background
logotype

СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ

РИОСВ-СОФИЯ

IBAN BG 77 SOMB 9130 31 37 0265 01

BIC SOMBBGSF

Общинска банка АД - ЦУ

 

СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НA OТЧИСЛЕНИЯ ПО ЗУО И ГАРАНЦИИ

IBAN BG 68 SOMB 9130 33 37 0265 01

BIC SOMBBGSF

Общинска банка АД - ЦУ

 

Заплащането на таксите за предоставяните Ви административни услуги вече може да се извърши чрез POS терминал устройство, намиращо се на ет. 10, ст. 6Б!

 

Заплащането на таксите за разрешителни по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии, решения за одобряване на доклад за безопасност се извършва по банковата сметка на Изпълнителна агенция по околната среда.

 

 

 

2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София