background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

 


Съобщение за Решение № СО-35-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация(ИПР) на УПИ I-„за училище, спорт и озеленяване“, кв.125, м.„гр.Нови Искър, кв.Гниляне“ за предвиждане на сервитут на тласкател и ГКК1 (главен канализационен клон1) и Парцеларен план (ПП) за ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадни води), ПС (помпена станция) и трафопост“, попадащ в поземлени имоти с идентификатори 00357.5295.81, 00357.5295.408, 00357.5295.174 и 00357.5354.946 от КККР на гр.Нови Искър и „за тласкател ф280“, попадащ в поземлени имоти с идентификатори 00357.5295.74, 00357.5295.75 и 00357.5295.76 от КККР на гр.Нови Искър, район „Нови Искър”, Столична община.

Възложител Столична община, Направление “Архитектура и градоустройство“

/19.12.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-34-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор по КККР 44063.6213.82 и образуване на нов УПИ I-82 „За жилищно строителство и ОО“, кв. 66, м. „Орлова Круша“, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община и Изменение на улична регулация (ИПУР) между о.т.261 и о.т.263и при о.т.265а, заличаване на улица от о.т.212-о.т.212а-о.т.212б-о.т.212в-о.т.212г-о.т.265-о.т.266.

Възложител „РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК ЛОЗЕН“ ЕООД

/29.11.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-33-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Изменение на план за улична регулация (ПУП-ПРЗ и ИПУР) за поземлени имоти с идентификатори 68134.2045.891, 68134.2045.901, 68134.2045.888, 68134.2045.1464 и 68134.2045.887, кв. 7, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път“, Изменение на уличната регулация в обхвата на улица по о.т.70-о.т.15-о.т.15а (нова), откриване на нова задънена улица от о.т.15а (нова) доп о.т.15в (нова), район „Витоша“, Столична община.

Възложители „КА С РЕНТ“ ООД и „Р И КО БИЛД“ ЕООД

/11.11.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-32-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.3927.83, м. „Манилов дол“, район „Овча купел“, гр. София.

Възложители А. Мутафова и Д. Мутафов

/08.11.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-31-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) в обхвата на кв. 63, УПИ XVII „За озеленяване“, УПИ LI „За озеленяване“, УПИ XV-13 и УПИ XVI-19; кв. 18, УПИ I-8, УПИ X-8635 „За Жс“ и УПИ XV-8635 „За Жс“ и улици от о.т.58 до о.т.455 и от о.т.155а през о.т.154 до о.т.155а за създаване на нови улици от о.т.154а до о.т.154з и о.т.455а до о.т.455ж, м. „кв. Горна баня“, район „Овча купел“, Столична община.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

/23.10.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-30-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за удължаване на улица от о.т.409 до нова о.т.412, кв. 101, по плана на с. Горна Малина, община Горна Малина и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 16314.50.47, за създаване на нов УПИ IV-50.47 „За Оо, къмпинг, сгради за отдих и трафопост“, кв. 101, по плана на с. Горна Малина, община Горна Малина.

Възложител „ВАС – МЕТАЛ“ ЕООД

/15.10.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-29-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за газификация и разпределителен газопровод до в.з. „Лозята”, с. Трудовец, община Ботевград.

Възложител „БАЛКАНГАЗ 2000“ АД

/15.10.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-28-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 68134.6723.1745, 68134.6723.1746, 68134.6723.1748, кв. 28, 68134.6723.733, кв. 7, 68134.6723.455, 68134.6723.685, кв. 1, Изменение на план за регулация (ИПР) за поземлени имоти с идентификатори 68134.6723.1747, 68134.6723.266, 68134.6723.267, 68134.6723.268 и 68134.6723.269 и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за улица от о.т.170-о.т.171 между кв. 28 и кв. 7 и улица о.т.172а-о.т.178 междукв. 7 и кв. 1, м. „Детски град“, район „Панчарево“, Столична община.

Възложители Р. Люцканов, Д. Люцканова, А. Стоянов, С. Тодорова, „Новамекс“ ЕООД,

Е. Йончева, А. Джубелиева-Добрева, Г. Добрев, Д. Дамянов чрез Н. Коюва – упълномощено лице

/26.09.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-27-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за План за действие за Зелен град на гр. София.

Възложител Столична община

/26.09.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-26-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствне план – План за регулация, застрояване и преструктуриране на жилищни комплекси (ПУП-ПРЗПЖК) на м. „ж.к. Дружба 1 – III-та ч.“ и „ж.к. Дружба 2 – I-ва ч.“, район „Искър“, Столична община.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

/26.09.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-25-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по чл. 16 от ЗУТ на кв. 1, 2, 3, м. „Градина-запад” и Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ I-341 „за КОО” и на терен „Централна база на СБА”, м. „Панчарево-Детски град”, землище на с. Горубляне, район „Панчарево”, Столична община и Изменение на план улична регулация (ИПУР) от о.т.66-о.т.74а на локално платно на Околовръстен път, задънена улица при о.т. 400а-о.т.400б и между о.т.400-о.т.400е на ул. „Самоковско шосе”.

Възложител „ЧЕРИ ГАРДЪНС“ ЕООД

/19.09.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-24-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за м. "ж.к. Малинова долина - 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та части", район "Студентски", Столична община.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

/18.09.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-23-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план и план за застрояване (ПУП-ПП - ПЗ) за Напоителна система за поливане на земеделски култури в землището на с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков.

Възложител „АГРИКО 2000“ ООД

/05.09.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-22-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) при териториален обхват: УПИ VI-856, УПИ VII-1109 и УПИ VIII-1109, кв. 121а, м. „Драгалевци – разширение-север” в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.1972.2820, 68134.1972.2822, 68134.1972.2825, 68134.1972.920 и 68134.1972.2955, и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) улица-тупик с обръщало от о.к.64а до о.т.64в; улица тупик от о.к.64б до о.т.64д.

Възложител „ДЖО МО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

/04.09.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-21-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застроаване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 15285.11.49, м. „Джупаница”, с. Говедарци, община Самоков.

Възложител „НЕО ДИЗАЙН СТИЛ“ ООД

/02.09.2019 г./


 

Съобщение за Решение № СО-20-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен квартал (ПУП-ПРЗПЖК) за ж.к. „Хаджи Димитър”, район „Подуяне”, Столична община.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

/29.08.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-19-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I-„за гробищен парк, църква, ритуална зала, сгради за стопанско обслужване и ТП”(нов), кв. 100 (нов), м. „с. Бистрица – гробищен парк”, район „Панчарево”, Столична община.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

/28.08.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-18-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на проектен поземлен имот (ПИ) № 640779 образуван от ПИ № 640766 по КВС на гр. Етрополе, Софийска област.

Възложител „ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД

/27.08.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-17-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 77400.44.615, м. „Расул”, с. Храбърско, община Божурище.

Възложител „ТЕРАЕКСПЕРТ” ЕООД

/12.08.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-16-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 77400.44.616, м. „Расул”, с. Храбърско, община Божурище.

Възложител „ТЕРАЕКСПЕРТ” ЕООД

/09.08.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-15-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за м. „Терасите“, кв. 1, 2, 3, 4, 5 ,6 и 7, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „АРГО 19“ ООД

/02.08.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-14-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в обхват: кв. 9 до кв. 20, кв. 9а и кв. 9б/нови/ с прилежаща улична мрежа, м. „Орлова круша“, район „Панчарево“; поземлени имоти с идентификатори, 44063.6213.117 попадащ в кв. 9а /нов/ и кв. 9б /нов/, 44063.6213.119, 44063.6213.122, 44063.6213.133, 44063.6213.143, 44063.6213.153, 44063.6213.157, 44063.6213.160, 44063.6213.163, 44063.6213.276, 44063.6213.300, 44063.6213.301, 44063.6213.302, 44063.6213.303, 44063.6213.304, кв. 9 – кв. 20, м. „Шабаница“ – частна собственост и поземлени имоти с идентификатори 44063.6213.228, 44063.6213.231, 44063.6213.235, 44063.6213.240, 44063.6213.242, 44063.6213.243, 44063.6213.244, 44063.6213.245, 44063.6213.246 – общинска собственост.

Възложители „НЮ ЛЕНД ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД и

„ЛЕГА КОНСУЛТ – ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ“ АД 

/02.08.2019 г./


Решение № 1/2019 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение СО-34-EO/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на План - Схема за газоснабдяване на с. Врачещ, община Ботевград, с възложител "БАЛКАНГАЗ 2000" АД.  /29.07.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-13-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 55419.6701.349 по КККР на с. Панчарево, район „Панчарево”, Столична община.

Възложител П. Димов

/19.07.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-12-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на електропровод до поземлен имот (ПИ) № 46276.8.472, м. „Полето“, в землището на с. Мала църква, община Самоков и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ № 46276.8.472, с. Мала църква, община Самоков.

Възложител „КЕЙ ЕНД ЕС ГААМ” ООД

/11.07.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-11-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I-за кв. 65 (нов), улица от ОТ68 до ОТ68ж, м. „с. Пасарел – Гробищен  парк“, район „Панчарево“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“ - /03.07.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-10-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I-„за гробищен парк“ (нов), кв.60 (нов), нова улица от о.т.301-о.т.302 до о.т.309, м. „с. Волуяк-гробищен парк“, район „Връбница“, Столична община.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

/02.07.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-09-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 15285.14.265, м. „Грековица”, с. Говедарци, община Самоков.

Възложител С. Бързанов

/27.06.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-08-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.4202.27, м. „в.з. Люлин”, район „Овча купел”, гр. София, Столична община и изменение на план за улична регулация (ИПУР) за промяна профила на улица между о.т.3 и о.т.4 и нова задънена улица от о.т.3а до о.т.3б.

Възложители Б. Станков и Н. Христова-Станкова

/03.06.2019 г./


Съобщение за Решение № О-СО-6-ЕО/2019 г.  за отмяна на Решение № СО – 6 – ЕО/2019 г., за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване и изменение на улична регулация (ПУП-ИПРЗ и ИПУР) за поземлени имоти с идентификатори 44224.5774.76, 44224.5768.630 и 44224.5775.27, м.“Попов път“, с.Локорско, район „Нови Искър“, Столична община

Възложител "КРАФ ГРУП" ЕАД

/24.04.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-07-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „ВЛ 110 kV п/ст „Курило” – п/ст „Металургична.

Възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД

/03.04.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-06-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване и изменение на улична регулация (ПУП-ИПРЗ и ИПУР) за поземлени имоти с идентификатори 44224.5774.76, 44224.5768.630 и 44224.5775.27, м.“Попов път“, с.Локорско, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложител „КРАФ ГРУП“ ЕАД

/28.03.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-05-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за адаптация към климатичните промени” към Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община.

Възложител Столична община

/14.03.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-04-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) от о.т.145 до о.т. 128о, Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на ново въздушно отклонение с усукан проводник от съществуващ клон на МРНН от ТП „Зелин”, м. „Широко Ливаде”, гр. Ботевград.

Възложител "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

/11.03.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-03-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) от о.т.145 до о.т. 128о, План за регулация и застрояване (ПРЗ) за създаване на УПИ I-35, УПИ II-63,64, УПИ III-65, УПИ IV-66,67, кв. 15а, м. „с. Бистрица”, УПИ XXX-5, кв. 15, м. „с. Бистрица” и УПИ V-514, УПИ VI-515, УПИ VII-516, кв. 15б, м. „с. Бистрица”, район „Панчарево”, Столична община.

Възложители А. Варакаджиев, Б. Димитров,

Е. Станева-Балукова и В. Стойновски

/26.02.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-02-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатор 58606.30.165 и 58606.30.179, м. „Раздолци“, с. Пролеша, община Божурище.

Възложител М. Данова

/01.02.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-01-ЕО/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за газопровод за захранване на поземлен имот № 101026, с. Столник, община Елин Пелин.

Възложител „Доландия България“ ЕООД

/14.01.2019 г./


 

2022  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София