background
logotype

Списъкът с кандидат-вещества за възможно включване в приложение XIV на REACH е актуализиран с пет нови вещества и към момента този списък съдържа общо 168 вещества. Обобщеният актуален списък, включително кратка информация за употребите е публикуван на интернет страницата на МОСВ в раздел "Превантивна дейност"/"Химични вещества"/"Процедури"/. Новодобавените вещества се класифицират като канцерогенни, токсични за репродукцията, много устойчиви и биоакумулиращи. В тази връзка, Ви информираме, че от датата на включване на веществата в списъка с кандидат вещества произтичат задължения за икономическите опратори (производители и вносители) по отношение на тези вещества в изделия по реда на чл. 7, параграф 2 и чл. 33 от регламент REACH.

 

Вещества, предмет на разрешаване (Приложение ХІV на REACH)

2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София