background
logotype

     КАКВО ДА НАПРАВИМ, КОГАТО НАМЕРИМ БЕДСТВАЩО ЖИВОТНО?     Министерството разработва и прилага цялостната национална политика в областта на опазването на биоразнообразието, застрашените видове и защитените територии, като подготвя нормативни и планови документи, провежда процедури по оценка за съвместимостта на инвестиционни предложения и планове, програми и проекти с предмета и целите на защитените зони, вкл. чрез процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка, оказва методическа помощ на регионалните инспекции и Дирекциите на националните паркове по прилагането на нормативната уредба в сектор защита на природата, поддържа регистри, предоставя информация и др.

     В страната са обявени 3 национални парка, 11 природни парка, 55 резервати, 35 поддържани резервати, над 500 защитени местности и 350 природни забележителности. С цел опазването и ефективното управление на защитените територии, се разработват и прилагат плановете за управление. Немалка част от защитените територии на България са включени в различни международни мрежи – Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство и Програмата за биосферните резервати на ЮНЕСКО, Рамсарската конвенция за влажните зони и др., които поставят пред провежданите политики допълнителни отговорности за гарантиране на устойчиво управление на природните ни ресурси.

     България е и една от най-богатите на биологично разнообразие европейски държави и е на трето място в ЕС по процент от националната територия, която попада в европейската екологична мрежа Натура 2000 (34.9%). Като принос към мрежата, Министерството осигурява необходимата грижа за дългосрочното оцеляване на застрашени видове и местообитания, в съответствие с международните договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. В изпълнение на европейските директиви за опазване на местообитанията, флората, фауната и птиците, страната ни защитава над 90 типа природни местообитания и над 300 вида растения и животни.

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София