background
logotype

 

ВАЖНО!

За операторите на СГИ,

 

съгласно Преходни и заключителни разпоредби на ЗЧАВ:

„§ 24. Регистърът по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се създава в срок до 20 ноември 2018 г.

§ 25. Операторът на съществуваща СГИ с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух до 1 януари 2024 г.

§ 26. Операторът на съществуваща СГИ с номинална входяща мощност, по-малка или равна на 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух до 1 януари 2029 г..

 

ВАЖНО!

 

От 31.07.2018 г. е в сила Постановление № 150 от 24 юли 2018 г. на Министерския съветза приемане на Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (обн., ДВ, бр. 63 от 31.07.2018 г.).

Със заключителните разпоредби на постановлението са изменени и допълнени следните нормативни актове:

1. Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.);

2. Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации (обн., ДВ, бр. 2 от 2013 г.);

3. Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.).

Със Заповед № РД-481/01.08.2018 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени образци на заявления и удостоверения за вписване на средни горивни инсталации и вписване на промяна на обстоятелствата в средни горивни инсталации:

1. Образец на З А Я В Л Е Н И Е по чл. 9г, ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за регистрация на средни горивни инсталации в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ;

2. Образец на З А Я В Л Е Н И Е по чл. 9г, ал. 14 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 9г, ал. 13 от ЗЧАВ в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ;

3. Образец на УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл. 9г, ал. 9 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);

4. Образец на УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл. 9г, ал. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).


Регистър с Акредитирани лаборатории за измерване.


Собствениците или ползвателите на обекти с неподвижни източници на емисии, извършват собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове:

1. при пускане в експлоатация на нов обект, както и след всяко разширение или преустройство на обект в експлоатация;

2. за обекти в експлоатация - не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години;

В срок до 2 месеца след датата на вземането на проби/извадки при извършване на съответните собствени периодични измервания, резултатите се представят с доклад, едновременно на хартиен и на електронен носител, в РИОСВ, съгласно изискванията на чл. 39 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/06.04.1999 г., изм. и доп., бр. 61 от 28.07.2017 г.).

Съдържание на Доклада по чл. 39 Наредба № 6 може да намерите ТУК.

Съгласно чл. 33, ал. 4 от Наредба № 6: „Собственикът или ползвателят на обекта осигурява вземането на проби/извадки при собствените периодични измервания да се извършва в присъствието на представител на съответната РИОСВ за следните обекти с неподвижни източници на емисии, за които е налице най-малко едно от следните условия:

1. горивни източници с номинална топлинна мощност, равна или по-голяма от 5 MW;

2. производствени (технологични) източници с масов поток на най-малко един от контролираните замърсители в отпадъчните газове не по-малък от 50 % от стойностите, посочени в чл. 43, ал. 1 и чл. 44, независимо от вида на обектите;

3. установено превишение на съответните НДЕ при контролни или собствени периодични измервания, извършени през предходните две календарни години;

4. получени една или повече основателни жалби или сигнали за замърсяване на атмосферния въздух през предходната година.

 

Предвид разпоредбите на чл. 33, ал. 5 от Наредба № 6, „Собственикът или ползвателят на обекта уведомява писмено директора на съответната РИОСВ за датата на провеждането на собствените периодични измервания по ал. 4 в срок не по-малък от един месец преди провеждането им“.

В случай, че собственикът или ползвателят на обекта проведе собствени периодични измервания по ал. 4, за които не е уведомил директора на съответната РИОСВ съгласно ал. 5, директорът на РИОСВ не приема за валидни резултатите от извършените собствени периодични измервания, като в този случай измерванията трябва да бъдат извършени отново при спазване на установения ред.

В случай, че директорът на съответната РИОСВ не осигури представител по време на вземането на проби/извадки при собствени периодични измервания на предварително определените дати, то резултатите от тези измервания се считат за валидни.

 НАРЕДБА № 1 ОТ 27 Ю НИ 2005 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА (ЗАМЪРСИТЕЛИ), ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ С НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ.

            НАРЕДБА № 6 ОТ 26 МАРТ 1999 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА  ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ ОБЕКТИ С НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ
 
 
ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ.

 
 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София