background
logotype

ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ

Информация за пътеки за посетители през резервати и поддържани резервати, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ - София

На територията на РИОСВ - София в защитени територии пътеките за преминаване определени със заповед на министъра на околната среда и водите са: вижте тук

 

Резерват "Бистришко бранище"

Карта

Пътеките за посетители:
Заповед № РД-922
Заповед № РД-382

     

Резерват „Бистришко бранище” се намира на територията на природния парк "Витова". Резерватът е обявен с Постановление на Министерския съвет No.15422 от 27.10.1934 г. с цел да се запази в непроменен вид един участък от иглолистна гора и разположената над нея високопланинска тревна растителност. На 01.03.1977 г. ЮНЕСКО обявява „Бистришко бранище“ за биосферен резерват.

Резерват „Бистришко бранище” е разположен на надморска височина между 1430 и 2282 м върху североизточния склон на Витоша, под връх Голям резен (2277 м) и връх Скопарник (2226 м), във водосборния район на р. Бистрица и р. Янчевска.

Днес територията на резервата обхваща площ от 1061,6 хектара - 52 % гори и 48 % поляни – субалпийски и алпийски тревни формации. Преобладаващият горски вид е смърчът, като има примеси и от бук. Срещат се още бреза, трепетлика, бяла мура. Средната възраст на гората е 100-120 години, а средната височина на дърветата надхвърля 25 м. Най-старите смърчови дървета са на 140-150 години, с диаметър до 1,30 м.

Движението през резервата е разрешено само по маркираните пътеки от х. „Алеко” за с. Железница и с. Бистрица. За посещение извън маркираните маршрути се иска разрешение от Министерството на околната среда и водите.

В резервата се намират уникалните не само за него, но и за целия парк каменни реки, които представляват безразборно натрупани големи скални късове с разнообразна форма.

 

Резерват "Торфено бранище"

Карта

Пътеки за посетители:
Заповед № РД-330
Заповед № РД-589

"Торфено бранище" е резерват, разположен в Национален парк Витоша, България.Обявен е за резерват с обща площ 785,3 хектара със Заповед No.16362 на Министерството на народното стопанство от 01.10.1935 година. Първоначално той е заемал много по-малка площ (около 144 хектара), но тази територия е увеличена на близо 785,3 хектара през 1980г. Целта на резервата е да се запазят торфените комплекси във високите части на Витоша в своето естествено състояние.По тези места са установени голям брой мъхове и водорасли. Дебелината на торфената покривка достига на места до 2 метра. Възрастта на торфището е над 1000 години. В района няма гори. Дебелината на торфената покривка расте сравнително слабо - с 1мм на година.

На територията на резервата се намира зоната на изворите на реките Владайска, Боянска и Драгалевска. В Торфено бранище почти липсва дървесна растителност. Достъпът на туристи в резервата, който е също и вододайна зона, е забранен.

 

Поддържан резерват "Богдан"

Карта

Пътеки за посетители:
туристически маршрути

     

"Богдан" е поддържан резерват в Средна гора. Обхваща билото и най-високите части на Същинската Средна гора около връх Голям Богдан. Създаден е през 1972г с цел опазването на буковите гори, които растат в тази местност. Средната възраст на тези гори е 150 години. По-късно резерватът получава статут на поддържан резерват.

 

 

 
2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София