background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Решение № 2/2017 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение СО-27-EO/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 56407.138.46, м. „Декилиташ” по КК на гр. Пирдоп, община Пирдоп, с възложител „Уилнел Компани” ЕООД  /18.09.2017 г./


Съобщение за Решение № СО-01-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за новообразувани УПИ I-8, УПИ II-13, УПИ III-14 и УПИ IV-1575, от нов кв. 1, в землището на с. Герман, м. „Калето”, район „Панчарево”, от поземлени имоти с идентификатори 14831.6547.8, 14831.6547.13, 14831.6547.14, 14831.6547.1575 по КККР на с. Герман и новообразувани улици от ОТ212 през ОТ261 до ОТ272; от ОТ271 през ОТ273 до ОТ291, с възложители Наташа Гирова и Кузман Гиров /17.01.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-02-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Програма за опазване на околната среда, в т.ч. Общинска програма за управление на отпадъците на община Самоков (Програмата) за периода 2016 – 2020 г., с възложител община Самоков /17.01.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-03-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) в кв. 18б, 18в и 82б, м. „в.з. Бояна” и м. „Манастирски ливади – изток – обсл. обекти на Околовръстен път”, район „Витоша”, Столична община, с възложител „Катя Василева” ЕООД /22.02.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-04-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 04234.6958.27, 04234.6958.32, 04234.6958.33, 04234.6958.34, 04234.6958.36, 04234.6958.45, 04234.6957.31, 04234.6957.88, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община, с възложители И. Пенчев, Г. Василев; М. Боров, И. Василев, С. Божков и О. Куликова – Управител на „ИМОВА“ ООД /28.02.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-05-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват УПИ І-Градски парк, кв. 80, УПИ І-За многофункционална спортна зала и озеленяване, кв. 249, УПИ І-За обществено обслужваща дейност и озеленяване, кв. 251 и прилежащите улици помежду им с цел създаване на нов УПИ ІІІ-За многофункционална спортна зала, стадион, тренировъчен и хотелски комплекс, трафопост, паркинг и озеленяване, кв. 80 и промяна на УПИ І-Градска парк, кв. 80, гр. Ботевград, с възложителОбщина Ботевград /02.03.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-06-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Програма за управление на отпадъците 2016 – 2020 г. на община Ботевград, с възложител община Ботевград /17.03.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-07-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план –План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 03441.3.669, м. „Фурните”, с. Бели Искър, община Самоков, с възложители П. Марински /23.03.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-08-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Регионална програма за управление на отпадъците на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд,включващо общинитеКостинброд,Божурище, Своге,Сливница,Годеч и Драгоман, с възложител Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд(РСУО – Костинброд) /20.04.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-09-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на  Програма за управление на отпадъците на община Етрополе 2017 – 2020 г, с възложител община Етрополе /20.04.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-10-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на регионално сдружение „Средногорие Еко“, с възложител община Златица /20.04.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-11-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Програма за управление на отпадъците за регион Горна Малина за периода 2016 – 2020 г, с възложител община Етрополе /20.04.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-12-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на РСУО – „СРЕДНОГОРИЕ ЕКО”, включващо общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Чавдар, Челопеч и Пирдоп, за поземлен имот (ПИ) №082017, находящ се в местността „Корията”, землището на гр. Златица, община Златица, с възложител Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) на „Средногорие – Еко”, включващо общините Златица, Антон, Пирдоп, Копривщица, Мирково, Чавдар и Челопеч /21.04.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-13-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2017 – 2020 г. на община Правец (Програмата), с възложител община Правец  /28.04.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-14-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ XXIII-1058,2165, кв.63, м. в.з. „Симеоново – север“ и поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.1973.1175, 68134.1973.1204, 68134.1973.1781 и 68134.1973.2275, район „Витоша“, Столична община, с възложител Б. Атанасов /11.05.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-15-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Проект „Местна стратегия и развитие (МСР) на „Местна инициативна група Пирдоп, Копривщица и Антон“ (МИГ  Пирдоп, Копривщица и Антон) за периода 2016 – 2020 г. , с възложител Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Пирдоп,Копривщица и Антон" /12.05.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-16-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Проект „Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на „Местна инициативна група (МИГ) – Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч“ за периода 2017 – 2020 г., с възложител община Чавдар /12.05.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-17-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на „Местна инициативна група (МИГ) – Самоков” за периода 2016 – 2020 г., с възложител СНЦ "Местна инициативна група (МИГ) Самоков" /15.05.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-18-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 29430.4703.10 по КККР на с. Житен, м. „Дудовото”, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител Д. Алексиева /17.05.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-19-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за финни прахови частици ФПЧ10  /18.05.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-20-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в границите на кв. 23, м.  ж.к. "Люлин-2 м.р.", район "Люлин", Столична община /18.05.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-21-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна група Костинброд – Своге” (МИГ Костинброд – Своге) за периода 2017 – 2020 г.– да не се извършваЕО, с възложител: Сдружение „Местна инициативна група Костинброд – Своге” /23.05.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-22-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот № 173007, м. „Герено“, в землището на с. Петърч, община Костинброд, с възложител „Еко продукт България“ ЕООД /23.06.2017 г./

 

Съобщение за Решение № СО-23-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с №№ 040001, 040002, 041003, 041023, разположени в землището на с. Горна Малина, община Горна Малина, Софийска област, с възложител Община Горна Малина /30.06.2017 г./

Съобщение за Решение № СО-24-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в обхват УПИ XVI-1512 по отношение на поземлени имоти с идентификатори 68134.1932.2228 и 68134.1932.2229 по КККР на район „Витоша“, Столична община, с възложители И. Миткова, Л. Стойчева, М. Захариева и В Митков /07.08.2017 г./

Съобщение за Решение № СО-25-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план –Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нов електропровод до кравеферма, обслужващи сгради и трафопост” в поземлен имот (ПИ) № 049235, с. Литаково, община Ботевград, с възложител „Стопанство Литаково” ЕООД /07.08.2017 г./

Съобщение за Решение № СО-26-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 11394.1798.3478, 11394.1798.3479 и 11394.1798.3481, м. „Владичино селище“, с. Владая, район „Витоша“, Столична община, с възложители Л. Зард и „ЕВРОГРИЙН“ ООД /07.08.2017 г./

Съобщение за Решение № СО-27-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 56407.138.46, м. „Декилиташ” по КК на гр. Пирдоп, община Пирдоп, с възложител „Уилнел Компани” ЕООД /17.08.2017 г./

Съобщение за Решение № СО-28-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна група Ботевград” (МИГ Ботевград) за периода 2017 – 2023 г, с възложител Сдружение „Местна инициативна група Ботевград”  /28.08.2017 г./

Съобщение за Решение № СО-29-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна група – За Ихтиман” (МИГ – За Ихтиман) за периода 2017 – 2023 г, с възложител Сдружение „Местна инициативна група – За Ихтиман”  /31.08.2017 г./

Съобщение за Решение № СО-30-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна група Елин Пелин – Горна Малина” (МИГ Елин Пелин – Горна Малина) за периода 2017 – 2023 г, с възложител  Сдружение „Местна инициативна група Елин Пелин – Горна Малина /31.08.2017 г./

Съобщение за Решение № СО-31-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план –План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор № 05815.305.1139, м. „Параданското”, гр. Ботевград, община Ботевград, с възложител  „Валбе-С-Стаменов” ООД  /12.09.2017 г./

Съобщение за Решение № СО-32-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват поземлени имоти (ПИ) №№ 44063.6234.4104 и 44063.6234.4105 по КК и КР на с. Лозен, кв. 122а, м. „Лозен“, район „Панчарево“, Столична община, с възложител  Х. Методиев  /05.10.2017 г./

Съобщение за Решение № СО-33-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план –Парцеларен план (ПУП-ПП) за частично изместване на ВЛ 110 kV„Металургия” – „Негован”, с възложител  „Електроенергиен Системен Оператор” ЕАД  /13.10.2017 г./

Съобщение за Решение № СО-34-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 02659.2232.32 и 02659.2232.31, м. „Умище”, кв. „Вердикал”, гр. Банкя, район „Банкя”, Столична община, с възложител  С. Георгиев  /13.10.2017 г./

Съобщение за Решение № СО-35-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план –План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 0376.41.348, м. „Зад градище”, с. Белчин, община Самоков, с възложител  „Белчинец” ЕООД   /09.11.2017 г./

Съобщение за Решение № СО-36-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Актуализaция на Програма за управление на отпадъците на територията на община Правец 2015 – 2020 г., представляваща неразделна част от Програмата за опазване на околната среда и управление на отпадъците 2014 – 2020 г, с възложител  Община Правец   /10.11.2017 г./

Съобщение за Решение № СО-37-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за „Нова пътна връзка от път SFO1434 до ЖП гара Мирково, община Мирково, Софийска област, с възложител  община Мирково   /22.11.2017 г./

Съобщение за Решение № СО-38-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за с. Локорско, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител  Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“   /27.11.2017 г./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София