background
logotype

При осъщесвяване на информационните си функции РИОСВ – София разработва и участва в провеждането на дейности повишаващи общественото съзнание и култура в областта на околната среда. Организират се кампании на национално и местно ниво  на територията на РИОСВ-София, издават се информационни образователни материали, разработват се образователни програми за различни възрастови групи.

 

РИОСВ – София стопанисва Природозащитен информационен център “ВИТОША”, който предлага възможности за провеждане на програми за екологично обучение със съвременно демонстрационно оборудване. Програмите могат да бъдат приложени към училищната програма, както и да бъдат съчетани със специфичните паркови особености и дадености.

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София