background
logotype

Списък на актове,издадени в изпълнение на правомощията на директора на РИОСВ-София

Актове издадени от директора на РИОСВ - София за 2014 година

 • Заповед № РД-5/17.01.2014 -  на основание чл.7 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 120, ал.5 и чл. 148, ал. 3 от ЗООС - нареждам в перода 24.02. - 28.02.2014 г., комисия да извърши проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително на "Стам Трейдинг" АД, обект: инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий съдържащи отпадъци.
 • Заповед № РД-6/17.01.2014 -  на основание чл.7 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 120, ал.5 и чл. 148, ал. 3 от ЗООС - нареждам в перода 17.02. - 21.02.2014 г., комисия да извърши проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително на "София Мед" АД.
 • Заповед № РД-7/20.02.2014 - на основание чл.7, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите - утвърждавам Инструкция за приемане и отчитане сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица, сигнали за нарушаване на екологичното законодателство в Регионална инспекция по околната среда и водите - София.
 • Заповед № РД-12/03.02.2014 -  на основание чл.7 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 120, ал.5 и чл. 148, ал. 3 от ЗООС - нареждам в перода 10.03. - 14.03.2014 г., комисия да извърши проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително на "Аурубис България" АД.
 • Заповед № РД-14/14.02.2014 -  на основание чл.7 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 120, ал.5 и чл. 148, ал. 3 от ЗООС - нареждам в перода 24.03. - 28.03.2014 г., комисия да извърши проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително на "ГудМилс България" ЕАД.
 • Заповед № РД-15/12.03.2014 -  на основание чл.7 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите и във връзка със задържани количества билки от растението Бодлив залист, назначавам комисия, която да определи състоянието на задържаните количества билки и да даде средна пазарна цена за количествата лечебно растение.
 • Заповед № РД-17/19.03.2014 -  на основание чл.7 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 120, ал.5 и чл. 148, ал. 3 от ЗООС - нареждам в перода 07.04. - 11.04.2014 г., комисия да извърши проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително на "Ел Бат" АД, гр. Долна баня.
 • Заповед № РД-34/11.04.2014 -  на основание чл.7 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 120, ал.5 и чл. 148, ал. 3 от ЗООС - нареждам в перода 12.05. - 16.05.2014 г., комисия да извърши проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително на "Костенец ХХИ" АД, гр. Костенец.
 • Заповед № РД-36/11.04.2014 - на основание чл.7 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите и във връзка с постъпило писмо от Столична община - Район "Възраждане" за извършване на нерегламентирана дейност с отпадъци и сигнал от граждани, нареждам да се извърши проверка на пункт за изкупуване на хартия, картон и велпапе, находящ се в кв. "Възраждане".
 • Заповед № РД-45/09.05.2014 - на основание чл. 71, ал. 3 от ЗБР и чл.. 15 от Правилника за дейноста на Спасителните центрове, във връзка с планирана контролна дейност на 10.05.2014 г., разпореждам задържаните живи екземляри от видове по чл. 37 и чл. 45 от ЗБР, в зависимост от състоянието им да бъдат пуснати на свобода, в подходящ район или да бъдат предоставени за отглеждане на Спасителен център или бетеринарна клиника. Задържаните живи екземляри от видове по чл. 70 от ЗБР да бъдат предоставени за отглеждане на Спасителен център - Зоологическа градина - София.
 • Заповед № РД-50/13.05.2014 -  на основание чл.7 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 120, ал.5 и чл. 148, ал. 3 от ЗООС - нареждам в перода 09.06. - 13.06.2014 г., комисия да извърши проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително на "Макметал Холдинг" АД, гр. София
 • Заповед № РД-51/13.05.2014 -  на основание чл.7 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 120, ал.5 и чл. 148, ал. 3 от ЗООС - нареждам в перода 02.06. - 06.06.2014 г., комисия да извърши проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително на "Огняново К" АД, гр. София, обект: Варов завод "Пуклина".
 • Заповед № РД-54/22.05.2014 -  на основание чл.7 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 14, ал. 1 от ЗООС и във връзка с утвърден План за контолната дейност на РИОСВ - София за 2014 г., нареждам комисия да извърши комплексна проверка на "Изола Петров" ЕООД, гр. София.
 • Заповед № РД-57/30.05.2014 -  на основание чл.7 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 120, ал.5 и чл. 148, ал. 3 от ЗООС - нареждам в перода 16.06. - 20.06.2014 г., комисия да извърши проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително на Столична община, гр. София, обект: "Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване".
 • Заповед № РД-61/16.06.2014 -  на основание чл.7 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 120, ал.5 и чл. 148, ал. 3 от ЗООС - нареждам в перода 07.07. - 11.07.2014 г., комисия да извърши проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително на Столична община, за обект: "Промишлена инсталация за биологично третиране "Хан Богров".
 • Заповед № РД-63/19.06.2014 -  на основание чл.7 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 120, ал.5 и чл. 148, ал. 3 от ЗООС - нареждам в перода 14.07. - 18.07.2014 г., комисия да извърши проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително на "ВДК-1" ЕООД, с. Яна.
 • Заповед № РД-71/25.06.2014 -  на основание чл.7 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 120, ал.5 и чл. 148, ал. 3 от ЗООС - нареждам в перода 21.07. - 25.07.2014 г., комисия да извърши проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително на "Г.М." ЕООД, гр. София.
 • Заповед № РД-77/18.07.2014 -  на основание чл.7 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 120, ал.5 и чл. 148, ал. 3 от ЗООС - нареждам в перода 04.08. - 08.08.2014 г., комисия да извърши проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително на Столична община, обект: Интегрирана система от съоражения за третиране на битовите отпадъци на Столична община - Депо за неопасни отпадъци "Садината".

Актове издадени от директора на РИОСВ - София за 2013 година

 • Заповед № РД-1/16.01.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.128,ал.1 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам да се сформира комисия,която да извърши проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на "София Мед" АД в периода 11.02-15.02.2013 г.
 • Заповед № РД-2/16.01.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.128,ал.1 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам да се сформира комисия,която да извърши проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на "Ел Бат" АД гр.Долна Баня в периода 18.02.-22.02.2013 г.
 • Заповед № РД-5/07.02.2013 - на основани чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.120,ал.5 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам да се сформира комисия,която да извърши проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на "Костенец ХХИ" гр.Костенец в периода 11.03.-15.03.2013 
 • Заповед № РД-6 /07.02.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.120,ал.5 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам да се сформира комисия,която да извърши проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на "Регионална депо за неопасни отпадъци за общините Г.Малина и Ели Пелин в периода 18.03.-22.03.2013 г.
 • Заповед № РД-7/07.02.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройствои дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.120,ал.5 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам да се сформира комисия,която да извърши проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на "Депо за неопасни отпадъци Суходол I-ви етап" в периода 25.03-29.03.2013 г.
 • Заповед № РД-8/07.02.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността  на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.120,ал.5 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам да се сформира комисия,която да извърши проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на "Депо за неопасни отпадъци Суходол II-ви етап" в периода 25.03-29.03.2013 г.
 • Заповед № РД-9/11.02.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.120,ал.5 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам да да бъде направена промяна в състава на комисията,извършваща проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на "Депо за неопасни отпадъци Суходол I-ви етап" в периода 25.03-29.03.2013 г.
 • Заповед № РД-10/11.02.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.120,ал.5 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам да да бъде направена промяна в състава на комисията,извършваща проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на "Депо за неопасни отпадъци Суходол II-ви етап" в периода 25.03-29.03.2013 г.
 • Заповед № РД-15 /05.03.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.120,ал.5 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам да се сформира комисия,която да извърши проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на "Булгартрансгаз" ЕАД гр.София,обект:Компресорна станция "Ихтиман",с.Самболово в периода 08.04.-12.04.2013 г.
 • Заповед № РД-16 /06.03.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.120,ал.5 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам да се сформира комисия,която да извърши проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на "Огнянво К"АД,гр.София обект:ЗНХВ "Пуклина" в периода 01.04.-05.04.2013 г.
 • Заповед № РД-17/06.03.2013 - на основани чл.7,т.1 и във връзка с чл.9 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води и във връзка с чл.128,т.2 от ЗУО и чл.42,ал.1,т.3 от наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци- Нареждам да се прекрати експлоатация на общинско депо за битови отпадъци Божурище.
 • Заповед № РД-19 /15.03.2013 - на основание чл.7,т.1 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води и в изпълнение на Заповед № РД -123 /14.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите - Утвърждавам вътрешни правила при съставяне на актове за установяване на административно нарушение в РИОСВ-София.
 • Заповед № РД-28 /19.03.2013 - на основани чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води и във връзка със задържани в РИОСВ-София количества билки от растениета Бодлив залист - Назначавам експертна група,която да извърши експертна оценка,като определи състоянието на задържаното лечебно растение .
 • Заповед № РД-29 /27.03.2013 - на основание чл.101 от ЗОП във връзка с публикуване на покана по реда на Глава "Осма а " от ЗОП за събиране на оферти с предмет: " Избор на изпълнител за разработване на тръжна докуметнация за възлагане на обществени поръчки по проект "Опазване и възстановяване на беологичното разнообразие,осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите,стопанисвани от РИОСВ-София - Определям комисия,която да получи,разгледа и оцени получените оферти.
 • Заповед № РД-33/08.04.2013 - на основани чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.120,ал.15 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам да се сформира комисия,която да извърши проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на "Чугунолеене" АД гр.Ихтиман в периода 13.05.-17.05.2013 г.
 • Заповед № РД-34/10.04.2013 - на основание чл.10а,ал.1 от Закона за държавният служител,във връзка с чл.13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - Обявявам конкурс в РИОСВ-София за длъжността Старши юристконсулт в дирекция "АФПД".
 • Заповед № РД-35/17.04.2013 - на основание чл.101 от ЗОП и във връзка с обявяване на публична покана по реда на глва "Осма" от ЗОП за събиране на оферти с предмет "Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обект Сградата на РИОСВ-София и Посетителски център "Витоша "- определям комисия, която да разгледа и оцени получените офирти.
 • Заповед № РД-36/17.04.2013 -  на основани чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води сгласно приложени становища на експерти с писмо с вх.№ 93-00-3297/25.03.2013г. - разпореждам да бъдат бъдат унищожени 119.03 кг.билки от вида лечебно растение бодлив залист.
 • Заповед № РД-38/18.04.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите, във връзка с подобряване огранизацията на работа при гасене напожари в ПП Витоша - резерват "Бистришко бранище" и резерват "Торфено бранище" през 2013 г. - нареждам да се сформира оперативна група за бързо реогиране, която при възнекване на пожар да присъства,информира и съдейства на служителите на НС ПБС при гасене на възникналите пожари.
 • Заповед № РД-39/18.04.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите, във връзка с подобряване огранизацията на работа при гасене напожари в ПП Витоша - резерват "Бистришко бранище" и резерват "Торфено бранище" през 2013 г. - нареждам да се поддържат основно и допълнително противипожарни депа в спомагателната сграда към Посетителския център на ПП Витоша и в сградата на бул.Цар Борис III №136 с необходимото оборудване.
 • Заповед № РД-40/23.04.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.120,ал.5 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам да се сформира комисия,която да извърши проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на "Регионална депо  за неопасни отпадъци на общините Ботевград,Правец и Етрополе  в периода 17.06.-21.06.2013 г.
 • Заповед № РД-41/23.04.2013 - на основани чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.120,ал.5 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам да се сформира комисия,която да извърши проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на "Аурубис България" АД  в периода 13.06.-07.06.2013 г.
 • Заповед № РД-42/23.04.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.120,ал.5 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам да се сформира комисия,която да извърши проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на "Костинброд Еко" в периода 10.06.-14.06.2013 г.
 • Заповед № РД-43/30.04.2013 - на основане чл.10б, ал.1 и ал.2 от Закона за държавният служител,във връзка с чл.6 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и чл.7, т. 1 от Правилника за устройство и дейността на регионалните инспекции по коолна среда и водите - назначавам комисия която да проведе подбор на експерти  за заемане на длъжността старши юристконсулт в дирекция АФПД при РИОСВ-София.
 • Заповед № РД-47/15.05.2013 - на основание чл.101 от ЗОП и във връзка с обявяване на публична покана по реда на глва "Осма а " от ЗОП за събиране на оферти с предмет "Избор на изпълнител за кастрене на клони и обелване на кората на маркираната предварително дървесна растителност с прогнозен обем 250 м3 на новообразувани просеки в Биосферен резерват "Бистришко Бранище" - опеделям комисия със задача да получи, разгледа и оцени получените оферти      за избор на изпълнител.
 • Заповед № РД-48/15.05.2013 - на основание чл.71, ал.3 от Закона за биологичното разнообразие и чл.15 от Правилника за дейността на Спасителните центрове, във връза с планирана контролна дейност - разпореждам задържаните живи екземпляри от видове по чл.37 и чл.45 от ЗБР, в зависимост от състоянието им да бъдат пуснати на свобода, в подходящ район или да бъдат представени за отглеждане на Спасителен център.
 • Заповед № РД-49/20.05.2013 -  на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите - определям длъжностно лице, което да подава декларации  обр. 1 към НАП от името на Директора на РИОСВ-София,по електронен път с квалифициран електронен подпис.
 • Заповед № РД-50/23.05.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.120,ал.5 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам за извършване на проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на Аурубис България АД гр.Пирдоп да бъде извършена промяна в състава на експертите.
 • Заповед № РД-53/04.06.2013 - на основани чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.120,ал.5 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам за извършване на проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на Аурубис България АД гр.Пирдоп да бъде извършена промяна в състава на експертите.
 • Заповед № РД-55/04.06.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите, във връзка разпоредбите на Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхранението и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински институции - определям длъжностно лице,завеждащо документите, съхраняваи в Архива на РИОСВ-София.
 • Заповед № РД-65/06.06.2013 - на основание чл.38, ал.1 и 2 от Закона за защитените територии, във връзка с постъпили предложения от института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН за обявяване на Заитена местност "Розмаринолистна върба с. Понор - назначавам комисия да разгледа предложенията.
 • Заповед № РД-70/06.06.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.120,ал.5 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам за извършване на проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на Община Ботевград, обект "Регионална депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград,Правец и Етрополе да бъде извършена промяна в състава на експертите.
 • Заповед № РД-71/10.06.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите, чл.19, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферният въздух и чл.20, ал.6 он Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване  на определине емисионни норми и ограничения - определям участници в проверка за определяне разпространението на неприятни миризми от дейността на производствената площадка на "Биовет" АД
 • Заповед № РД-73/11.06.2013 -  на основание чл.101 от ЗОП и във връзка с обявяване на публична покана по реда на глва "Осма" от ЗОП за събиране на оферти с предмет "Избор на изпълнител за извършване на одит по проект "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите,стопанисвани от РИОСВ- София - определям комисия със задача да получи, разгледа и оцени получените оферти.
 • Заповед № РД-74/17.06.2013 -  на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите и на основание чл.14, ал.1 от ЗООС - нареждам на 18.06.2013г .комисия да извърши комплексна проверка на фирма "Спетема Продакшън" ЕООД.
 • Заповед № РД-76/24.06.2013 -  на основани чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите и на основание чл.10 от Договор № ВД-013/30.05.2013 г. - назначавам комисия със задача да осъществи приемане на изпълнените дейности по чл.1 от договор $ ВД-013/30.05.2013 г.
 • Заповед № РД-77/26.06.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.120,ал.5 и чл148,ал.3 от ЗООС и съгласно Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително, утвърдена със заповед № РД-806/31.10.2013г на Министъра на околната среда и водите -Нареждам да се сформира комисия,която да извърши проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на Столична община издадено за експлоатацията на "Интегрирана система от съоръжения за третране на битови отпадъци на Столична обина -"Депо за неопасни отпадъци"Садината" в периода 08.07.-12.07.2013 г.
 • Заповед № РД-79/26.06.2013 - на основани чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите и наоснование чл.14, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда - Нареждам да се сформира комисия, която да извърши комплексна проверка на фирма "Екоаат" ООД с.Мирково на 28.06.2013 г.
 • Заповед № РД-82/04.07.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите и наоснование чл.14, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда - Нареждам да се сформира комисия, която да извърши комплексна проверка на фирма "Изола-Петров" ЕООД гр.София, кв.Чепинци на 05.07.2013 г.
 • Заповед № РД-84/08.07.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите и наоснование чл.14, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда - Нареждам да се сформира комисия, която да извърши комплексна проверка на фирма "Лакпром" АД с.Световрачене, р-н Нови Искър на 11.07.2013 г.
 • Заповед № РД-86/11.07.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите - Утвърждавам номенклатура на дела със срокове  на съхранение на Регионалната инспекция по околна среда и водите-София.
 • Заповед № РД-93/24.07.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите и наоснование чл.14, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда - Нареждам да се сформира комисия, която да извърши комплексна проверка на фирма "Eлаците Мед" АД гр.Етрополе на 24.07.2013 г.
 • Заповед № РД-106/20.08.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите, във връзка с процедура за набиране на кандидати по Програма "Старт в кариерата" - 2013 и писмо с изх.№ 91-00-162/09.07.2013 г. на министъра на околната среда и водите - нареждам да се сформера комисия, която да проведе интервю по Програма "Старт в кариерата" за длъжността "Специалист" в дирекция "КОС" при РИОСВ-София.
 • Заповед № РД-107/20.08.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите, във връзка с процедура за набиране на кандидати по Програма "Старт в кариерата" - 2013 и писмо с изх.№ 91-00-162/09.07.2013 г. на министъра на околната среда и водите - нареждам да се сформера комисия, която да проведе интервю по Програма "Старт в кариерата" за длъжността "Специалист" в дирекция "Превантивна дейност" при РИОСВ-София.
 • Заповед № РД-111/03.09.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите и наоснование чл.14, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда - Нареждам да се сформира комисия, която да извърши комплексна проверка на фирма "Евроледър" ЕАД гр.Етрополе на 04.09.2013 г.
 • Заповед № РД-118/13.09.2013 - на основание чл.23 от Закона за защита на личните данни и чл. 7, т. 1 от Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите - Утвърждавам инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни и събирани,обработвани, съхранявани и предоставяни от Регионалната инспикция по околнасреда и водите - София. 
 • Заповед № РД-122/07.10.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.128,ал.1 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам да се сформира комисия,която да извърши проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на "Тополфикация София" ЕАД - обект ТЕЦ "София Изток" в периода 28.10-31.10.2013 г.
 • Заповед № РД-123/07.10.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води,чл.128,ал.1 и чл148,ал.3 от ЗООС и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни-Нареждам да се сформира комисия,която да извърши проверка по изпълнение условията от комплексно разрешително на "Тополфикация София" ЕАД - обект ТЕЦ "София" в периода 04.11-08.11.2013 г.
 • Заповед № РД-124/07.10.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води, във връзка със Заповед № Д-01/25.09.2013 г. на Директора на РИОСВ-София - Определям длъжностни лица, които да извършатпломбиране на резервоарите за гориво, експлоатирани на територията бензиностанция с местонахождение общ. Годеч, ул." Софийско шосе" собственост на фирма ЕТ "Дейзи-газ - Георги Наков" на 15.10.2013 г.
 • Заповед № РД-125/07.10.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води, във връзка със Заповед № Д-01/25.09.2013 г. на Директора на РИОСВ-София - Определям длъжностни лица, които да извършатпломбиране на резервоарите за гориво, експлоатирани на територията бензиностанция с местонахождение общ. Ботевград, с.Литаково,  собственост на фирма ЕТ "Дейзи-газ - Георги Наков" на 16.10.2013 г.
 • Заповед № РД-126/09.10.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите и на основание чл.14, ал.1 от ЗООС - нареждам на 10.10.2013г .комисия да извърши комплексна проверка на фирма "Евроледър" ЕАД.
 • Заповед № РД-128/18.10.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите и на основание чл.14, ал.1 от ЗООС - нареждам на 10.10.2013г .комисия да извърши комплексна проверка на фирма "Дънди Прешъс Маталс Челопеч" ЕАД.
 • Заповед № РД-129/18.10.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите и на основание чл.14, ал.1 от ЗООС - нареждам на 10.10.2013г .комисия да извърши комплексна проверка на фирма "ВМВ - МЕТАЛ" ЕООД.
 • Заповед № РД-130/22.10.2013 - на основание чл.7 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и води, във връзка със Заповед № Д-01/25.09.2013 г. на Директора на РИОСВ-София - Определям длъжностни лица, които да извършатпломбиране на резервоарите за гориво, експлоатирани на територията бензиностанция с местонахождение общ. Ботевград, с.Литаково,  собственост на фирма ЕТ "Дейзи-газ - Георги Наков" на 24.10.2013 г.
 • Заповед № РД-133/25.10.2013 - на основание чл.7, ал.1, във връзка с чл.15 и чл.17, т.4 от Правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите - Определям комисия със задача да извърши проверка за изпълнението на разпоредбите на чл.33, ал.1 и ал.4 от ЗУО на територията на ЖП Гарите и Автогарите в София.
 • Заповед № Д-03/28.10.2013 - на основание чл.54, ал.1, т.1 от АПК - Спирам административното производство по преценяване необходимостта от ОВОСза инвестиционно предложение за " Добив и първична преработка на строителни материали - вулкански скали (трахиандезити) от находище "Локорско", разположено в землището нар-н Кремиковци, Столична община до приключване на съдебното производство пред Върховния административен съд.

 

2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София