background
logotype

 

Компетенции на РИОСВ – София относно шума в околната среда

Съгласно чл. 12 от Закон за защита от шума в околната среда (ДВ, бр. 74/2005 г.), Министърът на околната среда и водите:

1. организира извършването на измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван от промишлените инсталации и съоръжения, включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;

2. съгласувано с министъра на здравеопазването организира предоставянето на информация и докладването по отношение на шума в околната среда пред международни организации в съответствие с международни договори, по които Република България е страна.

При въвеждане в експлоатация на нов промишлен източник, след смяна на производствената техника, а за обекти в експлоатация – не по-малко от един път в рамките на 2 последователни календарни години (съгласно чл. 27 от Наредба № 54 (ДВ, бр. 3/2011 г.), собственикът или ползвателят извършва собствени периодични измервания на показателите за шум, по утвърдена от МОСВ методика, съгласно т. 4.5 от Приложение № 3 към Наредба № 6 (ДВ, бр. 58/2006 г.), при спазване условията на чл. 18 от Наредба № 54. Резултатите от проведените измервания да се представят с доклад, съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 54.

Докладът с резултатите се представя в РИОСВв срок до 1 месец след провеждане на измерванията, в съответствие с изискванията на чл. 30 от Наредба № 54.

 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА.

НАРЕДБА № 54 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОМИШЛЕНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА.


НАРЕДБА № 6 ОТ 26 Ю НИ 2006 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТА НА ДИСКОМФОРТ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ДЕНОНОЩИЕТО, ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ И НА ВРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ШУМА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО.

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София