background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Съгласно изискванията на чл. 14а от Наредба № 16:

·         Всяка нова бензиностанция се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП.

·         Всяка съществуваща бензиностанция, която преминава през основен ремонт на системата за зареждане с гориво, се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП.

·         В срок до 31.12.2016 г. всички съществуващи бензиностанции се оборудват със система, съответстваща на Етап II на УБП.

·         В случаите, когато съществуваща бензиностанция е оборудвана със система, съответстваща на Етап II на УБП, преди 1 януари 2012 г. и дадена бензиноколонка претърпи неизправност в системата, съответстваща на Етап II на УБП, повредата се отстранява най-късно в срока по ал. 3, като бензиноколонката не се спира от експлоатация, а лицата по чл. 14г, ал. 1 само я маркират със стикер съгласно приложение № 7, ако неизправността не бъде отстранена в рамките на седем дни.

Точки 1 и 2 не се прилагат за бензиностанции, които се използват само и единствено във връзка с производството и доставянето на нови моторни превозни средства.

В горепосочените срокове всички бензиностанции трябва да отговарят на следните изисквания:

·         ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, трябва да е по-голяма или равна на 85 %, което се удостоверява от производителя и/или доставчика в съответствие със стандарт EN 16321-1:2013;

·         при прехвърлянето на бензиновите пари в резервоар на бензиностанцията съотношението пари/бензин трябва да бъде по-голямо или равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05.

Контролът на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се упражнява чрез проверки от:

·         председателя на БИМ;

·         оправомощени от председателя на БИМ лица, които са трета независима страна и имат изградена и внедрена система за качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17020.

В 7-дневен срок от пускане в действие на системата, съответстваща на Етап II на УБП, лицето, което експлоатира бензиностанцията, подава заявление по образец, утвърден от председателя на БИМ, до лицата, посочени в т. 1 и т. 2, които извършват проверка в съответствие с изискванията на Наредбата.

Заявление в същия срок се подава и от датата на приключване на ремонта при повреда на системата, съответстваща на Етап II на УБП, или от датата на изтичането на едногодишния или тригодишния срок от извършване на предишната периодична проверка.

Заявлението за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП, съгласно Наредба № 16 може да намерите на сайта на Български институт по метрология.

При повреда в системата, съответстваща на Етап II на УБП, операторите на бензиностанции уведомяват съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира бензиностанцията в 7-дневен срок от настъпването.

Съгласно изискванията на чл. 14д, ал. 4 от Наредба № 16, лицата, които експлоатират бензиностанции, водят прошнурован, прономерован и заверен от съответната РИОСВ дневник съгласно приложение № 8 за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП.

При представяне за заверка на дневник по чл. 14д, ал. 4 от Наредба № 16, оператора следва да отбелязва адреса на съответния обект, на чиято територия е монтирана бензиноколонката.

Дневник се изготвя за всяка бензиноколонка поотделно.

Дневника се съхранява на обекта, на който са разположени системите и се попълва в съответствие с изискванията на Наредба № 16.

ФОРМАТ НА ДНЕВНИКА може да изтеглите от ТУК. Корицата и задната страна на дневника следва да бъдат устойчиви с цел ненарушаване на целостта им.

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София