background
logotype

Важно!!!

Важна информация за физически и юридически лица, задължени да представят годишни отчети по чл.31, чл.32, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове
Във връзка с това, че  се работи по отстраняване на възникнали дефекти по експлоатацията на Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове,  ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, които неуспеят в срок да подадат своите годишни отчети могат да извършат подаване до 30.04. 2024 г.
Инсталирана е нова версия на информационната система, в която може да се извършва регистрация с КЕП на задължени физически лица и на представители на юридически лица (упълномощени лица). Представителите на юридическите лица извършват регистрация и подават отчети от името на задължените лица.
 
За повече информация  може да се обръщате към ИАОС на телефон 02/940 64 12.

Важно!!!

В изпълнение на изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г., изм.) (Наредбата) и на основание чл. 3, ал. 2 от същата,е необходимо в срок до 31.03.2024 г. да представите в РИОСВ – София нахартиен носител и на електронна поща е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.информация съгласно приложение № 3 за пуснатите на пазара за първи път продукти, през 2023 г.

Обръщам Ви внимание, при тълкуването на чл. 3, ал. 2от Наредбата да се разбира:

 1. Под нов продукт се има предвид, всеки продукт попадащ в Приложение № 1 на Наредбата, пуснат през календарната годината (2023 г.) на територията на страната.
 2. В РИОСВ-София докладват само фирми със седалище на територията на гр. София и София област извършващи:
  • собствено производство (производители);
  • внос от страни извън Европейския съюз (ЕС) (вносители) 2;
  • внос от страни членки на ЕС (дистрибутори) 3,

като само същите изготвят справката по Приложение № 3 от Наредбата за общите количествата продукти пуснати в страната за периода 01.01.2023 до 31.12.2023 г..

Приложение № 3 (формата на докладването) може да бъде намеренона интернет страницата на РИОСВ– София www.riew-sofia.org в раздел: „Образци на документи“.

Обръщам Ви внимание, че количеството на пуснатите продукти през 2023 г. се представя в кг. или тон за година.


ВАЖНО!

 

ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ (СГИ)

Операторът/ите на съществуваща/и СГИ с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух до 1 януари 2024 г.

Със Заповед № РД-481/01.08.2018 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени образци на заявления и удостоверения за вписване на средни горивни инсталации и вписване на промяна на обстоятелствата в средни горивни инсталации:

1. Образец на З А Я В Л Е Н И Е по чл. 9г, ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за регистрация на средни горивни инсталации в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ;

2. Образец на З А Я В Л Е Н И Е по чл. 9г, ал. 14 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 9г, ал. 13 от ЗЧАВ в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ;

3. Образец на УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл. 9г, ал. 9 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);

 

4. Образец на УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл. 9г, ал. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).


ВАЖНО!

Напомняме, че срокът за представяне на годишните отчети за 2022 г. за флуорсъдържащи парникови газове, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн. ДВ. бр. 20 от 7 март 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 20 ноември 2020 г.), е 15 февруари 2023 г.

 


Важно!!!

Във връзка с изискванията на Наредба № 7, операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, при които няма превишаване на установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2, изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ информация за консумацията и количеството вложени разтворители.

Същата се представя на вниманието на Директора на РИОСВ – София в срок до 31.03.2023 г., като информацията за консумацията на разтворители, както в чист вид така и в продуктите (изчислени на база процентното съдържание на разтворителите в тях), използвани в производствената дейност през 2022 г. се представя в тон за година.

Информацията следва да съдържа посоченото в чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 и да бъде попълнена и изпратена на хартиен носител и по е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Форматът на същата може да намерите на страницата на РИОСВ – София в раздел „Образци на документи“.

Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на наредбата, при които се превишават установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2 ежегодно изготвят и представят пред компетентния орган планове за управление на разтворителите (ПУР), изготвени в съответствие с условията по приложение № 8 към чл. 20, не по–късно от три месеца след нейното изтичане.

Плановете за управление на разтворителите обхващат предходната календарна година и следва да се представят в РИОСВ – София не по–късно от три месеца след нейното изтичане, а именно до 31.03.2023 г.

Планът за управление на разтворителите следва да се представи в РИОСВ – София на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Обръщам Ви внимание, че със заповед № РД-31/20.01.2016 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени Нови Секторни ръководства по Наредба № 7. Същите може да намерите на страницата на РИОСВ - София в раздел „Образци на документи“ и на страницата на ИАОС на адрес: http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/.

При изготвяне на ПУР следва да се спазват изискванията на новите Секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба № 7/21.10.2003 г. към инсталациите от съответните категории дейности.

Операторите на повече от една инсталация, следва да изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация.

Информацията подадена на електронен носител следва да съответства на информацията на хартиен носител.

Обръщам Ви внимание, че съгласно изменението на Наредба № 7 от 12.03.2013 г., под инсталация трябва да се разбира съвкупността от съоръжения както е съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7. Когато на дадена площадка има няколко цеха (линии, инсталации) с един и същ адрес, извършващи една и съща категория дейност от посочените в Наредба № 7, те се приемат за една и съща инсталация. В случай, че един и същи оператор има съоръжения на две или повече площадки с различни адресни данни, съоръженията на всяка отделна площадка да се считат като отделни инсталации, дори и когато попадат в една и съща категория дейност.

Обръщам Ви внимание, че за не представяне на годишен план за управление на разтворителите, Закона за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ, бр.45 от 28.05.1996г., изм. и доп.)предвижда имуществена санкция в размер 15 000 лв.


Важно!!!

Съгласно нормативните изисквания, операторите на инсталации за химическо чистене, попадащи в обхвата на Наредба № 7, ежегодно представят пред компетентния орган планове за управление на разтворителите (ПУР), изготвени в съответствие с условията по Приложение № 8 към наредбата.

Дейностите включващи използване на летливи органични съединения (ЛОС) в инсталация за почистване на облекла, мебели и подобни потребителски стоки, с изключение на ръчното отстраняване на петна в текстилната и трикотажна промишленост, попадат в т. 4 от Приложение № 1 към Наредба № 7.

Планът се разработва в съответствие с Ново Приложение № 3 към Ново Ръководство № 4 за прилагане на Наредба № 7 за дейност Химическо чистене.

Обръщам Ви внимание, че със заповед № РД-31/20.01.2016 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени Новите Секторни ръководства по Наредба № 7.

Към всеки ПУР следва да се приложат:

 • попълнена Декларация за работата на обекта, форматът на която може да намерите на страницата на РИОСВ-София в раздел „Образци на документи“;
  • копия от счетоводни документи за закупен перхлоретилен през 2022 г.;
 • при наличие на повече от една инсталация към даден оператор – декларация за разпределението на закупеното количество перхлоретилен през 2022 г. по обекти.

Новото Ръководство и формата за докладване може да намерите на страницата на РИОСВ - София в раздел „Образци на документи“.

Планът за управление на разтворителите следва да се представи в срок до 31.03.2023 г. РИОСВ – София на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Операторите на повече от една инсталация (ателие), следва да изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация (ателие).

Необходимо е страниците на всеки ПУР да бъдат подписани от законният представител на съответното дружеството/собственик на ателието за химическо чистене. 

В случай, че дружеството не е извършвало дейности или не е закупувало и/или доливало перхлоретилен в инсталацията, попадаща в обхвата на Наредба № 7, Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 11, дейност „Химическо чистене“, следва да представите в указания срок, оригинал на декларация подписана и подпечатана от управителя на фирмата, свидетелстваща за посочените обстоятелства.

Обръщам Ви внимание, че за непредставяне на годишен план за управление на разтворителите, Закона за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ, бр.45 от 28.05.1996г., изм. и доп.)предвижда имуществена санкция в размер 15 000 лв.

Напомняме Ви, че съгласно изменение на Наредба № 7, експлоатацията на инсталации за химическо чистене с употреба на ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 2 и чл. 10в, ал. 1, т. 2, разположени в обекти за обслужващи дейности в съществуващи жилищни или смесени сгради (сгради със смесено предназначение), се допуска при изградена (монтирана) вентилационна инсталация, отговаряща на изискванията на чл. 28б, ал. 5 от Наредба № 7. Крайният срок за привеждане в съответствие беше 31 март 2014 г.

Не се допуска работата на инсталациите за химическо чистене в съществуващи жилищни или смесени сгради при неизпълнение на изискванията на чл. 28б, ал. 5 от Наредба № 7.

Обръщам Ви внимание, че при неспазване на изискванията на чл. 28б от Наредба № 7, Закона за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ, бр.45 от 28.05.1996г., изм. и доп.)предвижда глоба от 1000 лв. до 5000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 2000 лв. до 15 000 лв.

 


 

Важно!!!

Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията наНаредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се извършва чрез Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.

Съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 1, годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставят коригирани годишни отчети, в срок до 31 март на текущата година.

 

Във връзка с появили се в периода 8-10 март 2022 г. технически проблеми и временно прекъсване на интернет връзката в държавната администрация, Ви информираме, че с оглед осигуряване изпълнението на нормативното изискване за предоставяне на годишни отчети от задължените лица чрез НИСО, системата ще дава възможност за подаването им и в периода за подаване на коригиращи отчети, а именно до 31 март 2022 г.


ВАЖНО!
Напомняме, че срокът за представяне на годишните отчети за 2021 г. за флуорсъдържащи парникови газове, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн. ДВ. бр. 20 от 7 март 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 20 ноември 2020 г.), е 15 февруари 2022 г.


 Насоки за действия при намиране на бедстващи животни


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Информация за оповестяване на населението при превишаване на праг за информиране на населението за озон 

РИОСВ - София, 27.07.2021г.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Нивата на озон във въздуха на град София се понижават

Нивата на озон във въздуха на град София се понижават.
Днес, 29.06.2021 г. АИС „Дружба“, находящ се в гр. София, ж.к. „Дружба“, до сградата на СО – район „Искър“, регистрира превишения на прага за информиране на населението за озон в часовете от 17:00 до 22:00 часа.

Измерените стойности са, както следва:

 •  17:00 – 18:00 ч.- 184,94 мкг/м3;
 •  18:00 – 19:00 ч.- 246,75 мкг/м3;
 •  19:00 – 20:00 ч.- 194,72 мкг/м3;
 •  20:00 – 21:00 ч. - 231,14 мкг/м3;
 •  21:00 – 22:00 ч.- 212,81 мкг/м3;
 •  22:00 – 23:00 ч. - 165,56 мкг/м3.

След 22 ч. се наблюдава спад на концентрацията на замърсителя, като измерената стойност към 23 ч. е под прага за информиране на населението (180 мкг/м3), поради което към момента отпада необходимостта от спазване на предпазни мерки от чувствителните групи на населението.

Експертите на РИОСВ - София продължават да следят нивата на озон, измервани от АИС „Дружба“ и при необходимост населението ще бъде информирано.

 

Информация за оповестяване на населението при превишаване на праг за информиране на населението за озон 

РИОСВ - София, 29.06.2021г.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Нивата на озон във въздуха на град София се понижават

Нивата на озон във въздуха на град София се понижават.

Днес, 29.06.2021 г. АИС „Дружба“, находящ се в гр. София, ж.к. „Дружба“, до сградата на СО – район „Искър“, регистрира превишения на прага за информиране на населението за озон в часовете от 11:00 до 14:00 часа.

Измерените стойности са, както следва:

 •  11:00 – 12:00 ч.- 211,38 мкг/м3;
 •  12:00 – 13:00 ч.- 250,07 мкг/м3;
 •  13:00 – 14:00 ч.- 182,42 мкг/м3;
 •  14:00 – 15:00 ч. - 157,07 мкг/м3.

В часовия интервал между 13:00 ч. и 15:00 ч. се наблюдава спад на концентрацията на замърсителя, като измерената стойност към 15 ч. е под прага за информиране на населението (180 мкг/м3), поради което към момента отпада необходимостта от спазване на предпазни мерки от чувствителните групи на населението.

Експертите на РИОСВ - София продължават да следят нивата на озон, измервани от АИС „Дружба“ и при необходимост населението ще бъде информирано.

Информация за оповестяване на населението при превишаване на праг за информиране на населението за озон 

РИОСВ - София, 29.06.2021г.


От 1 януари 2021 г. воденето на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, се извършва чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Причинителите на отпадъци са задължени да подават чрез НИСО данни за количеството, свойствата, произхода на отпадъците и други данни, в съответствие с изискванията на съответните наредби.

Задължени да правят това са всички юридически и физически лица, осъществяващи дейности сотпадъците или от чиято дейност се генерират отпадъци, включително лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
Всички лица, които ще извършват дейности в НИСО, трябва задължително да имат регистрация в системата. Регистрацията се осъществява посредством валиден квалифициран 
електронен подпис на адрес: 

https://nwms.eea.government.bg/app/base/home

Директорът на РИОСВ може да утвърждава работни листове чрез НИСО, като използва електронен подпис, когато документите са подадени по чл. 7, ал. 7 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Чрез НИСО могат да бъдат обработвани заявления и издавани съответните разрешителни/регистрационни документи, когато заявленията са подадени чрез системата.
За неводене на отчетност за отпадъците в НИСО или представяне на информация с невярно съдържание, задължените лица подлежат на административно наказание съгласноЗакона за управление на отпадъците.Чрез интернет страницата на ИАОС на адрес: 
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste 

всички заинтерисувани страни могат да получат информация за пускането, регистрациятаи експлоатацията на НИСО, в т.ч. с видео уроци за външни потребители.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

НОВО: изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците 

Във връзка с изменение на Наредба № 2/2014 г. Ви уведомяваме, че в 3-дневен срок след постъпване на документи за класификацията на отпадъците от подгрупа 18 01 директорът на РИОСВ изпраща документите за становище до регионалната здравна инспекция (РЗИ), на чиято територия се образува отпадъкът. За издаване на становище, в РЗИ се заплаща държавна такса в размер, определен в тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.

 

Таксата за издаване на становище за класификация на отпадъци от подгрупа 18 01 за територията на област София град, Софийска област, област Перник и област Кюстендил се заплаща по следните банкови сметки на РЗИ:

СТОЛИЧНА РЗИ 
ЕИК 176034554
Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
БЦ София Позитано
IBAN:  BG13 UNCR 9660 3120 6694 11
BIC: UNCRBGSF

РЗИ - Софийска област
Банка ТБ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, офис "Хемус"
IBAN:  BG22 UNCR 9660 3125 0062 16
BIC: UNCRBGSF

РЗИ - Перник
Банка ТБ ОББ АД - Перник
IBAN:  BG61 UBBS 8002 3110 7358 10
BIC: UBBSBGSF

РЗИ - Кюстендил
Банка ДСК АД
IBAN:  BG08 STSA 9300 3100 7616 01
BIC: STSABGSF


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) поддържа и администрира Система за сигурно електронно връчване, която замества класическия модел за препоръчана поща.

Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Тя поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS. Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка и е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации (в т.ч. общини), за лица, осъществяващи публични функции, и за организации, предоставящи обществени услуги.

ДАЕУ е дала възможност на всички администрации да интегрират модула за е-връчване към информационните си системи, както и достъп през интерфейса след регистрация чрез средство за идентификация на потребители (с квалифициран електронен подпис и ПИК на НОИ).

Линк към Системата за сигурно електронно връчване може да намерите в раздел „Полезни връзки“.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

С оглед епидемиологичната обстановка временно се преустановява получаването на отговори на подадени преписки на ръка във фронт офис "обслужване на едно гише". Умоляваме всички заявители на административни услуги да посочват в подадените от тях документи, начинът по който желаят да получат съответния отговор (електронна поща или точен адрес за кореспонденция).


 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София