background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

СЪОБЩЕНИЕ

Днес 10.12.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбатаза условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)РИОСВ – София съобщава, че за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени и моти с идентификатори 14831.6504.574, 14831.6504.579, 68134.6504.580, с. Герман - за обособяване на нов УПИ II-574, 579, 580, кв. 10, м. "в.з.Врана-Герман", район "Панчарево", Столична община, с възложител „СИНЕМЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ АД и „ГБС-ИМОТИ“ АД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32362 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „ЦарБорис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 05.12.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 21.11.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)РИОСВ – София съобщава, че за Задание за проектиране на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 46067.1.409, с. Маджаре, м. "Под ливаде", община Самоков, с възложител П. Ангелов, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32242 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „ЦарБорис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 15.11.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 21.11.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)РИОСВ – София съобщава, че за Подробен устройствен план - План за регулация и засторояване (ПУП-ПРЗ) за м. "Толева махала", кв. 20, 22 до кв.31, район "Връбница", Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и Градоустройство“, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32240 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „ЦарБорис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 15.11.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 14.11.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)РИОСВ – София съобщава, че за Подробен устройственплан - План за регулация (ПУП-ПР) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6957.48, 04234.6957.49 и 04234.6958.56 от КККР на с. Бистирица за образуване на нов УПИ III-48,49,56 "За жс", кв. 52, м. "Орешковица - с. Бистрица", район "Панчарево" и План за застрояване (ПЗ) на нов УПИ III-48,49,56 "За жс", кв. 52, м. "Орешковица - с. Бистрица", район "Панчарево", Столична община, с възложител „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32197 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „ЦарБорис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 11.11.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 14.11.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)РИОСВ – София съобщава, че за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6938.189, 04234.6938.190, 04234.6938.374, 04234.6938.227, 04234.6938.228, 04234.6938.232, 04234.6938.233 и изменение на план за регулация за УПИ VI-1702, УПИ VII-1701, УПИ VIII-1700, УПИ IX-1699, УПИ X, УПИ XI-2360 от кв. 8Мб, с. Бистрица, м. „в.з. „Манастира“, район „Панчарево“(поземлени имоти с идентификатори 04234.6938.233, 04234.6938.232, 04234.6938.230, 04234.6938.2360, 04234.6938.389 по КККР на с. Бистрица), с възложители А.Марков, С.Крушкин, Х.Ноев, Б.Ковачки, Д.Ковачки, Г.Ковачка, К.Гергов, Т.Гергов, А.Ашов, М.Георев, С.Гергов, Г.Георгиев, К. Гергов, Ц.Гергова, С.Петрова, Т.Ковачки, Л.Гергова, Г.Ковачев, В.Ковачева, Т.Ковачев, Т.Георев, Я.Попова, П.Гергова, Л.Василева, Й.Гергов, Д.Попова, И.Ашов, Л. Ашов, И. Гавазки, чрез упълномощен представител „ИНТЕРМЕКС СД“ ООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32199 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „ЦарБорис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 04.11.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 11.11.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)РИОСВ – София съобщава, че за Визия за София - инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии, с възложител Столична община, Направление "Архитектура и Градоустройство", е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32162 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „ЦарБорис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 07.11.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 11.11.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)РИОСВ – София съобщава, че за Техническо задание за Проект за изменение на част от Общ устройствен план (ОУП) на община Мирково в обхват: на проектен поземлен имот (ПИ) № 48324.176.11, образуван от ПИ 48324.176.4 по КК на с. Мирково, община Мирково, Софийска област, с възложител: „Елаците Мед“ АД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32161 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „ЦарБорис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 18.10.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 23.10.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)РИОСВ – София съобщава, че за Програма за опазване на околната среда на община Чавдар 2018 – 2020 г., с възложител Община Чавдар, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32038 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „ЦарБорис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 17.10.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 23.10.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – София съобщава, че за Задание за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 с прилагане на чл. 16 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за територият на м. „Бобош-север“, район "Банкя", Столична община, с възложители: Столична община, Направление "Архитектура и Градоустройство", е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32039 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 25.09.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 09.10.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)РИОСВ – София съобщава, че за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 с прилагане на чл. 16 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за поземлен имот с идентификатор 68134.3927.83, м. ‚Малинов дол“, район „Овча Купел“, гр. София, с възложител Д. Мутафов, А. Мутафова и Р. Йорданов, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31872 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „ЦарБорис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 18.09.2019 г./ 


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 09.10.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – София съобщава, че за Подробен устройствен план - Изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) на поземлен имот № 15285.10.624, м. "Зелен град" в землището на с. Говедарци, община Самоков, с възложител: „ИМОТИ ПРЕСТИЖ” ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31874 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 13.09.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 29.08.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – София съобщава, че за Подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за удължаване на улица от о.т.409 до нова о.т.412, кв. 101 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 16314.50.47 (по ЕКАТТЕ - 50047) за създаване на нов УПИ IV - 50.47 - за Оо, къмпинг, сгради за отдих и трафопост в кв. 101, по плана на с. Горна Малина, община Горна Малина, с възложител “Вас-Метал“ ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31585 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 28.08.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 29.08.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – София съобщава, че за Подробен устройствен план - Изменение на план за рвгулация (ПУП-ИПР) в обхвата на кв. 63, УПИ XVII "За озеленяване", УПИ LI "За озеленяване", УПИ XV-13 и УПИ XVI-19; кв. 18, УПИ I-8, УПИ X-86365 "За ЖС" и УПИ XV-8635 "За ЖС" и улици о.т.58 до о.т.455 и от о.т.155а през о.т.154 до о.т.155а за създаване на нови улици от о.т.154а до о.т.154з и о.т.455а до о.т.455ж, м. "кв. Горна Баня", район "Овча Купел", Столична община, с възложители: Столична община, Направление "Архитектура и Градоустройство", е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31582 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 28.08.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 20.08.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – София съобщава, че за Подробен устройствен план - План за регулация, застрояване и преструктуриране (ПУП-ПРЗ) на местност ж.к. "Дружба-1" III-та част и ж.к. "Дружба-2" I-ва част, район "Искър", Столична община, с възложители: Столична община, Направление "Архитектура и Градоустройство", е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31536 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 14.08.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

 Днес 20.08.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – София съобщава, че за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 11884.5957.38, м. „Вировете“, землище на с. Войняговци, район „Нови Изкър“, Солична община, с възложител И. Гявуров, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31534 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

 /отговорено от РИОСВ – София на 06.08.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

 Днес 20.08.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – София съобщава, че за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за м. "ж.к. Малинова долина - 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та части", район "Студентски", Столична община, с възложители: Столична община, Направление "Архитектура и Градоустройство", е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31531 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

 /отговорено от РИОСВ – София на 14.08.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 20.08.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)РИОСВ – София съобщава, че за Подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) о.т. 212-212а-212б-212в-212г, 265-265а, План за регулация и план за застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 44063.6213.82 за създаване на нов УПИ I-82 "За обществено ослужване, жилищно строителство и ТП", кв. 66, м. "Често Раске", район "Панчарево", Столичн аобщина, с възложители: "Резиденшъл Парк Лозен" ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31532 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 08.08.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 05.08.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)РИОСВ – София съобщава, че за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 68134.6723.1745, 68134.6723.1746 и 68134.6723.1748, кв. 28, 68134.6723.733, кв. 7, 68134.6723.455 и 68134.6723.685, кв. 1, 68134.6723.1747, 68134.6723.266, 68134.6723.267, 68134.6723.268 и 68134.6723.269 и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за улица от о.т.170 - о.т.171 между кв. 28 и кв. 7 и улица о.т.172а - о.т.178 между кв. 7 и кв. 1, м. "Детски град", район "Панчарево", Столична община, с възложители: Р. Люцканов, Д. Люцканова, А. Стоянов, С. Тодорова, Е. Йончева, А. Джубелиева-Добрева, Г. Добев, Д. Дамянов, Новамекс ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31440 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 26.07.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 05.08.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)РИОСВ – София съобщава, че за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с идентификатори 32216.2315.51 и 32216.2315.52, м. "Турската", с. Иваняне, район "Банкя", Столична община, с възложител “Елби Строй” ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31439 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 16.07.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 17.07.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)РИОСВ – София съобщава, че за Подробен усройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за м. "Терасите", кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, с. Герман, район "Панчарево", Столична община, с възложител “Aгро 19” ООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31345 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 03.07.2019 г./


СЪОБЩЕНИЕ

Днес 31.05.2019 г. на основание чл.8, ал.4 от Наредбатаза условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)РИОСВ – София съобщава, че за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в обхват: кв.9 до кв.20 /вкл./, кв.9а и кв. 9б /нови/ с прилежащата улична мрежа, м. „Олова круша“, район „Панчарево“, поземлени имоти с идентификатори, попадащи в кв. 9а /нов/ и кв. 9б /нов/, 44063.6213.117, 44063.6213.119, 44063.6213.122, 44063.6213.133, 44063.6213.143, 44063.6213.153, 44063.6213.157, 44063.6213.160, 44063.6213.163, 44063.6213.276, 44063.6213.300, 44063.6213.301, 44063.6213.302, 44063.6213.303, 44063.6213.304,  к 9-кв. 20, м. „Шабаница“ - частна собсвенот и поземлени имоти с идентификатори 44063.6213.228, 44063.6213.231, 44063.6213.244, 44063.6213.245, 44063.6213.246 - общинска собственост, с възложител "Ню Ленд Дивелъпмънт" АД,  "Лека Интерконсулт-Пенков, Марков и партньори" АД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/30985 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, етаж 10, стая № 3.

/отговорено от РИОСВ – София на 29.05.2019 г./

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София