background
logotype

Мисия и цели на РИОСВ

Мисията на РИОСВ – София е опазване на околната среда, адаптирането и ограничаването на измененията на климата, ефективен контрол, гарантиращ спазването на екологичното законодателство, адекватна и навременна реакция, прозрачност, информираност и партньорство с обществеността. Целите на инспекцията са свързани и с динамичното прилагане на държавната политика и приоритети по опазване на околната среда на регионално ниво, в съответствие с принципите за постигане на устойчиво развитие. Подобряване на работата и сътрудничеството с други държавни и общински администрации, неправителствени организации и заинтересованата общественост е важна част и в пряка връзка с изпълнение на мисията и особено в посока участие на обществеността в процеса на вземане на решения, предотвратяване на замърсяването и подобряване на жизнената среда.

 

Правилник за устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите

Организационна структура на Регионална инспекция по околната среда и водите - София

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на на органите по чл.19, ал.4, т. 3 и т.4 от Закона за администрацията към Министерство на околната среда и водите (ВРБ)

Регистър на служителите от Регионална инспекция по околната среда и водите - София подали декларации по чл. 12, т.1, т.2, т.3, т.4 и във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12, ал.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от РИОСВ - София 

Декларации по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от РИОСВ - София 

Декларации по ЗПКОНПИ

 

 

 

  •  
2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София