background
logotype

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Във връзка с влязло в сила изменение и допълнение на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове  (обн. ДВ. бр. 20 от 7 март 2017 г., изм. ДВ. бр. 46 от 1 юни 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 20 ноември 2020 г.) се въвежда следното изискване:

В годишните отчети за флуорсъдържащи парникови газове и в досиетата на системите, количествата на флуорсъдържащи парникови газове се закръгляват до третия знак след десетичната запетая.

Напомняме, че срокът за представяне на отчетите за 2020 г. е 15 февруари 2021 г.


ЗА ВНОСИТЕЛИТЕ НА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И ГАЗОВЕТЕ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014: Минимални изисквания към документацията, която е необходимо да се представи пред митническите органи, като доказателства по чл.7, §2 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.

 

Указания към вносители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, предварително заредено с флуоровъглеводороди (HFC), във връзка с прилагането на изискванията на чл.14, §1 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.

 

Хладилно, климатично и термопомпено оборудване – досие на оборудването

 

Приложение № 3 от Наредба № 1

 

Oтчет за количества флуорираните парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слой

 

Във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и с цел предоставяне на данни, необходими за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газовеползвателите, преработвателите и операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kg и 5 tCO2 eq и повече флуорирани парникови газове и вещества, нарушаващи озоновия слой, представят в РИОСВ - София годишен отчет не по късно от 15 февруари на текущата година за периода 1 януари до 31 декември на предходната година.

Флуорсъдържащи парникови газове:

 

- Оператори на инсталации, които съдържат флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно Приложение № 9. Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация поотделно;

- Преработватели на флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно Приложение № 8. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси;

- Ползвателите на флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно Приложение № 7. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси;

- Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 6. Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация поотделно;

- Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно формата по Приложение  № 5. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.

 

Вещества, които нарущават озоновия слой:

 

- Оператори на инсталации, които съдържат флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 6;

- Преработватели на флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 5;

- Ползвателите на флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 4.

Годишните отчети следва да се представят в РИОСВ – София на хартиен носител и на електронен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..      

 

Формат за докладване на ФПГ: Приложения

Формат за докладване на ОРВ: Приложения

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София