background
logotype

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ


Закон за защита на животните (ЗЗЖ)

 Заявление за регистрация по чл. 22а, във връзка с чл. 22, ал. 1 от ЗЗЖ

Указания за регистрация на диви животни


НАТУРА 2000

Уведомление за инвестиционно предложение (съгласно приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 и приложение № 2 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата за ОС)

Уведомление за инвестиционно предложение (съгласно приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 и приложение № 2 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата за ОС)


Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)

Издаване на Регистрационни карти на основание чл. 91, за екземпляри от видове по чл. 70, ал. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

Заявление за издаване на регистрационна карта за регистрация на единични екземпляри

Заявление за издаване на регистрационна карта за регистрация на група екземпляри

Уведомление за маркиране на видове подлежащи на регистрация по чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

Заявление за предоставяне на уникални номера за маркиране на видовете подлежащи на регистрация по чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

Уведомление за регистрация на пунктове за изкупуване на живи охлюви 


Закон за лечебните растения

Уведомление за организиран билкозаготвителен пункт и/или склад

Образец на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки

Уведомление за изкупуване на подложени на първична обработка билки за нуждите на производство

1.1. Годишна справка за изкупените, реализираните и наличните количества билки

1.2. Годишна справка за изкупените, реализираните и наличните количества билки (формат Excel)    


До 20 Януари се подава информация за изкупените, реализираните и наличните количества билки за предходната година.


 

 

 

2022  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София