background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Съобщение за Решение № СО-01-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017 – 2019 г. на Столична община, с възложител Столична община /03.01.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-02-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: План за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за периода 2017 – 2019 г. на Столична община, с възложител Столична община /03.01.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-03-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна рибарска група Самоков” (МИРГ Самоков), с възложител Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Самоков”  /09.01.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-04-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Програма за опазване на околната среда на Столична община 2018 – 2027 г., с възложител Столична община  /26.01.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-05-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Изменение на общ устройствен план (ИОУП) на гр. Костинброд в обхвата на поземлени имоти №№ 38978.407.101, 38978.407.102, 38978.405.263 и 38978.4105.264, м. „Герман“, гр. Костинброд, община Костинброд, с възложител  М. Поптодорова - Христова  /07.02.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-06-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – Планза регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за м. „кв. Бенковски – разширение запад“, район „Сердика“, Столична община, с възложител  Столична община, направление „Архитектура и градоустройство“ /07.02.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-07-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – Изменение на планза регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за м. „Горубляне“, кв. 84, 84а, 84б, 95, 96, 43, 44, 52, 88, 88а, район „Младост“, Столична община, с възложител  Столична община, направление „Архитектура и градоустройство“ /27.02.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-08-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 77400.139.65, с. Храбърско, община Божурище, с възложител  „Маоналенд“ ЕООД /27.02.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-09-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 03767.41.130 и 03767.41.159, м. „Зад градище”, с. Белчин, община Самоков, с възложител „Палакария парк” ЕООД  /09.03.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-10-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план –План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 03767.24.280, м. „Калевица”, с. Белчин, община Самоков, с възложител Л. Алдимиров  /09.03.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-11-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план –Изменение на план за регулация (ПУП-ИПР), План  за улична регулация (ПУР) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за имот с идентификатор по кадастралната карта 29430.4699.6 в землището на с. Житен, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител К. Милушев, В. Милушев, Л. Милушева и Б. Венева  /09.03.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-12-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 32216.2330.39 по КККР на с. Иваняне, м. „Бели брег“, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община, с възложител Й.  Андреева, К. Николов и Б. Марков  /23.03.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-13-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура за газификация на кв. 119, кв. 134 и кв. 143 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, с възложител „ПРАВЕЦГАЗ-1” АД /05.04.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-14-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план –Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в обхвата на УПИ XX-2367 и поземлен имот с идентификатор 04234.6937.122, кв. 4М, м. „в.з. Манастира”, район „Панчарево”, Столична община, с възложители  Д. Чолаков, Н. Чолакова  и П. Чолаков /20.04.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-15-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план –План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 37527.17.3, м. „Високи рид”, с. Ковачевци, община Самоков, с възложител Д. Белчев /25.04.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-16-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за нов УПИ I-57,1000,59,60 „за офиси, магазини, трафопост, складове, инженерна инфраструктура“, кв. 1-б, м. „Богровски песоци“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител Моя земя“ ЕООД /09.05.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-17-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Изменение на Общ Устройствен план (ИОУП) на град Самоков и крайградската територия и изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за част от територията на кв. 206а и обособяване на нов кв. 206д по плана на гр. Самоков, с възложител  община Самоков /22.05.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-18-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 03441.3.418, м. „Фурните”, с. Бели Искър, община Самоков, с възложител  П. Марински /04.06.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-19-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 00357.5243.77 и 00357.5243.78 (поземлен имот с идентификатор 00357.5243.241), землище „кв. Курило”, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „ЛЕД ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕООД /05.06.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-20-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Проучване и проектиране за довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и с. Чибаовци”, община Костинброд, Софийска област, с възложител  Министерство на регионалното развитие и благоустройство /11.06.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-21-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация и План за регулация и застрояване (ПУП-ИПУР и ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 04234.6985.874 и 04234.6985.875 по КККР на с. Бистирца, район „Панчарево“, Столична община, с възложители Д. Иванчев и Т. Георгиев   /14.06.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-22-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12084.2757.4, м. „Волуяк-гарата”, м. „Полето”, район „Връбница, Столична община, с възложители Б.Шалев и К. Шалев   /18.06.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-23-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Въздушна кабелна линия СрН 20 kVза нов БКТП в поземлен имот с идентификатор 14831.6509.3106 и въздушна кабелна мрежа НН за захранване на жилищни сгради в м. „Терасите“, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД  /25.06.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-24-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Изменение на план за улична регулация (ПУП-ПРЗ и ИПУР) за поземлени имоти с идентификатори 68134.2045.891, 68134.2045.901, 68134.2045.888, 68134.2045.1464, кв. 7 м. „Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път“, Иземнение на уличната регулация в обхвата на улица по о.т.70-о.т.15-о.т.15а (нова), откриване на нова задънена улица от о.т.15а (нова) до о.т.15в (нова), район „Витоша“, Столична община, с възложители „Р И КО БИЛД“ ЕООД и „КА С РЕНТ“ ООД   /26.06.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-25-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6940.2605 и 04234.6940.2603 за образуване на нов УПИ I-2603,2605 „За Жс”, кв. 19г, м. „Петрефетин”, с. Бистрица, район „Панчарево”, Столична община, с възложител Н. Мишев    /16.07.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-26-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 49206.2677.52, м. „Келказа”, с. Мрамор, район „Връбница”, Столична община, с възложители Л. Йосифов и С. Кованджийска /20.07.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-27-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 35239.6110.65, м. „Върбето“, с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ“ АД  /27.07.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-28-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ №138053, м. „Гордо Бърдо”, с. Храбърско, община Божурище, с възложител „ТЕРАЕКСПЕРТ” ЕООД  /27.07.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-29-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) от о.т.12а до о.т.21б и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 35239.6110.101, м. „Дяволско круше”, с. Казичене, район „Панчарево”, Столична община, с възложител В. Дойчинов  /30.07.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-30-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 04234.6909.518, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „СОФИЯ ВИЛАС КЛУБ“ АД  /03.08.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-31-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) с план-схема на транспортна инфрастуктура – пътническа въжена линия (част) и сервитут към нея в следния териториален обхват: УПИ I-951, „търговски комплекс, конгресен център и подземни гаражи”; УПИ II-908,950,927 „търговски комплекс, офиси, заведения за обществено хранене, шоурум, конгресен център и подземни гаражи”; УПИ III-4095,4097 „магазини офиси, заведения за общетвено хранене, шоуруми, жилищни сгради и подземни гаражи, хотел и спорт; УПИ IV-956,957,949 „за жилищна зона”; УПИ X„за речно корито”, кв. 1 м. „в.з Малинова долина – Бункера – III етап”, поземлени имоти с идентификатори 68134.2044.1834, 68134.2044.1835, 68134.2044.1908 и 68134.2044.4095, свързаното с това изменение на плана за регулация на съседни УПИ VII-597, УПИ VIII-508 и УПИ IX-882, кв. 1 и изменение на уличната регулация от о.т. 16 до о.т.77, м. „в.з Малинова долина – Бункера – III етап”, район „Витоша”, Столична община, с възложители „СОФИЯ САУТ РИНГ МОЛ” ЕАД, „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „ДАНАОС ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕАД  /09.08.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-32-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 18174.23.23, м. „Соларски път”, с. Гурмазово, община Божурище, с възложител И. Велев и А. Велев   /13.08.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-33-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за разпределителен газопровод за с. Литаково, община Ботевград, с възложител „БАЛКАНГАЗ 2000” АД  /21.08.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-34-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: План-схема за газоснабдяване на с. Врачеш, община Ботевград, с възложител „БАЛКАНГАЗ 2000” АД  /08.10.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-35-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ИПРЗ) на УПИ-I „За обществено жилищно строителство, учебен център, културен център, обществено хранене, ежедневно обслужване паркинг-гараж и градина”, кв. 153 по действащия регулационен план на гр. Ботевград (поземлени имоти с идентификатори05815.304.654, 05815.304.852, 05815.304.662, 05815.304.644, 05815.304.1581, 05815.304.656, 05815.304.653, 05815.304.1519, 05815.304.1529 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КК и КР) на гр. Ботевград, община Ботевград, с възложител община Ботевград /16.10.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-36-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на имот № 202005, в землището на с. Нови хан, община Елин Пелин, с възложител  И. Стоилов, А. Стоилов, К. Георгиева и Б. Чолев  /05.11.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-37-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 44063.6234.1639 и 44063.6234.4141 по КККР на с. Лозен и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за образуване на нова задънена улица от о.т. 348 до о.т. 348а нова, м. „с. Лозен”, район „Панчарево”, Столична община , с възложители Г. Макакова, Т. Макакова, В. Дринчев, А. Георгиев  /13.11.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-38-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 14831.6545.23 по КККР на с. Герман, район „Панчарево”, Столична община , с възложители И. Пакиданска, Г. Чонков, Я. Янев и Т. Бояджиев  /13.11.2018 г./

Съобщение за Решение № СО-39-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 11884.5964.112, м.„Прелозите“, с. Войнеговци, район Нови Искър“, Столична община, с възложители Б. Василев  /13.12.2018 г./
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2022  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София