background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Докладване консумацията и количеството вложени разтворители (КВР)

 

Във връзка с изискванията на Наредба № 7, операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, при които няма превишаване на установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2, изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ информация за консумацията и количеството вложени разтворители.

Същата се представя на вниманието на Директора на РИОСВ – София всрок до 31.03.2018 г., като информацията за консумацията на разтворители, както в чист вид така и в продуктите (изчислени на база процентното съдържание на разтворителите в тях), използвани в производствената дейност през 2017 г. сепредставя в тон за година.

Информацията следва да съдържа посоченото в чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 и да бъде попълнена и изпратена на хартиен носител и по                  е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Формат на Информация за консумацията и количеството вложени разтворители по чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 може да изтеглите от ТУК.

 

План за управление на разтворителите (ПУР)

 

За химическо чистене

Дейностите, включващи използване на ЛОС в инсталация за почистване на облекла, мебели и подобни потребителски стоки, с изключение на ръчното отстраняване на петна в текстилната и трикотажна промишленост, попада в т. 4 „Химическо чистене” от Приложение № 1 на          Наредба № 7.

Планът се разработва в съответствие с Приложение № 3 на Ръководство № 4 за прилагане на Наредба № 7 за дейност Химическо чистене. Операторите на повече от една инсталация (ателие), следва да изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация (ателие).

НОВОТО Ръководство № 4 за Дейност: Химическо чистене

и НОВИТЕ Приложения 1Приложения 2 и Приложения 3

 Към всеки ПУР следва да се приложат:

-          попълнена Декларация за работа на обекта;

-          копия от счетоводни документи за закупен перхлоретилен през 2017 г.;

-          при наличие на повече от една инсталация към даден оператор – декларация за разпределението на закупеното количество перхлоретилен през 2017 г. по обекти.

Планът за управление на разтворителите следва да се представят в срок до 31.03.2018 г. РИОСВ – София на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Информацията подадена на електронен носител следва да съответства на информацията на хартиен носител.

 

ПУР

Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на наредбата, при които се превишават установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2 ежегодно изготвят и представят пред компетентния орган планове за управление на разтворителите (ПУР), изготвени в съответствие с условията по приложение № 8 към чл. 20, не по–късно от три месеца след нейното изтичане.

Плановете за управление на разтворителите обхващат предходната календарна година и следва да се представят в РИОСВ – София не по–късно от три месеца след нейното изтичане, а именно до 31.03.2018 г.

Операторите на повече от една инсталация, следва да изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация.

Планът за управление на разтворителите следва да се представи в РИОСВ – София на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Информацията подадена на електронен носител следва да съответства на информацията на хартиен носител.

Обръщам Ви внимание, че със заповед № РД-31/20.01.2016 г. на Министъра на околната среда и водите са утвърдени Нови Секторни ръководства по Наредба № 7. 

При изготвяне на ПУР следва да се спазват изискванията на новите Секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба № 7/21.10.2003 г. към инсталациите от съответните категории дейности.

НОВИ Секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба № 7/21.10.2003 г. към инсталациите от съответните категории дейности.

Ръководство №1 – Нанасяне на слепващи покрития.

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Ръководство №2 – Нанасяне на покрития.

 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5;

Ръководство №3 – Нанасяне на покритие върху рулони.

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;

Ръководство №4 – Химическо чистене.

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;

Ръководство №5 – Производство на обувки.

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;

Ръководство №6 – Производство на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила.

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;

Ръководство №7 – Производство на фармацевтични продукти.

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;

Ръководство №8 – Печат.

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5;

 

Ръководство №9 – Преработка на каучук.

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;

Ръководство №10 – Почистване на повърхности.

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;

Ръководство №11 – Извличане на растителни масла и животински мазнини, и рафиниране на растителни масла. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;

Ръководство №12 – Пребоядисване на моторни превозни средства.

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;

Ръководство №13 – Покрития върху намотъчен проводник.

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;

Ръководство №14 – Импрегнация на дървесина.

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;

Ръководство №15 – Ламиниране на дървесина и пластмаса.

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;

Ръководство №16 – Оценка и измерване на летливи органични съединения, прилагане на изключенията, докладване и доказване на съответствията с Наредба №7/2013. Приложение 1, Приложение 2;

Ръководство №17 – Определяне, оценка и избор на най – добри налични техники за ограничаване на емисиите на ЛОС.

 

Обръщам Ви внимание, че съгласно изменението на Наредба № 7 от 12.03.2013г., под инсталация трябва да се разбира съвкупността от съоръжения както е съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7. Когато на дадена площадка има няколко цеха (линии, инсталации) с един и същ адрес, извършващи една и съща категория дейност от посочените в Наредба № 7, те се приемат за една и съща инсталация. В случай, че един и същи оператор има съоръжения на две или повече площадки с различни адресни данни, съоръженията на всяка отделна площадка да се считат като отделни инсталации, дори и когато попадат в една и съща категория дейност.

Обръщам Ви внимание, че за не представяне на годишен план за управление на разтворителите, Закона за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., изм. и доп.) предвижда имуществена санкция в размер 15 000 лв.

 

Във връзка с чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (Обн. ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., изм. и доп.), операторите на инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, подлежат на регистрационен режим.

Създава се публичен регистър, достъпен чрез интернет като включването на операторите на инсталации, попадащи в обхвата на горецитираната Наредба се осъществява чрез подаване от тяхна страна на заявление до Директора на съответната РИОСВ, на чиято територия е разположена експлоатираната от тях инсталация, по приложените по долу формати.

Образец№ 1– заявление за регистрация на инсталация

Образец № 2– заявление за вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация

Към заявлението за регистрация на инсталация се прилагат следните документи:

1.ЕИК, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус;

2.Технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията – оператора следва да класифицира инсталацията в съответната категория дейност, посочени в Таблици 1 от Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7. Определенията за категориите дейности са регламентирани в Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1;

3.Документ за платена такса за регистрация.

За инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, с издадени Комплексни разрешителни, не е необходимо да се подава заявление за вписване в регистъра.

На база на подаденото заявление, Директора на съответната РИОСВ издава удостоверение за регистрация по утвърден образец, съгласно чл. 30л, ал. 5.

Към заявлението за вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация се прилагат документи, удостоверяващи промяната и документ за платена такса за вписване на промяна в обстоятелствата.

Операторите подават заявление за вписване на промяна в обстоятелствата в едномесечен срок от настъпването им.

Съгласно чл. 17а от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите:

-          ал. 1, за вписване в регистъра по чл. 30л, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира таксата е в размер на 158 лева.

-          ал. 2, за вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 30л, ал. 12 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса в размер на 60 лева.

 

Инсталациите, които са в експлоатация, се привеждат в съответствие с чл. 30л от ЗЧАВ в едногодишен срок от влизането в сила на изменението на Закона за чистотата на атмосферния въздух – в срок до 21.12.2013 г.

Регистрацията е безсрочна.

Съгласно чл. 34м от ЗЧАВ, оператор на инсталация, която не е регистрирана по реда на чл. 30л, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.

 

 

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София