background
logotype

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 


I. Уведомяване за инвестиционно предложение:

1. Уведомление за инвестиционно предложение

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  -  в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител.

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)


II. Процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (след получаване на писмени указания от РИОСВ - София):

1. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието  върху околната среда - в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител.

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)


2. Информация по Приложение № 2

Приложение № 2 към чл. 6

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -  в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)


III. Процедура по ОВОС (след получаване на писмени указания от РИОСВ - София):

1. Искане за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Приложение № 8 към чл. 13, ал. 1

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)


2Образец на писмо от общини/райони/кметства относно резултати от осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2  към чл. 6 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  

Приложение № 7 към чл. 6, ал. 10, т. 2

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)


3. Образец на обява за среща за обществено обсъждане

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)


 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София