background
logotype

ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, СЪГЛАСНО  ЧЛ.30 ОТ ЗЧАВ


РИОСВ – София напомня, че:

В срок до 31.12.2016 г. всички съществуващи бензиностанции следва да са оборудвани със система, съответстваща на Етап II на УБП. Същите трябва да отговарят на следните изисквания:

1.      Ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, трябва да е по-голяма или равна на 85 %, което се удостоверява със сертификат за съответствие с европейски или национални технически стандарти или процедури за одобрение на типа;

2.      При прехвърлянето на бензиновите пари в резервоар на бензиностанцията съотношението пари/бензин трябва да бъде по-голямо или равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05.

Всички оператори, които експлоатират бензиностанции, следва да водят прошнурован, прономерован и заверен от РИОСВ дневник за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП, чийто формат е регламентиран в Приложение № 8 от Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини .

Съгласно чл. 34ж, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 1996 г. и посл. изм. и доп.) - лице, което не изпълнява изискванията на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, в т. ч. не спазва техническите изисквания и нормите за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух, в зависимост от производителността на съответните инсталации за съхранение на бензини в терминалите и бензиностанциите, се наказва, по глава пета - с глоба от 2000 до 10 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.

Друга приложима мярка, спрямо бензиностанции, които не са приведени в съответствие е принудително – административна такава. Последното предвижда спиране на бензиноколонки чрез пломбиране до тяхното привеждане в съответствие.

 

 

ВАЖНО!!!

           

            Във връзка с влизането в сила на изменение и допълнение на Наредба № 16, Ви информираме следното:

Съгласно изискванията на чл. 14а от Наредба № 16:

·         Всяка нова бензиностанция се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП.

·         Всяка съществуваща бензиностанция, която преминава през основен ремонт на системата за зареждане с гориво, се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП.

·         В срок до 31.12.2016 г. всички съществуващи бензиностанции се оборудват със система, съответстваща на Етап II на УБП.

·         В случаите, когато съществуваща бензиностанция е оборудвана със система, съответстваща на Етап II на УБП, преди 1 януари 2012 г. и дадена бензиноколонка претърпи неизправност в системата, съответстваща на Етап II на УБП, повредата се отстранява най-късно в срока по ал. 3, като бензиноколонката не се спира от експлоатация, а лицата по чл. 14г, ал. 1 само я маркират със стикер съгласно приложение № 7, ако неизправността не бъде отстранена в рамките на седем дни.

Точки 1 и 2 не се прилагат за бензиностанции, които се използват само и единствено във връзка с производството и доставянето на нови моторни превозни средства.

В горепосочените сроковевсички бензиностанции трябва да отговарят на следните изисквания:

·         ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, трябва да е по-голяма или равна на 85 %, което се удостоверява от производителя и/или доставчика в съответствие със стандарт EN 16321-1:2013;

·         при прехвърлянето на бензиновите пари в резервоар на бензиностанцията съотношението пари/бензин трябва да бъде по-голямо или равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05.

Контролът на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се упражнява чрез проверки от:

·         председателя на БИМ;

·         оправомощени от председателя на БИМ лица, които са трета независима страна и имат изградена и внедрена система за качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17020.

В 7-дневен срок от пускане в действие на системата, съответстваща на Етап II на УБП, лицето, което експлоатира бензиностанцията, подава заявление по образец, утвърден от председателя на БИМ, до лицата, посочени в т. 1 и т. 2, които извършват проверка в съответствие с изискванията на Наредбата.

Заявление в същия срок се подава и от датата на приключване на ремонта при повреда на системата, съответстваща на Етап II на УБП, или от датата на изтичането на едногодишния или тригодишния срок от извършване на предишната периодична проверка.

Заявлението за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП, съгласно Наредба № 16 може да намерите на сайта на Български институт по метрология ТУК.

При повреда в системата, съответстваща на Етап II на УБП, операторите на бензиностанции уведомяват съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира бензиностанцията в 7-дневен срок от настъпването.

Съгласно изискванията на чл. 14д, ал. 4 от Наредба № 16, лицата, които експлоатират бензиностанции, водят прошнурован, прономерован и заверен от съответната РИОСВ дневник съгласно приложение № 8 за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП.

При представяне за заверка на дневник по чл. 14д, ал. 4 от Наредба № 16, оператора следва да отбелязва адреса на съответния обект, на чиято територия е монтирана бензиноколонката.

Дневник се изготвя за всяка бензиноколонка поотделно.

Дневника се съхранява на обекта, на който са разположени системите и се попълва в съответствие с изискванията на Наредба № 16.

ФОРМАТ НА ДНЕВНИКА може да изтеглите от ТУК. Корицата и задната страна на дневника следва да бъдат устойчиви с цел ненарушаване на целостта им.

 

РИОСВ – София Ви уведомява, че:

Със заповед на министъра на околната среда и водите са утвърдени 17 секторни ръководства за прилагане на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Обн. ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г.)

Същите може да намерите на страницата на ИАОС в раздел ръководства, доклади, регистри на интернет адрес: http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/.

Моля при изготвяне на плановете за управление на разтворителите за 2015 г. да се използват за референция Секторните ръководства от 2015 г.

 

На 31.03.2016 г. изтича срока за представяне на информация за консумацията и количеството вложени разтворители както и годишен план за управление на разтворителите (ПУР) в РИОСВ – София.

 

ЗА ИНСТАЛАЦИИ С КОНСУМАЦИЯ ПОД ПСКР

 

Във връзка с изискванията на Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7) (Обн. ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г.), операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, при които няма превишаване на установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2, изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ информация за консумацията и количеството вложени разтворители.

 

Формат на Информация за консумацията и количеството вложени разтворители по чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 може да изтеглите от ТУК.

 

ВНИМАНИЕ!!! Моля количеството на вложените разтворители да бъде представено в тон за година, и преизчислено на база на процентното съдържание на ЛОС (разтворител) в препарата.

 

Информацията подадена на електронен носител следва да съответства на информацията на хартиен носител.

 

ЗА ИНСТАЛАЦИИ С КОНСУМАЦИЯ НАД ПСКР

 

Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на наредбата, при които се превишават установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2 ежегодно изготвят и представят пред компетентния орган планове за управление на разтворителите (ПУР), изготвени в съответствие с условията по приложение № 8 към чл. 20, не по–късно от три месеца след нейното изтичане.

Плановете за управление на разтворителите обхващат предходната календарна година и трябва да се представят в РИОСВ – София не по–късно от три месеца след нейното изтичане, а именно до 31.03.2016 г.

Операторите на повече от една инсталация, следва да изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация.

Под инсталация трябва да се разбира съвкупността от съоръжения както е съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7. Когато на дадена площадка има няколко цеха (линии, инсталации) с един и същ адрес, извършващи една и съща категория дейност от посочените в Наредба № 7, те се приемат за една и съща инсталация. В случай, че един и същи оператор има съоръжения на две или повече площадки с различни адресни данни, съоръженията на всяка отделна площадка да се считат като отделни инсталации, дори и когато попадат в една и съща категория дейност.

Планът за управление на разтворителите следва да се представи в РИОСВ – София на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

План за управление на разтворителите Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1

 

Информацията подадена на електронен носител следва да съответства на информацията на хартиен носител.

НОВИ Секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба № 7/21.10.2003 г. към инсталациите от съответните категории дейности.

 

За контакти: Лилия Георгиева, ст. експерт - тел. 02/ 940 64 28.

 

НА 31.03.2016 Г. ИЗТИЧА СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗТВОРИТЕЛИТЕ (ПУР) ОТ АТЕЛИЕТА ЗА ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ

 

Дейностите, включващи използване на ЛОС в инсталация за почистване на облекла, мебели и подобни потребителски стоки, с изключение на ръчното отстраняване на петна в текстилната и трикотажна промишленост, попада в т. 4 „Химическо чистене” от Приложение № 1 на Наредба № 7.

Планът се разработва в съответствие с Приложение № 3на Ръководство № 4за прилагане на Наредба № 7 за дейност Химическо чистене. Операторите на повече от една инсталация (ателие), следва да изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация (ателие).

НОВОТО Ръководство № 4 за Дейност: Химическо чистене и НОВИТЕ Приложения 1, Приложения 2 и Приложения 3

 

Към всеки ПУР следва да се приложат:

-          попълнена Декларация за работата на обекта /формат може да изтеглите от ТУК/;

-          копия от счетоводни документи за закупен перхлоретилен през 2015 г.;

-          при наличие на повече от една инсталация към даден оператор – декларация за разпределението на закупеното количество перхлоретилен през 2015 г. по обекти.

Планът за управление на разтворителите следва да се представят в срок до 31.03.2016 г. РИОСВ – София на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Информацията подадена на електронен носител следва да съответства на информацията на хартиен носител.  

 

За контакти: Лилия Георгиева, ст. експерт - тел. 02/ 940 64 28.

 

 

Важно!!!

 

В изпълнение на изискванията на Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и автопературни продукти (обн. ДВ, бр. 20/2007 г., изм. ДВ, бр. 55/20.07.2012 г.) и на основание чл. 3, ал. 2 от същата, е необходимо в срок до 31.03.2016 г. да представите в РИОСВ – София на хартиен носител и на електронна поща е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., информация съгласно приложение № 3 за пуснатите на пазара за първи път продукти, през 2015 г.

Обръщам Ви внимание, при тълкуването на чл. 3, ал. 2от Наредбата да се разбира:

1.   Под нов продукт се има предвид, всеки продукт попадащ в Приложение № 1 на Наредбата, пуснат през календарната годината (2015 г.) на територията на страната.

2.      В РИОСВ-София докладват само фирми със седалище на територията на гр.София и София област извършващи:

-          собствено производство (производители);

-          внос от страни извън Европейския съюз (ЕС) (вносители);

-          внос от страни членки на ЕС (дистрибутори),

като само същите изготвят справката по Приложение № 3 от Наредбата за общите количествата продукти пуснати в страната за периода 01.01.2015 до 31.12.2015 г..

Обръщам Ви внимание, че количеството на пуснатите продукти през 2015 г. се представя в кг. или тон за година.

 Горецитираната прилагаща Наредба, може да намерите в раздел „Законодателство” на интернет сайта на Министерството на околната среда и водите: www.moew.government.bg.

За справки и допълнителна информация: инж. Надежда Гелова, младши експерт, тел. 02/ 855 70 75.

 

Образец: Приложение № 3

 

 

 

До кметовете на Общините в София област и София град

РИОСВ - София извършва актуализация на регистъра на обекти, подлежащи на контрол по Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и автопературни продукти (обн. ДВ, бр. 20/2007 г., изм. ДВ, бр. 55/20.07.2012 г.) и Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Наредба № 1) (Обн.-ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.).

Във връзка с гореизложеното е изпратено искане до Общините да предоставят в РИОСВ - София на хартиен носител и електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., списък съдържащ наименованието на оператора, адреса и извършваната дейност, на намиращите се на територията на общината:

  • Складове за бои, лакове и авторепарутурни продукти;
  • Производители на бои, лакове и автопературни продукти;
  • Магазини за продажба на бои и автопературни продукти;
  • Обекти предлагащи автобояджийски услуги (автосервизи);
  • Цехове за изпичане, смилане и пакетиране на кафе;

Списъкът  да бъде съобразен с постъпилите при упражняване на търговска дейност в стационарен обект „Заявления за работно време“ от физически и юридически лица /ЕТ, ЕООД, ООД и др./ до кмета на района със започване дейността на обекта, подадени и действащи към днешна дата.

Горецитираните прилагащи Наредби, може да намерите в раздел „Законодателство” на интернет сайта на Министерството на околната среда и водите: www.moew.government.bg.

       За контакти: Лилия Георгиева – ст. експерт в отдел „ОЧАВОХВ“, тел. 02/940 64 28.

Образец на формите за докладване

 

Изисквания към инсталации, използващи Органични разтворители.

 

ВАЖНО!!! За оператори на инсталации с употребата на разтворители

Във връзка с последното изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (изм. ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г.) и новосъздаденият чл. 30л, операторите на инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, подлежат на регистрационен режим.

Създава се публичен регистър, достъпен чрез интернет като включването на операторите на инсталации, попадащи в обхвата на горецитираната Наредба се осъществява чрез подаване от тяхна страна на заявление до Директора на съответната РИОСВ, на чиято територия е разположена експлоатираната от тях инсталация, по приложените по долу формати.

Образец № 1 – заявление за регистрация на инсталация

Образец № 2 – заявление за вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация

Към заявлението за регистрация на инсталация се прилагат следните документи:

            1.ЕИК, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус;

2.Технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията – оператора следва да класифицира инсталацията в съответната категория дейност, посочени в Таблици 1 от Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7. Определенията за категориите дейности са регламентирани в Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1;

3.Документ за платена такса за регистрация.

За инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, с издадени Комплексни разрешителни, не е необходимо да се подава заявление за вписване в регистъра.

На база на подаденото заявление, Директора на съответната РИОСВ издава удостоверение за регистрация по утвърден образец, съгласно чл. 30л, ал. 5.

Съгласно чл. 17а, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, за вписване в регистъра по чл. 30л, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира таксата е в размер на 158 лева.

 

Банкова сметка за превод на такса:

РИОСВ – София

IBAN    BG77 SOMB9130 3137 0265 01

BIC       SOMBBGSF

Общинска банка АД - ЦУ (Централно управление)

Инсталациите, които са в експлоатация, се привеждат в съответствие с чл. 30л от ЗЧАВ в едногодишен срок от влизането в сила на изменението на Закона за чистотата на атмосферния въздух – в срок до 21.12.2013 г.

Регистрацията е безсрочна.

Съгласно чл. 34м от ЗЧАВ, оператор на инсталация, която не е регистрирана по реда на чл. 30л, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.

 

 

ВАЖНО!!!

ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ

 

                Съгласно изменение на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации,

експлоатацията на инсталации за химическо чистене с употреба на ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 2 и чл. 10в, ал. 1, т. 2, разположени в обекти за обслужващи дейности в съществуващи жилищни или смесени сгради (сгради със смесено предназначение), се допуска при изградена (монтирана) вентилационна инсталация.

                Вентилацията трябва да е система, която:

1.            Функционира непрекъснато по време на работа на машините/оборудването за химическо чистене в обекта;

2.            Осигурява кратност на обмена на въздуха в ателието, достатъчна да опази човешкото здраве, включително в случай на теч от машината за химическо чистене или от съда за съхраняване на суровината;

3.            Предотвратява всякакъв риск от формиране на експлозивна атмосфера;

4.            Осигурява изхвърляне на засмукваните газове в атмосферния въздух;

5.            Предотвратява всякаква възможност за преминаване на засмукваните газове в канализационната инсталация за отпадни води на жилищните сгради и е независима от всякаква друга вентилационна система;

6.            Предотвратява всякакъв риск от корозия, свързана с използването на халогенирани разтворители.

                Изпускащото устройство на вентилацията трябва да надвишава с 3 метра сградите, намиращи се в радиус 15 метра, или да е снабдено с подходящ филтър, който се регенерира на интервали, посочени от производителя.

                При липса на техническа възможност да се изпълни това условие операторите следва да окомплектоват вентилационната инсталация с подходящ филтър.

Крайният срок за привеждане в съответствие е 31 март 2014 г.

                НЕ СЕ ДОПУСКА УПОТРЕБАТА НА ЛОС ПО ЧЛ. 10Б, АЛ. 1, Т. 2 И ЧЛ. 10В, АЛ. 1, Т. 2 В ИНСТАЛАЦИИ ЗА ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ В ОБЕКТИ ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ В НОВИ ЖИЛИЩНИ ИЛИ СМЕСЕНИ СГРАДИ.

 

Съгласно §1, т. 35 и т. 36 от Допълнителни разпоредби на Наредба № 7:

„Съществуващи жилищни или смесени сгради“ са сгради, въведени в експлоатация или които имат действащо разрешение за строеж или одобрени инвестиционни проекти, които не са изгубили правното си действие или за които е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти преди 31 март 2014 г.

„Нови жилищни или смесени сгради“ са сгради, за които е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти или за които възложителят е подал пред компетентния орган заявление за въвеждане на обекта в експлоатация след 31 март 2014 г. За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.

 

 

ВАЖНО!!!

           

            Във връзка с влезнало в сила изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини(ДВ, бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г.), Ви информираме следното:

            Съгласно чл. 14а, ал. 1, всяка нова бензиностанция се оборудва със система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари (УБП). Сроковете за привеждане в съответствие са както следва:

·         Всяка съществуваща бензиностанция, която преминава през основен ремонт на системата за зареждане с гориво, се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП.

·         В срок до 31.12.2016 г. всички съществуващи бензиностанции се оборудват със система, съответстваща на Етап II на УБП.

·         В случаите, когато съществуваща бензиностанция е оборудвана със система, съответстваща на Етап II на УБП, преди 1 януари 2012 г. и дадена бензиноколонка претърпи неизправност в системата, съответстваща на Етап II на УБП, повредата се отстранява най-късно в срок до 31.12.2016 г. като бензиноколонката не се спира от експлоатация, а лицата по чл. 14г, ал. 1 само я маркират със стикер съгласно приложение № 7 от Наредба № 16, ако неизправността не бъде отстранена в рамките на седем дни.

            Точки 1 и 2 не се прилагат за бензиностанции, които се използват само и единствено във връзка с производството и доставянето на нови моторни превозни средства.

            Контролът на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП, се упражнява чрез проверки от:

            1. председателя на Българския институт по метрология (БИМ);

            2. оправомощени от председателя на БИМ лица, които са трета независима страна и имат изградена и внедрена система за качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17020.       

           

         В 7-дневен срок от пускане в действие на системата, съответстваща на Етап II на УБП, лицето, което експлоатира бензиностанцията, подава заявление по образец, утвърден от председателя на БИМ, до лицата, посочени в т. 1 и т. 2, които извършват проверка в съответствие с изискванията на Наредбата.

            Заявление в същия срок се подава и от датата на приключване на ремонта при повреда на системата, съответстваща на Етап II на УБП, или от датата на изтичането на едногодишния или тригодишния срок от извършване на предишната периодична проверка.

            Заявлението за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП, съгласно Наредба № 16 може да намерите ТУК.

            При повреда в системата, съответстваща на Етап II на УБП, операторите на бензиностанции уведомяват лицата, посочени в т. 1 и т. 2 и съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира бензиностанцията в 7-дневен срок от настъпването.

 

            Съгласно изискванията на чл. 14д, ал. 4 от Наредба № 16, лицата, които експлоатират бензиностанции, водят прошнурован, прономерован и заверен от съответната РИОСВ дневник съгласно приложение № 8 за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП.

            Горното изискване се отнася за обекти приведени в съответствие с Етап II на УБП.

Формат на дневника може да изтеглите от ТУК. Корицата и задната страна на днесвника следва да бъдат устойчиви с цел ненарушаване на целостта им.

            Дневника се съхранява на обекта, на който са разположени системите и се попълва в съответствие с изискванията на Наредба № 16.

НАРЕДБА № 16 ОТ 12 АВГУСТ 1999 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ, ТОВАРЕНЕ ИЛИ РАЗТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА БЕНЗИНИ.

НАРЕДБА № 7 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ГЛАВНО В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ.

НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ БОИ, ЛАКОВЕ И АВТОРЕПАРАТУРНИ ПРОДУКТИ
.

 

Електронен регистър на инсталациите, съгласно чл.30л от ЗЧАВ

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София