background
logotype

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Образец №1, съгласно чл.68, ал.1 от ЗУО

Заявление за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение 

Образец №2, съгласно чл.72, ал.3, т.2 от ЗУО

Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение

 Образец №3, чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО

Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Образец №1, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО

Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

Образец №2, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО

Заявление за изменение и/или допълнени на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Образец №3, чл.79, ал.1 от ЗУО

Заявление за изменение и/или допълнени на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

Образец №4, чл.79, ал.1 от ЗУО

Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци

Образец №5, чл.80, ал.1 от ЗУО

Работен лист за класификация на отпадъци

Уведомление за прекратяване на работни листа

Доклад основно охарактеризиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София