background
logotype

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ


1. Уведомление за изготвяне на План/Програма,
    Подробен устойствен план (ПУП)

Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1

от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - на хартиен и електронен носител

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)


2. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО (след получаване на писмени указания от РИОСВ - София)

Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1

от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - на хартиен и електронен носител

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)


3. Искане за издаване на Становище по ЕО (след получаване на писмени указания от РИОСВ - София)

Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1

от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - на хартиен и електронен носител

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)


 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София