background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, документите във връзка с провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка се подават на хартиен и електронен носител.

Предвид гореизложеното документи, подадени чрез електронна поща няма да бъдат завеждани и съответно обработвани.

По електронна поща може да бъде подавана единствено допълнителна информация по вече стартирани процедури, както и заявления за предоставяне на административни услуги, за които това е възможно, съгласно действащото законодателство.

Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони 

Оценка на въздействието върху околната среда

Екологична оценка

Прекратени процедури


Приключи изпълнението на инициатива ,,По-дишай

Кампания за чист въздух в София и Кюстендил

РИОСВ – София съвместно с Фондация ,,Здраве и социално развитие” успешно приключиха изпълнението на инициатива ,,По-дишай” с провеждане на две фотоизложби в гр. София и гр. Кюстендил, както и теренни посещения в двата квартала, с цел представяне на известни факти за вредите от замърсяването на въздуха.

Автори на снимките  са младежи провели фотовойс картографиране.

Фотосите отразяват действителността такава, каквато я виждат и живеят младите хора в двете общности. Посланието им е, че е очевидна необходимостта от промяна, защото горенето на отпадъци за отопление през зимата не просто замърсява средата, но и застрашава здравето на обитателите й.

На двете събития присъстваха над 120 младежи, родители и хора от общността.

Отправиха се много послания, проведоха се много важни дискусии за опазване чистотата на въздуха, предостави се информация за възможностите за отпускане на социални помощи за отопление.

Участниците в двете събития се запознаха с енергийната ефективност на фотоволтаичната система и соларните панели.

 

 


Приключи конкурса за  „Младежка еко кампания”

След успешно провеждане на първите две дейности по инициатива  Младите – активни участници в зеления преход”, финансирана по Кампания на МОСВ  Политики за младежта в сферата на околната среда”, РИОСВ – София съвместно с Института за икономическа политика обявиха конкурс за провеждането на „Младежка еко кампания”.

Конкурсът се проведе сред 5 гимназии в гр. Перник като младите хора бяха насърчени да осъществят в своето училище  или своята общност “еко кампания”, която може да включва информационна кампания в социалните мрежи TikTok или друго видео с екотематика.

Всички училища, взели участие в инициативата, ще получат грамоти.

На три от училищата, които са предприели мащабна кампания за разпространението на резултатите ще бъдат връчени специални награди.

Резултати от проведената „Младежка еко кампания”

ПМГ „Христо Смирненски” – проведоха широкомащабна еко кампания в училище, споделяйки резултатите от проекта и важността на темата за рециклирането и опазването на околната среда.

ГПЧЕ Симеон Радев” – направиха TikTok канал Екоклуб https://www.tiktok.com/@green_escort?_t=8XizzGPOUGT&_r=1

Професионалната гимназия по икономика – Перник  - страница в Инстаграм - https://www.instagram.com/recyclewithus2022/?hl=bg и Фейсбук група https://www.facebook.com/groups/3235176460129007/?ref=share

Технологична професионална гимназия  Мария Кюри предприеха редица дейности, свързани с рециклирането на метални кутии – изработиха Коледна елха от рециклиране на метални кутийки от напитки, пресъздадоха българските шевици пак от рециклирани метални кутии, направиха и палитра на резерват „Острица“ – на Голо Бърдо.

ПГТС  Арх. Йордан Миланов проведоха кампания „Кенчета за бъдеще“, като закупиха контейнери и поставиха обозначителни знаци за разделно събиране на алуминиеви отпадъци.

 

 

 


Успешно приключиха дейностите по Кампания за устойчив младежки лайфстайл

РИОСВ – София съвместно с Европейско младежко движение - България организираха информационно събитие за представяне на резултатите от Кампанията за устойчив младежки лайфстайл, коeто се проведе на 30.11.2022 г. в Националния студентски дом.

Инициативата се  реализира с финансовата подкрепа на МОСВ по Кампания  “Политики за младежта в сферата на околната среда,  с цел повишаване на осведомеността и укрепване на младежкото участие и сътрудничество по темата за  противодействие на климатичните промени и опазването на околната среда.

По време на събитието се проведе традиционната викторина с награди за участниците, бяха представени изработените видеоматериали и дигитален наръчник и бяха  обявени корпоративните партньори на инициативата за намаляване на въглеродния отпечатък на 8 декември.


Младежи се запознаха с биологичното разнообразие на Драгоманското блато

РИОСВ – София съвместно със Сдружение за дива природа “Балкани” проведоха обучения по различни методи за мониторинг на биологичното разнообразие, в изпълнение на инициатива “Младежи изследват, опазват и представят биоразнообразието на Драгоманското блато”, финансирана по Кампания на МОСВ “Политики за младежта в сферата на околната среда”.

Обученията стартираха с провеждане на лекция в  Центъра за опазване на влажните зони, на която младежите бяха запознати с историята и сегашното състояние на Драгоманското блато, биоразнообразието и предизвикателствата пред неговото опазване и възстановяване.

В програмата освен лекционна част беше включена и полева работа. Младежите взеха участие в реални теренни дейности и имаха възможност да наблюдават опръстяването на птици и заснемането на бозайници с фотокапани.

Всеки един от участниците се включи в разработването на сюжета и дизайн на  информационни табели и свързаните с тях информационни видеоклипове, които описват интересни факти за блатото и неговите обитатели.

 


РИОСВ – София съвместно с Фондация Здраве и социално развитие” въвличат местни ромски общности в процеса на решаване на проблемите, свързани с качеството на въздуха

В изпълнение на инициатива “По-дишай!”, финансирана по Кампания на МОСВ “Политики за младежта в сферата на околната среда”, РИОСВ – София съвместно с Фондация “Здраве и социално развитие” мотивираха млади ромски активисти за участие в обучение, насочено към повишаване на информираността относно последиците от изгаряне на отпадъци за здравето на хората и околната среда.

Подборът на активисти се извърши при спазване на следните критерии: млади хора до 23 години, популярни в своите общности с добре развити социални мрежи. В резултат от проведения подбор бяха избрани 15 човека за гр. София и 15 човека за  гр. Кюстендил.

Обучението на младите лидери и младежки активисти във всяка от ромските общности се проведе по метода Лидер на мнение.

Първата дейност от обучението, в която бахя анагажирани  избраните младежи, беше картографиране и идентифициране на източниците на замърсяване и хората, които изгарят отпадъци.

 Методът, който се използва е фотовойс (заснемане на места, предмети, събития, хора). По този начин бяха определени и идентифицирани проблемните зони в двата квартала –  кв. Филиповци в гр.София и кв. Изток в гр. Кюстендил.

В рамките на инициативата беше изработена и информационна брошура за вредата от изгарянето на отпадъци и влиянието на качеството на въздуха върху здравето на хората.


Представители на младежки и студентски организации и  столични университети се запознаха с механизмите за противодействие на климатичните промени и опазване на околната среда

РИОСВ – София в партньорство със сдружение Европейско младежко движение - България организираха две публични дискусии, във връзка с изпълнение на инициатива “Кампания за устойчив младежки лайфстайл”, финансирана по Кампания на МОСВ “Политики за младежта в сферата на околната среда”.

Първата дискусия се проведе на 18.11.2022 г. във фоайето на Националния студентски дом.

На събитието присъстваха 36 представители на младежки и студентски организации и столични университети. Дискусията беше открита от Станислав Анастасов – Председател на Парламентарната комисия по околната среда и водите.

Младежите, взели участие в събитието,  бяха запознати с с европейските и национални цели за борба с климатичните промени, след което последва оживена дискусия, която продължи в неформална обстановка след края на официалната част.

Втората публична дискусия се проведе на 25.11.2022 г. с членове на Европейския парламент на тема „Отражението на войната в Украйна и енергийната криза върху Зелената сделка: ще се наложи ли ревизия на цели, срокове и приоритети?”.

 Дискусията беше открита от инж. Ирена Петкова – Директор на РИОСВ – София, която приветства участниците от името на МОСВ и пожела успех на дейностите по проекта. Панелисти бяха членовете на ЕП Андрей Ковачев, (ЕНП), Петър Витанов, (S&D) и Искра Михайлова (RenewEurope), а Ева Майдел, (ЕНП) изпрати видео обръщение. Панелистите имаха  един час за презентации,след което последва оживена дискусия, която продължи в неформална обстановка.

Кампанията се очаква да приключи с провеждане на информационно събитие на 30.11.2022 г., на което ще бъдат представени постигнатите резултати, както и изработените по проекта видеоматериали и дигитален наръчник за устойчиво потребление.


Успешно приключи инициативата Младежи, запознайте се с градските питици

РИОСВ – София в партньорство със сдружение Българско дружество за защита на птиците успешно приключи изпълнението на инициатива “Младежи, запознайте се с градските питици”, финансирана по Кампания на МОСВ “Политики  за младежта в сферата на околната среда”. Последното планирано събитие се проведе на 26.11.2022 г. в Националния природнонаучен музей под формата на образователна игра за търсене на видовете птици, които са представени на плаката сред експонатите в музея.

На всички участници беше предоставена книжка с кратка информация за 36-те вида птици, които трябваше да намерят в музея, а в края на играта всеки участник получи плакат.

В събитието взеха участие около 300 души и бяха раздадени 120 плаката на хора от различни възрасти като част от тях бяха на възраст от 15 до 29 години.

С цел достигане на по-голям кръг от младежи по 100 плаката бяха предоставени на Националния природонаучен музей  и Националната природо-математическа гимназия.

 


Младежи се обучават да бъдат активни участници в зеления преход

РИОСВ – София в партньорство с Института за икономическа политика проведе успешно Младежки форум, който е част от инициатива ,,Млади - активни участници в зеления преход", финансирана по Кампания на МОСВ “Политики за младежта в сферата на околната среда”.

Младежкият форум посветен на темата за зеления преход и ползите от рециклирането се проведе на 17.11.2022 г. в гр. Перник. Сутрешната сесия на форума беше теоретично насочена, като участниците имаха възможността да сe запознаят подробно с принципите на прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика и с философията за нулев отпадък.

Следобедната част от събитието протече с практическа насоченост, като младежите, взели участие в мероприятието, имаха възможността да разгледат Образователния център и сортиращата инсталация на Екопак София и да видят как на практика се сепарират и рециклират различни отпадъци.

Младежкият форум приключи с провеждането на ЕКО Куиз сред младежите, включващ въпроси, свързани с темата за рециклирането и опазването на околната среда като за победилите в куиза бяха предвидени специални еко награди.

Следващата дейност от инициативата е провеждането на конкурс за „Младежка еко кампания” сред учениците, взели участие във форума.

Кампанията ще се проведе в периода от 18-28 ноември 2022 г., а за отборите победители са предвидени специални еко награди.

    

  


Младежи се запознават с градските птици

РИОСВ - София в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира изпълнението на инициатива “Младежи, запознайте се с градските птици”, финансирана по Кампания на МОСВ “Политики за младежта в сферата на околната среда” с провеждане на серия от събития.

Първото събитие се проведе на 17 ноември в парк „Орландовци“, където присъстваха деца от 58 ОУ „Сергей Румянцев“ и представители  на районна администрация  „Сердика“. На 18 ноември се проведе второто събитие с ученици в 27 СУ „Акад. Георги Караславов“. В рамките на 90 минути младежите в двете събития разбраха за птиците, които могат да срещнат в градска среда, как да ги разпознаят и как могат да се погрижат за тях. Всички участници имаха възможност да наблюдават птиците с бинокли, закупени в рамките на кампанията.

За провеждане на мероприятията беше изготвен и плакат с някой от най-разпространените видове птици. За целта бяха закупени рисунки на градски птици от българския илюстратор Виктор Василев.

На всички деца и учители, взели участие в събитията, бяха раздадени плакати, а с цел популяризиране на инициативата от Българското дружество за защита на птиците са предадени над 160 плаката в 22 СЕУ „Г.С.Раковски“ в гр. София.

В рамките на инициативата предстои провеждането на още едно събитие като основната цел e запознаване на младежите с градските птици и повишаване на образоваността им в областта на орнитологията.

 

    


РИОСВ – София се включи в кампанията ,,Да изчистим България заедно“

 

Екипът на РИОСВ – София съвместно с МОСВ, ПУДООС и ИАОС почистиха Ловния парк в гр. София .

В кампанията се включиха 28 общини от териториалния обхват на РИОСВ – София.

За поредна година Министерството на околната среда и водите е основен партньор на кампанията „Да изчистим България заедно”. 


ФОТОКОНКУРС ПО СЛУЧАЙ ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА – 2022

 

По повод Европейската седмица на мобилността 2022 г., РИОСВ – София обявява фотоконкурс на тема: ,,По-добри връзки”.

Основната цел е хората  да възобновят връзки помежду си след месеци на изолация, като се възползват от възможностите за бързо, лесно и екологично придвижване в градска среда, които предоставя обществения транспорт.

Нека бъдем добрият пример днес, за да видим промяната утре.

Промяна за една по – чиста околна среда.

 Профил на участниците:  Младежи на възраст над 16 г. с интерес в областта на околната среда.

Изисквания :
- Снимката да отговаря на темата на конкурса и да е свързано с тематиката на Европейската седмица на мобилността – 2022;

- Снимката да НЕ съдържа биометрични данни

- Снимката трябва да е направена от Вас и Вие да притежавате всички авторски права. - Формат – JPG, PNG;

- Участниците трябва да изпратят снимките в цифров вид – чернобели или цветни фотографии.

Участие:
За да участвате, изпратете на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.:

1. Снимка направена то Вас на тема: „По-добри връзки“. Важно условие е, снимката да НЕ съдържа биометрични данни;

2. Координати за обратна връзка – три имена, телефон.

Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2022 г.

Награждаване на победителите:
Спечелилите първо, второ и трето място в конкурса ще бъдат отличени с предметни награди. С победителите ще се свържем лично, за да им връчим наградите.

За контакт:

Ивета Стамова

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел.: 0899375 004

Пожелаваме успех на всички участници!


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Информираме Ви, че можете да заявявате услуги по електронен път чрез:

 • Единен портал за достъп до електронни административни услуги – www.egov.bg
 • Система за сигурно електронно връчване – www.edelivery.egov.bg

При предоставянето на документи по електронен път, същите следва да бъдат разписани с електронен подпис, с цел установявавне на интегритета и авторството на подадентие по електронен път изявления съгласно чл. 22, ал. 3 от Закона за електронното управление.

Документи, предоставени по електронен път, които не са разписани с електронен подпис не се регистрират.

При изпращане на съобщения по електронна поща към РИОСВ – София, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочвайте:

 • три имена (за физическо лице);
 • наименование и представител (за юридическо лице);
 • телефон за връзка;
 • адрес.

Всички полета в приложените бланки по образец следва да са попълнени и да съдържат изискващата се информация!

При предоставянето на допълнителна информация, моля посочвайте входящ номер на преписката, към която предоставяте информацията.


Световен ден на околната среда

5 юни 2022 г.

Тема: ,,Само една планета

 с тематичен фокус ,,Да живеем устойчиво в хармония с природата

Световният ден на околната среда е най-значимият международен ден за действия, насочени към опазване на околната среда.  

По повод Световния ден на околната среда 2022 г., РИОСВ – София организира кръгла маса на тема: ,,Климатични промени и зелен преход в България” със студенти от Лесотехнически университет (ЛТУ). Събитието ще се проведе на 07.06.2022 г. в сградата на ЛТУ.

Целта на инициативата е да бъдат изложени възгледите и идеите на младите хора, като основен генератор на промяната, в следните тематични области:

 • борба с климатичните промени;
 • преход към кръгова икономика;
 • използване на възобновяеми енергийни източници;
 • опазване на биологичното разнообразие.

Ангажирането на младите хора в дейности по опазване на околната среда предполага осъзнаване на важността на проблемите и екологичните предизвикателства, пред които е изправена нашата планета.

 

Повече информация може да намерите на: Info_World Environment Day 2022


На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

 

 

На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие.

На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие се обръщат с призив за ежедневни усилия за съхранение на биологичното разнообразие и неговото устойчиво използване.
Международният ден на биологичното разнообразие е обявен, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа.
През декември 2000 г. за Международени ден на биологичното разнообразие се обявява 22 май. Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие.

Темата за тази година е „Изграждане на общо бъдеще на планетата за всички живи същества" и подчертава, че биологичното разнообразие е основата, върху която можем по-добре да надграждаме.

Отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие по темата на 2022 г. дава възможност да се повиши осведомеността и да се засилят действията към важния принос на съвместната работа на всички нива за изграждане на бъдеще за живот в хармония с природата.


21 май - Европейски ден на ,,Натура 2000

 

 

РИОСВ – София отбеляза Европейския ден на ,,Натура 2000” с Ден на отворените врати. В инициативата взеха  участие  ученици от Професионална гимназия по екология и биотехнологии ,,Проф. д-р Асен Златаров в гр. София. Младежите бяха запознати с политиките, свързани с опазването на биологичното разнообразие и начините за подобряване на природозащитното състояние на естествените местообитания.

По повод 30 години от създаването на мрежата от защитени зони ,,Натура 2000”  в Европейския съюз, РИОСВ – София планира и провеждането на работна среща с Областна администрация Софийска област и кметовете на общините, попадащи в териториалния обхват на областта.

Целта на срещата е да бъдат обсъдени възможностите за увеличаване на мрежата от защитени зони, както и защитени територии, в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.

Събитието ще се проведе на 09.06.2022 г. от 11:00 ч. в сградата на областната администрация.

 


Световен ден на водата 2022

ТЕМА: „ПОДЗЕМНИ ВОДИ – ДА НАПРАВИМ НЕВИДИМОТО ВИДИМО“

Какво е световен ден на водата?

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Световният ден на водата насочва вниманието към 2 млрд. души, живеещи без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Подземни води

Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. В най-сухите части на света това може да е единствената вода, която хората имат.

Почти цялата течна сладка вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационните системи, земеделието, промишлеността и екосистемите. На много места човешката дейност прекомерно използва и замърсява подземните води. На други места просто не знаем колко вода има под земята.

Подземните води ще играят решаваща роля в адаптирането към изменението на климата. Трябва да работим заедно, за да управляваме устойчиво този ценен ресурс.

Какво представляват подземните води?

Подземните води са води, намиращи се под земята във водоносни хоризонти, които са геоложки образувания от скали, пясъци и чакъли, които могат да задържат вода.

Защо трябва да се грижим за подземните води?

Подземните води се използват прекомерно в много райони, където от водоносните хоризонти се извлича повече вода, отколкото се захранва от дъждовете и снеговалежите.

Замърсяването на подземните води е специфичен проблем, който може да отнеме десетилетия или дори векове, за да се възстанови.

На някои места не знаем какво количество подземни води се намират под краката ни, което означава, че може да не успеем да използваме потенциално жизненоважен воден ресурс.

Проучването, опазването и устойчивото използване на подземните води ще бъде от основно значение за оцеляването и адаптирането към изменението на климата и за посрещане на нуждите на нарастващото население.

Какво можем да направим с подземните води?

Трябва да защитим подземните води от замърсяване и да ги използваме устойчиво, като балансираме между нуждите на хората и планетата. Жизненоважната роля на подземните води във водоснабдяването и канализационните системи, селското стопанство, промишлеността, екосистемите и адаптацията към изменението на климата трябва да бъде отразена в политиката за устойчиво развитие.

 


 

Международен ден на влажните зони - 2 февруари 2022 г.

   Честването на Международният ден на влажните зони се координира от бюрото на Рамсарската конвенция (Конвенция за влажните зони с международно значение и по специално като местообитание на водолюбиви птици).

   Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния й слой, целогодишно или сезонно - блата, езера, заливни гори (горите между реката и дигите ѝ, които периодично са заливани при покачване на речното ниво). Влажните зони могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода. Те са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят условията и живота на животни и растения.

   През 2022 година темата на отбелязването на 2 февруари е влажните зони „Действия на хората и природата“. Тя подчертава важността на действията, които гарантират, че влажните зони се опазват и използват устойчиво. Това е призив да инвестираме финансов, човешки и политически капитал, за да спасим световните влажни зони от изчезване и да възстановим онези, които сме деградирали.

По повод Международния ден на влажните зони, РИОСВ – София обявява конкурс за творчески предложения (без ограничение за формата – разказ, есе и др.), които могат да включват:

- Повишаване ефективността на опазване на влажните зони;
- Опазването на влажните зони;
- Влиянието на човекът и природата;
- Предоставяне на информация за състоянието на дадена влажна зона и др.

Общи условия:

Конкурсът е предназначен за деца и ученици без възрастова граница;

Всяко творческо предложение да бъде придружено с данни за участниците: имена, адрес, телефон за връзка или имейл;

Няма ограничение за формата, в който да направите вашите предложения;

Могат да се изпратят и снимки към творбите;

Най-добрите представители ще бъдат отличени с предметни награди и техните предложения ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на РИОСВ – София: https://www.riew-sofia.org/

Краен срок за участие:02.02.2022 г.

! Изпращайте вашите предложения на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


Избрани са победителите в конкурса на РИОСВ - София по повод "Международния ден на планината - 11 декември 2021 г."

Темата на конкурса е: "Пейзажи, показващи величието на планината"

Благодарим на всички участници!

 

Заглавие: "Малка и Голяма Мальовица"

Описание: Кадърът е заснет в близост до хижа Мальовица, от началото на пътеката към едноименния връх. Връх Малка Мальовица и по-големият му брат се извисяват над туристическата пътека. В съчетание с топящия се сняг образуват живописна картина, характерна за Рила.

Заглавие: "От езерото до билото"

Описание: Фотографията е заснета от пътеката, свързваща Еленино езеро и Мальовишкото било в Рила планина. Тя представя панорамна гледка към красивият пейзаж на Рила в района на Еленино езеро, на чиито брегове група туристи се наслаждават на зашеметяващите гледки.

Заглавие: "Еленино огледало"

Описание: Снимката е заснета на брега на Еленино езеро в Рила планина. Кристално чистите води отразяват стръмните склонове на връх Мальовица, споделяйки част от магията на Рила със своите наблюдатели.

Заглавие: "Мальовишкото било в сърцето на Рила"

Описание: Кадърът е заснет от връх Мальовица и разкрива умопомрачителна панорамна гледка към една от най-непристъпните и опасни, но същевременно и красиви части на Рила - Мальовишкото било. Неправилните форми и имена като Орловец, Двуглав и Иглата са отличителна част за Рила и предизвикателство за алпинисти от цял свят.

Заглавие: "Илюзия или реалност?"

Описание: Фотографията е направена в Пирин планина от пътеката към Големия Казан. Тя изразява емоцията, която връхлита всеки, който подсече Джамджиев ръб и види с очите си обсипаните с ниска растителност мраморни склонове на връх Кутело. В такъв момент човек има чувството, че е герой от фантастичен филм!

Заглавие: "Уважавай планината и бъди благодарен, когато тя ти дава възможност да се докоснеш до красотата й!"

Описание: Снимката е заснета от връх Бански Суходол в Пирин планина. Тя представя два напълно различни, но толкова близки един до друг свята - на града и на планината в лицето на Банско и Пирин. Въпреки близостта обаче, планината обича и допуска тези, които с уважение и смирение пристъпват към величествените й склонове.

Заглавие: "Мраморни гиганти"

Описание: Кадърът е получен от връх Албутин в Пирин планина. Той разкрива гледка към мраморното било на Пирин, обръщайки внимание на първенците Вихрен и Кутело. Подобни гледки те оставят без дъх и напомнят защо Пирин е толкова уникална планина.

Заглавие: "Мащаби"

Описание: Фотографията е направена в местността Кобилини стени във Врачанския Балкан. Фокусът е умопомрачителният размер и мащаб на скалнте образувания. Когато се намираш на подобно място, осъзнаваш колко малък си всъщност и като че ли планината ти загатва, че материалното не е най-важното на този свят.

Заглавие: "Към безкрая и отвъд!"

Описание: Снимката е заснета в местността Кобилини стени във Врачанския Балкан. Тя илюстрира свободата и спокойствието, с които планината те дарява и зарежда. Впивайки поглед в безкрайните й хълмове и върхове, имаш чувството че политаш към безкрая и отвъд.

Заглавие: "Сипеи и пропасти"

Описание: Кадърът е заснет от ръба на голямата 480-метрова Централна стена на пролома Вратцата във Врачанския Балкан. Страховитата пропаст и гледката към стръмния сипей, разположен точно под теб, са способни да разклатят дори хора без страх от височини!

Заглавие: "Отвеси"

Описание: Снимката е заснета от връх Буковишки камък във Врачанския Балкан и представлява единствена по рода си гледка към най-високите отвесни скали на Балканския полуостров. Проломът Вратцата е уникален сам по себе си и всява респект към планината.

Заглавие: "Машина на времето"

Описание: Кадърът е заснет в подножието на 480-метровата Централна стена на пролома Вратцата във Врачанския Балкан. Докосвайки с ръка това огромно скално творение, човек пътува във времето. След едно такова пътуване остава възхищение, смирение и любов към природата и нейното величие.

 

„Лични снимки, направени по време на посещението ми на една не много известна, но красива планина в Западна България - Любаш.
На върха й, който носи същото име, се открива невероятна панорамната гледка към Граово, Краище, Трънско и части от сръбските възвишения. Посланието, което искам да предам чрез снимките е: "Планината е живот и дом на много животни и птици. Да я пазим чиста и да се радваме на красотата й!“.“

   

 

Описание на снимките: 

1. Красотата на мелнишките пирамиди 

2. Величието на Пирин

3. Райските кътчета на Стара планина (снимката е направена в с. Долно Камарци)

 

                            

 


По случай Международния ден на планината - 11 декември, РИОСВ – София организира фотоконкурс

Тема: Пейзажи, показващи величието на планината

Очакваме пъстра палитра от вдъхновяващи ваши фотографии на различни гледки, показващи величието и уникалността на избрана от вас планина; връзката на планината и биоразнообразието; естетиката на растенията; заплахите, с които се сблъсква; туризмът и многобройни други живописни пейзажи.

Защо планина?

Планината е символ на свободата и място, където често забравяме своите проблеми. Тя е волност, красота и приятелство. Тя е и мястото, където не взимаме с нас житейските си тревоги, за да се запознаем с нови приключения и хора.

Право на участие: Професионалисти и любители фотографи, без географско ограничение и ограничение за броя фотографии, с които се участва в конкурса, като фотографиите трябва да са авторски.

Изпращане на фотографиите в конкурса:Изпращайте вашите фотографии на електронна поща:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Технически изисквания: Фотографиите трябва да отговарят на зададената тема на фотоконкурса, да са в електронен формат (TIFF или JPG), както и да не бъдат подлагани на груби манипулации за обработка на изображения.

! Не е позволено премахването или добавянето на елементи към снимката !

Всяка фотография трябва да е придружена с трите имена, възраст и контакти на автора; заглавие и кратко описание (да се посочи мястото, където е заснет кадъра и кратко послание към него).

Крайният срок за подаване на снимки в конкурса е:10 декември 2021 г.

НаградиСпечелилите първо, второ и трето място в конкурса ще бъдат обявени на сайта на РИОСВ – София на 11 декември 2021 г. С победителите ще се свържем лично, за да им връчим наградите.

Официалното обявяване на наградените творби ще стане на 10 декември 2021 г.


Избрани са победителите в конкурса на РИОСВ - София по повод "Европейска седмица на мобилността - 2021".

Темата на конкурса е: "Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави."
Благодарим на всички участници!


 

 
 

 


 

  За втори път в България днес-7-ми септември - се отбелязва Международен ден на чистия въздух за синьо небе (First International Day of Clean Air for blue skies) . На 19 декември 2019 г., на своята 74-а сесия Генералната асамблея на ООН прие резолюция за провеждане на Международен ден на чистия въздух за синьо небе. Резолюцията подчертава значението и спешната нужда от повишаване на обществената осведоменост на всички нива, за насърчаване и улесняване на действия за подобряване на качеството на въздуха.

  Отбелязването на Международния ден на чистия въздух за синьо небе е важно за България, доколкото замърсяването с фини прахови частици продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух за страната ни. Въпреки че, съгласно данните от националната система за мониторинг, през последните години се наблюдава положителна тенденция за подобряване на качеството на въздуха на национално ниво и за постигане на определените от законодателството норми, все още трябва да бъде направено много, за да бъде постигнат необходимият резултат на територията на цялата страна.

   Основните причини за високите нива на фини прахови частици у нас са емисиите от битовото отопление през зимния сезон (масовото използване на въглища, брикети и дърва, както и на стари и неефективни горивни устройства) и автомобилният транспорт (остарял и недобре поддържан автомобилен парк). През последните години са предприети редица действия за подобряване на качеството на въздуха – промени в законодателството, приемане на „Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 година“, приета с решение на Министерски съвет от 7 юни 2019 г., изпълнение на общинско ниво на конкретни мерки за намаляване на нивата на фини прахови частици и други.

    В изпълнение на Националната програма бяха въведени изисквания за качество за въглища и брикети, използвани за битово отопление – беше приета Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол.

   Изключително важно за постигането на трайни резултати обаче е участието на гражданите.  Отговорността за чистия въздух е на всички ни.  За да бъде решен проблемът е необходимо всеки от нас да даде своя принос, в зависимост от възможностите си. Това може стане по различни начини – чрез разумната употреба на личните автомобили, чрез поддържането им в добро техническо състояние, чрез по-масово използване на велосипеди и обществен транспорт, чрез използване на начини за отопление, които водят до емитиране на по-малко вредни вещества и т.н. Международният ден на чистия въздух за синьо небе е добър повод да дадем своя принос и инициативи за подобряване чистотата на въздуха, от който всички имаме жизнена нужда.


КОНКУРС ПО СЛУЧАЙ ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА – 2021

Конкурс за оригинален плакат на тема:„Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави“.

РИОСВ – София обявява конкурс за оригинален плакат с рекламен характер (лозунг или др.) на тема „Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави“.
Основното събитие се провежда всяка година от 16 до 22 септември, като завършва с популярния „Ден без автомобили“. Местните власти се насърчават да използват основната седмица, за да тестват иновативни мерки за планиране, да популяризират нова инфраструктура и технологии, да измерват качеството на въздуха и да получават обратна връзка от обществеността. С присъединяването на повече градове всяка година и с огромната си медийна видимост, кампанията е широко призната като движеща сила към устойчива градска мобилност в Европа и извън нея.

Приканваме Ви да дадете воля на твореца в себе си, да предизвикате въображението си и да споделите вашите виждания, вдъхновени от темата на Европейската седмица на мобилността – 2021 г. и темата за ходенето пеша и здравословните, екологични, социални и емоционални ползи от това.

Профил на участниците:  Хора от всякаква възраст с интерес в областта на рисуването и околната среда.

Изисквания към рисунката:
- Съдържанието да отговаря на темата на конкурса и да е свързано с тематиката на Европейската седмица на мобилността – 2021;
- Да бъде цветна и оригинална;
- В периодичните ни конкурси, няма ограничение за техниката и материалите!

Участие:
За да участвате, изпратете на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. следните документи:
1. Вашето произведение на тема „Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави“;
2. Кратко Ваше представяне (включително име, възраст, телефон и други контакти за обратна връзка).

Краен срок за кандидатстване: 16 септември 2021 година

Обявяване и награждаване на победителите:
Спечелилите първо, второ и трето място в конкурса ще бъдат обявени на сайта на РИОСВ – София на 16 септември 2021 г.
С победителите ще се свържем лично, за да им връчим наградите.

 

За контакт:

Даяна Димитрова

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел.: 0885 126 828

Пожелаваме успех на всички участници!


Поради множество постъпили сигнали за ранени защитени видове, обръщаме внимание, че е ЗАБРАНЕНО животните да се преместват от мястото, на което са намерени.
При намиране на защитен вид животно трябва да се свържете с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), ако то е в безпомощно състояние. В случай, че може да оцелее без намеса се оставя на място.
В последните дни РИОСВ – София предприе действия за настаняване на защитени птици в Спасителен център „Зоологическа градина – София“.

     


В зависимост от това на какво животно сте попаднали, вариантите да потърсите помощ и/или съвет са няколко, предвид какъв е вида, който сте намерили.
Повече информация може да намерите тук.


РИОСВ – София се включи в традиционната кампания „Капачки за бъдеще“

   РИОСВ – София сe включи в благотворителната кампания по събиране на пластмасови капачки, която се проведе на площад „Батенберг“ на 30 май. Целта е да се съберат пари за закупуване на нова детска линейка. Кампанията е осма поред. През годините инициативата е подпомогнала десетки лечебни заведения с апаратура и кувьози.
Екипът на РИОСВ – София предаде капачки, събирани в продължение на 10 месеца.
Освен благотворителния ефект от кампанията, който ще доведе до спасяване на човешки животи, кампанията напомня и че процесът на рециклиране допринася за намаляване на количествата отпадъци и замърсяване на околната среда.

  


 

Световен ден на околната среда
 (05.06.2021 г.)

   Световният ден на околната среда е прогласен за празник през 1972 година от ООН и се чества от 1974 година. Организират се всякакви инициативи, които да насочат общественото внимание към проблемите на околната среда и усилията, които трябва да се положат за промяната към по-добро бъдеще.
   По повод Световния ден на околната среда, РИОСВ – София организира фотоконкурс на тема: „Възстановяване на екосистемите“.
   Участниците ще бъдат изправени пред задачата чрез фотоси да покажат как биха помогнали за възстановяване на екосистемите и да споделят мнение към тях.

Целите на конкурса са да насочим вниманието към възстановяване и опазване на околната среда и осмисляне значението на екосистемите за живота на Планетата.

Условия за участие:

 • Участниците да се намират в териториалния обхват на Регионалната инспекция по околна среда и водите – София.
 • Всеки фотос да бъде придружен с данни за участниците: имена, адрес, телефон за връзка или имейл.
 • Най-добрите представители ще бъдат отличени с предметни награди.

Краен срок за участие: 06.06.2021 г., 23:59 ч.

Обявяване на победителите: 07.06.2021 г.


РИОСВ – София отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие

   По повод 22 май - Международния ден на биологичното разнообразие за 2021 година, РИОСВ – София участва в отбелязването на 20 май - Световния ден на пчелите съвместно с община Елин Пелин. Отбелязването на деня премина с кратка визуална презентация пред учениците от III и IVклас на НУ „Христо Ботев“, представена от експерт на инспекцията. Целта на събитието е да се обърне специално внимание на пчелите, свързано с информиране на обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, за защита на застрашените от изчезване пчели, показвайки тяхната ключова роля за опрашването на растенията за биоразнообразието и за живота на Земята.
   Мотото за Деня на биологичното разнообразие за 2021 година е: „Ние сме част от решението“. Темата е продължение на миналогодишната и в рамките на всеобхватната тема: „Нашите решения са в природата“, служеща като напомняне, че биологичното разнообразие остава отговор на предизвикателствата за устойчивото развитие.

  

 


Започна регистрацията за участие в Европейската седмица на мобилността (ЕСМ)

Тази година Европейската седмица на мобилността е под мотото: „Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави.“ Основното събитие се провежда всяка година от 16 до 22 септември, като завършва с популярния „Ден без автомобили“. Местните власти се насърчават да използват основната седмица, за да тестват иновативни мерки за планиране, да популяризират нова инфраструктура и технологии, да измерват качеството на въздуха и да получават обратна връзка от обществеността. С присъединяването на повече градове всяка година и с огромната си медийна видимост, кампанията е широко призната като движеща сила към устойчива градска мобилност в Европа и извън нея.          


РИОСВ - София Ви информира за кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинства

Мобилният събирателен пункт за райони „Възраждане“, „Илинден“ и „Красна поляна“ ще бъде на 14 май 2021 (петък), от 8³° до 14³° часа.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
 • Лакове и бояджийски материали
 • Домакински препарати и химикали
 • Мастила и замърсени опаковки
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Пунктът ще бъде разположен на ул. „Пиротска“, след бул. „Константин Величков“, до парк Света Троица (срещу пожарната).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на София от началото на 2012 г..

Допълнителна информация: на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.  

График на мобилен събирателен пункт за май 2021 г.: тук.


 

Към седващата страница

 

                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София