background
logotype

СЪОБЩЕНИЯ

 


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци, в 630 кв. м находящи се в югозападната част на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4355.3080 с обща площ на имота от 4137 м2“,  район „Люлин“, Столична община.

Възложител „ФОКС ТРЕЙД ПЛЮС“ ЕООД

/22.12.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Изграждане на безопасна и сигурна зона за паркиране на товарни автомобили Равно поле“, в поземлени имоти 61248.160.420 и 61248.160.419, с. Равно поле, община Елин Пелин.

Възложители  „ЕС ТИ КЕЙ ИНВЕСТ“ ООД

/19.12.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Цех за производство на кашкавал, масло и извара, находящ се в ПИ № 80491.503.236 по плана на с. Червен брег, община Дупница“.

Възложители  С. Милушев и Р. Милушев

/18.12.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Изграждане на стационарна инсталация за предварително третиране (машинно сапариране и разделяне) на отпадък с код 20 01 40 с производствен капацитет 25 000 т/г., добавяне на нови кодове отпадъци и увеличаване на количеството на разрешени отпадъци“.

Възложител „АЙФОРОС БЪЛГАРИЯ” ЕАД

/15.12.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Изграждане на стопанска сграда за отглеждане на крави“, в поземлен имот с идентификатор 38558.9.449, гр. Копривщица, общ. Копривщица, Софийска област.

Възложител Т. Крушарски

/13.12.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг, обслужващи обекти, спортни игрища и съоръжения към комплекс „Самелион“ в УПИ III, кв. 304, гр. Самоков, общ. Самоков.

Възложител „СамЕлион“ АД

/11.12.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Добавяне на нови отпадъци и дейности с тях на площадката вписана под № 3 в разрешение №12-ДО-1440-13/18.07.2023“, находяща се на ул. „Кременица“ №2, поземлен имот с идентификатор 00357.5350.10, гр. Нови Искър,  Столична община.

Възложител „ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ“ ЕООД

/08.12.2023 г./


Съобщение за уведомление  и допълнителна информация за инвестиционно предложение за „Изграждане на склад (по вътрешен ред №4) за съхраняване на боеприпаси за ловни, бойни, огнестрелни и неогнестрелни оръжия, пиротехнически изделия и барути в количества, ненадвишаващо общо барутно съдържание 9000 кг“ в складова база Верила – УПИXII, кв. 4 по плана на сп. „Верила“, индустриална зона Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област.

Възложител „РИВЪРС ИНВЕСТ“ ЕООД

/07.12.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение изграждане на „Изграждане на 5 /пет/ бр. вилни сгради и допълващо застрояване – лятна кухня“, в поземлен имот с идентификатор 58863.3.96, с. Пчелин, община Костенец, Софийска област.

Възложител „СТАС“ ЕООД

/06.12.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение изграждане на „Жилищна сграда и собствен водоизточник с дълбочина до 100 м“, в поземлен имот с идентификатор  14831.6542.672, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „Клише“ ЕООД

/24.11.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение изграждане на „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа и завод за производство на зелен водород в поземлени имоти с идентификатори 04813.120.1, 04813.120.9, 04813.120.10, 04813.144.4 и 04813.35.279 с. Богьовци общ. Костинброд.

Възложител „СОФИЯ ХАЙДРЪДЖЪН“  ЕАД

/04.12.2023 г./


Съобщение за уведомление1 и уведомление2 за инвестиционни предложения за „Изграждане на фотоволтаична централа, с инсталирана мощност 248kWp, на площадката на регионално депо Костинброд, за производство на ел. енергия за собствени нужди и при излишък с комерсиална цел и подготвителни работи и управление на повърхностните и подпочвените води в зоната на бъдещите клетки 3 фаза 2 и клетка 4 фаза 2 и корекция на дере в имот 000279 (идентификатор 04813.383.279) от км 0+420 до км 0+631,20”, с. Богьовци, община Костинброд, Софийска област.

Възложител „КОСТИНБРОД ЕКО” АД

/29.11.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение изграждане на „Жилищна сграда и собствен водоизточник с дълбочина до 100 м“, в поземлен имот с идентификатор  14831.6542.672, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „Клише“ ЕООД

/24.11.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение „Застрояване с индивидуални жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 12084.2761.2708, 12084.2761.2709, 12084.2761.2710, 12084.2761.2711, 12084.2761.2712, 12084.2761.2713, 12084.2761.2714, 12084.2761.2715, 12084.2761.2716, 12084.2761.2717, 12084.2761.2718, 12084.2761.2719, 12084.2761.2720, м. „Толева махала“, район „Връбница“, Столична община.

Възложител ТД „МК 2016“ ООД

/23.11.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение „Напоителна система за напояване чрез дъждуване“ в землищата на с. Джурово и с. Видраре, община Правец.

Възложител „АГРО М СТРОЙ“ ЕООД

/17.11.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение „Изграждане на смесени сгради – жилища, складове и търговска дейност“ в поземлен имот с идентификатор 18174.64.49, м. „Соленяка“, с. Гурмазово, община Божурище.

Възложител В. ДОЙЧЕВА и С. ЖАРКОВ

/15.11.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение „Изграждане на разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения“, необходими за захранване с природен газ на консуматори на територията на СОР „Панчарево“, в.з. „Градището“, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „Овергаз Мрежи“ АД

/14.11.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение „Изграждане на разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения“, необходими за захранване с природен газ на консуматори на територията на СОР „Панчарево“, по бул. „Самоковско шосе“ и м. „Детски град“, район „Панчарево“.

Възложител „Овергаз Мрежи“ АД

/14.11.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на лаборатория и отделение за медицински газове в инсталация за производство на водород в УПИ VII 58-производство, складове и офис, кв.12, НПЗ „Изток-юг“– гр. София“, Столична община.

Възложител „Месер България“ ЕООД

/13.11.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение „Изграждане на собствен водоизточник с дълбочина от 70-80 м““ поземлен имот с идентификатор 18174.60.377, м. „Спорното“, с. Гурмазово, община Божурище.

Възложител „Смарт органик“ АД

/06.11.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение „Изграждане на пет жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 38978.632.5, гр. Костинброд, община Костинброд.

Възложител А. Иванова

/03.11.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Изграждане на шест жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 38978.410.4335, гр. Костинброд, община Костинброд.

Възложители К. Илиев

/03.11.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Прокарване и използване на нов тръбен кладенец за водоснабдяване и разполагане на подземен, противопожарен резервоар за съхранение на вода с помпена станция за пожарогасителни нужди“ в поземлен имот с идентификатор 68134.4404.73, район „Люлин“, кв. Филиповци, Столична община.

Възложител „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД

/02.11.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 21662.4801.29, с. Доброславци, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложители В. Величкова, С. Спасова, М. Георгиева, П. Георгиев и Л. Георгиев

/02.11.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение „Изграждане на 10 (десет) броя жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 38978.637.43 по плана на гр. Костинброд, община Костинброд.

Възложител „ФЕРМЕР БЪЛГАРИЯ 1“ ЕООД

/01.11.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение „Оборудване и експлоатация на предприятие за ферментация на чесън и производство на черен чесън“ в имот с идентификатор 44063.6214.200, в землището на с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „И.Н.А-Трейдинг“ ООД

/30.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 15984.320.273, м. „Уздровица“, с. Голяновци, община Костинброд.

Възложители В. Желязкова, А. Савчева, Г. Смиленски, М. Божилова, Р. Цветков и Е. Колева

/26.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Инсталация за обработка на строителни отпадъци в РЦУО“ поземлен имот с идентификатор 65231.915.100, гр. Самоков, общ. Самоков.

Възложител Община Самоков

/26.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Разширяване на нов гробищен парк–квартал № 17“ в поземлен имот с идентификатор 27632.66.63, м. „Котката“, гр. Етрополе, община Етрополе, Софийска област.

Възложител община Етрополе

/25.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Инсталация за обработка на строителни отпадъци в РЦУО“ поземлен имот с идентификатор 65231.915.100, гр. Самоков, община Самоков.

Възложител община Самоков

/23.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на собствен водоизточник“, в УПИ I– 131, 146, 130, поземлен имот с идентификатор 68134.6001.248, кв. 41, м. „Търговски парк – голямата локва – 2“, Столична община“.

Възложител „ДОМКО“ ЕООД

/23.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Разширяване на обхвата на Разрешение № 12-ДО-1491-01, чрез добавяне в него на 24 нови кодове с които ще се извършват дейности във вече съществуващата площадка на дружеството за дейности с отпадъци, с местоположение: гр. София, Столична община, р-н Кремиковци, с. Яна, 605 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 87401.7501.968“.

Възложител „М МЕТАЛ“ ЕООД

/20.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Парк със зона за събития, детска и спортна площадка и пъмп трак съоръжение“ в поземлен имот 68134.4083.6095, УПИ XIII - „за парк, спорт и ПГ“, кв. 2Б, м. „Младост 3“, ПИ 68134.4083.6095 по плана на Столична община, район „Младост“, Столична община".

Възложител Столична община

/16.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „ Сграда за обществено обслужване, търговия, спорт и подземни гаражи“, в поземлени имоти с идентификатори 68134.905.1347, 68134.905.1434, 68134.905.2775, м. „Витоша-ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“, Столична община.

Възложител „ИНТЕР СПРИНТ“ ООД

/16.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на един брой водовземно съоръжение-тръбен кладенец за добив на подземни води и локално водопроводно трасе с цел промишлено водоснабдяване на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци, включително изграждане на външни връзки за водоснабдяване и електроснабдяване“.

Възложител община Кюстендил

/11.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец (ТК) за измиване на площадка и напояване на тревни площи с дълбочина 75 м“ в поземлен имот с идентификатор 58606.15.13, с. Пролеша, община Божурище.

Възложител „НАТУРФАРМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

/06.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство, реконструкция и изграждане на едноетажна постройка към съществуваща двуетажна сграда и промяна предназначението в цехове за производство на тестени и сладкарски изделия и ресторант“ в поземлен имот с идентификатор 68134.510.5062, м. „кв. „Орландовци“, район „Сердика“, Столична община.

Възложител „НОВИРА“ ЕООД

/06.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 38558.1.118, гр. Копривщица, общ. Копривщица, за водоснабдяване на съществуващо ваканционно селище.

Възложител „ЕВРОБУЛСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД

/05.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на открит паркинг и хале“ в поземлен имот с идентификатор 38978.402.12, м. „Дупките“, гр. Костинброд, община Костинброд.

Възложител Л. Михайлов

/05.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг за товарни автомобили и склад за съхранение на продукти“ в поземлен имот с идентификатор 22006.108.123, гр. Долна баня, община Долна баня.

Възложител „ЕЛ БАТ ЛОГИСТИК“ ООД

/05.10.2023 г./


Съобщение за уведомление  и допълнителна информация за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на пелети“ в УПИ XVI-2073, кв. 137, по регулационния план на гр. Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област.

Възложител В. Андреев

/04.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Компостираща инсталация за разделно събиран отпадък, разположена на територията на община Сливница“ в поземлен имот с идентификатор 67372.92.304, м. „Лозището“, гр. Сливница, община Сливница.

Възложител община Сливница

/03.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Разширение на продуктовата гама за преработка на стари битумосъдържащи изолации, съдържащи асфалтови смеси с код 17 03 01* и катранени продукти с код 17 03 03* на „Технологични линии за преработка на отпaдъци от старибитумосъдържащи изолации".

Възложител „Зебра“ АД

/02.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Продължаване срока на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Салимица“, район „Нови Искър“, Столична община.

 

Възложител „МСЕ-2001“ ООД

/02.10.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка № 2 за търговска дейност и дейности по събиране и съхранение R13 и третиране R12 на ОЧЦМ, ИУЕЕ, НУБА, хартия, пластмаса, картон и стъкло, композитни смесени отпадъци, отпадъчни кабели, производствени и др. отпадъци, заедно и поотделно“ в поземлен имот с идентификатор 18174.15.178, с. Гурмазово, община Божурище.

Възложител „БОГИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

/29.09.2023 г./


Съобщение за уведомление  и допълнителна информация за инвестиционно предложение за „Изграждане на складово-административна сграда и собствен водоизточник с дълбочина до 12 м“ в поземлен имот с идентификатор 27303.1.7, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин.

Възложител П. Иванов

/28.09.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуваща промишлена сграда в малка пивоварна и транжорна“ в поземлен имот с идентификатор 02659.2196.2156, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община.

Възложител „КРАФТ МИЙТС” ЕООД

/27.09.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 80-90 м“ в поземлен имот с идентификатор 67372.102.9030, гр. Сливница, община Сливница.

Възложител „Транслог“ АД

/21.09.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Постоянен къмпинг с места за паркиране на каравани, преустройство и промяна на предназначението на съществуващите в имота сгради в обекти за настаняване, изграждане на обекти за спорт и рекреация”в поземлен имот с идентификатор 24164.501.610, кв. 51, с . Душанци, община Пирдоп.

Възложители П. Караилиев и И. Иванова

/18.09.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Група жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 68134.6722.107, 68134.6722.106 и 68134.6722.87, м. „Градина-изток“, район „Младост“, Столична община.

Възложител „ЧЕРИ РОК“ ЕООД

/18.09.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 50 м за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки“ в поземлен имот с идентификатор 05815.41.122, гр. Ботевград, община Ботевград.

Възложител „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

/18.09.2023 г./


Съобщение за  уведомление за инвестиционно предложение за „Площадка за събиране, съхранение, третиране и преработка (рециклиране) на неопасни отпадъци от пластмаса” в УПИ I-3147, кв. 233, ул. „Панайот Волов” № 1, гр. Костинброд, община Костинброд.

Възложител „АНИКА ММ“ ЕООД

/18.09.2023 г./


Съобщение за уведомление  и допълнителна информация за инвестиционно предложение за „Газификация на централна автобаза ДП РВД“ в поземлен имот с идентификатор 68134.709.522,гр. София, район „Слатина“, Столична община.

Възложител ДП„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“

/12.09.2023 г./


Съобщение за  уведомление за инвестиционно предложение за „Модернизация на пречиствателни съоръжения на сушилна инсталация на „Хийт Енерджи“ ЕООД в гр. Перник.

Възложител „Хийт Енерджи“ ЕООД

/11.09.2023 г./


Съобщение за уведомление  и допълнителна информация за инвестиционно предложение за „Изграждане на къмпинг с места за паркиране на каравани, курортни сгради и локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ)“ в поземлени имот с идентификатор 18201.214.573, м. „Очушка талпа“, с. Гуцал, община Самоков.

Възложител Н. Иванов

/08.09.2023 г./


Съобщение за  уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на разпределителен газопровод, газопроводни отклонения и съоръжения за захранване на консуматори по опис“, разположени на територията на район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „Овергаз мрежи“ АД

/08.09.2023 г./


Съобщение за  уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на седем броя жилищни сгради и собствен водоизточник (тръбен кладенец)“ в поземлен имот с идентификатор 77246.153.63, м. „Скала“, с. Хераково, община Божурище.

Възложител Г. Петров

/31.08.2023 г./


Съобщение за  уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане, уплътняване) на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрически и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от отработени масла (ОМ), както и събиране, съхраняване и третиране (сортиране, балиране) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло“, поземлен имот с идентификатор 35239.6110.2726, находящ се в с. Казичене, местност „Песоко“, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „ТСТ РЕСАЙКЛИНГ“ ООД

/24.08.2023 г./


Съобщение за  уведомление за инвестиционно предложение за „Цех за пакетиране на маслини с магазин,  резервоар за противопожарни нужди, ПСОВ и изгребна яма, находящ се в УПИ VI-014031, кв. 4 по плана на м. „Черна бара“, гр. Божурище, с идентификатор 58606.14.31 по КККР на с. Пролеша, община Божурище.

Възложител К. Величков

/21.08.2023 г./


Съобщение за  уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс, офиси, складове и трафопост“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2812.283, гр. София, район „Връбница“, Столична община.

Възложители „ПРАЙМ МАРКЕТ“ ЕООД, „МАРКАЛ – ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА“ ЕТ, „СОФКОНСУЛТ“ ЕООД,„БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА“ АД и „МЕСОКОМБИНАТ БАЛКАН“ ЕООД

 

/15.08.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Открит паркинг за временно съхранение и престой на автомобили, ажурна ограда, преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ и площадково осветление“, в поземлен имот с идентификатор 10029.76.10 по КККР, м. „Червилото“, землище на с. Вакарел, община Ихтиман.

Възложител „СПЕД С“ ООД

/11.08.2023 г./


Съобщение за уведомление  и допълнителна информация за инвестиционно предложение за „Изграждане на еднофамилна къща и собствен водоизточник с дълбочина до 20 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1972.2847, район „Витоша“, гр. София, Столична община.

Възложител И. Цветанов

/10.08.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и рециклиране на неопасни дървесни отпадъци“ в поземлени имоти с идентификатори 68134.8621.18 и 68134.8621.23, кв. „Враждебна“, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител „РАЗВИТИЕ-БГИТ“ ЕООД

/09.08.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за съхраняване на негодни за употреба батерии (НУБ) и третиране чрез линия за шредиране на неопасни НУБ с капацитет 12 t/24 h или 3 500 t/y” в ПИ с идентификатор 55871.515.1349 по КККР на гр. Перник, ул. „Юрий Гагарин“ № 1, част от сграда с идентификатор 55871.515.1349.3, с площ 706 кв. м.

Възложител „ФИКС ТРЕЙД“ ЕООД

/07.08.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Използване на съществуваща индустриална площадка за съхранение на рециклируеми неопасни отпадъци, представляващи смесени пластмаси и стъкло от видовете обозначени с кодове: 19 12 04, 19 12 05, и 15 01 02 и 15 01 07 до предаването им за последващо оползотворяване“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.4404.75, ул. Банско шосе, район „Люлин“, Столична община.

Възложител „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД

/02.08.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 60 м“, в УПИ II-349-ПСТД, кв. 35, с. Григорево, община Елин Пелин.

Възложител „МАГИМЕКС“ ООД

/01.08.2023 г./


Съобщение за уведомление  и допълнителна информация за инвестиционно предложение за „Изграждане на седем жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина до 25 м“ в поземлен имот с идентификатор 58606.27.7, м. „Бъшина падина“, с. Пролеша, община Божурище.

 

Възложители Р. Илиев, Т. Николов и Р. Павлов

/26.07.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и пречиствателно съоръжение“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1971.3316, м. „Драгалевци-разширение север-2 част“, УПИ III-3316, кв. 130, район „Витоша“, Столична община.

Възложител „ЯН ДИ М“ ООД

/25.07.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Производство на сиропи от бъзак“ в поземлен имот с идентификатор 38978.900.2587, гр. Костинброд, община Костинброд.

Възложител „Илиса груп“ ЕООД

/25.07.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Паркинг с капацитет 34 паркоместа в поземлен имот с идентификатор № 59358.1.186 по Кадастралната карта на с. Паничище – част от улица с осеви точки 128-129-130-131-132 по Регулационния план на с. Паничище, община Сапарева баня“.

Възложител община Сапарева баня

/24.07.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуващ склад за слама, пристрояване на котелно помещение с инсталация за производство на пара и монтиране на независим генератор за производство на електроенергия на производствената площадка на „Алмагест“ ЕАД“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10690.199.40, с. Веринско, община Ихтиман, Софийска област.

Възложител „АЛМАГЕСТ“ ЕАД

/21.07.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради от ваканционен тип“ в поземлен имот с идентификатор 23039.6.269, м. „Рудежо“,  с. Доспей, община Самоков, Софийска област.

Възложител В. Павлов

/17.07.2023 г./


Съобщение за уведомление  и допълнителна информация за инвестиционно предложение за „Разширение на производствената дейност на площадка находяща се в поземлен имот (ПИ) № 15355.502.328, м. „Доляница“, землище на с. Големо село, общ. Бобов дол – изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадък с код 19 12 10 запалими отпадъци (RDF- модифицирани горива, получени от отпадъци посредством парен котел с циркулиращ кипящ слой“.

Възложител „Хийт Енерджи” ЕООД

/14.07.2023 г./


Съобщение за уведомление  и допълнителна информация инвестиционно предложение за „Изграждане на 4 /четири/ свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди“ в УПИ I-826,832 - „за ЖС“, IV-826, 832 - „за ЖС“, V-826 - „за ЖС“, VI-826 - „за ЖС“, с. Кътина, район „Нови Искър“, Столична община (създаден след урегулиране на имоти с идентификатори 41010.4893.832, 41010.4893.826).

Възложители Р. Георгиева, С. Доков, М. Янчев, Л. Маркова – Димитрова, Д. Георгиева и П. Йорданов

/11.07.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1604.1667, район „Студентски“, Столична община.

Възложител ГЕРКОМ“ ЕООД

/11.07.2023 г./


Съобщение за уведомление  и допълнителна информация инвестиционно предложение за „Изграждане на 9 /девет/ свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди“ в УПИ II-829, 827, 825 „за ЖС“, с. Кътина, район „Нови Искър“, Столична община (създаден след урегулиране на имоти с идентификатори 41010.4893.829, 41010.4893.825 и 41010.4893.827).

Възложител K. Кожухаров и Д. Геров

/11.07.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 65231.901.412 и 65231.901.413, гр. Самоков.

Възложител ЛЮДМИЛ МЕТАЛ“ ЕООД

/10.07.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Изграждане на компостираща инсталация за предварително третиране на битови отпадъци", в ПИ с идентификатор 16314.40.29, в м. „Умни дол", с. Горна Малина , с възложител Община Горна малина.

Възложител Община Горна Малина 

/07.07.2023 г./


 

Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане, уплътняване) на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрически и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии укакумулатори (НУБА), както и събиране, съхраняване и третиране (сортиране) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и др.“, намиращ се в ПИ с идентификатор 65231.901.61.4, гр. Самоков,общ. Самоков,обл. София.

Възложител „КРАСИ-БАС“ ЕООД 

/07.07.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, дърво и отпадъци от опаковки“, намираща се в поземлен имот с идентификатор 22304.7952.140, м. „Куриите“, с. Долни Богров, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител „ТРАНСПОРТЕР“ ЕООД 

/06.07.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Допълнение на използваните съоръжения за третиране на отпадъци на площадка № 1 на фирма „Аполо Металс“ ЕООД от издаденото Разрешение за извършаване на дейности по третиране на отпадъци с Решение № 12-ДО-1411-03/05.06.2019 г. на РИОСВ – София, с осигуряване на мобилна шредерна машина“.

Възложител „АПОЛО МЕТАЛС” ЕООД 

/05.07.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Ремонтно - възстановителни работи на яз. „Рутеш“, с. Големо Бучино, общ. Перник, развитие на рибовъдно стопанство и изграждане на фотоволтаичен парк за собствени нужди 30 kW“.

Възложител „ИВЕДА БГ” ЕООД

/05.07.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности със строителни отпадъци, отпадъци от хартия и картон, дървесни и едрогабаритни отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55871.521.1, кв. „Бела вода“, гр. Перник, община Перник.

Възложител „ЕКО СТИЛ Е“ ЕООД

/29.06.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, отпадъци от опаковки /ОО/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, маслени филтри, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отработени масла /ОМ/, излезли от употреба гуми /ИУГ/ и др. опасни, производствени и битови отпадъци“.

Възложител „МЕТАЛ ТРЕЙДИНГ ГРУП" ООД

/28.06.2023 г./


Съобщение за уведомление  за Изграждане на пет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор № 37174.18.27, землище на с. Кладница,общ. Перник.

Възложител „ВСИЧКО Е ХУБАВО“ ЕООД

/28.06.2023 г./


Съобщение за уведомление  за „Изграждане на открит паркинг за товарни автомобили“, разположен в новообразуван УПИ ХУ-6483 в кв.155, ул. „Владайско въстание“ №1, гр. Перник, община Перник.

Възложител „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД

/28.06.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Изграждане на вилно селище“, в поземлен имот с идентификатор 47264.75.65, м. „Черковник“, с. Марица, община Самоков.

Възложител „НЮВКЕРК РИЛА ИСТЕЙТ“ ЕООД

 

/26.06.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Изграждане на вилно селище“, в поземлен имот с идентификатор 47264.75.72, с. Марица, община Самоков.

Възложител „НЮВКЕРК РИЛА ИСТЕЙТ“ ЕООД

/26.06.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов обект – обект за жилища, обществено обслужване, търговия и спорт“,  намиращ се в ПИ 44063.6216.563, в землището на с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „ДАНКО БЪЛГАРИЯ” ООД

 

/23.06.2023 г./


Съобщение за уведомление  и допълнителна информация инвестиционно предложение за „Изграждане на вилна сграда и собствен водоизточник“ в поземлен имот с идентификатор 46721.3852.845, с. Мало Бучино, район „Овча купел“, Столична община.

Възложител Е. Костадинова

/20.06.2023 г./


Съобщение за уведомление  и допълнителна информация инвестиционно предложение за „Изграждане на курортни сгради и къмпинг за кампери, каравани и палатки“, в УПИ I, кв. 11, „к.к. Белчин бани“, община Самоков.

Възложител „ЕНЕРДЖИ-ДЕЛТА“ ЕООД

/19.06.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за Рекултивация на нарушен терен от добив на полезни изкопаеми чрез влагане на инертни, подготвени преди оползотворяване строителни материали и земни маси от изкопи за запълване в обратен насип и рециклиране на строителни отпадъци в ПИ 22006.40.46, на гр. Долна баня, местност „Герена“, гр. Долна Баня, община Долна Баня.

Възложител „ТМС-Стил” ЕООД

/19.06.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло” с местоположение поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1192, находящ се в с. Бусманци, район „Искър”, Столична община.

Възложител „ТОП РИСАЙКЛИНГ” ЕООД

/06.06.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъден комплекс (конеферма) в урегулиран поземлен имот с идентификатор (УПИ) I-1270, 1268, с. Дивотино, община Перник”.

Възложител Ц. Макавеева

/06.06.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Изграждане на седем жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 38978.38.93, м. „Байчийте“, гр. Костинброд, община Костинброд.

Възложител Е. Йорданова

/06.06.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) с основна цел – осигуряване на максимално годни части за повторна употреба“, находящ се в УПИ № X – 1167, кв. 75 от ПУП на гр. Своге и УПИ № XI – 1167, кв. 75 от ПУП на гр. Своге, oбщина Своге, с възложител„ММ ПАРТС ЕНД СЪРВИЗ“ ООД

Възложител „ММ ПАРТС ЕНД СЪРВИЗ“ ООД

/02.06.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателно съоръжение за третиране на водите от дренажна отводнителна галерия на к. 840 m и водите покрай контролно-пропускателния пункт (КПП) на Рудник „Елаците“, с. Мирково, област Софийска

Възложител „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД

/02.06.2023 г./


Съобщение за уведомление  и допълнителна информация инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда с офиси, магазини и складове, покривна/фасадна фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с продажба на излишъка, покривна инсталация за енергия за подгряване на вода, сондаж (тръбен кладенец) за собствени нужди и водоплътна изгребна яма“ в поземлен имот с идентификатор 12084.2761.148, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община.

Възложител „БРУНАТА“ ООД

/31.05.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на газопроводно отклонение за обект „База за производство и търговия на строителни продукти“ в УПИ I-50, кв. 8, с. Равно поле, община Елин Пелин

Възложител „ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО – ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД

/31.05.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Развитие на газоразпределителната мрежа на територията на община Елин Пелин – урбанизираната територия на с. Петково“.

Възложител община Елин Пелин

/31.05.2023 г./


Съобщение за уведомление и допълнителна информация за инвестиционно предложение за „Преустройство на кравеферма в дърводелски цех“ в УПИ Х-2148, 2196, (поземлени имоти с идентификатори 56407.500.2148 и 56407.500.3747, гр. Пирдоп.

Възложител Ц. Маринова

/31.05.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1114.191, м. „Факултета“, гр. София, район „Красна поляна“, Столична община.

Възложител „ФОКС ТРЕЙД ПЛЮС“ ЕООД

/22.05.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на подстанция 33/110 kV „Кондофрей“ и нова въздушна линия на електропровод 110 kV до поземлен имот с идентификатор 80488.73.38 (п/ст „Червена Могила), землище на с. Черва Могила, общ. Радомир, обл. Перник”.

Възложител „София Уест Електрик“ ООД 

/22.05.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Добавяне на допълнителни кодове за наземно изгаряне в мобилна инсталация „HURIKAN 1000“ и мобилна инсталоция „VOLKAN 2000“ в поземлен имот с идентификатор 32901.119.4, гр. Ихтиман.

Възложител „ЕЙ ВИ ЕКС ЛОГИСТИК“ ООД

/22.05.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за предварително третиране и временно съхранение на строителни отпадъци и други неопасни отпадъци“, находяща се в част от имот пл. № 1744, с площ от 700 м2, попадащ в УПИ V-1744, „за производствена, складова и търговска дейност“, целият с площ от 4169 м2, в кв. 100, гр. Своге, община Своге.

Възложител „ДИБОИС ДИ“ ЕООД

/18.05.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Мандра за овче мляко „Василица милк” в поземлен имот № 000504 в землището на с. Горна Василица, община Костенец, Софийска област.

Възложител „ВАСИЛИЦА МИЛК“ ЕООД

/17.05.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на десет жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 20-25 м“ в поземлен имот с идентификатор 58606.27.24, м. „Бъшина падина“, с. Пролеша, община Божурище.

Възложител Р. Иванов

/16.05.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционален комплекс с жилища, офиси, търговски обекти, подземни паркинги и трафопост, вкл. геотермална отоплителна инсталация“, находящ се в поземлени имоти с идентификатори 68134.903.2575 и 68134.903.2528, гр. София, район „Лозенец“, Столична община.

Възложител „АРТСТРОЙ 1 ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

/15.05.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за “Преработване на дървен материал и производство на пелети“ в имот с идентификатор № 55871.513.41, кв. 157, парцел 81, ул. „Владайско въстание“  № 1 по плана на гр. Перник.

Възложител „ГРАОВО ТРАНС ЛЕС“ ЕООД

/12.05.2023 г./


Съобщение за уведомление  за инвестиционно предложение за „Изграждане на шест еднофамилни  къщи“ в поземлен имот с идентификатор 18174.18.223 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище.

Възложител И. Кръстинкова

/12.05.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Оптимизация на технологичните процеси в инсталациите, разположени на производствената площадка“ в м. „Садината“, с. Яна, район „Кремиковци“, Столична община

Възложител Столична община

/11.05.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение „Модернизация на съществуваща „Асфалтова база-Кремиковци", находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.8275.58, град София, район Кремиковци, кв. Ботунец, м. VIII-15".

Възложител „ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

/05.05.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение „Разширяване на суровинната база на централа за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на базата на биомаса и когенерация на топлинна енергия" в поземлен имот с идентификатор № 27632.62.668 в землището на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Възложител „ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ“ АД

/05.05.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение „Преобразуване на общински имот с идентификатор 68789.334.37, ведно със сграда с № 68789.334.37.1 и имот 68789.334.44, ведно със сграда с № 68789.334.44.1, находящи се в м. „Елез Дере“, гр. Дупница и площадка за временно съхранение и претоварване на генерираните битови отпадъци от територията на община Дупница“.

Възложител община Дупница

/03.05.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение „Промяна на капацитета на отпадъци от черни и цветни метали и допълнение на отпадъчни масла и акумулатори, към действаща площадка“ в УПИ II, (в поземлен имот с идентификатор 55871.515.6466), кв. 148, гр. Перник.

Възложител „ИС ИНВЕСТ 2021“ ООД

/27.04.2023 г./


Съобщение за уведомление и допълнителна информация за инвестиционно предложение за „Пристройка (сграда за безвредно производство и навес) към съществуваща сграда: етап 1 – сграда за безвредно производство, етап 2 – навес; фотоволтаични системи” в поземлен имот 49026.2661.816, ул. „Васил Левски” № 67, с. Мрамор, район „Връбница”, Столична община.

Възложител „СК” АД

/26.04.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: Обособена позиция 4: РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София“.

Възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройство

/26.04.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща сграда и пристройка в цех за производство на продукти на зърнена основа, находящо се в ПИ № 55871.514.3, ул. „Младен Стоянов“ № 1землище на гр. Перник“.

Възложител „САНИ КОНС ТОДОРОВИ С- ИЕ“ СД

/25.04.2023 г./


Съобщение за уведомление1, уведомление2  за изграждане на „Курортен обект за настаняване и подслон – вилно селище и къмпинг зона“ в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор № 04220.12.57, местност „Садичица“ и ПИ № 04220.12.58, местност „Фандаклъка“, землище на с. Бистрица, община Дупница, област Кюстендил.

Възложители С. Михайлов и И. Павлов

 /24.04.2023 г./


Съобщение за уведомление за „Изграждане на индустриален парк, прилежаща инфраструктура и Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води”кв. Челопечене, район „Кремиковци”,Столична община.

Възложители „КЕЙ БИО ИНДЪСТРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

/21.04.2023 г./


Съобщение за уведомление за „Изграждане на стрелбищен комплекс и администрация“ в землището на с. Богданлия, община Елин Пелин, област София на ПИ с идентификатор 04604.68.221 Столична община.

Възложители "ЯХТ ФЕШЪН" ЕООД

/20.04.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на пет броя зарядни станции, обособени в хъб на територията на община Драгоман“, гр. Драгоман, община Драгоман, област Софийска.

Възложители "ЕЛДРАЙВ ЧАРДЖИНГ" ЕАД

/12.04.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея в цех за третиране на отпадъци от пластмаси на съществуваща площадка в поземлен имот с идентификатор 18174.2.90, УПИ I-246“, кв. 11, м. „9-ти септември“ гр. Божурище, община Божурище, Софийска област.

Възложители "ВИАХИМ" ЕООД

/11.04.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на шест жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина до 10 м“ в поземлен имот с идентификатор 58606.27.25, м. „Бъшина падина“, с. Пролеша, община Божурище.

Възложители Б. Петрунова-Божкова, Д. Иванова, К. Божков и И. Иванов

/10.04.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на шест двуетажни и две едноетажни сгради със смесено предназначение – обществено обслужващи и жилищни“ в поземлени имоти с идентификатори 22472.7421.4, 22472.7421.61 и 22472.7421.62, по кадастралната карта на с. Долни Пасарел, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „ЕНЕРДЖИ КОНТРИБЮШЪН“ ЕООД

/10.04.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на 15 вилни сгради“  в поземлен имот с идентификатор 56215.49.834 по плана на с. Петърч, м. „Локвата“, община Костинброд, област София.

Възложител „БУЛСАЙПКОСТ“ ООД

/10.04.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на топлоелектрическа централа на когенерация и инсталация за компресиран природен газ с бутилкови батерии (платформи) за временно захранване на топлоелектрическа централа на когенерация в предприятие „Симид София“ ЕООД, в поземлени имоти с идентификатори 68134.4363.85 и 68134.4363.13, район „Люлин“, Столична община и „Изграждане на директен газопровод от ГРС „София“, с. Иваняне до площадката на хлебозавод „Симид София“ ЕООД, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4363.85, район „Люлин“, Столична община.

Възложител „СИМИД СОФИЯ“ ЕООД

/07.04.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Електролизно производство на катодна мед (ЕПКМ) – разширение с нова/трета циркулационна система, която е идентична на двете съществуващи с капацитет от 120 000 тона (катоди)/годишно и изграждането на още две фотоволтаични инсталации (ФВИ), разположени изцяло в границите на промишлената (работната) площадка на дружеството, както и да се подобри (частично) съществуващата инфраструктура” на „Аурубис България” АД.

Възложител „Аурубис България“ АД

/05.04.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на девет еднофамилни жилищни сгради" в поземлен имот с идентификатор № 15984.320.272, м. "Уздровица", с. Голяновци, община Костинброд.

Възложител М. Бачев, А. Йолов, Ю. Тодоров, В. Лазаров

/03.04.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на „Жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор № 41112.10.6, землище на гр. Кюстендил.

Възложител Б. Богоев

/03.04.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от сграда с идентификатор 65231.901.417.2 за цех за съхранение, преопаковане и преработка на плодове и зеленчуци“ в поземлен имот с идентификатор 65231.901.417, гр. Самоков, община Самоков, Софийска област.

Възложител ТП „Държавно горско стопанство – Самоков

/31.03.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Цех за производство на пелети“, в поземлен имот с № 2046, землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска област.

Възложител „ЕКО 86“ ЕООД

/31.03.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци и линия за рециклиране на кабели по механичен способ“ в ПИ с идентификатор 05815.305.524, Промишлена зона – юг, ул. „Адмирал Фьодоров Ушкатов“, гр. Ботевград, община Ботевград.

Възложител „ВИКИ ВЕНДИНГ 2020“ ЕООД

/29.03.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция на стадион „Българска армия“ в ПИ с идентификатор по 68134.109.30, сграда с идентификатор 68134.109.30.1, район „Средец“, гр. София, Столична община, „парк Борисова градина“, паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство около ПИ с идентификатор 68134.109.29 и ПИ с идентификатор 68134.109.30, чрез засаждане на нова дървестна растителност и алейна мрежа.

Възложител „СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД

/29.03.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни сондажни кладенци (ПТК-1 за ПБВ и ПТК-2 за ППН) за питейно-битово водоснабдяване и противопожарни нужди на обект: „Тир паркинг, сграда за складове с административно-битова част, изгребна яма и трафопост“, в поземлени имоти с идентификатори ПИ 49388.7.20, ПИ 49388.7.21, ПИ 49388.7.22 и ПИ 49388.7.45 по КККР на с. Мусачево, м. „Чойна“, община Елин Пелин, Софийска област.

Възложител „МИЗИЯ ГЛАС“ ЕООД

/27.03.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), като на нея ще се извършват дейности по събиране, сортиране, разделяне, рязане, трошене и леене“ с местоположение поземлен имот с идентификатор 68134.506.28, район „Сердика“, Столична община.

Възложител „МАШИНЕН ДИЗАЙН“ ООД

/24.03.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Зауствания на пречистени битови отпадъчни води, отпадъчни дъждовни води и чисти дъждовни води“ от обект: Комплекс „Камбаните“ – фаза 1, намиращ се в УПИ III-1502, м. „Дупките – Панчарево“ (ПИ 04234.6904.1539), с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „ГОЛДХЪРСТ РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД

/24.03.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Обработка и рециклиране на кабели до получаване на готова за повторна употреба суровина (метал, пластмасови гранули и др.) в поземлен имот с идентификатор 72223.46.16, гр. Батановци, местност „Стопански двор“, общ. Перник, обл. Перник.

Възложител „Екоефект България” ООД

/23.03.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Реализиране на Медицински и медикодентален център с операционен блок и легла за пролежаване до 48 часа и къщи за почивка на персонала“ в ПИ 32901.16.10 в м. „Муслевица“ в землището на гр.Ихтиман,община Ихтиман.

Възложител „ИНВЕЛА ПРОПЪРТИС“ АД

/21.03.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води към складово – логистична база с офисни и обслужващи помещения в ПИ с идентификатор по КККР 61248.102.24, м. „Банище“, с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област.

Възложител К. Антонов

/20.03.2023 г./


Съобщение за уведомление1, уведомление2  и уведомление3  за инвестиционно предложение за „Изграждане на складово-логистична база и паркинг“ в поземлени имоти с идентификатори 05815.36.98, 05815.35.77 и 05815.36.109, гр. Ботевград, община Ботевград, Софийска област.

Възложител „ВИ-ПИ-ГРУП-07“ ЕООД

/10.03.2023 г./


Съобщение за уведомление и допълнителна информация за инвестиционно предложение за „Предприятие за хлебопроизводство, складове, бистро, кафене, автомивка, автосервиз и административна сграда“, в поземлени имоти с идентификатори 32216.2325.103 и 32216.2325.52, м. „Бели брег“, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община.

Възложители А. Лазов и З. Дамянов

/09.03.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Добив на пясъци и чакъли от находище „Горни Смардан“, землище на с. Чепинци, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложител „ТРАНСТИР“ ЕООД

/08.03.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 65 м за поливни нужди в двора на училището - тревни площи, декоративни храсти и дървета“.

Възложител Национално средно училище "София"

/06.03.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 88134.508.1716, кв. „Орландовци“, район „Сердика“, Столична община.

Възложител „БИСКО 1“ ЕООД

/02.03.2023 г./


Съобщение за уведомление1 и уведомление2 за инвестиционни предложения за „Изграждане на складово стопанство за втечнен пропан-бутан с цел осигуряване на алтернативно гориво и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност от 999,58 кWp“ на територията на производствена площадка „ЕЛ БАТ“ АД.

Възложител ЕЛ БАТ“ АД

/02.03.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на собствен водоизточник (сондажен кладенец) с дълбочина до 80 м“ в поземлен имот с идентификатор 87401.7567.1, с. Яна, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител „ВДК-1“ ЕООД

/24.02.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 77246.42.24, с. Хераково, община Божурище.

Възложител К. Маноилова

/22.02.2023 г./


Съобщение за уведомление и допълнителна информация за инвестиционно предложение „Площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, стъкло и стъклени опаковки, събиране, временно съхранение, предварително третиране и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в обособена площ от 1200 м2, идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.8275.613, м. „ЗСК Кремиковци, район „Кремиковци“, Стилична община.

Възложител „ЮГЖК“ ЕООД

/22.02.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Добив и преработка на руди от находище на „Челопеч север“.

Възложител „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД

/22.02.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“.

Възложител община Брезник

/20.02.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци (СО), и едрогабаритни отпадъци (ЕГО) - Перник".

Възложител Община Перник

/17.02.2023 г./


Съобщение за уведомление и допълнителна информация за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за полимер композитни изделия и ФЕЦ“ в поземлен имот с идентификатор 21662.4819.660, с. Доброславци, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложител „РЕКО ПРОДАКШАН“ ООД

/17.02.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на къмпинг за кемпери и каравани“, в поземлен имот с идентификатор 00391.147.9, м. „Караджовица“, с. Алино, община Самоков.

Възложител "КЛЮЧАРЯТ НА МЯСТО" ЕООД

/16.02.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 81356.37.18, с. Чибаовци, м. „Самовилски връх“, общ. Костинброд, област София.

Възложител Х.БАЙРЯМОВ

/16.02.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Разширяване на площта на съществуваща площадка за дейности с отпадъци от 5 000 кв. м. на 15 404 кв. м, увеличаване количествата на вече разрешен отпадък с код 16 01 03 (излезли от употреба гуми) от 200 т на 10 000 т и добавяне на единадесет броя нови отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 68134.51 1.2, ул. „Първа Българска армия“ № 22, гр. София, район „Сердика“, Столична община.

Възложител „БОВА - ТРАНС“ ООД

/15.02.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Увеличаване на количествата на разрешени отпадъци и добавяне на нови кодове отпадъци и дейности по събиране, съхранение (R13) и третиране (сортиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), автомобилни катализатори, отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), както и на неопасни отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и др. производствени неопасни отпадъци” на обект с местонахождение: област София, община Божурище, гр. Божурище.

Възложител „ПРО РЕЦИКЛИНГ” ЕООД

/10.02.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Основен ремонт на техническата инфраструктура и съоръженията към нея (покритие на р. Бистрица в урбанизираната територия на гр. Дупница) за устройване на открит паркинг в Централна градска част на гр. Дупница“.

Възложител Община Дупница

/10.02.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Производствена и складова база на „Сапунена работилница“ ООД“, находящ се в ПИ с идентификатор №18174.62.905, в с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област.

Възложител „Национална компания индустриални зони“ ЕАД.

/09.02.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Разширение на централен гробищен парк“, в УПИ VI-528, кв. 1, м. „Централни гробища“, район „Сердика“, Столична община.

Възложител „ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ“

./09.02.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Център за събиране, съхранение, търговия, предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), хартия, пластмаси, картон, както и за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в урегулиран поземлен имот (УПИ) III кв. 191, гр. Радомир, община Радомир, област Перник“.

Възложител „БЕЛКАНТО ИНДЪСТРИ“ ЕООД

/09.02.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на пет жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 15984.321.28, м. „Герена“, гр. Костинброд, община Костинброд.

Възложители Л. ЗДРАВКОВА и Т. ДОДОВ

 

/07.02.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец на територията на УПИ XIII 325-3А, кв. 139, гр. Елин Пелин.

Възложител „НИКОЛИ“ ООД

/06.02.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, маслени филтри, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, излезли от употреба гуми и други опасни, производствени и битови отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 68134.505.4603, „НПЗ Военна рампа“, район „Сердика“, Столична община.

Възложител „НОРД ИНДЪСТРИ“ ЕООД

/06.02.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки в поземлени имоти с идентификатори 49206.2660.2 и 49206.2660.1002, област София, община Столична, с. Мрамор, район Връбница, с обща площ 6320 кв. м“.

Възложител „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ ООД

/31.01.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за съхранение и предварително третиране отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), отпадъци от опаковки (ОО), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), съхранение на негодни за употреба батерии и акумулаторни (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и др. производствени и битови отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 68134.706.415, СПЗ „Слатина-юг“, район „Слатина“, Столична община.

Възложител „ЕКОСТИЙЛ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

/30.01.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения за захранване на консуматори“ на територията на ж.к. Малинова долина и кв. Малинова долина - СОР Студентски„Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения за захранване на консуматори“ на територията на ж.к. Малинова долина и кв. Малинова долина - СОР Студентски.

 

Възложител „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД

/30.01.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения за захранване на консуматори“ на територията на СОР Лозенец и СОР Триадица.

Възложител „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД

/30.01.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Склад за лекарствени продукти“, разположен на кота -3,57 в съществуваща „Сграда с търговски складове, офиси, пречиствателно съоръжение и резервоар“ в поземлен имот с идентификатор 68134.8578.1398,гр. София, район „Кремиковци“, идентичен с УПИ IV, кв. 78 по действащия регулационен план на кв. „Враждебна“, Столична община.

Възложител „ВЕКТОР ПРОПЪРТИ“ ЕООД

/27.01.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Склад за препарати за растителна защита“, разположен на кота +2,89 в съществуваща „Сграда с търговски складове, офиси, пречиствателно съоръжение и резервоар“ в поземлен имот с идентификатор 68134.8578.1398, гр. София, район „Кремиковци“, идентичен с УПИ IV, кв. 78 по действащия регулационен план на кв. „Враждебна“, Столична община“.

Възложител „ВЕКТОР ПРОПЪРТИ“ ЕООД

/27.01.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Рециклиране на стъкло /трошки/ и стъклена вата, чрез смилане, в налична инсталация, находяща се в обособена част на производствена площадка в УПИ V - 1559 по плана на град Батановци, община Перник“.

Възложител „БАУ ЦЕНТЪР“ ЕООД

/20.01.2023 г./


Съобщение за  допълнителна информация към уведомление  за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за газификация на отпадъци с когенерация на енергия“ в поземлен имот с идентификатор 57921.68.3 по КККР на с. Потоп, община Елин Пелин, Софийска област.

Възложител ЕКОСЕЙФ“ ООД

/19.01.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Разширение на площадка за третиране на отпадъци, предвиждащо монтаж на нова мобилна машина за раздробяване на скрап с последващо отделяне на черни и цветни метали в поземлен имот с идентификатор 61577.505.3059 по КК на гр. Радомир”.

Възложител „ВИВА-МЕТАЛ“ ООД

/19.01.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Зелен коридор на здравето, район „Надежда“, гр. София“ по проект URBiNAT – „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски район чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“, с възложител Столична община.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройоство“

/18.01.2023 г./


Съобщение за уведомление и допълнителна информация за „Линия „Юнкер“ за обезмасляване и байцване във валцово производство“ на територията на промишлената площадка на „София Мед“ АД, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.42, район „Искър“, Столична община.

Възложител „СОФИЯ МЕД“ АД

/18.01.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Монтаж на 2 броя подземни резервоари за пропан-бутан и изпарител на територията на предприятие за производство на изделия от експандиран полистирен“ в УПИ III-7, кв. 312, ПИ 65231.901.7,ул. Софийско шосе № 13, гр. Самоков,община Самоков.

Възложител „ПЛАСТИМО“ AД

/17.01.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Създаване на цех за преработка на билки вкл. сепариране, сушене, раздробяване и пакетиране“ в поземлен имот с идентификатор 38916.500.1821 (в сграда с идентификатор 38916.500.1821.7), кв. 102, с. Костенец, община Костенец.

Възложител „ХЕРБАЛЕЯ“ ЕООД

/17.01.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на логистична и складова база“ в поземлен имот с идентификатор 18174.63.813, с. Гурмазово, община Божурище, вкл. изграждане на довеждаща инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори 18174.71.11, 18174.71.701 и 18174.63.811.

Възложител „ХАЙНИП ЛОГИСТИК“ ЕАД

/17.01.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на девет жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина до 9 м“ в поземлен имот с идентификатор 58606.18.109, м. „Скала“, с. Пролеша, община Божурище.

Възложител С. Тодоров 

/11.01.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Разкриване на площадка/складова база за събиране, транспортиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“, в урегулиран поземлен имот с идентификатор 55871.514.8 в кв. Изток, гр. Перник, община Перник.

Възложител „КУАУ РИСАЙКЛИНГ” ЕООД 

/10.01.2023 г./


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на хотел и обслужваща сграда и гребна база“ в поземлен имот с идентификатор 14831.6566.306, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „Мастерфикс“ АД 

/10.01.2023 г./


Съобщение за уведомление1 и уведомление2 за инвестиционно предложение за „Изграждане на път за достъп през поземлени имоти с идентификатори 03767.100.630 и 03767.41.56 до резервоар за питейно-битово водоснабдяване в поземлен имот с идентификатор 03767.100.630 (проектен идентификатор 03767.100.631), с. Белчин, община Самоков, Захранващ водопровод от резервоар за питейно-битово водоснабдяване в поземлен имот с идентификатор в поземлен имот с идентификатор 03767.100.630 (проектен идентификатор 03767.100.631) до с. Белчин и реконструкция на съществуващ резервоар за питейно-битово водоснабдяване в поземлен имот с в поземлен имот с идентификатор 03767.100.630 (проектен идентификатор 03767.100.631) с. Белчин.

Възложител община Самоков

/10.01.2023 г./


 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София