background
logotype

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Регионална инспекция по околната среда и водите – София се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление (доп. ДВ. бр. 85 от 2 Октомври 2020 г.) и чл. 39 и 39а от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://www.riew-sofia.org

 

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

 

I. Статус на съответствие

Частично съответства на изискванията на посочения стандарт - поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

 

II. Недостъпно съдържание

Описание и посочване на несъответствието:

Възможности за избор:

Алтернативно представяне на записаните аудио материали

Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо

Не се използват записи  на аудио материали

Аудио представяне на видео съдържание

Изискване 9.1.2.3 от ЕN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се публикуват записи на видео материали

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо.

Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо

Няма живо видео излъчване

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.

Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо

Не се публикуват записи на видео материали

Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука.

Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично

Контрастно съотношение

Изискване 9.1.4.3 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично съответствие

Частично осигурено, с изключение на външни приложения, разработени от трети лица и интегрирани в сайта на администрацията, върху които тя няма контрол.

Да не се представя текст във вид на изображение.

Изискване: 9.1.4.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично съответствие

Частично осигурено, с изключение на банерите на сайта и документи, където законодателството изисква да бъдат предоставяни.

Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя.

Изискване 9.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не са заложени времеви ограничения

За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение.

Изискване 9.2.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се използват подвижни компоненти от потребителския интерфейс

За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителя да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение.

Изискване 9.2.2.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се използват компоненти, които се актуализират автоматично

Активиране посредством движение

Изискване 9.2.5.4 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо

Липса на модул, който да се активира при движение.

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен.

Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо

Няма страници със смесено съдържание на различни езици.

Дата на  изготвяне на декларацията:

16.09.2021 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

14.03.2022 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

 

 Предложения относно достъпността на интернет страницата на инспекцията могат да бъдат подавани:

 - на адрес: гр. София 1618,  бул. “Цар Борис III” № 136 

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

 - по e-поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 -  по пощата чрез лицензиран пощенски оператор;

 - чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Данни за контакт с длъжностното лице, отговарящо за сайта:

Ивета Стамова – главен експерт

тел: 0899375004 е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

III. Процедура по прилагане

3.1 Процедура по разглеждане на постъпили сигнали относно достъпността на уебсайта на  РИОСВ - София:

3.1.1 Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за неспазени изисквания за достъпност на съдържанието на интернет страницата на РИОСВ - София, се подават на хартия (лично или по пощата) на адрес: София 1618, бул. „ Цар Борис III” № 136, Регионална инспекция по околната среда и водите - София, по електронен път на е-майл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез Системата за сигурно електронно връчване.

3.1.2. Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на неспазениизисквания за достъпност или мотивиран отказ.

3.1.3. Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща на същата, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес.

3.2  Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 3.1, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление” чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” 6, София 1000; по електронен път на (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници”) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, София 1000.

3.3 Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление”.

 

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

 Динамичното развитие на технологиите създава предпоставки за непрекъснато подобряване на достъпността и надграждане на функционалността на интернет страницата на инспекцията. 

Регионалната инспекция по околната среда и водите се стреми да прилага подходящи мерки, съобразно своите финансови и организационни възможности, гарантиращи:

 спазването на  нормативните изисквания, посочени в чл. 58в от ЗЕУ;

 съвместимост с наличните стандарти за достъпност.

В случай, че срещнете затруднения, докато работите с https://www.riew-sofia.org/или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля незабавно да ни информирате. Навременната обратна връзка играе ключова роля в процеса на подобряване на достъпността на интернет страницата на инспекцията.

 

Дата на публикуване на уебсайта: 16.03.2022 г.

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София