background
logotype

Публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Витоша“

Съгласно чл. 60 от Закона за защитените територии, Министерството на околната среда и водите организира провеждане на публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ приет с Решение №305 от 22.04.2005 г. на МС. Събитието ще се проведе на 14 май (вторник) от 11 часа в зала 2, на 2-ри етаж на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).


РИОСВ – София проведе Ден на отворените врати

 

Експерти на РИОСВ – София проведоха Ден на отворените врати с ученици от Професионалната гимназия по екология и биотехнологиив София като част от инициативите по повод Деня на Земята.

Учениците, обучаващи се по специалност ,,Екология и опазване на околната среда”, бяха запознати с политиките за кръгова и нисковъглеродна икономика и възможностите за рециклиране. Основен акцент беше поставен върху необходимостта от формирането на колективен ангажимент като първа стъпка към действия за справяне с кризата със замърсяването от пластмаси.

На събитието младежите имаха и възможността  да разгледат  Червената книга на Република България, в която са посочени застрашени, изчезващи и вече изчезнали биологични видове в страната.

Инициативата приключи с отправяне на арт послания за опазване на планетата.

„Планетата е нашият дом, ,,Земята е само една” и всички ние носим отговорност за опазването на околната среда.


На 27.04.2024 г. като част от инициативите по случай  Международния ден на Земята, експерти на РИОСВ – София се включиха в спортното събитие ,,Байк и Рън за Чепън”на Община Драгоман като предоставиха възможност на участниците да отправят своите арт послания за опазване на планетата към институциите и обществото.

За целта пред сградата на Община Драгоман бяха позиционирани платна за рисуване.

 От посланията върху платната ще бъдат изработени информационни материали, с цел достигане до по – голяма аудитория и повишаване на общественото съзнание в сферата на опазването на околната среда.


РИОСВ – София проведе информационна среща със студенти от Лесотехнически университет

 

Студенти от Лесотехнически университет, обучаващи се по специалност  ,,Екология и опазване на околната среда” посетиха РИОСВ – София, за да  се запознаят с основната дейност на инспекцията и с екологичните предизвикателства и казуси, с които ежедневно  се сблъскват експертите в процеса на работа.

Бъдещите еколози бяха запознати с основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух; процедурите по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, както и с възможностите за налагане на административнонаказателни мерки, при констатирано замърсяване и/или увреждане на околната среда.

Основен акцент беше поставен върху необходимостта от сътрудничество и ефективно взаимодействие между академичните среди, бизнеса и администрацията, с оглед подобряване на взаимовръзката  между учебния процес и практиката.

Срещата приключи с обсъждане на възникнали въпроси и даване на конкретни обяснения относно практическото прилагане на екологичното законодателство.


Световен ден на водата 2024 г.

РИОСВ – София отбеляза 22 март - Световния ден на водата, с ученици от Професионална гимназия по екология и биотехнологии ,,Проф. д-р Асен Златаров”, град София. Експерти от инспекцията направиха презентации за водата и нейната значимост за живота и планетата ни, както и необходимостта от опазването и.
Темата за 2024 г. е „Използвайте водата за мир“ е предложена предварително от координационния механизъм на ООН за достъп до вода и е съобразена с годишната публикация на Докладът за развитието на световните води на ООН, публикуван от ЮНЕСКО от името на механизма на ООН за достъп до вода. Тя има за цел да насочи вниманието ни към предприемане на действия за справяне с кризата с водата и канализацията. Инициативата се координира от механизма на ООН за достъп до вода (UN-Water), който се управлява от един или повече членове и партньори, с определен мандат.
Идеята за Деня на водата се поражда през 1992 г. на Конференцията на ООН „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.
Повече информация може да намерите на официалния сайт на Деня на водата: https://www.worldwaterday.org


РИОСВ – София наложи санкция на ТЕЦ „София - Изток“

Административният съд София-град потвърди наложена от РИОСВ – София еднократна санкция на „Топлофикация София“ ЕАД за обект ТЕЦ „София - Изток“ в размер на 161 625,07 лв., за наднормено съдържание на азотни оксиди (NO) и въглероден оксид (СО) в емисиите от вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

Нарушението е констатирано след извършена оценка на представен и утвърден Годишен доклад за 2021 година от собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от „Комин № 1 - Енергийни котли №№ 1, 2, 3 и 4“ и приложенията, като неразделна част от него. 


41 проекта на ученици са класирани във втора фаза на 15-ото издание на конкурса „Посланици на здравето“

Министерството на околната среда и водите е традиционен партньор за провеждането на националния ученически конкурс

 

41 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от втора фаза в XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването.

Освен Министерството на околната среда и водите, партньори на конкурса са и Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалният офис на Световната здравна организация в България, Българският младежки Червен кръст и Националният център по обществено здраве и анализи. 

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви – състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.  

Според регламента от тези 41 проекта 8 са класирани в категорията от 1-ви до 4-ти клас; от 5-ти до 7-ми клас – 16 проекта, и от 8-ми до 12-ти клас – 17 проекта. Класираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи.
Всеки от партньорите класира във всяка възрастова група по три призови места – за 1-во, 2-ро и 3-то.

Министерството на здравеопазването и Българският младежки Червен кръст връчват и по една специална награда. Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, които ще бъдат изпратени до директорите на техните училища.

Класирани проекти - първа възрастова група

Класирани проекти - втора възрастова група

Класирани проекти - трета възрастова група


РИОСВ – София извърши проверка по сигнал за мъртва риба по поречието на река Джерман

 

Екперти от РИОСВ – София, БДЗБР, ИАРА, община Дупница, ВиК – Дупница ЕООД и ИАОС извършиха проверка на място и установиха, че в района няма промишлен източник, който да е причинил наличието на мъртва риба по брега на река Джерман. Водите в реката са видимо бистри, без оцветяване и без мирис, не са установени нерегламентирани зауствания на отпадъчни води. Измерените експресни показатели на място (Ph, разтворен кислород, електропроводимост и температура) отговарят на „добро“ екологично състояние на водния обект, съгласно Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностни води. Взети са водни проби за физико-химичен анализ, като резултатите   ще бъдат изпратени от ИАОС до БДЗБР за извършване на окончателна оценка.

С цел установяване на причината за измиране на рибата в река Джерман е сезирана  ОДБХ Кюстендил за вземане на проби от мъртвата риба.


ВАЖНО!

За операторите на СГИ,

 

съгласно Преходни и заключителни разпоредби на ЗЧАВ:

„§ 24. Регистърът по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се създава в срок до 20 ноември 2018 г.

§ 25. Операторът на съществуваща СГИ с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух до 1 януари 2024 г.

§ 26. Операторът на съществуваща СГИ с номинална входяща мощност, по-малка или равна на 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух до 1 януари 2029 г..

 

От 31.07.2018 г. е в сила Постановление № 150 от 24 юли 2018 г. на Министерския съветза приемане на Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (обн., ДВ, бр. 63 от 31.07.2018 г.).

Със заключителните разпоредби на постановлението са изменени и допълнени следните нормативни актове:

1. Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.);

2. Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации (обн., ДВ, бр. 2 от 2013 г.);

3. Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.).

Със Заповед № РД-481/01.08.2018 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени образци на заявления и удостоверения за вписване на средни горивни инсталации и вписване на промяна на обстоятелствата в средни горивни инсталации:

1. Образец на З А Я В Л Е Н И Е по чл. 9г, ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за регистрация на средни горивни инсталации в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ;

2. Образец на З А Я В Л Е Н И Е по чл. 9г, ал. 14 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 9г, ал. 13 от ЗЧАВ в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ;

3. Образец на УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл. 9г, ал. 9 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);

4. Образец на УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл. 9г, ал. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).


ТЕЦ ,,Бобов дол” с окончателно потвърдена от Административен съд санкция, наложена от РИОСВ – София

Административният съд в град Кюстендил окончателно потвърди наложената имуществена санкция на ТЕЦ ,,Бобов дол” АД, която е в размер на 100 000 лв.

Наказателното постановление на директора на РИОСВ – София е във връзка със съставен акт за констатирано нарушение по Закона за опазване на околната среда, след извършена през март 2022 година извънредна проверка.

При нея е установено, че дружеството не е изпълнило задължително условие по комплексно разрешително, в резултат на което не са предприети мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в съответствие с изискванията на Наредбата за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

От началото на 2022 г. досега съдът е потвърдил наложени имуществени санкции на ТЕЦ Бобов дол, в размер на 704 000 лв.


Европейска седмица на мобилността

16 – 22 септември 2023 г. 

Темата на кампанията тази година  е „Пестене на енергия“. Темата е избрана, за да насочи вниманието на обществото към този особено важен проблем, засягащ потреблението на енергия за градска мобилност.

Намаляването на потреблението на енергия е в съответствие с целите на Европейската седмица на мобилността:

 • насърчаване на устойчивата мобилност;
 • стимулиране на активния транспорт;
 • създаване на приятни за живеене градове.

Повече информация за кампанията може да намерите на следните файлове:

2023 EMW Quick Guide 0 Intro BG

2023 EMW Quick Guide 1 Public Transport BG

2023 EMW Quick Guide 2 Active Mobility BG

2023 EMW Quick Guide 3 Car-Free BG

2023 EMW Quick Guide 4 Mobility Management BG

2023 EMW Quick Guide 5 Infrastructure BG


Възстановени са мостовите съоръжения в Биосферен резерват „Бистришко бранище“

 

РИОСВ – София информира туристите, че мостовите съоръжения в района на каменната река в Биосферен резерват „Бистришко бранище“ са възстановени.  Инспекцията ще следи за състоянието им и ще разчита на навременни сигнали от гражданите, когато установят увреждане с цел по-бързото отстраняване на щетите.

РИОСВ – София призовава всички туристи да проявят отговорност и да опазват, както природните ресурси, така и изградените за тяхно удобство съоръжения.

 

 


ВАЖНО

РИОСВ – София предупреждава туристите да не посещават разрешената за преминаване еко-пътека от Меча поляна към с. Бистрица в Биосферен резерват "Бистришко бранище". Експерти на РИОСВ – София направиха обход и проверка на място и констатираха, че перилата и настилката на мостовите съоръжения в района на каменната река са изкъртени и има опасност от подхлъзване.

РИОСВ – София е създала организация за възстановяване на мостовите съоръжения. Гражданите ще бъдат своевременно уведомени при създаване на добри условия за туризъм. Информацията ще бъде публикувана на интернет и фейсбук страниците на РИОСВ – София.


Провеждане на публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Врачански Балкан“

 

РИОСВ-Враца, РИОСВ-София и РИОСВ-Монтана, съвместно с Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ ще проведе публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Врачански Балкан“, съгласно нормативните изисквания на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии.

От името на трите регионални инспекции бихме искали да поканим всички заинтересовани лица да вземат участие в предстоящото обсъждане, което ще се проведе в Природозащитен център „Натура“ към Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“, с адрес:  гр. Враца, ул. „Поп Сава Катрафилов“ 27-29 (на Червения площад), на 28.07.2023 г. от 10:00 часа.


ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЕДИН ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА,СА КЛАСИРАНИ В ПЪРВА ФАЗА НА XV-ТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

 

Четиридесет и един проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 41, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас – 8 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 16 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 17 проекта.

Проектите, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

I-ва категория от 1-ви до 4-ти клас

II-ра категория от 5-ти до 7-ми клас

III-та категория от 8-ми до 12-ти клас


Международен ден на биологичното разнообразие

 

 

На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие.

Темата за тази година е ,,От споразумение към действие: възстановяване на биологичното разнообразие“ като основната идея е да се насърчат действията в подкрепа на Глобалната рамка за биологично разнообразие от Кунмин – Монреал,приета на 15-ата среща на върха на ООН на страните по Конференцията за биологичното разнообразие (COP15).

Темата отразява както празничния характер на постигнатото на СОР -15, така и спешността за това, което все още трябва да се направи по отношение изпълнението на новата  Глобалната рамка.

В своето решение СОР - 15 призовава страните да я приложат на национално ниво, както и да си сътрудничат за нейното прилагане в трансграничен контекст.

Визията, мисията, целите и задачите на новата Глобална рамка съответстват като ниво на амбиция на Европейската стратегия за Биологичното разнообразие за 2030 г. и в голяма част – на елементите на Зелената сделка.

Основната цел на документа е до 2030 г. да бъдат предприети спешни действия за прекратяване на загубата на биологично разнообразие, за поставяне на природата на пътя на възстановяването, чрез опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие и осигурявайки справедливо и равноправно разпределение на ползите от използване на генетичните ресурси.

Страните по Конвенцията, по която и България е равноправен член, работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, регионален и национален мащаб.


На 21 май отбелязваме Европейския  ден на ,,Натура 2000”

 

 

На 21 май отбелязваме 31 години от създаването на мрежата от защитени зони ,,Натура 2000”.

През 1992 г. е приета Директивата на Европейския съюз (ЕС)за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците създават мрежа от защитени зони в ЕС, наречена ,,Натура 2000”.Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морска част на ЕС, които успешно допринасят за опазването и уникалното европейско природно наследство.

В териториалния обхват на РИОСВ – София са разположени 51 защитени зони от мрежата „Натура 2000“,обявени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, от които

 • 20 за опазване на дивите птици;
 • 31 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Отбелязването на Европейския ден на ,,Натура 2000” показва добрия диалог и желание за съгласуваност и представяне на политиките, свързани с опазване на биологичното разнообразие.


Ученически фотоконкурс по повод Световния ден на околната среда

Тема: “Да победим замърсяването с пластмаса -  ЗА чиста околна среда”

 

Организатор – РИОСВ – София

 

Общи условия за участие:

 1. Могат да участват ученици от 6 до 12 клас от  София-град и Софийска област, област Перник и област Кюстендил
 2. Снимката трябва да е свързана с темата “Да победим замърсяването с пластмаса -  ЗА чиста околна среда”;
 3. Снимката да НЕ съдържа биометрични данни;
 4. Снимката трябва да е направена от Вас и Вие да притежавате всички авторски права - Формат – JPG, PNG;
 5. Участниците трябва да изпратят снимките в цифров вид – черно-бели или цветни фотографии;
 6. Координати за обратна връзка – три имена, телефон;
 7. Краен срок за изпращане до 17 часа на 1 юни 2023 година на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Оценяване и класиране:

Снимките ще бъдат оценявани и класирани от комисия, съставена от експерти на РИОСВ – София;

Критерии за оценка – актуалност, оригиналност, креативност и сложност на изпълнение и оформление. Общият брой точки по критериите е 100.

Награди:

Обявяване на резултатите и награждаване – 5 юни 2023 г.;

Победителите ще бъдат отлични с индивидуални предметни награди.

 

За повече информация тел. 0878 508 985 и e-mail адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 


Започва XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

 

Министерството на здравеопазването обявява началото на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Целта на конкурса е да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.

Началото на конкурса е днес и продължава до 5 ноември. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна, разпределени в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

 • Първа фаза: от 20 март до 28 април участниците трябва да подготвят и изпратят в Министерството на здравеопазването своите проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.
 • Втора фаза: от 5 май до 30 октомври участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ, ще извърши класирането на участниците до 5 ноември 2023 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на организатора и партньорите на инициативата. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през м. декември 2023 г.

Всяка от институциите (партньори в инициативата) номинира и осигурява предметни награди на 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.

Регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Формуляр за кандидатстване „I фаза“

Формуляр за отчитане „II фаза“


Световен ден на влажните зони 2023 г.

По повод Световния ден на влажните зони експерти от РИОСВ – София посетиха Алдомировското и Драгоманското блато. Идеята на посещението е възможността да бъде популяризиран еко празника, чиято тема тази година е „Време е за възстановяване на влажните зони“. Бяха обходени пътеките с цел набелязване на места и табели за подмяна и реставрация.

Експертите от инспекцията се срещнаха и с предствители на Сдружение за дива природа „Балкани“ и кметовете на Драгоман и Сливница – г-н Андрей Иванов и г-н Васко Стоилков. Бяха обсъдени възможностите за възстановяване на част от табелите, наблюдателните кули и еко пътеките.

На 2 февруари 1997 година, в иранския град Рамсар се подписва т.нар. „Рамсарска конвенция“ с цел защита на влажните зони. Конвенцията е ратифицирана в 158 страни, като България е осмата държава, която я ретифицира през 1976 година.

Влажните зони са ценни природни местообитания, които изчезват три пъти по-бързо от горите. Освен безценен източник на вода, влажните зони изпълняват и редица други незаменими функции – обогатяване на подпочвените води, намаляване на наводненията, контрол на почвената ерозия, задържането на въглерод, хранителни вещества и замърсители. В списъка на Конвенцията за влажните зони България е предстевена с 11 влажни зони с обща площ 49 912 ха.

 


 

ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ В XIV-ТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

 

Двадесет и седем проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването и в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ обхваща три възрастови групи за участие – 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори. Тези дейности включват разработването на електронни приложения, интернет сайтове и електронни книги за здравословно хранене, спортни прояви – състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Общият брой проекти, които успяха да финализират успешно, са 27: в категорията  от 1-ви до 4-ти клас - 6 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 12 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 9 проекта.

Министерствата - партньори на инициативата класират по три призови места (за 1-во, 2-ро и 3-то) във всяка възрастова група.

Министерството на здравеопазването, Офисът на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст връчват и една специална награда.

Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в реализацията на проектите.

Класираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи:

Приложение № 1 първа възрастова г-па 1-4 клас

Приложение № 2 а възрастова г-па 5-7 клас

Приложение № 3 трета възрастова г-па 8-12 клас 

 


Избрани са победителите във фотоконкурса на РИОСВ - София по повод Европейската седмица на мобилността 2022 г.

Темата на фотоконкурса е: ,,По-добри връзки”

Благодарим на всички участници!

 

I-во място 

Ротердам, Нидерландия

 

II-ро място

София, България

III-то място

София, България


Министерство на младежта и спорта обявява покана за номиниране на младежки доброволчески инициативи

 

2022 година e Европейска година на младежта!

Една от приоритетните области, в които Министерството на младежта и спорта ще работи, е „Младежкото доброволчество – кауза за устойчиво развитие тук и сега!“ За тази цел ще бъде разработена и публикувана Бяла книга за младежко доброволчество.

Каним Ви да номинирате младежка доброволческа инициатива, която да бъде включена в Бялата книга за младежко доброволчество!

 • Ако сте участници или организатори на младежки доброволчески инициативи,
 • Ако знаете и сте чували за младежки доброволчески инициативи, които са оставили отпечатък върху Вас или Вашата общност.

Не се колебайте! Номинирайте Вашите инициативи!

Мотивация:

По този начин ще популяризираме доброволческата мисия, ще разпространим идеята и ще привлечем нови участници във вдъхновяващи каузи на младежко доброволчество!

Няма ограничения по отношение на целите и мисиите на младежките доброволчески инициативи, както и в броя на Вашите номинации.

Как да изпратите Вашата номинация:

Можете да изпращате Вашите предложения за номинация до 10 октомври 2022 г. на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като попълните формуляра_за_номинация.docx или използвате следния google form формуляр https://forms.gle/mV14QfCWTZEorzAU9.

След предварителен подбор, номинираните инициативи ще бъдат включени в Бялата книга за младежко доброволчество.

Предоставяйки лични данни в настоящия формуляр, Вие давате съгласието си данните да бъдат използвани за целите на разработването, публикуването и разпространението на Бялата книга за младежко доброволчество в печатен и електронен формат.

Изпращайки снимковия материал, Вие декларирате, че той не е обект на Ваши авторски права и/или авторски права на трети лица и може да бъде използван за целите на разработването, публикуването и разпространението на Бялата книга за младежко доброволчество в печатен и електронен формат.   


При проверки от РИОСВ – София и МВР са установени 250 изхвърлени варела с химикали в няколко столични района

 

Във връзка с постъпили сигнали за нерегламентирано изхвърлени варели в районите ,,Искър”, ,,Панчарево” и ,,Кремиковци”, експерти на РИОСВ – София съвместно със служители на 08 Районно управление СДВР,  Столична община, Столичен инспекторат, Столична дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” и  представители на районните администрации извършиха проверки на място.

При посещенията е констатирано наличието на изхвърлени варели, някои от които с нарушена цялост и неясно съдържание в различни имоти. Част от варелите са с етикети, сигнализиращи за химични вещества, опасни за човека и околната среда.

Някои от тях са с нарушен етикет, в нечетливо състояние или изобщо липсва такъв.

С цел установяване  на съдържанието на варелите, както и съответствието с поставените на част от тях етикети, от Столичната дирекция на вътрешните  работи са взети проби за анализ.

В рамките на проверката, разположени на четири различни места в район ,,Искър”, са открити 125 варела с химикали.

В район ,,Панчарево” са установени 42 варела в два имота, а в район ,,Кремиковци” -  83 нерегламентирано изхвърлени варела.

От РИОСВ – София са дадени предписания на районните администрации, с конкретен срок на изпълнение, да се предприемат мерки по обезопасявяне и почистване на засегнатите места.

Замърсените терени са оградени с обезопасителни ленти.

В резултат на дадените предписания, е предприето извозване на 95 от варелите на площадка, отговаряща на изискванията за съхранение.

Продължава премахването на останалите варели, на местата, където са установени разливи ще бъдат взети почвени проби от служители на Изпълнителната агенция по околна среда.

РИОСВ – София ще извърши последващ контрол. В случай, че при проверките е констатирано неизпълнение на дадените предписания, на районните администрации ще бъдат наложени санкции.

Продължават действията за установяване на фактите и обстоятелствата, свързани с изхвърлените варели.


Експерти на РИОСВ - София извършиха извънредна проверка след сигнал за задушлива миризма

Експерти на РИОСВ - София извършиха извънредна проверка на „Гес Трейдинг“ ЕООД след подадени сигнали за задушлива миризма в района на с. Червена могила от площадката на ,,Гес Трейдинг” ЕООД. Късно вечерта на 16.09.2022 г., експерти на Екоинспекцията и ОДМВР Перник, в присъствието на сигналоподателите извършиха обход на производствената площадка. Установена е неприятна миризма, като е констатирано, че инсталацията за преработка на въглища не работи, но има видими следи, което предполага извършване на дейност.

След констатирани предходни нарушения на екологичното законодателство, на 20.07.2022 г. на дружеството е наложена принудителна административна мярка за пломбиране на инсталацията за сушене на въглища, с която дейностите по експлоатация на инсталацията са прекратени. От целостта на инсталацията е видно, че в момента не се извършват ремонтни дейности на същата.

За констатираните нарушения от страна на РИОСВ – София ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.


РИОСВ – София провери сигнал за умряла риба в р. Белица

Във връзка с постъпил сигнал за наличие на умряла риба в река Белица, гр. Костинброд, е извършена незабавна проверка от експерти на РИОСВ – София с представители на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Общински инспекторат към община Костинброд.

Съвместно със сигналоподателя са обходени участъци от р. Белица, с дължина около 1600 м, от мост на ул. „Момчил Войвода“ срещу течението на реката.

Установено е наличието на блатна растителност, цъфтеж на водорасли и минимален воден отток. В част от обходените участъци е констатирано наличие на умряла риба.

Извършена е и проверка на предприятие за производство на безалкохолни напитки в гр. Костинброд, като е взета контролна водна проба от заустващия колектор на същото в р. Белица, съгласно издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

Водни проби са взети и от р. Белица, преди канализационния колектор на производственото предприятие, както и  от участъците, където е установено наличието на умряла риба.

При проверката не е установен потенциален промишлен източник на замърсяване. Съгласно данните от експресния анализ на взетата водна проба от участъците с наличие на умряла риба, разтвореният кислород е 3,24 mg/l, което в процентно съотношение е 48,9% и температура на водата 27,8 оС.

Предстои извършването на физико-химичен анализ на взетите водни проби от ГД „Лабораторно-аналитична дейност“ към ИАОС.

 


РИОСВ – София установи изпускане на неорганизирани емисии от  ТЕЦ ,,Република”

Във връзка със сигнали за запрашаване на въздуха в гр. Перник, експерти на РИОСВ – София извършиха проверки на ТЕЦ ,,Република” към ,,Топлофикация Перник” АД. При проверките е констатирано системно изпускане на неорганизирани емисии от котелен цех, които предизвикват запрашаване на различни райони в гр. Перник, в зависимост от посоката на вятъра. Неорганизираните прахови емисии са в резултат от процепи, дупки и неуплътнени участъци от сградата, в която са разположени парогенераторите. 

За установените нарушения на екологичното законодателство на дружеството ще бъдат съставени два акта. Размерът на санкцията, съгласно Закона за опазване на околната среда, е от 10 000 лв. до 500 000 лв. 

С цел ограничаване и преустановяване на неорганизираните прахови емисии на ,,Топлофикация Перник” АД са дадени 2 предписания, със срок на изпълнение, съответно до 22.07.2022 г. и до 25.07.2022 г.

В случай на неизпълнение на дадените предписания, ще бъдат предприети допълнително най-строги мерки и действия.

От Изпълнителна агенция по околна среда е изискано съдействие за разполагане на мобилна автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух в района. 

От началото на годината досега на ТEЦ ,,Република” към ,,Топлофикация Перник” АД са съставени 6 акта за неорганизирани прахови емисии и са издадени 6 наказателни постановления на обща стойност 261 000 лв. РИОСВ – София спря незаконна инсталация за преработка на въглища в село Червена могила

РИОСВ – София наложи принудителна административна мярка (ПАМ) на „Гес Трейдинг“ ЕООД и спря дейностите по експлоатация на незаконна инсталация за преработка на въглища в землището на общ. Радомир, с. Червена могила.

Преработката на въглища представлява ,,инвестиционно предложение” по смисъла на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дружеството не е провело горецитираната процедура по реда на Глава VI от ЗООС,  което представлява административно нарушение, за което е изпратена покана за съставяне на акт.

С оглед преценка на рисковете от замърсяване и с цел преустановяване извършването на административно нарушение, експлоатацията на инсталацията е спряна до приключване на необходимата процедура.


Възстановяване на туристическа пътека, преминаваща през резерват „Бистришко бранище“

РИОСВ – София съвместно със Сдружение „Пистова спасителна служба“ възстановиха туристическа пътека, намираща се в село Бистрица и преминаваща през резерват „Бистришко бранище“.

Преминаването през пътеката беше затруднено, поради повредени мостови съоръженияи паднали дървета, които възпрепятстваха проходимостта през нея.

Ежегодното извършване на възстановителни дейности е показателно, че някои от мостовите съоръжения се повреждат умишлено, което създава опасност за преминаващите туристи.

РИОСВ – София призовава всички туристи да проявят отговорност и да опазват както природните ресурси, така и изградените за тяхно удобство съоръжения.

 


РИОСВ – София

отне разрешението за дейности с отпадъци на ,,Зерон Т” ЕООД

РИОСВ – София отне разрешението за дейности с отпадъци на „Зерон Т“ ЕООД, във връзка с извършени нарушения на екологичното законодателство. Съгласно решението, дружеството следва да прекрати извършваните рекултивационни дейности на стопанисваните площадки, веднага след като то й бъде връчено. 

От 2014 г. „Зерон Т“ ЕООД изпълнява проекти за рекултивация на нарушени терени чрез влагане в обратни насипи на инертни строителни отпадъци и земни маси на следните площадки:

-  Площадка №1, с местонахождение в гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Враждебна“, площ 66 225 кв. м.

- Площадка № 2, с местонахождение в гр. София, местност „Долни Богров – Сметището“.

За нарушения на екологичното законодателство в предходните три години на дружеството са издадени две влезли в сила наказателни постановления с имуществените санкции в размер на 14 000 лв. Наказанията са за:

1. Извършване на дейности по третиране на отпадъци без изискващото се разрешение на площадка, находяща се в гр. София, кв. ,,Враждебна”, местност „Долни Богров – Сметището“;

2. Неизпълнение на дадени задължителни предписания във връзка с извършена проверка на 11.08.2020 г. на площадка, находяща се в гр. София, кв. ,,Враждебна”, местност „Долни Богров – Сметището“.

В седемдневен срок от получаването на решението „Зерон Т“ ЕООД следва да върне в РИОСВ – София всички оригинали на издаденото му разрешение за извършване на дейности с отпадъци.


РИОСВ – София проведе процедура

 за обявяване на нова защитена територия

 

По предложение на Асоциацията на парковете в България” и на Закона за защитените територии (ЗЗТ), РИОСВ – София проведе процедура за обявяване на природна забележителност Столо”, в землището на с. Добравица, общ. Своге, Софийска област.

На 01.07.2022 г. комисия, включваща представители на различни министерства, агенции и местната власт, прие предложението за обявяване нова защитена територия: природна забележителност Столо”.

Скалното образувание Столо” е сред най – забележителните скални форми в Понор планина, м. Църнио камък”.

Местността се посещава от туристи и защитата ѝ по реда на закона допълнително ще допринесе за развитието на туризма на територията на община Своге.

 

 


РИОСВ – София отбеляза Световния ден на околната среда - 5 юни 2022 г. с организиране на кръгла маса на тема:,,Климатични промени и зелен преход в България.

Домакин на срещата беше Лесотехнически университет – гр. София, като на нея от експерти на инспекцията беше представена презентация, след което се проведе дискусия с присъстващите студенти.

Основен акцент беше поставен върху възможностите и механизмите за постигане на нулеви нетни емисии по отношение на климата до 2050 г., преминаването към по-чисти източници на енергия, повишаване на ресурсната ефективност на използваните суровини и възстановяването на природните системи за постигане на хармонична връзка между човек и природа.

 


МОСВ дава начало на своята програма “Политики за младежта в сферата на околната среда”

 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявява своята Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за околна среда“). Тя ще бъде изпълнена чрез регионалните структури на министерството на територията на цялата страна (Изпълнителна агенция по околната среда, регионални инспекции по околната среда и водите, дирекции на националните паркове и басейнови дирекции) в партньорства с местни и национални неправителствени организации. Целта на Програмата е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда. Насърчава се максимално широк териториален обхват на дейностите и включване на младежи от малките населени места в страната. 

Приоритетните теми на Програмата са: противодействие на промяната в климата, намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост на страната, въвеждане на принципите на кръговата икономика, ефективно управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“, екологично и устойчиво земеползване, опазване чистотата на въздуха, горите и почвите, опазване на Черно море, реките и езерата на България, опазване на биоразнообразието.

МОСВ кани за участие в дейностите по Програмата неправителствени организации, мрежи от формални и неформални структури на гражданското общество, доброволци и доброволчески формирования, притежаващи опит и експертиза за работа с младежка аудитория и за работа в сферата на опазването на околната среда.

В срок до 12 юни 2022 г. неправителствените организации могат да заявят интерес за участие, като попълнят следния формуляр.

За ориентация на неправителствените организации е публикуван списък на регионалните структури на МОСВ и информация за дейностите, за които те търсят партньори по Програмата; населените места, в които имат информационно-посетителски центрове; с каква база разполагат и пр.

От своя страна, НПО могат да предлагат на регионалните структури свои конкретни идеи, които биха искали да изпълняват по Програмата. За целта е необходимо организациите да установят контакт с конкретната регионална структура, с която искат да си сътрудничат, като посочат писмено какви инициативи и дейности имат интерес да осъществят; в кои административни области и населени места ще работят; какви цели ще бъдат постигнати; какъв е очакваният обхват на дейностите (брой обхванати ученици и младежи; брой обучени експерти за работа с младежка аудитория и др.); планира ли издаване на информационни и образователни материали, в какъв тираж, къде и как ще се разпространяват; какви са сроковете за изпълнението във времевия график на Програмата (юли – декември 2022 г.) и с какви индикатори ще се отчитат постигнатите резултати.

След като организациите и структурите на МОСВ се свържат помежду си и партньорствата бъдат установени, структурите на МОСВ ще изготвят своите планове за съвместно изпълнение на Програмата. Те могат да възлагат напълно или частично изпълнение на дейности на неправителствени организации, която са заявили интерес за участие. 

Плановете на Регионалните структури на МОСВ ще бъдат одобрени от комисия, назначена от министъра на околната среда и водите. Срокът за изпълнение на дейностите е от юли 2022 г. до декември 2022 г.


28 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

СА КЛАСИРАНИ ОТ ПЪРВА ФАЗА В XIV-то ИЗДАНИЕ НА

НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

 

28 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Офис на Световната здравна организация за България, Български младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 28, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас - 7 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 12 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 9 проекта.

Проектите, класирани до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

Класирани проекти I фаза 1

Класирани проекти I фаза 2

Класирани проекти I фаза 3

 


РИОСВ – София

наложи ПАМ за засипване на терени в местността „Боянско блато“

 

Във връзка с постъпил сигнал на 29.04.2022 г., относно “засипване с пръст и рязане на дървета в Боянското блато”, е извършена извънредна проверка на място от  експерти на РИОСВ – София.

Констатирани са дейности по засипване, разстилане на земни маси, заравняване на терена и премахване на растителност в частен имот, в местността “Боянско блато”.

Районът се явява местообитание на над 100 вида птици, на редица защитени видове животни, включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

С извършване на установените дейности се създават предпоставки за унищожаване на местообитанията на защитени видове.

За установените при проверката дейности не са проведени, изискващите се по екологичното законодателство, процедури.

За констатираното неспазване на екологичното законодателство и с цел преустановяване извършването на административни нарушения, на нарушителя е наложена принудителна административна мярка (ПАМ).

 

 


ДЕН НА ЗЕМЯТА 2022

22 АПРИЛ

РИОСВ – София отбеляза Международния ден на Земята

Темата за Деня на Земята 2022 г. е „Инвестираме в нашата планета“.

По повод Международния ден на Земята 2022 г., РИОСВ – София организира открит урок на тема: “Енергийна трансформация. Преход към кръгова и нисковъглеродна икономика”с ученици от Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф.   д-р Асен Златаров" в гр. София.

Фокусът беше поставен върху необходимостта от преминаване към енергетика с ниски нива на вредни емисии посредством използване на по-чисти източници на енергия (възобновяеми енергийни източници) и по-рационалното използване на ресурсите. Рециклирането и повторното използване на съществуващите суровини и материали, както и  опазването на биологичното разнообразие.

Учениците бяха запознати с възможностите за  използване на съвременни, иновативни технологии за внедряване на зелени бизнес модели, с цел намаляване на ресурсната интензивност и увеличаване ефективността на използваните суровини и материали.

Всички участинци в събитието попълниха анкетна карта за измерване на обществените нагласи в сферата на опазване на околната среда и получиха тениски с логото на инспекцията.

Повече информация за Деня на Земята може да намерите на: Инфо_Ден_на_Земята_2022


РИОСВ – София предприе административнонаказателни мерки

към “Аурубис България” АД за запрашаване на въздуха

 

Във връзка с постъпил сигнал на 25.03.2022 г., за силна запрашеност от хвостохранилището на “Аурубис България” АД, е извършена извънредна проверка от  експерти на РИОСВ – София.

Констатирани са неоргнизирани прахови емисии от хвостохранилището за фаялитов отпадък на “Аурубис България” АД.

Неорганизираните емисии са в резултат на допуснати сухи фялитови участъци върху площта на хвостохранилището и метеорологични условия (вятър).

 Със съдействието на община Пирдоп, в гр. Пирдоп е позиционирана мобилна автоматична станция на ИАОС за измерване качеството на атмосферния въздух  за период от 25.03.2022 г. до 29.03.2022 г.

За констатираното нарушение са предприети административнонаказателни мерки.

На дружеството са дадени задължителни за изпълнение предписания, с цел ограничаване и преустановяване на неорганизираните прахови емисии.

 

 


 

Министерството на здравеопазването обявява

XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.

Конкурсът започва на 21 март и ще продължи до 15 ноември 2022 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас; 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

Първа фаза: от 21 март до 10 април 2022 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

Втора фаза: от 15 април до 15 ноември 2022 г. участниците изпълняват и отчитат изпълнените дейности, разписани в проектите си.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 20 ноември 2022 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на партньорите. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец декември 2022 г.

Всяко от министерствата - партньори в инициативата, номинира и осигурява предметни награди на 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 - 4 клас, 5 - 8 клас и 9 - 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.

Както всяка година, така и през 2022 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.

Р Е Г Л А М Е Н Т на национален ученически конкурс "ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2022

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПЪРВА ФАЗА

 ФОРМУЛЯР ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ВТОРА ФАЗА

 

 


РИОСВ – София отбеляза Международния ден на влажните зони

   По повод Международния ден на влажните зони – 2 февруари, РИОСВ – София организира среща в община Драгоман. На срещата взеха участие представители от инспекцията, зам.-министърът на околната среда и водите – Тома Белев, кметът на Драгоман Андрей Иванов, зам.-кметовете Емилия Милушева и Лидия Банкова, както и представители от Сдружение за дива природа „Балкани“.

   Поводът на срещата беше установяване на напредъка и стъпките, които са предприети за възстановяване на Драгоманското блато след пожара преди две години. Обсъдиха се бъдещите действия и необходимите мерки за предприемане на взаимни усилия от всички представители на срещата.

   Кметът на община Драгоман представи изготвен проект, преминал всички съгласувателни процедури и издадено разрешение за поставянето на съоръжения (две кули за наблюдение на птиците, павилион, информационни табели, мостове и др.). След писмо от общината за искане на финансиране от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ, същото е било отказано.
Сдружение за дива природа „Балкани“ също представиха изготвен проект от тях, който взаимно се допълва и доразвива проекта на общината.

   Присъстващите се обединиха около идеята за бъдещи действия за търсене на финансиране на проектите и конкретни стъпки за възстановяването на Драгоманското блато, които ще привлекат множество любители на природата и туристи, като се превърне в едно привлекателно място за екотуризъм.

По обсъдените въпроси ще се провеждат регулярни срещи между институциите.   

 

   

 


 РИОСВ – София извърши проверки след постъпили сигнали на ТЕЦ „Република“, Перник

Във връзка с постъпили сигнали в Регионалната инспекция по околната среда и водите – София са извършени проверки на място от експерти, продължили от петък (14.01.2022) до неделя. 

В района е позиционирана мобилна автоматична станция (МАС) за контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Извършен е емисионен контрол на изпускащо устройство (ИУ) № 2. Мобилната станция е разположена на място от 16.01.2022 г. и ще остане до 03.02.2022 г., като РИОСВ – София ще продължи да осъществява контрол и проверки на ТЕЦ „Република“. 
При проверката са констатирани наличие на неорганизирани емисии на газоходите и едновременното изпускане на отпадъчни газове от ИУ № 1 и ИУ № 2 при работа на Парогенератора (ПГ) № 5 и без наличие на аварийни ситуации и/или ремонт на сероочистващата инсталация (СОИ), явяващи се като неспазване условията от комплексното разрешително.
За констатираните нарушения ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.

 


Възстановяване на туристическа пътека, преминаваща през резерват „Бистришко бранище“

 

РИОСВ – София съвместно със Сдружение „Пистова спасителна служба“ възстановиха туристическа пътека, намираща се в село Бистрица и преминаваща през резерват „Бистришко бранище“.

Преминаването през пътеката беше затруднено, поради паднали мостови съоръжения, които възпрепятстваха проходимостта през нея.

Със Заповед №РД-922/24.10.2005 г. на министъра на околната среда и водите, с която е определена туристическата пътека, са забранени следните дейности:

 • Отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
 • Замърсяване с битови и други отпадъци;
 • Бране, събиране, отрязване, изкореняване или други начини на увреждане на екземпляри от растителни видове;
 • Убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или друг начин на увреждане на екземпляри от животински видове;
 • Палене на огън и бивакуване.

         


     Министър Асен Личев и служители на МОСВ и РИОСВ – София се ваксинираха срещу COVID – 19

Министърът на околната среда и водите се ваксинира заедно с 38 служители от системата на министерството, които доброволно пожелаха да осигурят своята индивидуална защита срещу боледуване от COVID-19.
Имунизацията на служителите беше организирана по установен график и спазване на противоепидемичните мерки от Столичната регионална здравна инспекция.
С това броят на ваксинираните служители в РИОСВ - София нараства на 18 души (от общо 57 служители), или малко над 31 процента.
Екипът на МОСВ и РИОСВ - София се обявява в подкрепа на ваксинацията като най-безопасния начин за защита срещу COVID-19.

                           


Три вековни дървета в историческата част на София са обявени за защитени

Министър Асен Личев обяви статут на защитени на два вековни чинара (Platanus hybrid) пред театрална работилница „Сфумато” и един тис (Taxus baccata) в градината на Регионалния исторически музей на София – емблематичната сграда на Централна минерална баня.

От днес със заповед на министъра на околната среда и водите се забранява всяко действие, което би довело до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата. Те ще бъдат вписани в регистрите съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

Предложенията за защита на вековните дървета постъпиха в МОСВ от инициативата „ЕдноДърво”. Благодарение на ползотворното взаимодействие с гражданската организация и детайлната експертиза на РИОСВ - София трите дървета са подбрани да отговорят на критериите за висока екологична защита, но и предвид градската среда, характерна за София, със своята архитектурна и историческа идентичност.

Навременната и организирана защита на градските дървета е един от приоритетите на МОСВ, с което се цели повишаване на общественото съзнание и институционалната грижа за опазване на градската зелена среда.

    


Нивата на озон във въздуха на град София се понижават

Днес, 17.08.2021 г. АИС „Копитото“, находяща се вместност Копитото, в двора на кулата, и АИС „ИАОС/Павлово“, находяща се вгр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, регистрираха превишения на прага за информиране на населението за озон в часовете от 13:00 до 16:00 часа

Измерените стойности от АИС „Копитото“ са, както следва:

 • 13:00 – 14:00 ч.- 193.96 мкг/м3;
 • 14:00 – 15:00 ч.- 207.24 мкг/м3;
 • 15:00 – 16:00 ч.- 180,08 мкг/м3;
 • 16:00 – 17:00 ч. - 167.02мкг/м3.

Измерените стойности от АИС „ИАОС/Павлово“ са, както следва:

 • 14:00 – 15:00 ч.- 185.41 мкг/м3;
 • 15:00 – 16:00 ч.- 140.79 мкг/м3  

В часовия интервал между 14:00 ч. и 17:00 ч. се наблюдава спад на концентрацията на замърсителя, като измерените стойности към 16 ч. и 17 ч., съответно от АИС „ИАОС/Павлово“ и АИС „Копитото“, са под прага за информиране на населението (180 мкг/м3), поради което към момента отпада необходимостта от спазване на предпазни мерки от чувствителните групи на населението.

Експертите на РИОСВ - София продължават да следят нивата на озон, измервани от АИС „ИАОС/Павлово“ и АИС „Копитото“ и при необходимост населението ще бъде информирано.


Няма превишения на показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в квартал „Кремиковци“

Във връзка с възникнал пожар на 09.08.2021 г. в района на Кремиковци, РИОСВ – София изиска позициониране на мобилна автоматична станция в района за 24 часа.  

Резултатите от извършените измервания показват, че няма превишения на показателите за качеството на атмосферния въздух.

За констатираното нерегламентирано замърсяване, на кмета на район “Кремиковци” е дадено предписание за почистване на нерегламентираните отпадъци, както и за  недопускане на последващо замърсяване и предприемане на необходимите действия до пълно потушаване на пожара и преустановяване на дименето.


РИОСВ – София извършва проверки за ранени защитени видове

Във връзка с често постъпващи сигнали за ранени и бедстващи защитени видове, РИОСВ – София ежедневно извършва проверки. До момента са спасени животни от вида – чухъл, керкенез, щъркел, катерица и бързолет.
Експерти на инспекцията ежеседмично предприемат действия за настаняване на екземплярите за лечение и отглеждане в Спасителен център „Зелени Балкани“ – Стара Загора. В центъра за диви животни се извършват дейности свързани с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени от изчезване диви животни, и екологично образование. За последната седмица (30.7.2021) са настанени 9 защитени птици.
     
   
 

Няма превишения на показателите за качеството на атмосферния въздух вследствие на запалването на старото сметище край Дупница

Няма превишаване на средночасовите норми на показателите за качеството на атмосферния въздух в местността Злево, Община Дупница, след като вчера там се самозапали депо за неопасни отпадъци. Непосредствено след получения сигнал за пожара мобилна автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда започна 72-часово измерване на следните показатели за качеството на атмосферния въздух в областта: ФПЧ10, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, сероводород и метеорологични параметри.
Тъй като показателят ФПЧ10 в атмосферния въздух се нормира за 24 часа, информация за средноденонощната му концентрация ще бъде налична след изтичане на денонощието (0:00 ч. на 25.07.2021 г.).


Самозапали се сметището в местността Злево край Дупница

Днес (23.7.2021), към 18 часа старото сметище край гр. Дупница, което е закрито със заповед на РИОСВ-Перник през 2017 година се самозапали. Най-вероятната причина за това са високите температури. Сигналът за пожара е подаден от граждани в РИОСВ-София. От Инспекцията веднага са дали предписание на Община Дупница да започнат незабавни действия за потушаване на пожара. Три пожарни коли на РС ПБЗН–Дупница са на място.
Експертите на инспекцията незабавно са реагирали и са отишли на място. От РИОСВ-София са сигнализирали ИАОС да започне измерване на качеството на атмосферния въздух.
В момента тече проверка до с. Джерман, което е най-близкото населено място до сметището.


РИОСВ – София провери сигнал за ранен щъркел

   Във връзка с получени сигнали за ранен щъркел в село Ярлово е организирана съвместна проверка с представители на Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“ (БДЗП), ЧЕЗ Електро България АД, Спасителен център за дивите животни „Зелени Балкани“ и доброволци, в координация с РИОСВ– София. При направен опит за улавяне на ранения щъркел от гнездото, птицата излетя. Щъркелът е в добро състояние и лети без усилие, което прави улавянето му почти невъзможно.

   РИОСВ – София ще следи за състоянието на птицата и при необходимост ще се предприемат необходимите действия.


РИОСВ-София провери незаконни сметища в

район Банкя

 РИОСВ-София извърши извънредна проверка на терени, представляващи обработваеми земеделски земи в землището на местност Вердикал, гр. Банкя. При извършената инспекция се констатира, че в имоти разположени по протежение на два полски пътя са налични множество локални замърсявания с отпадъци от бита, опаковки, строителни, биоразградими и части от излезли от употреба моторни превозни средства. Терените са със свободен достъп.

За установените нерегламентирани замърсявания с отпадъци на кмета на район Банкя са дадени две предписания: да се предприемат действия по почистване на констатираните отпадъци, за което писмено да се уведоми РИОСВ – София с краен срок 31.05.2021 г. и да се предприемат мерки по недопускане на повторно замърсяване с отпадъци, както и предотвратяване на изхвърлянето им на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища с постоянен срок.

При неизпълнение на дадените предписания ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.

  


БДДР и РИОСВ – София провериха почистването на река Искър край Герман

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)– София извършиха проверки във връзка със сигнали за унищожаването на естественото състояние на бреговете и леглото на река Искър в горния край на село Герман и сеч на крайбрежната й гора.   

При проверките е установено, че по десния бряг на река Искър е насипан инертен материал, около 7-8 м. извън речното корито са паркирани 3 бр. верижни багери, а по двата бряга на реката има следи от изрязани дървета и храстовидна растителност. В момента на проверките тежката механизация не е работила и не са извършвани дейности по бреговете и леглото на река Искър. На място е поставена информационна табела за обект: проект за „Почистване на речното корито на река Искър, в участъка от края на 500 метровия участък под язовирната стена на яз. „Панчарево“ - до началото на корекцията при Летище София“. 

В БДДР няма постъпило уведомление за извършваните дейности, съгласно изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

БДДР даде предписание на кмета на Столична община да се преустанови дейността по почистване на речното корито на река Искър, в участъка от края на 500 метровия участък под язовирната стена на яз. „Панчарево“ - до началото на корекцията при Летище София,  докато не бъдат изпълнени законовите изисквания.


РИОСВ – София се самосезира и извърши незабавно проверки на

Сгуроотвал „7-ми септември“

   След публикации на граждани в Интернет за запрашаване на кв. „Калкас“ в гр. Перник РИОСВ – София се самосезира, като на 03.05.2021 г. от експерти на инспекцията е извършена проверка на Сгуроотвал „7-ми септември“ към „Топлофикация Перник“ АД. При нея е констатирано запрашаване на въздуха поради липсата на оросяване и запръстяване на терена.

    Дадени са предписания за предприемане на действия за недопускане на неорганизирани прахови емисии от цялата повърхност на Сгуроотвал „7-ми септември“. В резултат на проверката дружеството незабавно е предприело действия.

    На 04.05.2021 г. е извършена  последваща проверка, при която е установеноче няма наличие на неорганизирани емисии, като се извършва запръстяване и оросяване на терена. Дадено е предписание на дружеството за предприемане на непрекъснати действия за недопускане и предотвратяване на неорганизирани прахови емисии до приключване на рекултивацията на шламохранилището „7-ми септември“.

   На 05.05.21 г. е извършена проверка, при която се наблюдават локални прахови емисии. Дружеството не е предприело необходимите мерки за ограничаване на неорганизираните емисии на прах на площадката, поради което на „Топлофикация Перник“ АД ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

    След аварията, станала на 07.05.2020 г. на Сгуроотвал „7-ми септември“, от РИОСВ – София се извършват периодични проверки. За установени нарушения, свързани с експлоатацията на сгуроотвала, от 2016 г. до момента, на дружеството са издадени 8 наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции в общ размер над 249 000 лв.

    Сгуроотвал „7-ми септември“ е строителен обект, за което има издадено разрешение за строеж от главния архитект на община Перник. Съгласно Закона за устройство на територията административен контрол по устройство на територията и контрол за законосъобразността на строителството се осъществява от кмета на общината.


Нерегламентирано замърсяване с отпадъци в близост до търговски обекти „Джъмбо Плаза“

Във връзка с излъчен репортаж за нерегламентирано замърсяване на терен, на който пасат животни в близост до търговски обекти „Джъмбо Плаза“, експерти на РИОСВ – София извършиха проверка на място.

По границата на терена и асфалтовия път, както и в самия терен са установени замърсявания предимно с отпадъци от пластмасови опаковки. При извършената проверка не е констатирано наличие на животновъден обект, както и свободно пуснати животни и върху терена няма изградени постройки.

Предвид направените констатации и с оглед изпълнение на задълженията на кмета на район „Кремиковци“ по чл. 19 от Закона за управление на отпадъците, на същия са дадени две предписания, едното от които за предприемане на действия за почистване на терена.

 РИОСВ – София ще осъществи контрол за изпълнение на дадените предписания и в случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.


РИОСВ – София извърши извънредна проверка на нерегламентирано сметище на р. Струма

Във връзка с постъпил сигнал за наличие на нерегламентирано сметище на р. Струма, близо до гр. Бобошево, РИОСВ – София извърши извънредна проверка на място. Образувано е незаконно сметище на площ около 500-600 кв. м. в заливаемата част на десния бряг на река Струма, землище на с. Скрино, община Бобошево. Отпадъците са леки, неопасни фракции от смесени битови отпадъци. 

За извършената проверка е дадено предписание на кмета на община Бобошево за почистване на незаконното сметище.

При повторно извършена проверка на р. Струма се установи, че незаконното сметище е почистено.


Спасени щъркелови яйца от гнездо в с. Ярлово

Във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ – София за умрял щъркел в с. Ярлово се извърши проверка на място съвместно с експерти от Спасителен център за дивите животни „Зелени Балкани“ и Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“.

При спасителната акция умрялата птица е предадена за изследване на причината довела до смъртта ѝ, а поради невъзможността останалата птица да измъти люпилото, яйцата от гнездото бяха транспортирани за излюпване в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“, гр. Стара Загора.

 


Възстановено щъркелово гнездо в село Чепинци

Във връзка с постъпил по „зелен телефон“ сигнал в РИОСВ – София за разрушено щъркелово гнездо в село Чепинци е извършена проверка на място. Съвместно с фондация „Дивите животни“ гнездото беше възстановено, като се укрепи вече съществуващата платформа. Поради липсата на материал за направата на гнездото, птиците не са успели да го изградят сами.

Към настоящия момент гнездото е напълно завършено и се използва от щъркелите.

   


РИОСВ-София извърши извънредна проверка по сигнал за замърсяване на река Струма

Във връзка с постъпил в РИОСВ – София сигнал за изтичане на води с бял цвят от бетонов колектор в река Струма, находящ се в района на централния градски парк, е извършена проверка на място в присъствието на сигналоподателя.

Установено е, че от дъждовен бетонов колектор на десния бряг на р. Струма изтичат води с предполагаем битов характер. При проверката са взети контролни водни проби за физико-химичен анализ на три места – преди включването на колектора, след включването и от самия колектор. Резултатите от физико-химичния анализ на взетите проби ще бъдат предоставени на РИОСВ-София след лабораторното им изпитване. За установения бетонов колектор няма издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води по реда на Закона за водите.

В близост до колектора няма наличие на производствени предприятия, които да са евентуален източник на замърсяване на реката.

Съгласно действащо законодателство „кметът на общината контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води“.

Предвид установеното нерегламентирано заустване в река Струма, от страна на РИОСВ-София ще бъдат предприети административнонаказателни действия срещу кмета на Община Перник.

Във връзка с проверката на кмета на община Перник са дадени предписания за извършване на обследване на бетоновия колектор за установяване на нерегламентирани включвания в него на битови абонати, с цел преустановяване на замърсяването на река Струма.


РИОСВ-София констатира незаконна търговия на защитени видове растения

РИОСВ-София извърши извънредна проверка за незаконен трафик и търговия със защитени растителни видове. Инспекцията беше проведена през почивните дни в курортно селище Паничище, близо до долна станция на лифта за Рилските езера. След извършената проверка на експерти от инспекцията се установи незаконна търговия на растение от вида Златовръх (Rhodiola rosea) и извлек от него. То е с критично защитен статут и е включено в Червената книга на България.
За установените нарушения ще бъдат предприети административнонаказателни мерки като ще бъдат наложени максимални санкции.


Община Дупница ще бъде санкционирана за установени нарушения на закритото депо

   Във връзка с получени сигнали за задимяване и неприятен мирис в гр. Дупница незабавно е извършена проверка от експерти на РИОСВ – София, при която е констатирано, че неприятните миризми са в резултат на самозапалване на закритото общинско депо за неопасни отпадъци. На площадката на депото не е осигурено достатъчно количество земни маси, което е предизвикало самозапалване на депото. Към момента на проверката пожарът не е потушен. Община Дупница е сезирала Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението за предприемане на съответните действия.

На място ще бъде позиционирана специализирана лаборатория на Изпълнителна агенция по околната среда, която ще измери показателите за качеството на атмосферния въздуха в района. Резултатите от измервянето ще бъдат допълнително оповестени.

За установените нарушения ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.


РИОСВ-София извърши извънредна проверка на реките Джерман и Разметаница

       

   В РИОСВ-София е получен сигнал от граждани за замърсявания на реките Джерман и  Разметаница. Незабавно е извършена проверка съвместно с Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС). Направен е оглед и са взети водни проби, включително и от отпадните води на ТЕЦ „Бобов дол“, които показват завишения. При експресните проби се наблюдава висока стойност на pH в река Разметаница след заустване на отпадните води на ТЕЦ „Бобов дол“. Направен е експресен анализ за pH реакция, кислородно съдържание, температура на водата и електроповодимост. Водните проби са предадени за физико-химичен анализ към акредитираната централна лаборатория София на ИАОС. По време на извършването на проверката е получен нов сигнал за умряла риба в река Джерман. Експертите отново са взели на място водни проби. Ще бъдат предприети съответните административно наказателни мерки след получаване на всички резултати от проведеното изпитване.
Проверките на реките продължават съвместно с Изпълнителната агенция по околната среда до установяване на източника на замърсяване.

Допълнителните резултати ще бъдат оповестени.


След разпореждане на министъра на околната среда и водите, РИОСВ - София провери старото депо на Ихтиман по сигнал за нарушена видимост на АМ „Тракия“

             

Във връзка с постъпили сигнали за нарушена видимост на автомагистрала „Тракия“ в района на град Ихтиман в ранните часове днес министърът на околната среда и водите Емил Димитров разпореди на РИОСВ – София да извърши незабавна проверка.

Инспектирано беше закритото общинско депо за битови отпадъци край Ихтиман и не бяха установени възникнали пожари на терена в сметището. Нарушената видимост е вследствие на мъгла, която е характерна за този район в ранните часове на деня.

В момента се извършва реализация на проекта за рекултивация на общинското сметище. Общата стойност за изпълнение на проекта е 1 381 979.43 лв. без ДДС, която е финансирана от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. С приключване на рекултивацията на депото ще се реши дългогодишен проблем със запалването му и създаването на предпоставки за ПТП-та в района на магистралата.


Министър Димитров разпореди да се оценят вредите от нерегламентирано депонираните отпадъци в община Невестино

 

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров разпореди на РИОСВ-София да извърши дейности по установяване до каква степен нерегламентирано депонираните отпадъци в община Невестино са опасни за живота или здравето на хората и причинили ли са немаловажни вреди за околната среда.

По разпореждане на Районната прокуратура в Кюстендил и съгласно дадените на РИОСВ- София от министър Димитров указания, Екоинспекцията съвместно с Районна прокуратура и Районно полицейско управление -Кюстендил извършиха проверка на нерегламентирано замърсяване с отпадъци в община Невестино.

При инспекцията е установено, че в землището на село Четирци, община Невестино, е замърсен терен с битови, строителни и растителни отпадъци, с площ над 1600 кв. м. Имотът се намира над закритото общинското депо за неопасни отпадъци и е частна общинска собственост с трайно ползване – пасище. Открито е и второ нерегламентирано сметище с битови и строителни отпадъци срещу оградата на закритото общинско депо.

На кмета на Община Невестино е дадено предписание за почистване на отпадъците и е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за управление на отпадъците.

Проверките по случая продължават и след приключването им ще бъде определено наказателното постановление с размера на санкцията.


РИОСВ – София извърши извънредна проверка за замърсяване на р. Струма

Във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ-София, експертите извършиха проверка по сигнал за изтичане на замърсени води в река Струма след „Топлофикация - Перник“.

Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – София, Специализираната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Взети са проби – от тръбата, от която се излива оцветената в кафяво вода, както и от няколко пункта по поречието на реката. Резултатите от пробовземанията ще бъдат оповестени допълнително.

 


Замърсяване с отпадъци в близост до автомагистрала „Хемус“

Във връзка със сигнали относно замърсяване с отпадъци на терен, находящ се в гр. София, район Кремиковци, в близост до АМ „Хемус“ от експерти на РИОСВ – София са извършени две проверки на дата 10.06.2020 г. и на дата 21.07.2020 г. 

Теренът, посочен в сигналите представлява нарушен терен – водоем, образуван при добива на инертни материали. Към настоящия момент добивът е преустановен и имотите подлежат на възстановителни дейности като се извършват рекултивационни дейности чрез влагане на инертни неопасни отпадъци, с оператор „Зерон Т“ ЕООД.

При извършените проверки са установени отпадъци от пластмаса, дърво, текстил, както и едрогабаритни отпадъци във водната площ на терена. Същите не могат да бъдат използвани за възстановителни дейности за нарушения терен, тъй като не могат да бъдат определени като инертни.

Изпратена е покана на управителя на дружество, стопанисващо терена за съставяне на акт за установяване на административнонаказателна процудура.

На оператора са дадени предписания за почистване на имотите от неинертните отпадъци, за което писмено е необходимо да уведоми РИОСВ – София. Срокът за изпълнение на предписанието, дадено при последната проверка е до 04.08.2020 г.

След изтичане на срока на даденото задължително предписание, РИОСВ – София ще извърши последващ контрол и при установяване на неизпълнение на предписанието отново ще бъдат предприети отново административнонаказателни мерки.


РИОСВ – София се включи в традиционната кампания „Капачки за бъдеще“

РИОСВ – София сe включи в благотворителната кампания по събиране на пластмасови капачки, която се проведе на площад „Батенберг“ на 05 юли. Целта е да бъдат предадени за рециклиране и с получените пари да се закупи медицинска апаратура.Кампанията продължава да помага, като през 2020 г е дарила медицинска апаратура в други 10 болници за родилните и детските отделения.

Екипът на РИОСВ – София предаде 25кг капачки, събирани в продължение на 9 месеца.
Освен благотворителния ефект от кампанията, който ще доведе до спасяване на човешки животи, кампанията напомня и че процесът на рециклиране допринася за намаляване на количествата отпадъци и замърсяване на околната среда.


РИОСВ-София издаде предписание за почистване на нерегламентираното сметище в Искърското дефиле

 

Във връзка с излъчен репортаж по Нова телевизия и прокурорско разпореждане за нерегламентирано сметище в община Своге,Експерти от екоинспекцията извършиха съвместна проверка с представител на общината. При направения обход се установиха отпадъци от битов и строителен характер по ската на река Искър.       

РИОСВ-София издадепредписание за почистване на нерегламентираното сметище в едноседмичен срок и  предприемане на действия за недопускане на подобни замърсявания.

Община Своге е започнала извозване на отпадъците до регионално депо Костинброд.


РИОСВ – София извърши извънредна проверка на Панчаревското езеро

На 15.05.2020 г. в РИОСВ – София е постъпил сигнал за наличие на големи маслени синьо-зелени петна по повърхността на Панчаревското езеро и умряла риба в близост до ВЕЦ „Кокаляне“. Експерти на РИОСВ – София, съвместно с Басейнова дирекция „Дунавски район“, лаборaторията към Изпълнителна агенция по околна среда и представители на районна администрация „Панчарево“ извършиха извънредна проверка на място.

Направен е обход и оглед на участъка от р. Искър от моста над реката в местност Зона на отдих „Плажа”. Установени са наличие на маслени петна, които представляват маслен филм по повърхността на водата, както и умряла риба. Взети са контролни водни проби от реката, а резултатите ще бъдат оповестени след анализа.

Извършена е проверка на ВЕЦ „Кокаляне“, при която е установено, че на 11.05.2020 г. е настъпила авария на работното колело на едната турбина. Отстраняването на аварията от 11.05.2020 е извършено на 15.05.2020 г. поради необходимостта от осигуряване на свободен обем в язовир Панчарево, за което дружеството е изискало съдействие от „Напоителни системи“ ЕАД (което стопанисва съоръженията на язовир Панчарево). От страна на дружеството, което експлоатира ВЕЦ „Кокаляне”, на 15.05.2020 г. са предприети действия за отстраняване на аварията, като за целта е включена аварийна помпа за източване на водите от изтичалото.

При работата на помпата е засмукана рибата в изтичалото, което е причина за наличието на умряла риба и в р. Искър. Установените маслени петна в реката под моста в местност Зона за отдих „Плажа” са в резултат на работата на аварийната помпа и отмиване на смазочна течност.

За настъпилата авария дружеството не е уведомило Басейнова дирекция „Дунавски район” и Министерство на околната среда и водите. За установените нарушения ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Според приложение 1 на Закона за водите язовир „Панчарево“ е един от комплексните и значими язовири, наблюдавани от МОСВ. Той се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД към МЗХГ. Язовирът не е предназначен за питейно-битово водоснабдяване. Водите му се използват за напояване и промишлено водоснобдяване.

 


РИОСВ-София участва в онлайн работна среща

 

   На 12 май, РИОСВ-София, се включи в онлайн работна среща по проект „Повишаване ефективността на опазване на влажните зони“.
Проектът е финансиран по програма транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“, 2014-2020.
Участници в събитието бяха компетентни лица от Албания, Гърция, Северна Македония и Германия. Те представиха презентации и демонстрираха знания и услуги довели
до реализирането на проекта.

 

   


РИОСВ - София извърши извънредна проверка на сграда ИПК „Родина"


Във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ - София, експертите извършиха извънредна проверка съвместно с представители на Българското дружество за защита на птиците и Зоологическа градина - София. Проверката беше в сградата ИПК "Родина", която предстои да бъде разрушена. По време на огледа проверяващите установиха, че сградата не е обитавана от защитени видове птици (керкенези), прилепи и други бозайници.


РИОСВ-София и БДИБР проверяват сигнал за оцветяване на р. Тополница


Служители на РИОСВ - София, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и лаборaторията към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) извършват проверка по сигнал получен днес  в 11 ч. за оцветяване на р. Тополница в района на село Поибрене, община Панагюрище. Установено е, че днес сутринта е имало авария в дренажната система на хвостохранилище „Бенковски 2“ следствие, на което имало изтичане на дренажни води.  При пристигането на екоинспекторите аварията вече е била отстранена. Екипите вземат водни проби от 4 пункта – село Поибрене, моста при село Петрич, р. Тополница при мястото на вливане на дренажните води и при село Чавдар.

Пробите ще бъдат изследвани по показателите:  активна реакция рН, температура, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, калциево-карбонатна  твърдост, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово ,  никел, живак, хром - общ, арсен, алуминий и цианиди свободни.

Резултатите ще бъдат оповестени.


РИОСВ-София извърши извънредна проверка

на незаконно сметище в община Своге

Във връзка с постъпил сигнал за незаконно сметище на територията на община Своге РИОСВ - София извърши извънредна проверка съвместно със сдружение Риболовен клуб “Балканка”, Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) и Община Своге.

При извършения обход бяха установени две нерегламентирани замърсявания със смесени битови отпадъци на територията на бившите уранови мини в с. Губислав.

Съгласно Закона за управление на отпадъците, кметът е отговорен за управлението на отпадъци, образувани от населението на общината, както и за недопускане създаването на нерегламентирани замърсявания.

На кмета на община Своге е дадено предписание да се извърши почистване на установените отпадъци и да се предприемат мерки и действия по предотвратяване на повторно замърсяване.

 


ВАЖНО!!!

Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

 

От 01.01.2020 г. хладилно оборудване с количество флуоровъглеводороди (HFC)за зареждане от 40 тона СО2 еквивалент или повече няма да може вече да бъде сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFCс потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече, съгласно разпоредбите на чл. 13, параграф 3, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.

Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, работещи с фреон R404A, със заряд от 10 кг. или повече, следва да бъдат сервизно обслужвани или поддържани с рециклиран или регенериран R404A. Същото важи за хладилни инсталации, заредени с 10 кг. или повече фреон R507A.

Рециклираните и регенерирани HFCс потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече (в това число R404Aи R507A) могат да се използват за целите на сервизно обслужванеили поддръжка до 01.01.2030 г., при спазване на изискванията на чл. 13, параграф 3, ал. 3, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) № 517/2014 и при условие, че те са надлежно етикетирани.

Употребата на регенериран HFCе възможна във всяко хладилно оборудване, докато употребата на рециклирани HFCе възможна единствено в същото или подобно на него оборудване. Не се допуска употреба на HFCв нови инсталации. Изключенията важат единствено за съществуващото хладилно оборудване.

Оборудването, предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на температури по -50 ℃, не подлежи на тази забрана.


Установено нерегламентирано съхранени отпадъци в Ихтиман

Експерти на РИОСВ - София извършиха проверка на терен (частна собственост) в гр. Ихтиман. Установено е, че при възникнала аварийна ситуация фирмата извършваща сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците на община Ихтиман временно е съхранила смесен битов отпадък на територията на собствен имот. По време на проверката се извършваше почистване на имота, като отпадъците се извозваха към Регионално депо за неопасни отпадъци - Самоков. На дружеството, стопанисващо имота и извършило нерегламентираното съхранение на отпадъците са дадени предписания за почистване на имота и да не се допуска повторно съхранение, както и за  предаване на отпадъците на лицензирана фирма. За констатираното нарушение са предприети административнонаказателни мерки срещу нарушителя.


РИОСВ - София започна извънредна проверка за замърсяване на река Искър

Във връзка с публикация в социалните мрежи относно замърсяване на р. Искър в района на с. Панчарево и с. Кокаляне започна извънредна проверка.

Извършва се съвместна проверка от експерти на РИОСВ – София, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Изпълнителна агенция по околната среда, Столичен инспекторат и представители от район Панчарево.

Взети са водни проби от реката. В момента екипите проверяват течението на реката и притоците с цел установяване на потенциален източник на замърсяване.


РИОСВ - София сезира прокуратурата за възникнал пожар в нерегламентирано сметище в Костинброд


   Във връзка с възникнал пожар на сметището в Костинброд, РИОСВ - София се самосезира. Пожарът е възникнал на 24.01.2020 г. и вече е потушен. По предположение на полицейските органи пожарът е умишлен. РИОСВ - София сезира прокуратурата. Ще информираме при развитие и повече информация.

 


Провеждане на 44-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България

   В периода 09.01 – 12.01.2020 г. се проведе 44-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. Преброяването е част от методиките за мониторинг на биологичното разнообразие в рамките на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). В него взеха участие служители на ИАОС, РИОСВ - София, национални и природни паркове, държавните горски предприятия, учени от НПМ и ИБЕИ при БАН, членове на Съюза на ловците и риболовците, специалисти и доброволци от неправителствени организации, като Българско дружество за защита на птиците, СНЦ "Зелени Балкани", природозащитна общност „Дивия свят на Струма“, студенти и преподаватели от Биологически факултет на СУ и представители на Консорциум „Дикон-Партицип“.
   Целта на преброяването е установяване на числеността на зимуващите в България водолюби птици и определяне на най-важните водоеми и територии за тях.

 

      


Експерти от РИОСВ – София провериха

сигнал за пожар в сметището на Самоков

 

Във връзка с публикация в социалните мрежи относно възникнал пожар на територията на общинско сметище Самоков, на място на 08.01.2020 г. е извършена незабавна проверка от страна на експерти на РИОСВ – София, съвместно с представители на общинската администрация в Самоков.
При направения обход е установено, че общината е предприела своевременни мерки и действия по потушаване на огнището, възникнало в участък от отпадъчното тяло на сметището. Към момента не се наблюдава остатъчно тлеене и димене.

 


РИОСВ - София извърши извънредна проверка за замърсяване на река Искър   Във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ - София за замърсяване на река Искър при с. Кокаляне е извършена извънредна проверка. Според сигналоподателя по поречието на реката се наблюдава пяна и се усеща задушлива, неприятна миризма.
Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ - София, Басейнова дирекция "Дунавски район", представител на община Панчарево, кметът на с. Кокаляне и Изпълнителна агенция по околна среда. При проверката са обходени местностите около ВЕЦ "Кокаляне", пада под изкусвения бенд, преди включването на река Ведена в р. Искър и по поречието на р. Ведена до с. Железница. Проверена е и мандрата в с. Железница. На мандрата е дадено предписание да не се допуска изтичане на отпадъчни води, формирани от производствена дейност извън изгребните ями.
Констатирано е нерегламентирано заустване на води след мандрата на с. Железница.
Взети са контролни водни проби, като резултатите от изпитването им ще бъдат готови след лабораторния анализ.

 


Министерството на здравеопазването обявява

XII-то издание на Националния

ученически конкурс „Посланици на здравето”

за учебната 2019/2020 година

 

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.  Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Световната здравна организация (СЗО)  за България, Българския младежки Червен кръст (БМЧК) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 8 ноември 2018 г. и продължава до 10 май 2020 г. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата страна.

В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази. В рамките на първата фаза (8 ноември– 20 декември 2019 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят до Министерството на здравеопазването своите проекти в следните области:Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохоли Здравословно хранене и физическа активност. През втората фаза на конкурса, 27 декември 2019 г. – 10 май 2020 г., ще се осъществи реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2020 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на министерствата, Световната здравна организация (СЗО)  за България, БМЧК и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2020 г.

Новото в регламента на Конкурса тази година е, че към партниращите организации се присъединиха Световната здравна организация (СЗО)  за България и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Всяка от институциите-партньори в провеждането на Националния ученически конкурс, съгласно компетентностите и приоритетите си, номинира и осигурява предметни награди по 12 проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място, по 3 проекта във всяка от възрастова категория (1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас); 3 проекта, класирани за поощрителни награди, по една за всяка възрастова категория. Министерството на здравеопазването, Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст  и Представителството на Европейската комисия в България осигуряват по една предметна награда в категорията „Специални постижения в областта на опазване на здравето“.

Пълна информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване и участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите - може да намерите в прикачените файлове, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ, СЗО за Българя, БМЧК и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната, както и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

Р Е Г Л А М Е Н Т на национален ученически конкурс "ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПЪРВА ФАЗА

 ФОРМУЛЯР ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ВТОРА ФАЗА


РИОСВ – София извърши проверка за разлято химично вещество

в район „Кремиковци“

На 03.10.2019 г. в РИОСВ – София е постъпил сигнал за изтичане на вещество от цистерна на паркинга в района на Митническо бюро „София-Изток“, район „Кремиковци“. Своевременно е изпратен екип от експерти на инспекцията, като на място е установено, че в следствие на авария на две цистерни за превоз на химикали на паркинг се е образувал разлив на разстояние от около 500 метра по дължината на ул. „Евтим Евтимов“ в посока на митническото бюро и намиращия се там ТИР паркинг. Разлятото вещество е железен трихлорид (FeCl3) в количество от около 20-25 тона.

От страна на РИОСВ – София е съставен констативен протокол и е дадено предписание на лицето, предизвикало разлива, с цел установяванепроизхода на превозваното веществото, както и договори с фирмите извършващи доставката и транспорта на товарана разлятото вещество. При неизпълнение на предписанието срещу извършителя на деянието ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.


Задължения на операторите на промишлени източници на шум

 

Във връзка с изпълнение на чл. 27 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствени мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/2011 г.), операторите на промишлени източници на шум, излъчван в околната среда е необходимо да извършват собствени периодични измервания на показателите на шум, както следва:

1. При въвеждане в експлоатация на нов промишлен източник, както и след смяна на производствената техника и/или промяна в условията на експлоатация на производственото оборудване;

2. За действащи промишлени източници - не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.

Резултатите от собствените периодични измервания се представят в РИОСВ, на чиято територия е разположен промишленият източник, под формата на доклад, до един месец след провеждане на измерването, на хартиен и електронен носител.


РИОСВ – София констатира смъртта на три белоглави лешояда

 край Своге

Във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ-София за мъртви защитени видове птици в района на махала „Кръста“ до с. Бов е извършена съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ - София, полицията и Българско дружество за защита на птиците.

Намерени са три мъртви екземпляри от вида „белоглав лешояд“. Птиците са маркирани с пръстени, като два от тях са имали GPS предаватели.

Първият белоглав лешояд е намерен на 300 м от края на Гара Бов. Вторият е локализиран по GPS предавател в местност „Трескавец“, а третият екземпляр е намерен до с. Церово.

Мъртвите екземпляри са защитени видове птици, към които се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс, поради което РИОСВ – София изпрати сигнал до прокуратурата. Птиците са предадени на специализирана лаборатория за извършване на аутопсия.


През последното денонощие в  РИОСВ – София са постъпили  общо 9 сигнала за силна, задушлива миризма на изгорели гуми и пластмаса в кварталите Младост 1А, Младост 1, Младост 3, Лозенец, Изгрев, Хаджи Димитър, Студентски град и Център. Не е посочен производствен източник на замърсяване, поради което сигналите ще бъдат изпратени до кметовете на съответните общини с цел оказване на съдействие за локализиранена конкретен източник на замърсяване.

В момента екипи на Столичен инспекторат извършват проверки за установяване на огнището на замърсяване в тези квартали.

На територията на РИОСВ – София саразположениавтоматично измервателни станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Данните от мониторинговите пунктове се наблюдават от РИОСВ и също така се отразяват на електронната страница на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух съгласно националното и европейско законодателство, са фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. За периода 31.08.19 г. до 2.09.19 г. не са отчетени превишения на нормите на посочените атмосферни замърсители. Дали има превишение на среднодневната норма, ще стане ясно след обработката на резултатите утре. Те ще бъдат оповестени на сайта на ИАОС.


РИОСВ – София ще състави акт на фирма за насипване на земни маси в защитени зони 

Във връзка с постъпил сигнал относно насипване на земни маси на терен в близост до Драгоманското блато е извършена проверка от експерти на РИОСВ – София,  при която се установи насипване на чисти земни маси /хумус/ върху терен от около 10 декара, попадащ в имоти 23409.176.1 и 23409.176.2, за което няма проведени съгласувателни процедури. След извършена справка в Географска информационна система (ГИС) и Кадастрално-административно информационна система (КАИС) на Агенция  по кадастъра се установи, че имотите попадат в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Драгоман“ и в защитена зона за опазване на дивите птици „Раяновци“.

Натрупването на земни маси в защитени зони, попадащи в "Натура 2000", е нарушение на Закона за биологичното  разнообразие (ЗБР), за което на нарушителя ще бъде съставен акт за установено административно нарушение и ще бъде дадено предписание със задължителен характер за премахване на натрупаните земни маси от терена, попадащ в "Натура 2000".

Нарушението е извършено от фирма „Люник“ ЕООД и към момента на проверката същото е преустановено.


РИОСВ – София ще сезира прокуратурата за разлива на масло в София

 

След сигнал, подаден от Столична дирекция „Аварийна помощ и превенция“, е  извършена проверка от експерти на РИОСВ – София, при която е констатиран разлив на машинно масло, възникнал при аварийна ситуация. Разливът е установен по пътното платно от ул. „Резбарска“, посока Сточна гара и дясното платно на бул. „Ген. Данаил Николаев“. Общото количество превозвано масло е 8 т. Количеството разлято масло ще бъде установено след приключване на досъдебното производство. От страна на компетентната институция – „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община, са предприети незабавни мерки и действия по ограничаване и почистване за възникналия разлив. Установеният разлив е единствено върху пътното платно. Незабавните мерки по опесъчаване са причина да бъде предотвратено изтичането на масло в канализационните шахти.

Поради бързите и адекватни действия по събиране и обезвреждане на разлятото масло от страна на Столична дирекция „Аварийна помощ и превенция“ не са установени увреждания, касаещи компонентите на околната среда – замърсяване на воден обект, увреждане на почвени терени или нарушаване качеството на атмосферия въздух. Има значение и фактът, че разливът е възникнал на асфалтов път, който в случая се явява защитен и изолиращ слой между маслото и почвата. 

Изливането и попадането на масла и други химични вещества в селищната и околната среда безспорно крие потенциален риск за замърсяване на компонентите на околната среда и човешкото здраве, поради което  РИОСВ – София ще изпрати сигнал до Софийска районна прокуратура за извършено престъпление по чл. 352 от Наказателния кодекс.

От страна на РИОСВ – София е съставен констативен протокол и е дадено предписание на лицето, предизвикало разлива, с цел установяване вида, количеството, произхода и предназначението на разлятото масло. При неизпълнение на предписанието срещу извършителя на деянието ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.


   Експерти на РИОСВ – София провериха площадката за отпадъци в Ботевград, където възникна пожар

 

 Експерти на РИОСВ – София извършиха проверка на място на площадката за извършване на дейности с отпадъци в Ботевград, където на 19.08.2019 г. възникна пожар.

  Площадката е собственост на фирма ,,Никсметал-Груп” EООД. Дружеството притежава издадено Решение № 12-ДО-1220-00/28.01.13 г. за дейности с отпадъци, с което има право да извършва предварително третиране (сортиране, разкомплектоване) на отпадъци отопаковки; излезли от употреба МПС; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; отпадъци от черни и цветни метали, както и временно съхраняване на отработени масла и други производствени отпадъци.

 На мястото на инцидента е позиционирана мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда за измерване качеството на атмосферния въздух. Измерванията са по показатели O3 (озон), CO (въглероден оксид), NO2 (азотен диоксид), NO (азотен оксид), SO2 (серен диоксид), H2S (сероводород), ФПЧ10 (фини прахови частици). След направен анализ на получените резултати от проведеното измерване се установи, че няма превишаване на измерваните показателите, с изключение на показател H2S (сероводород). Средноденонощната пределно допустима концентрация на показател H2S (сероводород) е превишена 1.26 пъти. От измервания, проведени през 2018 г., отново са установени завишени стойности на сероводород от порадъка на 3,3 пъти над средноденонощната пределно допустима концентрация.

 Сероводородът е широкоспектърен токсичен газ. Той е безцветен газ с неприятна миризма на развалени яйца. В природата големи количества се образуват при процеси на биологично разлагане. По-голяма част от атмосферния сероводород е с естествен геотермален произход.


Важно!

 

 На 12.07.2019 г. мобилен събирателен пункт ще бъде разположен пред районна администрация „Искър“ на бул. „Кръстю Пастухов“ №18 от 08:30-11:30 ч. и пред районна администрация „Панчарево“ на ул.„Самоковско шосе“ № 230 от 12:30-15:30 ч.

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
 • Лакове и бояджийски материали
 • Домакински препарати и химикали
 • Мастила и замърсени опаковки
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)                                                                                                                       

На 08 юни 2019 г. експерти на РИОСВ – София , съвместно със Сдружение „Върхът Мальовица – 2013“ и Дирекция ,,Национален парк Рила”, взеха участие в почистването на  района около хижа Мальовица.

 


46 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В

НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018/2019 г.

 

46   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2018/2019 г.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност. Съгласно регламента, конкурсът протича в две фази: първа фаза (октомври-декември 2018 г.), през която участниците кандидатстват с проектно предложение; втора фаза (януари-май 2019 г.), през която се отчитат постигнатите по проекта резултати.

В настоящото издание на конкурса за учебната 2018-2019 г. проектите, отговарящи на регламента за:

 •  I-ва фаза са 65 броя, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 13 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 29 проекта; и от 9-ти до 12-ти клас – 23 проекта;
 • II-ра фаза са 46 броя, като в категорията  от 1-ви до 4-ти клас са допуснати 13 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 18 проекта, и от 9-ти до 12-ти клас – 15 проекта.

През месец юни 2019 г. на победителите в конкурса предстои да бъдат връчени награди. Ще бъдат наградени общо за всички възрастови групи – 46 проекта.

Списъци с номинираните проекти, които ще бъдат наградени, можете да намерите в прикачените файлове.

номинирани проекти II фаза първа възрастова г-па 1-4 кл.

номинирани проекти II фаза втора възрастова г-па 5-8 кл.

номинирани проекти II фаза трета  възрастова г-па 9-12 кл

 

            Г-жа Ирена Петкова връчи почетна грамота на участниците от Ботевград в детския еко-форум за опазване на Планетата: Националните номинации ,,Най-големият малък приятел на природата и животните”, организиран от фондация ,,Афа- България”. 

                На събитието, което се проведе в ДГ ,,Славейче” в гр. Ботевград, малките еко-художници представиха в своите рисунки грижовното си отношение към животните и природата.

 

 

            По случай  Международния ден на биоразнообразието– 22 май 2019 г., представители на РИОСВ – София взеха участие в празникана дивия божур в гр. Божурище, организиран от Асоциацията на парковете в България, Народно читалище „Христо Ботев 1934” – Божурище, Българска фондация биоразнообразие и СУ “Летец Христо Топракчиев” – Божурище. 

              В събитието, представителите на РИОСВ – София, г-жа Р. Маринова и г-н Д. Димитров запознаха присъстващите с основните проблеми, с които се сблъскват при опазването на теснолистния божур и мерките, които се предприемат.

               Във връзка с работата и опазването на вида , РИОСВ - София  подготвя табели, които да обозначат границите, режимите и забраните в защитена местност ,,Теснолистен божур”, които също са мярка за ограничаване на нарушенията.

 


На 8 юни 2019 г. РИОСВ – София, съвместно със сдружение "Върхът - Мальовица 2013", кметството на самоковското село Говедарци, "ДГС - Самоков" и Национален парк "Рила", ще участва в почистването на  района около Мальовица и засаждането на  дръвчета в курорта.


 

РИОСВ - София взе участие в инициативата за скоростно изкачване на Копитото 2019 г., в памет на Боян Петров.

 


 РИОСВ - София съвместно с община Драгоман, Лесотехнически университет и община Правец отбелязаха Деня на Земята .

 

 

 

 Важно!!!

 

Във връзка с изменение на § 68 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (публикувано в Държавен вестник, брой 1 от 2019г., в сила от 01.01.2019г.), началото за използване на Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО) за водене на публични регистри, поддържана от ИАОС, се отлага за 1 януари 2021 г.

 

Важно!!!

Ново: Останете в бизнеса СПРЕТЕ да използвате R404A/R507A

 

Важно!!!

 Утвърдени са  нови образци на Заявления чл.91 и чл.92 от ЗБР. Същите са налични в раздел ,,Образци на документи"

 

Утвърдени са нови образци на Заявления по чл.67 и чл. 78 от ЗУО. Същите са налични в раздел ,,Образци на документи"

 

    Списък с пунктове за изкупуване на живи охлюви

на територията на РИОСВ - София за 2018г.

 

 

Адрес на пункта

Отговорник

Телефон за връзка

Столична община

1

гр. Бухово, р-н “Кремиковци”, ул. „Брегалница” № 11

СветославГергов

0877882910

2

гр. София, кв. “Слатина”, ул. “Асен Йорданов” № 7

Румен Димитров

0887462115

3

гр. София, кв. “Гара Искър”, ул. “567”

Румен Димитров

0887462115

4

гр. София, ул. „Първа българска армия” № 80

Ботьо Костов

0884087163

 

 

 

 

Община Ихтиман

1

с. Вакарел,ул. „Васил Левски” 5А

Гергана Павлова

0887794995

 

 

 

 

Община Самоков

1

с. Ковачевци

Петър Атанасов

0887462115

 

 

 

 

Община Своге

1

гр. Своге, ул. „Георги Костов” № 13

Димитър Динчев

0887462115

 

 

 

 

 

Периодът за изкупуване е от 10 май до 30 юни 2018г.

 


НОВО!

Нови изисквания в нормативната база по отношение на реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. ТУК


ВАЖНО!

24.07.2017 г. РИОСВ–София информира всички юридически и физически лица, които се занимават с размножаване и търговия на африкански папагал "жако" (Psittacus erithacus), че не могат да извършват търговска дейност на територията на Европейския съюз, включително в България, без издаден сертификат по чл. 8, параграф 3 от Регламент 338/97. В тази връзка регистрационните карти, издадени от екоинспекцията на основание чл. 90, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, вече не са документ, позволяващ търговия с екземпляри от този вид в страната.

Сертификати се издават за всеки отделен екземпляр от посочения вид, който трябва да е трайно маркиран и да притежава необходимите документи за законен произход. За собствениците притежаващи издаден на тяхно име сертификат по чл. 8, параграф 3 от Регламент 338/97 отпада задължението за регистрация по чл. 90, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Задължението за регистрация остава в случаи на закупен папагал, притежаващ такъв сертификат, но издаден на името на друго лице. Въпреки това в конкретния случай не е необходимо издаването на нов сертификат при по-нататъшна продажба на същия екземпляр, освен когато на издадения сертификат е отбелязано, че може да се ползва само от лицето, на което е издаден.

Заявленията за издаване на сертификатите, информация за предоставяне на необходимите документи и заплащането на административни такси, са налични на интернет страницата на МОСВ: http://www5.moew.government.bg/?page_id=45605


ВАЖНО!

Информация за привеждане в съответствие с изискванията на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2193 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 ноември 2015 година за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации (ДИРЕКТИВА 2015/2193)

Важна информация за операторите на съществуващите средни горивни инсталации (СГИ) с номинална входяща топлинна мощност равна или по-голяма от 1 MWи по-малка от 50MWи очакваните разходи за привеждане в съответствие с изискванията на ДИРЕКТИВА 2015/2193 е необходимо в срок до 26.05.2017 г. да представите по надлежния ред в РИОСВ - София на хартиен и магнитен носител и/или електронна поща (е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) информация по формите за докладване Приложение 1 (таблица).

Съгласно чл. 6 (2):

От 1 януари 2025 г.емисиите във въздуха на SO2, NOx и прах от съществуващи средни горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност, по-голяма от 5 MW, не трябва да превишават нормите за допустими емисии, определени в част 1, таблици 2 и 3 от приложение II на ДИРЕКТИВА 2015/2193.

От 1 януари 2030 г.емисиите във въздуха на SO2, NOx и прах от съществуващи средни горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност, равна на или по-малка от 5 MW, не трябва да превишават нормите за допустими емисии, определени в част 1, таблици 1 и 3 от приложение II на ДИРЕКТИВА 2015/2193.

Горивна инсталация е всяко техническо съоръжение, в което се извършва окисление на горива с цел да се използва получената по този начин топлина“, определение дадено с ДИРЕКТИВА 2015/2193.

ДИРЕКТИВА 2015/2193 не се прилага спрямо изброените в чл. 2 (3, а) ÷ п)) и (4) на същата.

За контакти:Станко Алипиев и Христина Казлачева – експерти при РИОСВ - София, тел.: 02/ 955 72 18 и 02/ 94064 28.


НОВО

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ В НОРМАТИВНАТА БАЗА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИТЕ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ! ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ТУК


РИОСВ – София напомня, че:

В срок до 31.12.2016 г. всички съществуващи бензиностанции следва да са оборудвани със система, съответстваща на Етап II на УБП. Същите трябва да отговарят на следните изисквания:

1.      Ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, трябва да е по-голяма или равна на 85 %, което се удостоверява със сертификат за съответствие с европейски или национални технически стандарти или процедури за одобрение на типа;

2.      При прехвърлянето на бензиновите пари в резервоар на бензиностанцията съотношението пари/бензин трябва да бъде по-голямо или равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05.

Всички оператори, които експлоатират бензиностанции, следва да водят прошнурован, прономерован и заверен от РИОСВ дневник за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП, чийто формат е регламентиран в Приложение № 8 от Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини .

Съгласно чл. 34ж, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 1996 г. и посл. изм. и доп.) - лице, което не изпълнява изискванията на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, в т. ч. не спазва техническите изисквания и нормите за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух, в зависимост от производителността на съответните инсталации за съхранение на бензини в терминалите и бензиностанциите, се наказва, по глава пета - с глоба от 2000 до 10 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.

Друга приложима мярка, спрямо бензиностанции, които не са приведени в съответствие е принудително – административна такава. Последното предвижда спиране на бензиноколонки чрез пломбиране до тяхното привеждане в съответствие.


За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC:

В съответствие с разпоредбите на чл. 5 и чл. 11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015 г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид.

Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015 г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл. 22, параграф 1 на Регламента иуказанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (Приложение 1).

В изпълнение на изискванията на чл. 5 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за вещества, които нарушават озоновия слой по отношение на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, е необходимо в срок до 31.10.2016г.да представите в РИОСВ – София, попълнена таблица (Приложение 2) с количествата HCFC,за всяко физическо/юридическо лице, което използва и/или съхранява HCFC.

Информацията трябва да е предствена на хартиен носител и магнитен носител и/или електронна поща на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Горецитирания прилагащ Регламент (ЕО) № 1005/2009, може да намерите в раздел „Законодателство”, „Сектор Въздух“ на интернет сайта на Министерството на околната среда и водите: www.moew.government.bg.

 

Няма превишаване на показателите на р. Искър сочи експресен анализ

Сигнал за изтичане на отпадъчни води от канализационен колектор на Самоков в река Искър бе получен в 18 ч. на 15 август в РИОСВ – София. Извършена е незабавна проверка. Установено е, че има изтичане на част от отпадъчните води в колектора на градската канализационна система на Самоков, следствие от запушване  на канализацията.

Извършено е експресно изследване и са взети водни проби за физико-химичен анализ. Показателите са в норма. Пробите за двата анализа са взети от изхода на ревизионната шахта, от реката след смесване на изпуснатите води от колектора и преди изпускане на отпадъчните води.  

На оператора ВиК ЕООД ще бъде съставен акт за установено административно нарушение (АУАН) .

На кмета на община Самоков ще бъде съставен АУАН за установеното наличие на отпадъци от опаковки по поречието и прилежащите територии.

Директорът на РИОСВ – София е уведомила Регионална здравна инспекция София и РЗИ в Софийска област за настъпилата авария, за предприемане на действия по компетентност.


Важно!!!

Известие до предприятията, които са засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, във връзкас възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуорсъдържащите парникови газове

 

Европейската комисия публикувапоканаза представяне на предложения за LIFEпроекти за 2016г.:

http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm

I. В приоритетна област "Смекчаване на климата", темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

II. В приоритетна област "Управление на климата и иновации", темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-thetrainerprogrammes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на посочения в т.Iинтернет адрес.

Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област "Смекчаване на климата" на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

 

В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите.

Текстът на известието може да бъде намерен на страницата на Министерство на околната среда и водите в Раздел „ВЪЗДУХ“, Флуорирани парникови газове (ФПГ), Съобщения: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=112


Важно!!!

За издаване на решение по чл. 116, ал. 1 ЗООС за одобряване на доклад за безопасност или по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал се заплаща такса в размер 500 лв.
 
За издаване на становище по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал се заплаща такса в размер 200 лв.
 
За валидиране класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал и издаване на становище по чл. 103, ал. 6 и 7 ЗООС за потвърждаване на извършената класификация се заплаща такса в размер 100 лв.“

Списък с пунктовете за изкупуване на живи охлюви на територията на РИОСВ - София за 2016 г.


Oтчет за количества флуорираните парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слойза 2015 г.

 

Във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и с цел предоставяне на данни, необходими за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2015г.,ползвателите, преработвателите и операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kgи повече флуорирани парникови газовеи вещества, нарушаващи озоновия слой, представят в РИОСВ - София годишен отчет в срок до 15.02.2016г.           

Годишните отчети следва да се представят в РИОСВ – София на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Горецитираните Регламенти, може да намерите в раздел „Законодателство”, „Сектор Въздух“ на интернет сайта на Министерството на околната среда и водите: www.moew.government.bg.

- Оператори на инсталации, които съдържат флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 6;

- Преработватели на флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 5;

- Ползвателитена флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 4.

Формите за докладване (Excel таблици) може да намерите на страницата на РИОСВ - София в раздел „Новини” на адрес: www.riew-sofia.org.   

За контакти: Христина Казлачевател. 02 / 955 7218

Формат за докладване: Приложения (тук)


Предстояща пресконференция  за

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТ

„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ – София, в т.ч.: Резерват „Торфено бранище”, Резерват „Бистришко бранище”, Поддържан резерват „Училищна гора”, Поддържан резерват „Богдан”, Природозащитен Информационен Център „Витоша”

(прессъобщение)

На 30.10.2015 г. от 11.00 ч. в сградата на ИАОС, бул. „Цар Борис III” № 136, ет.2, зала 3 Регионалната инспекция по околната среда и водите – София ще проведе заключителна пресконференция за резултатите по проект DIR-5113325-14-111 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ – София, в т.ч.: Резерват “Торфено бранище”, Резерват “Бистришко бранище”, Поддържан резерват “Училищна гора”, Поддържан резерват “Богдан”, Природозащитен Информационен Център “Витоша”

Обща стойност на проекта:4 279 010.66лв.;
Финансиране от ЕФРР: 3 772 567. 92 лв.;
Национално съфинансиране: 641 851.59 лв.

Проектът „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ – София, в т.ч.: Резерват „Торфено бранище”, Резерват „Бистришко бранище”, Поддържан резерват „Училищна гора”, Поддържан резерват „Богдан”, Природозащитен Информационен Център „Витоша” е одобрен и за него е предоставено финансиране през 2012 г. със  заповед № РД – 530/02.07. 2012 г. на министъра на околната среда и водите.

По проекта са разработени Планове за управление на защитени територии: Резерват “Торфено бранище”, Резерват “Бистришко бранище”, Поддържан резерват “Училищна гора”, Поддържан резерват “Богдан”, разработени противопожарни планове на Поддържан резерват “Училищна гора” и Поддържан резерват “Богдан”, антуализирани противопожарни планове на Резерват “Торфено бранище”, Резерват “Бистришко бранище”, изградена е система за противопожарно известяване на защитени територии: Резерват “Торфено бранище”, Резерват “Бистришко бранище”, Поддържан резерват “Училищна гора”, Поддържан резерват “Богдан”, ремонтиран е Природозащитен информационен център «Витоша», кв. «Драгалевци», маркирани са границите на защитени територии: Резерват “Торфено бранище”, Резерват “Бистришко бранище”, Поддържан резерват “Училищна гора” и Поддържан резерват “Богдан”, почистени и маркирани са 12 120 м. пътеки на територията на Биосферен резерват „Бистришко бранище“, 3 240  м. пътеки на територията на резерват „Торфено бранище“, 1 300 м. пътеки на територията на Поддържан резерват „Богдан“, изработени и излъчени в национални телевизии са предавания, репортажи и 4 информационно-обучителни филма, които представят особеностите и богатството на всеки един от четирите резервата на територията на РИОСВ – София, публикувани са обяви, информационни и др. материали в два национални ежедневника и едно седмично издание. Изработени и излъчени в национален ефир са 4 радио спота за  всеки един от четирите резервата на територията на РИОСВ – София, проведени са информационно-образователни срещи-разговори с ученици от 3-ти до 7-ми клас на екологична тема, представящи особеностите и биологичното разнообразие на резерватите на територията на РИОСВ – София - общо 100 учебни часа в училища в гр. София и София област, като за учениците от посетените училища се организираха и посещения на резерватите. Беше организиран конкурс за рисунка, снимка и есе на екологична тематика между училищата. Бяха  бяха организирани 3 фотоизложби от творбите на децата, съответно в градовете Копривщица, Ботевград и София, на които бяха връчени наградите на победителите в конкурса. За целта на информационната кампания бяха изработени информационни и рекламни материали.

Регионална инспекция по околната среда и водите – София


За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC:

В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид.

Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента иуказанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC(Приложение 1).

В изпълнение на изискванията на чл. 5 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за вещества, които нарушават озоновия слой по отношение на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, е необходимо в срок до 30.10.2015г.да представите в РИОСВ – София, попълнена таблица (Приложение 2) с количествата HCFC,за всяко физическо/юридическо лице, което използва и/или съхранява HCFC.

Информацията трябва да е предствена на хартиен и магнитен носител и/или електронна поща на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Горецитирания прилагащ Регламент (ЕО) № 1005/2009, може да намерите в раздел „Законодателство”, „Сектор Въздух“ на интернет сайта на Министерството на околната среда и водите: www.moew.government.bg.

Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

ВАЖНО!!!

Oтчет за флуорираните парникови газове и вещества, нарушаващи озоновия слой

 

В изпълнение на изискванията на глава пет, чл. 34 - 36 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (Обн.-ДВ, бр. 3/13.01.2009 г., изм. и доп., бр. 55/20.07.2012 г.) и на основание чл. 9 - 11 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009  относно веществата, които нарушават озоновия слой (Обн.-ДВ, бр. 2/07.01.2011 г.),приета с ПМС № 326/28.12.2010 г., ползвателите, преработвателите и операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kg и повече флуорирани парникови газове и вещества, нарушаващи озоновия слой, представят в РИОСВ - София годишен отчет за флуорираните парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слой в срок до 15.02.2015г.           

 

Годишните отчети следва да се представят в РИОСВ – София на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Горецитираните прилагащи Наредби, а също така и самите Регламенти, може да намерите в раздел „Законодателство”, „Сектор Въздух“ на интернет сайта на Министерството на околната среда и водите: www.moew.government.bg.

Оператори на инсталации, които съдържат флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 6, общо за Наредбата за установяване на мерки по прилагане на регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (Обн.-ДВ, бр. 3/13.01.2009 г., изм. и доп., бр. 55/20.07.2012 г.) и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009  относно веществата, които нарушават озоновия слой (Обн.-ДВ, бр. 2/07.01.2011 г.).

Преработватели на флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 5, общо за горецитираните прилагащи Наредби.

Ползвателитена флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 4, общо за горецитираните прилагащи Наредби.

 

Формите за докладване (Excel таблици) може да намерите на страницата на РИОСВ - София в раздел „Новини” на адрес: www.riew-sofia.org.

 

       

За контакти: Христина Казлачевател. 02 / 955 72 - 18

 

Формат за докладване: Приложения

 

ВАЖНО

Регионална инспекция по околната среда и водите - София предупреждава туристите да не посещават разрешената за преминаване еко-пътека от Меча поляна към с. Бистрица в Биосферен резерват "Бистришко бранище". Експерти на РИОСВ -София направиха обход и проверка на място и констатираха, че пътеката е опасна през зимния период поради заледени участъци. В района на старите ветровални и короядни петна, които са в близост до пътеката има множество паднали дървета в следствие лошите метеорологични условия. Перилата на мостовите съоръжения в района на каменната река са изкъртени и има опастност от подхлъзване.

Регионална инспекция по околната среда и водите - София е създала организация по почистване на падналите дървета и възстановяване на мостовите съоръжения. Гражданите ще бъдат своевременно уведомени при създаване на добри условия за туризъм. Информацията ще бъде публикувана на интернет и фейсбук страниците на РИОСВ - София.


План за действие за вълка в България – Обществени обсъждания

 

На 02.12.2014 г. от 10.00 часа в РИОСВ - София, бул. Цар Борис III № 136 ще се проведе обществено обсъждане на Национален план за действие за вълка в България (по Закона за биологичното разнообразие, Наредба № 5).  Датите и местата за провеждане на обществените обсъждания в страната са както следва:

 

21.11, 10:00 ч.  РИОСВ Благоевград, ул."Свобода" 1

21.11, 14:00 ч. РИОСВ Перник, ул. "Бл. Гебрев" № 15, ет. 1

24.11, 10:00 ч. РДГ Берковица, ул. Митрополит Кирил № 13

24.11, 14:30 ч. РИОСВ Враца, ул.Екзарх Йосиф№81

25.11, 10:30 ч. ДНП Централен Балкан, Габрово, ул. Бодра смяна № 3

25.11, 15:30 ч. Русе, Екомузей с аквариум, ул. Етър № 3

26.11, 10:00 ч. Бургас, Областна управа, ул. Цар Петър № 1

26.11, 15:00 ч. РДГ Сливен ул. Орешак № 15А

27.11, 10:00 ч. РИОСВ Хасково ул. Добруджа № 14

27.11, 15:00 ч. РИОСВ Смолян ул. Дичо Петров № 16

28.11, 15:00 ч. РИОСВ Пазарджик ул. Гурко № 3

01.12, 10:00 ч. Пловдив Зала Съединение, площад Съединение № 1

Планът може да бъде прочетен на www.balkani.org, както и на място.

 

Писмо за оповестяване и отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници взели участие в обявена обществена поръчка с предмет :Избор на изпълнител за осъществяване на услуга, по две обособени позиции: Обособена позиция №1:„Избор на изпълнител на интерпретация и образователни програми” и Обособена позиция №2:“ Избор на изпълнител за разработване на планове за управление на защитените територии: Резерват “Торфено бранище”, Резерват “Бистришко бранище”, Поддържан резерват “Училищна гора”, Поддържан резерват “Богдан”“


 Експерти на РИОСВ-София установиха, че няма замърсяване на въздуха в Костенец

Подвижна лаборатория анализира качеството на въздуха по 25 показателя и не установи отклонения.

 

Екип от експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите – София и от Изпълнителната агенция по околна среда направиха замервания на въздуха в района на военния завод в гр. Костенец. Подвижна лаборатория анализира качеството на въздуха по 25 показателя и не установи отклонения от нормите за нито един от тях.

 „Измерванията са направени на площадката пред завода и резултатите не показват отклонения от нормите за качеството на атмосферния въздух. Повторни замервания ще бъдат направени и по посока на облака и резултатите от тях ще бъдат своевременно оповестени на компетентните органи и обществеността“, коментира ситуацията директорът на РИОСВ – София Ирена Петкова.

В момента екипът извършва измерване на качеството на атмосферния въздух и в района на жилищата в най-голяма близост до инцидента. По предварителни данни там също няма повишения на показателите на качеството на атмосферния въздух.

 

РИОСВ - София и МОСВ са в непрекъснат контакт с компетентните органи и ще продължат да информират при наличие на актуална информация.

 

ВАЖНО!!!

За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC:

В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015 г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид.

Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015 г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (Приложение 1).

В изпълнение на изискванията на чл. 5 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за вещества, които нарушават озоновия слой по отношение на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, е необходимо в срок до 30.09.2014г.да представите в РИОСВ – София, попълнена таблица (Приложение 2) с количествата HCFC,за всяко физическо/юридическо лице, което използва и/или съхранява HCFC.

Информацията трябва да е предствена на хартиен носител и магнитен носител и/или електронна поща на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Горецитирания прилагащ Регламент (ЕО) № 1005/2009, може да намерите в раздел „Законодателство”, „Сектор Въздух“ на интернет сайта на Министерството на околната среда и водите: www.moew.government.bg.

 

Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 

ВАЖНО!!!

    Във връзка с актуализиране регистъра на обекти на територията на РИОСВ-София, подлежащи на контрол по Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г., изм. ДВ, бр. 24/12.03.2013 г.) и Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и автопературни продукти (обн. ДВ, бр. 20/2007 г., изм. ДВ, бр.55/20.07.2012 г.) е необходимо Общините да предоставят в РИОСВ-София в срок най-късно до един месец на хартиен носител и електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. съдържащ наименованието на оператора, адреса и извършваната дейност, на намиращите се на територията на общината:

 

 • Складове за бои, лакове и авторепаратурни продукти;
 • Производители на бои, лакове и автопературни продукти;
 • Магазини за продажба на бои и автопературни продукти;
 • Обекти предлагащи автобояджийски услуги;
 • Ателиета за химическо чистене.

Горецитираните прилагащи Наредби, може да намерите в раздел „Законодателство” на интернет сайта на Министерството на околната среда и водите: www.moew.government.bg.

За контакти: София Атанасова – мл. експерт в отдел „ОЧАВОХВ“, тел. 02 / 955 52 70.

Формат на докладване: Приложение.

ВАЖНО!!!

           Във връзка с влезнало в сила изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини(ДВ, бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г.), Ви информираме следното:

Съгласно чл. 14а, ал. 1, всяка нова бензиностанция се оборудва със система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари (УБП). Сроковете за привеждане в съответствие са както следва:

·         Всяка съществуваща бензиностанция, която преминава през основен ремонт на системата за зареждане с гориво, се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП.

·         В срок до 31.12.2016 г. всички съществуващи бензиностанции се оборудват със система, съответстваща на Етап II на УБП.

·         В случаите, когато съществуваща бензиностанция е оборудвана със система, съответстваща на Етап II на УБП, преди 1 януари 2012 г. и дадена бензиноколонка претърпи неизправност в системата, съответстваща на Етап II на УБП, повредата се отстранява най-късно в срок до 31.12.2016 г. като бензиноколонката не се спира от експлоатация, а лицата по чл. 14г, ал. 1 само я маркират със стикер съгласно приложение № 7 от Наредба № 16, ако неизправността не бъде отстранена в рамките на седем дни.

            Точки 1 и 2 не се прилагат за бензиностанции, които се използват само и единствено във връзка с производството и доставянето на нови моторни превозни средства.

Контролът на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП, се упражнява чрез проверки от:

            1. председателя на Българския институт по метрология (БИМ);

            2. оправомощени от председателя на БИМ лица, които са трета независима страна и имат изградена и внедрена система за качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17020.       

В 7-дневен срок от пускане в действие на системата, съответстваща на Етап II на УБП, лицето, което експлоатира бензиностанцията, подава заявление по образец, утвърден от председателя на БИМ, до лицата, посочени в т. 1 и т. 2, които извършват проверка в съответствие с изискванията на Наредбата.

Заявление в същия срок се подава и от датата на приключване на ремонта при повреда на системата, съответстваща на Етап II на УБП, или от датата на изтичането на едногодишния или тригодишния срок от извършване на предишната периодична проверка.

Заявлението за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП, съгласно Наредба № 16 може да намерите ТУК.

При повреда в системата, съответстваща на Етап II на УБП, операторите на бензиностанции уведомяват лицата, посочени в т. 1 и т. 2 и съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира бензиностанцията в 7-дневен срок от настъпването.

Съгласно изискванията на чл. 14д, ал. 4 от Наредба № 16, лицата, които експлоатират бензиностанции, водят прошнурован, прономерован и заверен от съответната РИОСВ дневник съгласно приложение № 8 за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП.

Горното изискване се отнася за обекти приведени в съответствие с Етап II на УБП.

Формат на дневника може да изтеглите от ТУК. Корицата и задната страна на днесвника следва да бъдат устойчиви с цел ненарушаване на целостта им.

Дневника се съхранява на обекта, на който са разположени системите и се попълва в съответствие с изискванията на Наредба № 16.

          

Какви годишни отчети трябва да се предоставят по Наредба № 2 в зависимост от дейностите с отпадъци

 

Нов ред и образци за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците

Информационна система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО)

Въвеждане на система за регистриране на лицата, пускащи на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване

Публичен регистър за лицата, които пускат на пазара гуми

Публичен регистър за лицата, които пускат на пазара масла

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички

 

Публичен регистър на лица, извършващи дейности като търговец и/или брокер.


 

Експерти от РИОСВ задържаха незаконно отглеждани маимуни от рода Примати

След сигнал, подаден от Главна дирекция „Национална полиция“ е извършена проверка от експерти на МОСВ  и  Регионална инспекция по оклната среда и водите – София.  На 13 декември 2013 г., в частен имот в гр. София са намерени един Мантиест павиан (Papiohamadryas)и семейство от пет мармозетки(Callithrix pygmaea).Откритите животни  са от разред примати (маймуни).

 

Законът за защита на животните, забранява отглеждането на маймуни извън  зоологическите градини и спасителните центрове. При  констатиране на нарушение на забраната маймуните се отнемат и се настаняват в зоологически градини или спасителни центрове.

Откритите при проверката животни са задържани и предадени за отглеждане в Спасителен център при „Зоологическа градина – София“.

 

 

 

  

 


 

Автоматизиран Рециклиращ център за оползотворяване на отпадъци от опаковки  беше открит в София

Автоматизиран Рециклиращ център за оползотворяване на отпадъци от опаковки  бе открит на 29 ноември в „Княжевската градина“ на София.  На откриването присъства и и.д. директор на РИОСВ – София инж. Ирена Петкова.

Машината  приема три вида опаковки – бутилки от стъкло и пластмаса (РЕТ) и метални кенове и има способността да ги разпознава по баркод, вид, тегло, форма и цвят. Отпадъчните опаковки се разпределят автоматично благодарение на специален софтуер.

Изграждането на Рециклиращ център за оплзотворяване на отпадъци и намаляване на емисии от парникови газове (ЕПГ) се изпълнява попроект „Национална информационна кампания за популяризиране на разделното събиране на отпадъци” и се финансира от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (ПМП на ГЕФ). Целта на Програмата е да направи България по-чиста и да промени отношението към отпадъците от опаковки, които са важна суровина за промишлеността.


Експерти на РИОСВ  участваха в  среща на тема „Представяне на проекти и възможности в областта на околната среда“

 

Представители на Регионална инспекция по околната среда и водите – София взеха участие в информационна среща на тема „Представяне на проекти и възможности в областта на околната среда“. Тя се проведе в детски екостационар „Бели Брези“ на 29 ноември  и бе организирана от екип на Областен информационен център - София-град и София-област.

В срещата участваха представители на Природен парк Витоша и ученици от няколко столични училища. На нея бяха представени проекти в областта на околната среда и биоразнообразието, които се изпълняват от РИОСВ – София и ПП Витоша и се финансират от Оперативна програма „Околна среда“ .


 

Работна среща по повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците 16 – 24 ноември 2013 г

 

По повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците 16 – 24 ноември 2013 г. на 22 ноември 2013 г. се състоя работна среща на тема: „Намаляване на отпадъците – проблеми и предизвикателства пред общините“,организирана от Регионалната инспекция по околна среда и води – София (РИОСВ – София).

В срещата участваха експерти от Министерството на околната среда и водите(МОСВ), Столична община (СО), общините на Софийска област, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и представители на регионалните системи за управление на отпадъците.

Експерти от МОСВ запознаха участниците в срещата с  изисквания от Закона за управление на отпадъците и от Наредбата за разделно събиране на отпадъците. Презентация  за  Европейската седмица за намаляване на отпадъците представи Николай Сиджимов – изпълнителен директор на Асоциацията на еколозите от общините в България.

Представителите на общините информираха за актуалното състояние на системите за управление на отпадъците, както и  за проблемите при контрола и изпълнението на целите, свързани с дейностите за намаляване на отпадъците.

В края на работната среща участниците от всички страни взеха решение тя да стане регулярна и основната и цел да бъде обмяната на добри практики и опит насочени към намаляването на отпадъците на територията в обхвата на РИОСВ – София.


Комлексна проверка на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД

Експерти на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – София, съвместно с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) на 06.11.2013 г. и 07.11.2013 г. извършиха комплексна проверка на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, с.Челопеч, Софийска област.

По време на проверката е извършен  емисионен контрол на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух от вентилационни шахти „Изток“ и „Север“ и  пробовземане на прахо-газови емисии от утвърдените пробовземни точки. Паралелноe извършен имисионен контрол от подвижна лаборатория на ИАОС за качеството на атмосферния въздух в три мониторингови точки:

1.      05-07.11.2013 г. - Център(площад) с. Челопеч

2.      07-09.11.2013 г. - ул. „Мургана“ (последна къща), с. Челопеч

3.      09-11.11.2013 г. -  в близост до метеорологична станция № 2 (на около 600-700 м.) до хвостохранилище „Челопеч“

Пробовземането е правено 48 часа за всяка една точка.

Извършен е  емисионен и имисионен контрол на водите и е направен обход на местата на заустване на отпадъчните води, формирани от дейността на предприятието. Взети са водни проби преди заустване на отпадъчните води във водоприемниците, както и  единадесет  проби от повърхностните води на река Тополница. Направени  са почвени проби за съдържание на вредни вещества над пределно допустимите концентрации от седем точки.

Резултатите от анализите ще бъдат готови в края на месеца и РИОСВ – София ще изготви подробен доклад.


 

ВАЖНО!!!

ЗА ОПЕРАТОРИ НА ИНСТАЛАЦИИ С УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ

НАБЛИЖАВА КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 30л ОТ ЗЧАВ - 21.12.2013 Г.

 

                Операторите на инсталации, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, подлежат на регистрационен режим, същите се привеждат в съответствие с чл. 30л от ЗЧАВ.
Образец № 1 – заявление за регистрация на инсталация
Образец № 2 – заявление за вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация

Към заявлението за регистрация на инсталация се прилагат следните документи:

1. ЕИК, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус;
2. Технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията – оператора следва да класифицира инсталацията в съответната категория дейност, посочени в Таблици 1 от Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7. Определенията за категориите дейности са регламентирани в Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1;
3. Документ за платена такса за регистрация.

Необходимо е всички документи да бъдат предоставяни на хартиен носител и в електронен формат (на магнитен, оптичен или друг вид носител).

Съгласно чл. 17а, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, за вписване в регистъра по чл. 30л, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира таксата е в размер на 158 лева.

Банкова сметка за превод на такса:
РИОСВ – София
IBAN    BG 77 SOMB 9130 3137 0265 01
BIC       SOMBBGSF
Общинска банка АД - ЦУ (Централно управление)
Направена веднъж регистрацията е безсрочна.

Съгласно чл. 34м от ЗЧАВ, оператор на инсталация, която не е регистрирана по реда на чл. 30л, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.
За инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, с издадени Комплексни разрешителни, не е необходимо да се подава заявление за вписване в регистъра.


ВАЖНО!!!

ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ

 

                Съгласно изменение на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации,

експлоатацията на инсталации за химическо чистене с употреба на ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 2 и чл. 10в, ал. 1, т. 2, разположени в обекти за обслужващи дейности в съществуващи жилищни или смесени сгради (сгради със смесено предназначение), се допуска при изградена (монтирана) вентилационна инсталация.

                Вентилацията трябва да е система, която:

1.            Функционира непрекъснато по време на работа на машините/оборудването за химическо чистене в обекта;

2.            Осигурява кратност на обмена на въздуха в ателието, достатъчна да опази човешкото здраве, включително в случай на теч от машината за химическо чистене или от съда за съхраняване на суровината;

3.            Предотвратява всякакъв риск от формиране на експлозивна атмосфера;

4.            Осигурява изхвърляне на засмукваните газове в атмосферния въздух;

5.            Предотвратява всякаква възможност за преминаване на засмукваните газове в канализационната инсталация за отпадни води на жилищните сгради и е независима от всякаква друга вентилационна система;

6.            Предотвратява всякакъв риск от корозия, свързана с използването на халогенирани разтворители.

                Изпускащото устройство на вентилацията трябва да надвишава с 3 метра сградите, намиращи се в радиус 15 метра, или да е снабдено с подходящ филтър, който се регенерира на интервали, посочени от производителя.

                При липса на техническа възможност да се изпълни това условие операторите следва да окомплектоват вентилационната инсталация с подходящ филтър.

Крайният срок за привеждане в съответствие е 31 март 2014 г.

                НЕ СЕ ДОПУСКА УПОТРЕБАТА НА ЛОС ПО ЧЛ. 10Б, АЛ. 1, Т. 2 И ЧЛ. 10В, АЛ. 1, Т. 2 В ИНСТАЛАЦИИ ЗА ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ В ОБЕКТИ ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ В НОВИ ЖИЛИЩНИ ИЛИ СМЕСЕНИ СГРАДИ.

 

Съгласно §1, т. 35 и т. 36 от Допълнителни разпоредби на Наредба № 7:

„Съществуващи жилищни или смесени сгради“ са сгради, въведени в експлоатация или които имат действащо разрешение за строеж или одобрени инвестиционни проекти, които не са изгубили правното си действие или за които е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти преди 31 март 2014 г.

„Нови жилищни или смесени сгради“ са сгради, за които е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти или за които възложителят е подал пред компетентния орган заявление за въвеждане на обекта в експлоатация след 31 март 2014 г. За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.


 

От 08.10.2013 г. в РОИСВ – София  се преустановява приемането на отчетни книги за заверка, по старите образци на отчетни книги.

В Държарен вестник брой: 86, от дата 01.10.2013 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Съгласно едно от измененията в наредбата, има разписани допълнителни забележки към таблиците на образците на отчетните книги.

Съгласно § 13 от Допълнителните разпоредби, заверените отчетни книги по Наредба № 2 от 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 10 от 2013 г.) се водят до приключването, повредата им.


Четири общини на териториятана РИОСВ – София

ще се включат в „Европейската седмица на мобилността“

 16.09 -22.09.2013 г.

Четири от общините на територията на РИОСВ – София ще се включат в кампанията „Европейска седмица на мобилността“. Тази година инициативата преминава под надслов „Чист въздух – ти си на ход“.

Столична община ще открие Европейски ден без автомобили на 22.09.2013 г. (неделя) от 09.00 часа до 17.00 часа. За целта ще бъде ограничено движението на моторни превозни средства в централната градска част на гр. София и ще бъде проведено велошествие.

Община Челопеч ще отбележи инициативата с информационна кампания за въздействието на транспорта върху околната среда, изложба на тема „ Моето село без автомобили“ на дечица от ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“ и с демострация на клуба по приложно колоездене на ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

На 22.09.2013 г. Община Самоков ще ограничи движението на моторни превозни средства в централната градска част, която ще е достъпна само за пешаходци и велосипедисти.

Община Драгоман са планирали закупуването на два броя велосипеди за общинско ползване.


 

Няма превишение на стойностите за съдържание на вредни вещества в кв.Обеля, район Връбница

Във връзка с постъпили в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София, сигнали от граждани живущи в кв. Обеля, относно системно обгазяване в кв. Обеля, район Връбница, гр. София, Ви информирам за следното:

Няма регистрирани превишения на праговите стойности за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода 09.09 — 12.09.2013 г. от Системата за автоматичен мониторинг на КАВ - АСИ „Надежда". Наблюдава се превишаване на стойностите на финни прахови частици, като вероятната причина за превишението е динамичния автомобилен транспорт в района на кв. Обеля.

РИОСВ — София ще продължи да следи Системата за автоматичен мониторинг на КАВ - АСИ „Надежда"


 

Няма превишения над пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха, в района на Локорско

 

Екип на РИОСВ – София, съвместно с експерти на Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка на място. Взети са две средночасови проби от мобилна лаборатория към ИАОС. При измерванията не са отчетени превишения над пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на мястото на пожара. РИОСВ – София ще продължава да следи показателите за качеството на атмосферния въздух в района на Локорско.

 


 

Няма превишения над пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха в района на аварията при гараж Земляне, р-н Красно село

Екипът на РИОСВ – София, съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда извърши проверка на място. Не са отчетени превишения над пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха, при направените измервания на мястото на инцидента. Превишения не са отчетени и от автоматичната станция в район Красно село. Преустановено е изтичането на газ от автоцистерната, преодоляна е опасността от възпламяняване и взрив и няма опасност за населението. Възстановено е ел. захранването в района с изключение на площадката на автосервиза, където е възникнал инцидента. Противопожарен екип ще продължи да дежури на мястото на аварията.

Екипът на РИОСВ – София ще продължава да следи показателите за качеството на въздуха от автоматичната станция АИС Хиподрума в района на Красно село. 

 


 

Обявени са два броя нови вековни дървета

на теритоията на Софийска област

В землището на с. Ново Бърдо, община Драгоманса обявени две нови вековни дървета със Заповед на Министъра на околната реда и водите. Дърветата са от вида цер (Quercus cerris). Едното дърво е на възраст над 300 години с височина над 18 м., другото е на възраст над 150 години, с височина около 15 м. РИОСВ – София ще осигури обозначаването им  като вековни дърветата.

Вековните дървета са защитени, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното им състояние. Нарушителите носят административно-наказателна отговорност, съгласно действащото законодателстство в Република България.

На територията на София - град и Софийска област има общо 196 вековните дървета.


 

РИОСВ – София направи проверка след сигнали от граждани за замърсяване на р. Малък Искър

Нa 24.07.2013 г. експерти от РИОСВ- София извършка проверка по подадени сигнали / 2 бр./ от граждани за замърсяване на поречието река Малък Искър, в района от с. Видраре до производствена площадка на Рудодобивен компплекс „Елаците Мед“,   При направената проверка на място по поречието на реката е установено:  че има видимо оцветяване на водите на реката в синьо- сив цвят; отлагания по камъните, брега и дъното в сив цвят.

Направена е комплксна проверка на Рудодобивен компплекс „Елаците Мед“ покомпонент „Води“, фактор „Отпадъци“ и „Опасни химични вещества“. Проверено е Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води издадено от Басейнова Дирекция за управление на водите - Дунавски район, с център Плевен, както и на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/. Представени са „Данни от ведомствена метеорологична станция към дружеството“, от което е видно, че за месец юни сумарно са паднали 296 л/кв.м., а за периода от 06.07 до 12.07.2013г. – 98,5 л/кв. м. ,което доказва, че през насипищата са преминали големи обеми дъждовни води, в резултат на което е наблюдавано излужване на кисели води.

Проверени са отчетните книги. Установено е, че дружеството води необходимата отчетност съгласно Наредба №2  за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Извършена е проверка на работна площадка „Взривна фабрика“ към „Елаците Мед“ АД. Констатирано е, че площадката е с пропусквателен режим, налични са знаци и табели оказваши категориите на опасности на съхраняваните химикали, представена е необходимата документация.

На дружеството е дадено предписание да се вземат мерки за улавяне  и отвеждане на замърсените води, както и тяхното пречистване до степен отговаряща на категорията водоприемник – р. Малък Искър.

РИОСВ –София осъществява контрол на река Малък Искър още от първите сигнали постъпили за качеството на водите и. На 15.07.2013 г. е извършена извънредна проверка на река Малък Искър в с. Малък Искър съвместно с ИАОС и резултатите от експресния анализ показват pH-5,35. По данни на ИАОС:  на 22.07.2013 г. с. Лага – pH –5,62; на 24.07.2013 с. Малък Искър – pH- 5,86; на 23.07.2013 г. гр. Роман –pH-8,77; на 23.07.2013 г. с. Своде – pH– 7,92. От показаните данни е видно, че водите на река Малък Искър са с тенденция за нормализиране на pH.


 

Специална категория за вековните дървета на територията на град София в  конкурса „Дърво с корен“.

За четвърта поредна година стартира конкурсът „Дърво с корен“. За първи път в него  е включена специална категория за вековните  дървета на територията на София – „Вековните дървета говорят“. Целта е да се насочи общественото внимание към значимостта и величието на столетните дървета.

 Останалите категории в конкурса са:

·         „Дърво с корен“ – водещата категория, която ще осигури преглед и грижа за дървото победител, аз то ще представи България в международния конкрус „Европейско дърво на годината 2014“;

·          „Млад природолюбител“- за дървена номинирани от младежи,младежки групи, училищни клубове, училища и детски градини.

·         „Дърво с бъдеще“ – за номинации на млади дръвчета, за които някой полага грижи и подпомага развитието им.

Номинации в четирите категории в конкурса се приемат до 15 септември 2013 г.

 

За повече информация :www.bepf-bg.org


 

Директорът на РИОСВ –София посрещна Принц Едуард в Природзащитен информационен център „Витоша“

 

Принц Едурад, най-малкият син на британската кралица Елизабет II посети Природозащаитен информационен център „Витоша“. Той се срещна с младежи, които участват в „Международна награда на херцога на Единбург“.Международната награда е основана през 1956 година от херцога на Единбург в Обединеното кралство. Херцогът създава програмата, за да насърчи младежите да развиват умения и качества в ключови за тях области. Днес в повече от 140 държави по света младите хора работят по четирите основни направления на програмата – доброволчески труд, придобиване на ново умение, приключение и експедиция.

В България по програмата за 2013 г., взеха участие девет младежи на възраст между 15 и 24 години. Те разпънаха палатки пред ПЦ „Витоша“ и показаха завидни скаутски умения пред принца.По повод Еньовден (ден на билките) младежите бяха сплели венец от билки, за да изпълнят българския обичай за здраве, минавайки през него. Пръв този риуал изпълни принц Едуард, последван от британския посланниик.

Официални гости на събитието бяха посланика на Британското посолство Джонатан Алън, министъра на младежта и спорта проф. Мариана Георгиева и директора на РИОСВ – София инж. Стефан Борисов.

      


 

РИОСВ – София отбеляза Еньовден с дечица от две столични детски градини

 

На 24 юни по традиция се отбелязва Еньовден. Смята се, че на Еньовден различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила, особено по изгрев слънце, затова е най-добре да се берат рано сутринта.

РИОСВ – София отбеляза деня на билките с деца от ЧДГ „Камелини Монтесори“ и ЧДГ „Марита“. На малките природолюбители се изнесе кратка лекция за най- разпространените билки – къде се срещат и какво лекуват. Децата бяха разделени на осем отбора и всеки отбор носеше името на различна билка. Бяха им раздадени картончета с билки за оцветяване, от който след това се направи венец. По стара българска традиция децата минават под венеца от билки, за да са здрави през цялата година. След игрите и забавленията децата се ободриха с топъл билков чай.

  


 

Весела Карапетрова от София спечели трето място в категория „Рисунка“ в националния конкурс „Обичам природата и аз участвам“

Министерство на околната среда и водите проведе за трета поредна година конкурс за деца на тема „Обичам природата и аз участвам”. През тази година в конкурса взеха участие над 1820 деца и юноши на възраст от 7 до 18 години  с общо 1960 творби. Конкурсът се проведе в следните категории: рисунка, разказ и предмет, изработен от рециклирани материали. Във всяка от трите категории има по трима класирани участници, които ще получат предметни награди - айпад, айфон и дигитален фотоапарат. Комисията определи и две поощрителни награди.

 

Наградите ще бъдат връчени от министър Искра Михайлова на официална церемония по време на премиерата на новия сборник „Зелени разкази 3” на МОСВ. 

 

Събитието е на 26 юни 2013 г. (сряда) , от 18.00 часа, в  Клуб „Библиотеката”, зад Народната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“.

След селекция на получените предложения на регионално и впоследствие на национално ниво бяха класирани следните творби: 

 Категория Рисунка:

1. Първа награда – „Природата муза”,автор: Диляна Крушкова, 17 г., гр. Хасково 

2. Втора награда – „Кръговрат”, автор: Мирела Стаматова 14 год., гр. Благоевград

3. Трета награда –   Картина, Весела Карапетрова, 15 год., гр. София

 

Категория Разказ:

1. Първа награда – „Последен полет”, автор: Стоян Бенев , 16 год., гр. Пазарджик 

2. Втора награда – „Селски истории”, автор: Християн Димитров Трифонов, 13 год., ОУ „Г.С. Раковски”, гр. Варна

3. Трета награда – „Тя (Природата) и Той (Човекът), автор: Деляна Генова, 16 год., гр. Стражица

 

Kатегория Предмет, изработен от рециклирани материали:

1. Първа награда – Национална носия , автор:Атанас Александров, 17 год., гр. Бургас

2. Втора награда –  „Полилей”, автор: Йълмаз Юсеин, 16 год., гр.  Хасково

3. Трета награда -  „Джапанки”, автор: Панайот Желязков,  14 год., гр. Русе

    

Поощрителни награди: 

1. За децата от Целодневна детска градина №32  „Дружба“ - гр. Шумен,  за разкази и стихотворения; 

2. За ученици от Основно училище „Васил Априлов“ - гр. Исперих, за  предмети, изработени от рециклирани материали.


 

РИОСВ – София направи проверка по сигнал за мъртва риба по поречието на р. Искър

На 11.06.2013 г. на тел. 112 постъпва сигнал от кмета на с. Томсън - Радко Владимиров за изпуснати  води от пречиствателна станция – Кубратово.

Експерти на РИОСВ-София извършиха проверка на място и установиха, че СПСОВ - Кубратово работи в ненарушен технологичен режим, няма авария или аварийна ситуация. Няма промишлена причина за наличието на мъртва риба по брега на р. Искър.

Вероятната причина за наличието на мъртва риба в района на с. Томсън е изчерпването на разтворения във водата кислород. Обилният дъжд и високата мътност (разтворени и неразтворени вещества) води до задушаване и умиране на рибата в определени участъци на реката.


 

РИОСВ – София отбеляза Световния ден на околната среда с открит урок пред еко клуб „Green Clover“

На 5 юни световната общност отбелязва деня на околната среда. Темата тази година се фокусира върху разпиляването и загубата на храна. Кампанията е под надслов "Мисли. Яж. Пести. Намали своя хранителен отпечатък". С нея Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО),  насочва вниманието върху проблема, че огромни количества храна се произвежда, но не се оползотворява.

Експерти на РИОСВ-София проведоха открит урок с младите природолюбители от еко-биоклуб „Green Clover“на Първа Английска Гимназия. На учениците беше изнесена прецентация с тазгодишната тема „Мисли.Яж.Пести“, като бяха запознати с тревожната статистика по проблема, както у нас, така и в световен мащаб. На участниците в открития урок бяха раздадени информационни материали свързани с начините за по-ефективно опазване на околната среда.


 

До  РИОСВ – София на 5 юни - Световен ден на околната среда, ще бъде разположен мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата


           Мобилен събирателен пункт за райони „Овча купел“ и „Красно село“ ще бъде разположен на бул. „Цар Борис III“ № 136,  до РИОСВ - Софияна 5 юни (сряда), от 8.30 до 14.30 часа.

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
 • Лакове и бояджийски материали
 • Домакински препарати и химикали
 • Мастила и замърсени опаковки
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата включва събирания от адреси по заявка на телефон 0700 11 750 и всеки месец в мобилен пункт, разположен в различен район на София.


НОМИНИРАНИ В КОНКУРСА “ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ”

31 май беше крайния срок за предване на рисунки, разкази и предмети в конкурса “Обичам природата и аз участвам”. РИОСВ – София се радва и благодари за големия интерес на всички деца участващи в конкурса. Бяха изпратени над 220 рисунки, над 100 предмета и над 20 разказа.

Списък с номинираните в трите категории:

Рисунка:

 • Боян Кривошиев – 5 кл.
 • Велина Красимирова Андонова – 9 г.
 • Весела Божидарова Петрова - 15 г.
 • Георги Миленков Ников - 16 г.
 • Димитрия Чекелова -13 г.
 • Жени Юлиянова Янева – 11 г.
 • Костадин Георгиев Рушанов – 9 г.
 • Мартин Бориславов Христов – 9 кл.
 • Полина Красимирова Петрова – 10 г.
 • Рада Руменова Михайлова -  11 г.

Разказ:

 • Валерия Иванова Симеонова
 • Йоана Георгиева Кирилова – 5 кл.
 • Кателина Янкова Узунова – 15 г.
 • Мелани Красимирова Славейкова – 6 кл.
 • Мелинда  Константинова Добрева – 5 кл.
 • Натали Кирилова Кирилова
 • Светослав Церовски – 3 кл.
 • Стефанка Атанасова Граматикова -17 г.
 • Яна Любомирова Стойкова -12 г.

Предмет:

 • Алекс Маргаритов – 7 г.
 • Александра Йорданова и Виктория Нисторова – 5кл.
 • Антоанета Антонова Никифорова – 16 г.
 • Доника Илиева Данчева – 6 кл.
 • Екатерина Пламенова Андонова – 11 г.
 • Иван Николаев Монев – 3 кл.
 • Лора Руменова Антонова – 14 г.
 • Мартин Константинов Филатов -10 кл
 • Мартин Перчемлиев – 6кл.
 • Михайл Петров Кирков – 5кл.

Номинираните произведения са изпратени към Министерството на околната среда и водите за национално оценяване.

 

Запрашаване над София

Днес София усъмна с видимо запрашаване. Предполага се, че източникът на прахообразните частици е вятър, идващ от Сахара.

 От Изпълнителната агенция по околната среда и водите (ИАОС) съобщават, че няма превишаване на нормите по показател фини прахообразни частици(ФПЧ10) за последното денонощие (от 0 часа на 27.05 до 0 часа на 28.05.2013 г.),съгласно справка от  Националната автоматична система за контрол качеството на атмосферен въздух.Лабораторията на ИАОС ще извърши лабораторни анализи на ФПЧ10. По-подробна информацията ще бъде предоставена в рамките на утрешния ден, поради технологичното време необходимо за извършванетона анализите.

 

 

 

 


 

НА 22 МАЙ ОТБЕЛЯЗВАМЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

 

Днес световната общност отбелязва деня на биоразнообразието. Тази година мотото на кампанията е “Вода и биоразнообразие”.Честването на 22 май е в рамките на обявеното от ООН Десетилетие на биологичното разнообразие 2011 – 2020.

2013г.е определена от ООН за Международна година за сътрудничество в областта на водите.Мотото на деня на биоразнообразието е избрано да съвпадне с темата на годината, която акцентира върху важната роля на биоразнообразието и екосистемите за сигурност на водите и за устойчиво развитие.

РИОСВ –София отбеляза празника в Природозащитен информационен център “Витоша” с участието на деца от първи до шести клас. На учениците беше изнесена лекция за биологичното разнообразие на природен парк Витоша. Най –малките посетители бяха изненадани с маски на животните, които могат да се срещнат в планината. На децата и на учителите бяха раздадени информационни материали за защитените видове разстения и животни на територията на парка.

   

Повече информация за деня на биоразнообразието и тазгодишната тема може да намеритена официалния сайт наКонвенцията за биологично разнообразиеhttps://www.cbd.int/.


 

Експерти от РИОСВ – София установиха незакона търговия на птици на пазар  „Подуене“

Съставени са  2 акта на физически лица за установено административно нарушение по Закона за биологичните разнообразие

Експерти от РИОСВ – София установиха незаконна търговия на птици на пазар „Подуене“. Проверката се извърши съвместно с представител на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към  БАН, екип на БТВ и съдействието на служители от 5 РУП при СДВР.

При проверката се установи незаконна продажба на диви пойни птици -5 бр. Червенушки, 1 бр. Зеленика и 1 бр. Диво канарче. Съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) тяхното притежаване, отглеждане, търговия и предлагане за продажба е забранено. Птиците са иззети. Същите са измерени и опръстенени. Всички екземпляри, освен Зелениката, са в добро сътояние и са пуснати на свобода при подходящи условия в Южния парк. Зелениката е изпратена за лечение в спасителен център Стара Загора.

На нарушителите са съставени 2 акта за установено административно нарушение по ЗБР. Глобата за физически лица е от 100 до 5000 лева.

РИОСВ – София

0882 40 89 28


 

РИОСВ- София отпразнува 15 години от откриването на Природозащитен информационен център “Витоша”

 

 Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, отпразнува 15-тата годишнина от откриването на Природозащитен информационен център “Витоша”.  В тържеството взеха участие ученици от 40 СОУ  “Луи Пастьор” и от 142 ОУ “Веселин Ханчев”. Децата участваха в конкурс за рисунка на тема “Природата на Витоша”.Най-добрите произведения бяха наградени с грамоти и тематични подаръци. За доброто настроение на гостите се погрижи Театър “Ариел”, сорганизирането на еко игри и музикална програма.

Официални гости на събитието бяха г-жа Клементина Денева – гл. секретар в Министерство на околната среда и водите, г-н Борислав Бечев – главен експерт в дирекция “Национална служба за защита на природата”и инж. Стефан Борисов - Директор на РИОСВ – София, както и представители на други организации и партньори на центъра.


 

МОСВ се присъединява като партньор към Националната кампания

„Бъди отговорен. e–рециклирай”

 

Стартира втора инициатива в рамките на кампанията, която ще се проведе на 19 май 2013 г. едновременно в Бургас, Варна, Пловдив и София

Втората инициатива в кампанията „Бъди отговорен. e–рециклирай” е с разширен мащаб – тя ще се проведе едновременно в четири от големите български градове.

На 19 май, неделя, от 10:00 до 16:00 часа на мобилни пунктове в градовете Бургас, Варна, Пловдив и София ще се приема излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (е-отпадъци) като част от кампанията „Бъди отговорен. e–рециклирай”. 

Целта на кампанията е да покаже, че излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване е важно да се събира и оползотворява. Този вид отпадъци съдържат особено вредни и токсични за околната среда и за здравето на човека съставки. Около 50 милиона тона е-отпадъци се изхвърлят годишно в света. От тях само 10% се рециклират. Така ценните природни суровини (злато, сребро, паладий, мед и други), вложени в изработката на електронните уреди, в голямата си част остават неоползотворени. 

 

Кампанията ще бъде проведена на следните мобилни пунктове:

Бургас – площад „Тройката”, срещу търговски център „Трия”;

Варна – алеята до сградата на община Варна, бул.”Осми приморски полк” 43; 

Пловдив – площад "Понеделник пазар", срещу входа на ДКЦ 1; 

София – площад „Св. Александър Невски”, от страната на Светия Синод.  

 

На всеки специализиран мобилен център ще могат да се предават стари ненужни устройства и уреди като:
 

Компютърно и комуникационно оборудване

• Настолни и мобилни компютри, монитори, дисплеи

• Принтери, факс апарати, мултифункционални устройства

• Мобилни телефони, кабели, зарядни устройства, Bluetooth, фотоапарати и скенери

• Модеми, рутери, мрежово оборудване, кабели, мишки, клавиатури, слушалки, батерии

• DVD и видео плейъри, CD/DVD/HDD, Floppy устройства
 

Малки и големи домакински електроуреди

• Аудио и видео техника, тонколони, слушалки

• Телевизори, видео игри

• Кафе машини, готварски, микровълнови и вентилаторни печки

• Съдомиялни, перални машини, прахосмукачки

• Тостери, скари, ютии, миксери, сокоизстисквачки

• Преси за коса, сешоари

• Детски играчки 

Рециклиращата фирма „Екологика” предлага и директно извозване от дома на по-големи уреди. Повече информация за това на адрес http://orders.ecologica.bg/, попълвайки формата Бързо запитване за извозване на отпадъци.

Първата акция се проведе на 27 април на площад „Св. Александър Невски”, където на специален мобилен пункт граждани и организации предадоха за рециклиране над 1,5 тона е-отпадъци. Средствата, събрани от кампанията бяха дарени на сайта http://ucha.se/, за разработването на нови интерактивни уроци за деца. 

Кампанията се реализира в партньорство с кабинета на министъра за развитие на електронно правителство и с медийната подкрепа на Горичка и БГ радио.  Към нея се присъединиха и две големи младежки формации -Националният ученически екопарламент и Националният воден парламент.

Освободете се от старите и ненужни вещи!

Нека заедно помогнем за съхраняването на ценни природни ресурси!

Допълнителна информация можете да намерите на: https://www.facebook.com/ereciklirai, както и на уеб сайта на рециклиращата компания: http://orders.ecologica.bg/.


 

Общинското депо на гр. Пирдоп гори

На  12 май (неделя) в РИОСВ- София е постъпил сигнал от община Пирдоп за горящо общинско депо. Пожарът е започнал в събота и е с обхват около 120 м по протежението на река Пирдопска. Своевременно на място е поставена мобилна лаборатория за измерване качеството на атмосферния въздух, като е констатирано превишение на стойности само по показател сероводород, по всички останали измервани показатели няма превишения.

Вчера е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - София по сигнала, от която е констатирано, че пожарът е овладян, но все още пуши в дълбочина. Гасенето се осъществява чрез използването на верижна техника и запръстяване.

Причината за пожара се уточнява.

 

РИОСВ-София:

0882 40 89 28


 

Информация за срокове свързани с пунктове за изкупуване на живи охлюви

 

1. 01 май 2013г. -срок за регистрация на пунктове за изкупуване на живи охлюви на контролираната от РИОСВ – София територия

До 1 май 2013г. е срокът за регистрация в РИОСВ – София за организиране на пункт за изкупуване на живи охлюви. За целта е необходимо да бъде попълнено уведомление по образец, което е валидно само за текущата година.

2. 30 юни2013г. -срок за събиране и изкупуване на живи охлюви

От 10 май до 30 юни е  периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерно отглеждане. Минималният размер на събираните охлюви в черупки е 28 мм в диаметър. Отговорниците на пунктове са длъжни да връщат незабавно в природата предадените при тях маломерни охлюви.

Право да изкупуват и търгуват с охлюви, както и да ги изнасят през граница, имат физически и юридически лица, които са регистрирали изкупвателни пунктове за охлюви в регионалните инспекции.

3. 5 юли 2013 г. – срок за деклариране на количеството изкупени охлюви

До 5 юли на текущата година, в РИОСВ - София трябва да бъдат декларирани от износителите всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени, както и мястото на съхранението им.

РИОСВ – София:

Тел. 0882/408928


 

Екипът на РИОСВ – София събра над 2 тона отпадъци в кампанията “Да изчистим България за един ден”

 

Експертите  на РИОСВ – София и служителите на община Сливница почистиха територията около Алдомировското блато, край Сливница, както и част от международния път София - Калотина. Територията беше замърсена предимно с битови отпадъци. Беше събран около 2,5 тона боклук и извозен до регионално депо Костинброд.

На Зеления телефон в инспекцията:02/ 856 51 52, на 20 април, са постъпили четири сигнала от граждани. Дежурните експерти са приели сигналите и са оказали съдействие.


 

РИОСВ – София ще се включи в инициативата “Да изчистим България за един ден”

Служителите на РИОСВ-София се включват в кампанията “Да изчистим България за един ден” на 20 април. Екипът на инспекцията,съвместно с община Сливница, ще участват в почистването на Алдомировското блато.

Телефон на информационния център на кампанията: 0700 112 05.

На Зеленения телефон на РИОСВ – София: 02/ 856 51 52, на 20 април от 9.00ч до 18.00ч, експерти от инспекцията ще отговарят на запитванията на гражданите, свързани с вида на отпадъка и местата, където може да бъде депониран или предаден за оползотворяване.

В периода 20-22 април ще бъде осигурен свободен достъп до общинските и регионални депа за всички транспортни средства, които се включват в инициативата.За тези дни общините са освободени от дължимата такса за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират прибирането на отпадъка от своята територия.


 

 РИОСВ- София Ви напомня за кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинствата на територията на гр. София

 

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата се прилага вече втора година от Столична община и “БалБок Инженеринг”АД. Дейността се осъществява чрез заявки на телефон 0700 11 750 или разполагане на мобилен пункт в различни райони на София.

По повод Световния ден на Земята, 22 април, се организира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. За столичните райони: Младост, Красна поляна, Илинден, Възраждане, Средец и Сердика ще бъде разположен мобилен пункт в три последователни дни – 20, 21 и 22 април,от 8.30ч. до 14.30 ч., както следва:

•20.04.2013г. (събота) –  за район Младост – бул. “Ал. Малинов”, пред магазин Нова Деница.

•21.04.2013г. (неделя) –  за райони Красна поляна, Илинден и Възраждане – ул.”Пиротска” и бул.”К.Величков”, до парк Света Тройца.

•22.04.2013г. (понеделник) – за райони Средец и Сердика – ул.” Московска” №33, пред Столична община.

Допълнителна информация може да намерите на интернет страниците на Столична община и “БалБок Инженеринг” АД.


 

РИОСВ – София закри площадка за събиране и търговия с черни и цветни метали  в Самоков

 

 

 Ще бъде съставен акт за административно нарушение на наемателя

Експерти на РИОСВ-София съвместно с Икономическа полиция и РПУ -гр. Самоков извършиха проверка на площадка за събиране и търговия с черни и цветни метали на територията на града.

При проверката се установи, че  на площадката се извършва дейност без необходимото разрешително съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Площадката ще бъде затворена, а на наемателя ще бъде съставен акт за административно нарушение  -  дейност без разрешително.Глобата е от 7 000 лева до 30 000 лева.

 

РИОСВ – София

Тел. 0882/408928


 

КОНКУРС ЗА ДЕЦА „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ”

 

За трета поредна година Министерство на околната среда и водите организира конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”.

Конкурсът се провежда от 25 март до 31 май 2013 г. и в него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години. Конкурсът е в следните категории:

 • Рисунка
 • Разказ
 • Предмет, изработен от рециклирани материали

Всеки участник може да изпрати до три свои творби за всяка от категориите, които да показват отношение и грижа към природата.

Повече за конкурса и кампанията на Министерство на околната среда и водите „Обичам природата - и аз участвам” може да прочетете тук: http://www.moew.government.bg

 

ВАЖНО!!! За оператори на инсталации с употребата на разтворители

Във връзка с последното изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (изм. ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г.) и новосъздаденият чл. 30л, операторите на инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, подлежат на регистрационен режим.

Създава се публичен регистър, достъпен чрез интернет като включването на операторите на инсталации, попадащи в обхвата на горецитираната Наредба се осъществява чрез подаване от тяхна страна на заявление до Директора на съответната РИОСВ, на чиято територия е разположена експлоатираната от тях инсталация, по приложените по долу формати.

 

Образец № 1 – заявление за регистрация на инсталация

Образец № 2 – заявление за вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация

 

Към заявлението за регистрация на инсталация се прилагат следните документи:
1. ЕИК, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус;
2. Технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията – оператора следва да класифицира инсталацията в съответната категория дейност, посочени в Таблици 1 от Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7. Определенията за категориите дейности са регламентирани в Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1;
3. Документ за платена такса за регистрация.

За инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, с издадени Комплексни разрешителни, не е необходимо да се подава заявление за вписване в регистъра.
На база на подаденото заявление, Директора на съответната РИОСВ издава удостоверение за регистрация по утвърден образец, съгласно чл. 30л, ал. 5.
Съгласно чл. 17а, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, за вписване в регистъра по чл. 30л, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира таксата е в размер на 158 лева.

Банкова сметка за превод на такса:
РИОСВ – София
IBAN BG 77 SOMB 9130 3137 0265 01
BIC       SOMBBGSF
Общинска банка АД - ЦУ (Централно управление)

Инсталациите, които са в експлоатация, се привеждат в съответствие с чл. 30л от ЗЧАВ в едногодишен срок от влизането в сила на изменението на Закона за чистотата на атмосферния въздух – в срок до 21.12.2013 г.

Регистрацията е безсрочна.

Съгласно чл. 34м от ЗЧАВ, оператор на инсталация, която не е регистрирана по реда на чл. 30л, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.

 

На 31.03.2013 г. изтича срока за представяне на информация за консумацията и количеството вложени разтворители както и годишен план за управление на разтворителите (ПУР)

 

Във връзка с изискванията на Наредба № 7 (ДВ. бр. 96/2003г., посл. изм. ДВ. бр. 40/2010 г.) за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, при които няма превишаване на установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласноприложение № 2, изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ информация за консумацията и количеството вложени разтворители.

Декларация за консумацията и количеството вложени разтворители

ВНИМАНИЕ!!! Моля количеството на вложените разтворители да бъде представено в тон за година, и преизчислени на база на процентното съдържание на ЛОС (разтворител) в препарата.

Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на наредбата, при които се превишаватустановените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2 ежегодно изготвят и представят пред компетентния орган планове за управление на разтворителите (ПУР), изготвени в съответствие с условията по приложение № 8 към чл. 20, не по–късно от три месеца след нейното изтичане.

Плановете за управление на разтворителите обхващат предходната календарна година и трябва да се представят в РИОСВ – София не по–късно от три месеца след нейното изтичане, а именно до31.03.2013 гОператорите на повече от една инсталация, следва да изготвят по един  ПУР за  всяка отделна инсталация.

Планът за управление на разтворителите следва да се представи в РИОСВ – София на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

План за управление на разтворителите Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1

Секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба № 7/21.10.2003 г. към инсталациите от съответните категории дейности

За контакти: инж. Весела Димова, ст. експерт - тел. 02/ 940 64 28

На 31.03.2013 г. изтича срока за представяне на годишен план за управление на разтворителите (ПУР) от ателиета за ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ

Дейностите, включващи използване на ЛОС в инсталация за почистване на облекла, мебели и подобни потребителски стоки, с изключение на ръчното отстраняване на петна в текстилната и трикотажна промишленост, попада в т. 4 „Химическо чистене” от Приложение № 1 на Наредба № 7.

Планът се разработва в съответствие с Приложение № 3 на Ръководство №4 за прилагане на Наредба № 7 за дейност Химическо чистене. Операторите на повече от една инсталация (ателие), следва да изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация (ателие).

Планът за управление на разтворителите следва да се представят в срок до 31.03.2013 г.РИОСВ – София на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ръководство № 4 Дейност: Химическо чистене, Приложения 1, 2 и 3

За контакти: инж. Весела Димова, ст. експерт - тел. 02/ 940 64 28

 

В изпълнение на изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г., изм.) и на основание чл. 3, ал. 2 от горецитираната наредба е необходимо в срок до 31.03.2013 г. да представите в РИОСВ – София на хартиен носител и на електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., информация съгласно приложение № 3 за пуснатите на пазара за първи път продукти през 2012 г.

Горецитираната прилагаща Наредба, може да намерите в раздел „Законодателство” на интернет сайта на Министерството на околната среда и водите: www.moew.government.bg.

За контакти: Надежда Неделчева – мл. експерт в отдел „ОЧАВОХВ“, тел. 02 / 955 52 70.

Формат на докладване: Приложение № 3.

 

Oтчет за флуорираните парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слой

 

В изпълнение на изискванията на глава пет, чл. 34 - 36 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ. бр. 3/13.01.2009 г., изм.) и на основание чл. 9 - 11 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009  относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/07.01.2011 г.), приета с ПМС № 326/28.12.2010 г., ползвателите, преработвателите и операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kg и повече флуорирани парникови газове и вещества, нарушаващи озоновия слой, представят в РИОСВ - София годишен отчет за флуорираните парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слой в срок до 15.02.2013 г.

Годишните отчети следва да се представят в РИОСВ – София на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Горе цитираните прилагащи Наредби, а също така и самите Регламенти, може да намерите в раздел „Законодателство” на интернет сайта на Министерството на околната среда и водите:www.moew.government.bg.

За контакти: мл. експерт Биляна Кръстева тел. 02 / 955 72 - 18

Формат за докладване: Приложения

 

Важно!!!

Нов ред за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците


 

РИОСВ-София започва проверки за използването

на найлоновите торбички в търговската мрежа

 

РИОСВ – София започва проверки на търговски обекти и задължените лица за спазване на изискванията на екологичното законодателство по отношение на полимерните торбички, използвани в търговската мрежа.

При проверките в търговските обекти, в случай че в обекта се предлагат на клиентите полимерни торбички, от търговеца ще се изисква доказателство за платена продуктова такса към Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите. За целта следва да се изиска и представи  първичен счетоводен документ за извършените търговски операции. Таксата се калкулира към крайната цена на полимерните торбички и в крайна сметка се заплаща от клиента.

При проверките ще се следи и дали се попълват ежемесечно справки-декларации за пуснатите на пазара количества торбички, както и дали се предлагат торбички, различни от определените в конкретната наредба – такива с дебелина под 25 микрона и размери над 39/49 см. в разгърнат вид.

При констатиране на незаплатена екотакса - в случаите, когато такава се дължи, ще се налагат санкции в размер от 3000 лв. до 10 000 лв., съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

 

Пресцентър на РИОСВ - София

Тел. 02/ 9 55 41 52

13.11.20102 г.РИОСВ-София  установи нерегламентирани  дейности с отпадъци на терен в общинаИхтиман

Проверка на РИОСВ- София, съвместно със служители от икономическа полиция към Областна дирекция на МВР-София и РУП–Ихтиман, установи извършване на нерегламентирани дейности с отпадъци в с. Вакарел, община Ихтиман.

При проверката, на терен около 800 кв.м., се установи наличие на отпадъци предимно от излезли от употреба моторни превозни средства и черни и цветни метали. Дейностите по отпадъците, които се извършват на терена, се осъществяват без необходимите документи - разрешение за дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, както и лиценз, издаден от Министерство на икономиката, енергетиката  и туризма за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Имотът, на който се извършват дейностите, не отговаря на изискванията на Закона за управление на отпадъците, като не е с предназначение за производствени и складови дейности и е в непосредствена близост и граничи с жилищни блокове.

Събраните и съхранените отпадъци са около 20 броя моторни превозни средства, 5 от които са без регистрационни номера,  около 70 броя автомобилни гуми, черни и цветни метали.

При проверката са дадени предписания за предаване на наличните отпадъци на лицензирани фирми и почистване на прилежащите терени.

Законът за управление на отпадъците предвижда налагане на административно-наказателна отговорност на нарушителя, с глоба в размер от 1400 до 20 000 лв.

 

Пресцентър на РИОСВ - София

Тел. 02/ 9 55 41 52


 

РИОСВ-София преустанови нерегламентирани  дейности с отпадъци на терени в община Самоков

Проверка на РИОСВ- София, съвместно със служители от икономическа полиция към Областна дирекция на МВР-София и РУП–Самоков, установи извършване на нерегламентирани дейности с отпадъци в с. Райово, община Самоков.

На терен с обща площ около 8 дка, включващ четири имота  в с. Райово, се установи наличие на отпадъци предимно от черни и цветни метали,  излезли от употреба моторни превозни средства и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, други метални части и детайли. Дейностите по отпадъците, които се извършват на терена, се осъществяват без необходимите документи - разрешение за дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, както и лиценз, издаден от Министерство на икономиката, енергетиката  и туризма за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

На терена бе установено наличие на около 14 тона черни и цветни метали,  около 30 броя излезли от употреба моторни превозни средства без регистрационни номера и около 8 тона  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Установени са и разливи от отработени масла и други течности, съдържащи се в моторни превозни средства и електрическото и електронно оборудване. Площадките не отговарят на изискванията на Закона за управление на отпадъците, като не попадат в зони, предназначени за производствени и складови дейности.

При проверката са дадени предписания за преустановяване на дейностите извършвани с отпадъците, почистване на замърсените терени и предаване на наличните отпадъци на лицензирани фирми.

Законът за управление на отпадъците предвижда налагане на административно-наказателна отговорност на нарушителя, с глоба в размер от 1400 до 20 000 лв.

 

Пресцентър на РИОСВ - София

Тел. 02/ 9 55 41 52


 

РИОСВ-София оказва съдействие в гасенето на пожара

в резерват “Бистришко бранище

 

Екип от РИОСВ- София оказва съдействие в гасенето на пожара в биосферен резерват „Бистришко бранище” в Природен парк „Витоша”. Пожарът възникна в неделя около 14 часа в района на хижа „Физкултурник”, на мястото на ветровала от 2001 година.

От възникването на пожара, на мястото са служители от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Министерство на околната среда и водите, РИОСВ- София, Дирекция Природен парк Витоша, горски служители, доброволци.

Установено е, че пожарът е низов, на площ около 50 дка. Горят паднали от смерча и от бурите дървета и друга суха растителност. Участъкът е трудно достъпен и затова се гаси от въздуха с два хеликоптера от Пловдив, оборудвани с техника за гасене на пожари.

Причините за пожара все още са неизяснени.

Екипите по гасенето на пожара, апелират желаещите доброволци, които идват на терена, да бъдат добре екипирани.

Пресцентър на РИОСВ - София

Тел. 02/ 9 55 41 52


 

РИОСВ-София спря производствената дейност

на „ЕВРОЛЕДЪР“ ЕАД

Със Заповед на Директора на РИОСВ - София, експерти от екоинспекцията съвместно с представители на Областна администрация - Софийска област и община Етрополе,  спряха производствената дейност на „Евроледър“ ЕАД, предприятие за първична обработка на сурови кожи в град Етрополе.
На предприятието са извършвани многобройни проверки, на които са констатирани редица нарушения. Производствената дейност на „Евроледър“ ЕАД бе спряна на 19.06.2012 г. ,  чрез принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на барабаните за първична обработка на свински и телешки кожи, разположени в цех „Мокра обработка“. 
Производствената база, стопанисвана от „Евроледър“ ЕАД, е с Пречиствателна станция за отпадни води, която не е работила в технологичен режим за пречистване на производствените отпадъчни води, вследствие на което е налице замърсяване на р. Малък Искър. Всички отпадъци, генерирани от дейността на „Евроледър“ ЕАД се съхраняват на обособена площадка, като са смесени и разпръснати на цялата и територия. Липсват кодове, наименования и съдове за съхраняването им. Площадката е на открито и не е бетонирана.  
Други констатирани нарушения са свързани с неспазване изискванията на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, което е предпоставка за увреждане или риск за компонентите на околната среда, както и човешкото здраве.  


20.06.2012 г.

За контакти:
Стефан Пейков    
088 77 87 484


 

Няма установено замърсяване на река Габерска от рудничните води

от „Мина Бели брег” АД

По повод информация за проблеми в района на „Мина Бели брег” АД и

водоизточник „Врелото”, намиращ се до с. Неделище, община Драгоман,

РИОСВ-София съобщава, че последната направена проверка по постъпила

жалба е установила, че няма замърсяване на река Габерска от рудничните

води на „Мина Бели брег” АД. Проверката е извършена съвместно с

представители на Басейнова дирекция – Дунавски район.

Установено е прехвърляне на водни маси от старото речно корито

на р. Габерска, поречие Нишава в новоизградената й корекция, с

което се цели отводняване на рудника, което се извършва в

съответствие с изготвен цялостен проект за разработване на

находището във връзка с отдадената концесия през 2002г.

По данни на оператора, проектът се изпълнява от 1996 г.

до настоящия момент.

Извършен е оглед на място на точките на заустване на рудничните

води от р. Габерска от участък „Неделище” и участък „Централен”.

В момента на проверката e установено, че количеството на отвежданата

вода от участъците е незначително, около 0.1-0.2 l/s от всеки.

При проверката се установи още, че „Мина Бели брег” АД има и

зготвено техническо задание за „Укрепване на помпена станция и

отвеждане на изливните води от извора „Врелото” в района на махала

„Банята”. Има сключен договор на „Мина Бели брег” АД с Геоложки

институт на БАН с предмет „Провеждане на проучвания, свързани

с узаконяване на водоизточник „Врелото”, с. Габер.

Обектът на „Мина Бели брег” АД, подлежи на постоянен контрол от РИОСВ- София.

 

Пресцентър на РИОСВ-София

Тел. 02/ 9 55 41 52

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНО!

За операторите на СГИ,

 

съгласно Преходни и заключителни разпоредби на ЗЧАВ:

„§ 24. Регистърът по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се създава в срок до 20 ноември 2018 г.

§ 25. Операторът на съществуваща СГИ с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух до 1 януари 2024 г.

§ 26. Операторът на съществуваща СГИ с номинална входяща мощност, по-малка или равна на 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух до 1 януари 2029 г..

 

ВАЖНО!

 

От 31.07.2018 г. е в сила Постановление № 150 от 24 юли 2018 г. на Министерския съветза приемане на Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (обн., ДВ, бр. 63 от 31.07.2018 г.).

Със заключителните разпоредби на постановлението са изменени и допълнени следните нормативни актове:

1. Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.);

2. Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации (обн., ДВ, бр. 2 от 2013 г.);

3. Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.).

Със Заповед № РД-481/01.08.2018 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени образци на заявления и удостоверения за вписване на средни горивни инсталации и вписване на промяна на обстоятелствата в средни горивни инсталации:

1. Образец на З А Я В Л Е Н И Е по чл. 9г, ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за регистрация на средни горивни инсталации в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ;

2. Образец на З А Я В Л Е Н И Е по чл. 9г, ал. 14 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 9г, ал. 13 от ЗЧАВ в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ;

3. Образец на УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл. 9г, ал. 9 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);

4. Образец на УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл. 9г, ал. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

 
2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София