Средна гора" по Директива 2009/147 за опазване на дивите птици, защитена зона BG0001493 "Централен Балкан - буфер" по Директина 92/43/ЕЕС за опазване на природни местообитания и за дивата флора и фауна

В срок 30 дни, считано от 28.10.2019 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на Общ Устройствен План на община Божурище върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG0002101 "Мещица" по Директива 2009/147 от ЕО 

В срок 30 дни, считано от 07.03.2019 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение "Изграждане на комплекс от индивидуални жилищни сгради, сгради за обществено обслужване, спортни съоръжения и озеленяване" в имоти 171010 и 171011, землище на с.Равно поле, община Елин Пелин върху защитена зона BG0002004 "Долни Богров - Казичене" по Директивата за опазване на дивите птици

В срок 30 дни, считано от 05.03.2019 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на съвместимост на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИХТИМАН върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 27.12.2018 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на съвместимост на Подробен устройствен план – Планза регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с идентификатори 11394.1798.3478, 11394.1798.3479, 11394.1798.3481, м. „Владичино селище”, с. Владая, район „Витоша”, Столична община

В срок 30 дни, считано от 30.01.2018 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на съвместимост на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ върху защитените зони от Националната екологична мрежа

 

 

В срок 30 дни, считано от 09.08.2017 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на съвместимост на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОДЕЧ върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 04.05.2017 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на съвместимост на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 25.04.2017 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на съвместимост на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 28.07.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на съвместимост за инвестиционно предложение за "Първична преработка на медно-профирни златосъдържащи руди от находище "Елаците" до 2031, общини Мирково, Чавдар и Златица, Софийска област

В срок 30 дни, считано от 09.06.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


 

Доклад за оценка на съвместимост за инвестиционно предложение за "Първична преработка на медно-профирни златосъдържащи руди Доклад за оценка на съвместимост С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА “ПЛАНА” BG0000137 на Проект „Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване за поземлени имоти 503001, 504001, 505001, 506001, 507001, 508001, 509001, 510001,511001, 512001, 513001, 515001, 518001, 519001, 520001, 524001 и 525001 по Картата на възстановената собственост за землището на село Алино, община Самоков и Подробен устройствен план – Парцеларен план на поземлени имоти 503001, 504001, 505001, 506001, 507001, 508001, 509001, 510001, 511001, 512001, 513001, 515001, 518001, 519001, 520001, 524001 и 525001 по КВС на землището на село Алино, община Самоков”

 

Приложения:

Начална страница

Съдържание

Карти

В срок 30 дни, считано от 19.05.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на съвместимост на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 01.03.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на съвместимост на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 01.02.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на малка водна електрическа централа - МВЕЦ "Своде" на р. Малък Искър", в землището на с. Своде, общ. Правец, с възложител "АГРОИНЖЕНЕРИНГ-90" ЕООД

В срок 30 дни, считано от 01.02.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 19.01.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АНТОН върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 19.01.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧАВДАР върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 20.10.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИРКОВО върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 20.10.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПИРДОП върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 14.09.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


 Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение:„Добив на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците”, Софийска област до 2031 г.”върху предмета и целите на опазване на защитена зона „BG0001493 Централен Балкан – буфер” и защитена зона „BG0001043 Етрополе – Байлово”, и двете защитени по Директива 92/43 на ЕЕС за опазване на природните местообитанфлора и фаунаия и на дивата.


 

Архив

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София