background
logotype

Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/

Превантивен инструмент за идентифициране и оценяване на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на инфраструктурата, на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др.


Екологична оценка /ЕО/

Превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве в резултат от прилагането на планове и програми от национално, регионално и местно равнище, които са в процес на изготвяне.


 

Образци на документи за инвестиционно предложение

                          Образци на документи за План/Програма,                                                               Подробен устройствен план (ПУП)

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София