background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

 


Съобщение за Решение № СО-01-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план зарегулация и застрояване(ПУП-ИПРЗ)в териториален обхват УПИ XV-3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, прилежащите задънени улици от о.т. 603е до о.т.603ж и от о.т. 603з до о.т.603 м, кв. 19А, м. „с. Бистрица”, район „Панчарево” и поземлени имоти с идентификатори №№ 04234.6942.97, 04234.6942.109, 04234.6942.111, 04234.6942.126 по КККР на с. Бистрица, Столична община.

Възложител „К ЕНД К – ЛТД” ЕООД

/05.02.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-02-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ IV-1442-„за офиси и ОО”, кв. 288в, м. ж.к. „Борово”, район „Красно село”, гр. София.

Възложител „Евро Травелс” ЕООД и „Итърнити” ЕООД 

/05.02.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-03-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 61, м. „Високи рид”, землище на с. Ковачевци, община Самоков.

Възложител Л. Лазаров

/18.02.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-04-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП– ИПРЗ) за с. Кривина, район „Панчарево”, Столична община.

Възложител Столична община направление „Архитектура и градоустройство”

/19.02.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-05-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план –Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ LXII-„за обществено обслужване” в кв. 199 по действащия план на Промишлена зона гр. Ботевград.

Възложител „Техноинженеринг – 96” ЕООД

/22.02.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-06-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план –Парцреларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктуа – транспортен достъп, електроснабдяване, водоснабдяване,канализацияи газоснабдяване за захранване на поземлени имоти (ПИ) №№ 001059 и 001060, в землището на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин.

Възложител „СИДИ” ООД 

/01.03.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-07-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Интегриран план за обновяване (ИПО) на община Челопеч.

Възложител община Челопеч 

/25.03.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-08-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в териториален обхват УПИ XVII-„за карго, кетъринг, обслужване на самолети и инженерни системи, трафопост и митница”, кв. 2, м. „Летищен комплекс – София”, район „Слатина”, Столична община.

Възложител „БЪЛГАРИЯ АР МЕЙНТЕНАНС” АД 

/28.03.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-09-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план –Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП– ИПРЗ) на УПИ I СД „Озеленяване“ и СП „Водоснабдяване“ и УПИ II-„за производство, складове и офиси“, кв. 6, м. НПЗ „Изток-ПЗ Горубляне“, район „Младост”, Столична община.

Възложител “Храмар“ ЕООД 

/30.03.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-10-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на м. „с. Ботунец“, м. „ж. к. Ботунец – разширение“ и „ж.к. Ботунец“, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител Столична община, Дирекция „Архитектура и градоустройство“ 

/13.04.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-11-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план –Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на поземлен имот с идентификатор (ПИ) № 68134.4333.1258 (УПИ-II „за ВУЗ и трафопост”) и ПИ № 68134.4333.977, м. „кв Овча купел-стар кв. 50”, кв. 505, район „Овча купел”, Столична община.

Възложител НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ (НБУ) 

/13.04.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-12-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ИПРЗ) „За изграждане на обект икономическа зона София – Божурище“ в поземлени имоти №№ 000256, 000281, 000263 и 000171, с. Гурмазово, община Божурище.

Възложител „Национална компания индустриални зони“ АД 

/19.04.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-13-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс (ПУП-ПРЗПЖК) на м. „кв. Ботунец“, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство”

/21.04.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-14-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен квартал (ПУП – ПРЗПЖК) „Дружба 1“ – I и II част, район „Искър“, Столична община.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

/22.04.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-15-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на имот № 014095, местност „Беличко поле”, в землището на с. Хераково, община Божурище.

Възложител „Маоналенд” ЕООД 

/26.04.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-16-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план –Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ IV-1442-„за офиси и ОО”, кв. 288в, м. ж.к. „Борово”, район „Красно село”, гр. София.

Възложител „САНЕВИАН” ООД  

/20.05.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-17-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна група (МИГ) Сливница и Драгоман” за периода 2016 – 2023 г.

Възложител „Местна инициативна група (МИГ) Сливница и Драгоман” 

/30.05.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-18-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на „Местна инициативна група (МИГ) Костенец 2010”, включваща землищата на територията на община Костенец.

Възложител Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костенец 2010” 

/31.05.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-19-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на  Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна група (МИГ) „Етрополски Балкан” за периода 2014 – 2020 г..

Възложител „Местна инициативна група (МИГ) „Етрополски Балкан” 

/31.05.2016 г./

 


Съобщение за Решение № СО-20-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на м. „Кв. Ботунец“ гробищен парк „Изток“, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител Столична община направление „Архитектура и градоустройство”

/09.06.2016 г./

 


Съобщение за Решение № СО-21-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Специализиран Подробен устройствен план –план за паркоустрояване и благоустрояване на парк „Ридо” (включващ имоти №№ 65231.916.368, 65231.916.384, 65231.916.385, 65231.916.531, 65231.916.379, 65231.916.485, 65231.916.381, 65231.916.374, 65231.916.373, 65231.916.372, 65231.916.371, 65231.916.370, 65231.916.369, 65231.916.296, 65231.916.483, 65231.916.357, 65231.916.356, 65231.916.359, 65231.916.484), гр. Самоков.

Възложител община Самоков


Съобщение за Решение № СО-22-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) с териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори: 68134.4355.2556, 2557, 2558, 2559, 2794, 2795, 2796, 2798, 2799, 2560, 2561, 2562, 130, 1580, 2050, 2553, 2554, 2555, 2367, 2368, 2485, 2565, 2705, 2095, съществуващи УПИ: I-1754 и IV-1754 oт кв. 3, съществуващи УПИ: II-2175,2178,2050,2325, III-1754, XI-сервитут за инженерна инфраструктура и XII-2325 oт кв. 4,и съществуващ УПИ II-1754 oт кв. 5, отпадане на улица между о.т.18а /нова/ –о.т.18 до о.т.17а /нова/; изменение на улици между о.т.20 и о.т.19, между о.т.19 и о.т.18а /нова/ и при о.т.19 /нова о.т.19а/; създаване на нова задънена улица между о.т.17а /нова/ и о.т.17б /нова/, м. СПЗ „Модерно предградие-Обеля”, район „Люлин”, Столична община.

Възложители „Транстерминал” ООД, „Метрополитен” ЕАД,

Н. Искак, Г. Исаков и В. Насим, чрез упълномощения съсобственик П.  Николова.


Съобщение за Решение № СО-23-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Своге за периода 2016 – 2020 г..

Възложител община Своге 

/30.06.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-24-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ I-„за училище“ /поземлен имот с идентификатор 68134.1505.1725/, кв. 3, м. „ж.к. Дружба 2“, район „Искър“, Столична община.

Възложител Столична община, район „Искър“ 

/01.07.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-25-ЕО/2016 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот № 079040, м. "Байлов дол", землище на гр. Правец.

Възложител В. Петрова 

/01.07.2016 г./


 

Съобщение за Решение № СО-26-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 05815.40.205, м. „Темуша“, гр. Ботевград, община Ботевград.

Възложител Община Ботевград 

/02.08.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-27-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация, изменение на план за регулация и застрояванe(ПУП-ИПР и ИПРЗ) за УПИ I, кв. 249, УПИ I, кв. 251 и улица с о.т.321б – о.т. 321г – образуване на УПИ I(нов) в кв. 249 (нов) с отреждане „За многофункционална спортна зала, тренировъчна зала с хотелска част, трафопост, паркинг и озеленяване“, гр. Ботевград.

Възложител Община Ботевград  

/04.08.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-28-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват: поземлен имот № 139057, м. „Бърдо”, по КВС на с. Храбърско, община Божурище.

Възложител „Маоналенд” ЕООД  

/05.08.2016 г./


 

Съобщение за Решение № СО-29-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) за част от землището на с. Горни Окол, община Самоков.

Възложител община Самоков  

/05.08.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-30-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на м. „ж.к. Люлин – център“ и м. „ж.к. Люлин – главен център“, район „Люлин“, Столична община.

Възложител Столична община  

/19.08.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-31-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояванe (ПУП-ПРЗ) в териториален обхват поземлени имоти с №№ 04234.6958.3, 04234.6958.4, 04234.6958.8, 04234.6958.9, 04234.6958.10, 04234.6958.43, 04234.6942.204, 04234.6945.20, 04234.6945.21, 04234.6945.22, 04234.6945.23, 04234.6945.24, 04234.6945.27, 04234.6945.28,  04234.6946.33, 04234.6946.40, 04234.6946.41, 04234.6958.43, 04234.6946.51,  04234.6946.52, 04234.6946.53, 04234.6946.54, 04234.6958.55, 04234.6946.56, 04234.6946.57,  04234.6946.58, 04234.6946.59, 04234.6946.60, 04234.6958.61, 04234.6946.62, 04234.6946.63, 04234.6946.64, 04234.6946.65, 04234.6946.71, 04234.6946.72, 04234.6958.74, 04234.6958.77 по КККР на с. Бистрица, м. „в.з. Беликата”, район „Панчарево”, Столична община.

Възложители „Забела Хилс” ЕООД и „Бистрица Парк Резидънс” ООД  

/25.08.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-32-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Общинска програма за управление на отпадъците на община Ихтиман 2015 – 2020 г.

Възложител община Ихтиман  

/26.08.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-33-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план –План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот № 225001, м. „Ивановски хан”, землище на с. Врачеш, община Ботевград.

Възложител М. Захариев  

/26.08.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-34-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план –План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имоти №№ 020002 и 020003, в землището на с. Габра, община Елин Пелин.

Възложител община Елин Пелин  

/26.08.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-35-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на на Подробен устройствен план –План за застрояване (ПУП-ПЗ) на земеделски имоти №№ 092016, 092051 и 092052 по КВС на землището на гр. Елин Пелин.

Възложител община Елин Пелин  

/26.08.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-36-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори № 32216.2310.53 и № 32216.2310.60, м. „в.з. сп. Иваняне – м. Бели брег”, с. Иваняне, район „Банкя”, Столична община.

Възложители Р. Градинарска и З. Младенов 

/26.08.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-37-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план –План за застрояване (ПУП-ПЗ) на земеделски имот № 000174 по КВС на землището на с. Караполци, община Елин Пелин.

Възложител община Елин Пелин  

/26.08.2016 г./


 

Съобщение за Решение № СО-38-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на общинска програма за управление на отпадъците на община Сливница 2016– 2020 г.

Възложител община Сливница

/16.09.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-39-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Частично изменение на действащия подробен устройствен план на с. Чорул и план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот № 049006, м. „Гнилище“, землище на с. Чорул, община Драгоман.

Възложител И. Колева 

/17.10.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-40-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план - Изменение на планза регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ IV-1494 и УПИ У-1494, кв. 3 и ПУП-ПР иПЗ за поземлени имоти с идентификатори: 04234.6903.13, 04234.6903.15, 04234.6903.16,04234.6903.28, 04234.6903.29, 04234.6903.50, 04234.6903.54 и 04234.6903.60, м. „Косанин дол- Дупките”, с. Бистрица, район „Панчарево”, Столична община.

Възложител „Чуда“ ЕООД 

/20.10.2016 г./


 

Съобщение за Решение № СО-41-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП- ИПРЗ) за м. „кв. Кремиковци“, район „Кремиковци”, Столична община.

Възложител Столична община, Дирекция „Архитектура и градоустройство“ 

/01.11.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-42-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти №№ 000135, 000157, 000138, 000140, 000132, 000193, 000141, 000142, 000193, 000191, 000190, 000162, 000177, 000149 и прилежащата им инфраструктура, в землището на с. Стъргел, община Горна Малина, Софийска област.

Възложители „КЕХЛИБАРЕН ГРОЗД” ООД и „АНГУС МЕСНО ГОВЕДОВЪДСТВО БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

/15.11.2016 г./


 

Съобщение за Решение № СО-43-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план –Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ I „За парк” и УПИ III-59,958,1168, кв. 55, м. „Зона за отдих Панчарево – района на плажа”, с. Кокаляне, район „Панчарево”, Столична.

Възложител „СИИ ЕНД СЪН 08” ООД 

/25.11.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-44-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Общинска програма за управление на отпадъците на община Чавдар 2015 – 2020 г.

Възложител община Чавдар 

/05.12.2016 г./


 

2022  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София