background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

На основание чл. 15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ - София осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата/срещите за обществено обсъждане:

 


Доклад за ОВОСнетехническо резюме,доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) и за

Инвестиционно предложение за "Модернизация на железопътна линия Радомир-Гюешево - граница с Република Северна Македония", с възложител "Национална Компания Железопътна Инфраструктура.

/публикувано на /31.01.2024 г./


Доклад за ОВОС и Нетехническо резюме за

Инвестиционно предложение за „Добавяне при работата на горивната инсталация ТЕЦ „Република" за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнителни горива - биомаса" в поземлен имот с идентификатор 55871.514.177 по плана на гр. Перник, община Перник, с възложител „Топлофикация-Перник“ АД

/публикувано на 14.07.2023 г./


Доклад за ОВОС и Нетехническо резюме за

Инвестиционно предложение за „Третиране на отпадъци с кодове 060102*, 110105* и 110106* и производство на кислол като продукт за битово ползване“ в съществуваща сграда на „Заваръчни машини“ в гр. Перник, кв. Ралица, ул. Пирин 12А, с възложител „СИЛОКС“ ООД. 

/публикувано на 22.08.2022 г./


Доклад за ОВОС  и Нетехническо резюме за

Инвестиционно предложение за Изграждане на експлоатация на депо за отпадъци в ПИ 112020 и 112023, м. Саръмеше, община Долна баня, Софийска област, с възложител „МОЕЛ“ ООД.

/публикувано на 14.06.2021 г./


Доклад за ОВОС  и Нетехническо резюме за

Инвестиционно предложение за "Реконструкция на инсталация за рециклиране на оловни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)" на територията на производствена площадка на "Ел Бат" АД в УПИ I - за производствена и складови дейности, кв. 121, м. "Съръмеше", землище на гр. Долна баня, община Долна Баня, Софийска област, с възложител "ЕЛ БАТ"АД.

/публикувано на 07.05.2021 г./


Доклад за ОВОС 1 частДоклад за ОВОС 2 част и Нетехническо резюме за

Инвестиционно предложение за „Изграждане на балнеологичен център за комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода“ в поземлени имоти с идетификатори 61248.1.136, м. „Бегова ливада“ и 61248.14.2, м. „Юрто“, с. Равно поле, община Елин Пелин, с възложител „ПС ГРУП“ АД.

/публикувано на /29.04.2021 г./


Доклад за ОВОС за

Инвестиционно предложение за "Изграждане на парк и обновяване на тематични зони за широко обществено ползване в акваторията на язовир Качулка и прилежащата територия" в землището на с. Челопеч, община Челопеч, с възложител Община Челопеч.

/публикувано на /12.08.2020 г./


Доклад за ОВОСнетехническо резюмезадание вкл. и доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) за

Инвестиционно предложение за "Изграждане на комплекс от индивидуално жилищни сгради, сгради за обществено обслужване, спортни съоръжения и озеленяване" в имоти 171010 и 1471011, землище на с.Равно поле, община Елин Пелин, с възложител Стефан Бозев.

/публикувано на /05.03.2019 г./


Доклад за ОВОСнетехническо резюме  за

Инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Антената” в землищата на кв. „Враждебна”, район „Кремиковци” и кв. „Бенковски” и кв. „Орландовци”, район „Сердика”, Столична община с възложител ЕТ „ИНЕРТ – 94 – ЦВЕТЕЛИН ПЕТРОВ”.

/публикувано на 02.10.2018 г./


Доклад за ОВОС, за

Инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на строителни материали – гнайсгранити в находище „Камъка“, с. Черньово, община Ихтиман, с възложител ,,Ягуар 02” ЕООД.

/публикувано на 19.03.2018 г. /


Доклад за ОВОС, нетехническо резюме, вкл. и доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) за

Инвестиционно предложение за  „Първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище "Елаците", Софийска област, 2031 г.”

/публикувано на 16.06.2016 г./


 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София