background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

СЪОБЩЕНИЯ

 


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021- 2027 г., с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градосутройство“.

/30.12.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и изменение на план за улична регулация и план за улична регулация за поземлени имоти с идентификатори 68134.4369.11, 68134.4369.12, 68134.4369.19, 68134.4369.20, 68134.4369.25 и 68134.4369.27, район „Люлин“, за образуване на нови УПИ в кв. 47 и нови кв. 56 и кв. 57, м. кв. „Филиповци“, район „Люлин“, Столична община, с възложители В. Николова, Д. Веселинов, С. Йорданов, Р. Маркова, А. Мишев, М. Мишов, С. Георгиев, А. Крумова, Н. Веселинова, Н. Йорданов, „Моя земя“ ООД, В. Вучкова, Г. Гюрова-Ризова, М. Ризова.

/29.12.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори80323.78.50, 80323.78.52, 80323.78.54, 80323.78.55, 80323.78.56, 80323.78.57, 80323.78.58, 80323.78.59, 80323.78.76, 80323.78.109 и 80323.78.110, м. „Средна Долчина (Корминеш)“, с. Челопеч, община Челопеч, с възложител Община Челопеч.

/23.12.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 80323.1.409, 80323.1.674, 80323.1.766, 80323.1.767, 80323.1.768, 80323.1.769, 80323.1.1170, 80323.1.1171, 80323.1.1172, 80323.1.1919, 80323.1.1921 и 80323.1.1922, м. „Мургана“, с. Челопеч, община Челопеч, с възложител Община Челопеч.

/23.12.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците на община Трън 2020-2024 г., с възложител Община Трън.

/09.12.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за м. „Бански рид – Балнеоложка зона“ и м. „Бански рид“, район „Банкя“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/03.12.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Проект на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 58129.19.220 по ККР на с. Преколница, общ. Кюстендил, с възложител „АБ-ТЕРМ“ ООД.

/30.11.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по реда на чл. 16 от ЗУТ на м. „с. Иваняне-разширение-изток“, район „Банкя“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/27.11.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на кв. „Княжево“, район „Витоша“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/27.11.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за застрояване /ПЗ/ на поземлени имоти /ПИ/ 52194.76.201 и 52194.76.203, землище на с. Ново село, м. "Изворо", общ. Кюстендил, с възложител „ОСОГОВО РЕЛАКС“ ЕООД

/19.11.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) и изработване на Работен устройствен план (РУП) на УПИ I-554 „За етажен паркинг“, УПИ V-554 „За обществено обслужване“ и изменение на улична регулация от о.т.5 до о.т.7, кв. 12б, м. „Суха река – запад“, поземлени имоти с идентификатори 68134.610.2055 и 68134.610.2056, район „Подуяне“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“ .

/30.10.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ИПР) за изместване на сервитут на водопровод Ф 600 в УПИ III-4242 „За жс“, ОО и ТП“, от кв. 59 и УПИ I-3608 „За жс“ и УПИ III-4080,4082 „За жс, ОО и ТП“ от кв. 60; Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ III-4242 „За жс, ОО и ТП“ и УПИ V-4242 „За ОО и спортни съоръжения, кв. 59; Изменение на план за застрояване (ИПЗ) на УПИ III-4242 ‚За жс, ОО и ТП“ от кв. 59 и УПИ III-4080,4242 „За жс, ОО и ТП“ от кв. 60 и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т.206-о.т.207-о.т.208, м. „Орлова круша с. Лозен“, район „Панчарево“, Столична община, с възложител "РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК ЛОЗЕН" ЕООД.

/30.10.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти № 072003, 118034, 118035, 118036, 118038, 164019, 165037, 165038, 165040, 165050, 165051, 165359, 166026, 173002, 173010, 173022, 361004, 165027, 166016, 166019 по КК на с. Нови Хан, община Елин Пелин, с възложител „МИКС-ПС“ ООД.

/26.10.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.6723.231 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), район „Панчарево“, Столична община, с. възложител "АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" АД.

/26.10.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Изменение на Общия устройствен план (ОУП) на КТЛ „Самоков - Боровец - Бели изкър“, ядро Бели Искър, включващ поземлени имоти с идентификатори 03441.1.516 и 03441.1.517 по кадастрална карта на с. Бели Искър, община Самоков, с. възложител П. Димитрова.

/07.10.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) за нова задънена улица от о.т.538А (нова), о.т.538Б (нова), о.т.538В (нова), о.т.538Г (нова) до о.т.538Д (нова), Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ VIII „За озеленяване“ и поземлен имот с идентификатор 68134.4329.1543 от КККР и образуване на нов УПИ VIII-1543 „За жил. стр“ и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.4329.919 от КККР и образуване на нов УПИ XVI-919 „За ОО и жс“, кв. 53, м. „в.з. Горна баня“, гр. София, с възложител „СОФ ИНВЕСТИНГ“ ООД.

/29.09.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Кюстендил, одобрен с Решение № 291 от 29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет- Кюстендил и проект за подробен устройствен план- план за застрояване на имот с идентификатор 23282.27.2, м. "Драче", с. Драговищица, община Кюстендил, с възложител С. К. Алексов.

/29.09.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на пла за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на м. „Хаджи Димитър – част“, кв. 64а, УПИ III-458 и УПИ IV-457 (поземлени имоти с идентификатори 68134.600.457 и 68134.600.458) за създаване на нов УПИ III-458, 547 „За етажен гараж“ район „Подуяне“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/14.09.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 16448.7804.161, 16448.7804.162, 16448.7722.89, 16448.7804.164, 16448.7804.165, 16448.7722.713, 16448.7722.714, 16448.722.701, 16448.7722.97, 16448.7722.668 по КККР на район "Кремиковци", м. Горни Богров-разширение", кв. 2 и кв. 6, Столична община и План за улична регулация (ПУР) от о.т.5 до о.т.8, с възложител "ФЛУИД 62" EOOД, "ЛЯТОВИ" ООД, Д. Димитров.

/14.09.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) и план за регулация (ПР) на поземлен имот (ПИ) №37174.39.127 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Кладница, местност Краище, общ. Перник за обособяване на нови квартали с №№ 40, 41, 42, 43 и 44, разширение на населеното място по РП на с. Кладница - Делта хил, общ. Перник, с възложител „ХИЛС ИНВЕСТМЪНТ“ АД.

/08.09.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 04354.7.106 в землището на с. Блатино, местност „Сурлан“, общ. Дупница, с цел осигуряване на допустим начин и характер на застрояване на „Автокъща“, с възложител И. Иванова, Е. Точев.

/12.08.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ и проект за Подробен устройствен план – План за застрояване/ПУП-ПЗ/ в поземлен имот с идентификатор №65047.15.599,местност „Влашки дол“, землището на с. Савойски, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Ферма за отглеждане на коне“, с възложител „РОЛПЛАСТ ГРУП“ АД.

/12.08.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Частично изменение на действащия Общ устройствен правилник (ОУП) на община Сапарева баня и Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65365.603.513 (проектни 65365.603.571 и 65365.603.572), м. „Под селото“ по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил, с възложител Г. Дамянова и И. Дамянов.

/29.07.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 77246.22.130 по КККР на с. Хераково, м. „Беличка могила“, община Божурище, с възложители В. Георгиева, Ю. Георгиева, С. Георгиева, И. Георгиева и Д. Георгиев.

/23.07.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 32216.2312.11, 32216.2312.12 и 32216.2312.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Иваняне, кв. 27, м. „в.з. спирка Иваняне – м. „Бели брег“, район „Банкя“, Столична община и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) при о.т. 364, с възложител А. Душкова.

/21.07.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) за ул. „Александър Стамболийски“ между ОТ614 и ОТ (отваряне на нова улица) и за улица „Герена“ при ОТ633а (продължаване на нова улица); План за регулация (ПР) за улица „Кестенова гора“ от ОТ614а до ОТ614в; ПР за обособяване на УПИ I-10 „За жилищно строителство, общ. обсл., търговия, безвредни „ в ква. 164а (нов) за поземлен имот с идентификатор 38978.506.10 по КККР на гр. Костинброд, с възложители С. Митрова и И. Митров.

/21.07.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и заастрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 41010.4913.15, 41010.4913.52, 41010.4913.53, 41010.4913.58, 41010.4913.79, м. "с. Кътина", район "Нови Искър", Столична община и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.6 и о.т.6а, с възложител А. Йотов.

/09.07.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устойствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.3997.2 по КККР на гр. София, удължаване на съществуваща улица о.т.313-о.т.313а до о.т.317, обособяване на нова улица о.т.317-о.т.323 и нова улица-тупик о.т.319-о.т.319а по регулационния план на м. "Трайков Чифлик", район "Овча Купел", Столична община, с възложители Р. Ранков и Г. Мирков.

/09.07.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен  устойствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 56624.7201.836 о КККР на с. Плана, район „Панчарево“, Столична община, с възложители М. Антонов, А. Дачев, П. Стойков, М. Черногоров, Р. Братова, Н. Копанова, Л. Касабов.

/09.07.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) в община Чавдар за периода 2020 - 2022 г., с възложител община Чавдар.

/07.07.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устойствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ-X "За специални нужди", кв. 2Б на м. "Младост 3", район "Младост", Столична община; Създаване на нова алея, делител на нови квартали 2Б и 2Д; създаване на нови УПИ XIII "За парк и спорт", УПИ X "За специални нужди" и УПИ XI-738 в нов квартал 2Д и промяна на действащата улична регулация между о.т.95-о.т.96-о.т.44 с цел създаване на уличен паркинг, с възложител Столична община, „Направление Архитектура и градоустройство“.

/01.07.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен  план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6985.886 и 68134.6985.29 по кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бистрица, район „Панчарево“ и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.563з и о.т.563и за откриване на улица от о.т.1000 нова, о.т.1001 нова, о.т.1002 нова, о.т.1003 нова, о.т.1004 нова, о.т.1005 нова, о.т.1006 нова до о.т.1007 нова с изследване на възможността за продължение към о.т.1008 нова, о.т. 1009 нова, о.т. 1010 нова, о.т.1011 нова, о.т.613ж нова, о.т.613г нова, с възложител М. Илиева.

/26.06.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен усройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по реда на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на “ПЗ Илиянци-изток”, район “Сердика”, Столична община, с възложител Столична община, Направление “Архитектура и градоустройство”.

/25.06.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устойствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61248.139.22, в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин, с възложител В. Филипова и В. Шулева.

/25.06.2020 г./


Съобщение за определена процедура за План-схема за газификация на с. Литаково, община Ботевград, с възложител „БАЛКАНГАЗ 2000“ АД.

/19.06.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на УПИ II-2097 „За автосервиз, администрация, изложбена зала, паркинг и подземен гараж“, УПИ III „Инж. стр., озеленяване“ и УПИ IV „За озеленяване и трафопост“ от кв. 80 за създаване на УПИ II-788, 789, 1686 „За автодервиз, администрация, изложбена зала, паркинг, ПГ, и хотел“ за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.788, 68134.1007.789 и 68134.1007.1686, нов УПИ III „Инж. стр., озеленяване“, нов УПИ IV „За озеленяване и трафопост“ и нов УПИ VI „За озеленяване и инж. инфраструктура“ от кв. 80, м. „Кръстова вада“, район „Триадица“, Столична община и промяна на профил на улица о.т.411-о.т.718; промяна на сервитут за инж. Инфраструктура, с възложител „БЛЕК ХИЛ ТАУЪР“ ЕООД

/10.06.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация (ИПУР), План за улична регулация (ПУР) нова „улица 1“ от о.т.201а до о.т.213б; нови „улица 2“ от о.т.204 до о.т. 204г и ул. „Човкарнико“ – от о.т.201а-о.т.220-о.т.221-о.т.222-о.т.223-o.т.224-о.т.225-о.т.226-о.т.2207-о.т.228-о.т.229-о.т.230-о.т.231-о.т.232-о.т.233-о.т.234; План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 29150.7102.696 от КККР и образуване на нови УПИ I-696 “За жс“, УПИ II-696 „За жс“, УПИ III-696 „За жс“, УПИ IV-696 „За жс“, УПИ V-696 „За жс“, нова „улица 1“ от о.т.201а до о.т.213б и нова „улица 2“ о.т.204 до о.т.204г и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 29150.7102.1159 от КККР и образуване на нов УПИ I-1159 „За жс“, с. Железница, район „Панчарево“, Столична община, с възложител А. Алексов.

/26.05.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 18174.19.76, м. "Дуняш", с. Гурмазово, община Божурище, с възложител "АРХИТРОН" ЕООД.

 

/20.05.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 037067.24.65, м. „Васовица“ по КВС на с. Белчин,  община Самоков, с възложител "БЕЛЧИН ПАРК" ЕООД.

/20.05.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устойствен план - Изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 35239.6110.216 по кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община, с възложител В. Стоименова.

/20.05.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за м. "в.з. Ранова нива", район "Нови Искър", Столична община, с възложител Столична община, Направление “Архитектура и градоустойство“.

/20.05.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Пирдоп в обхват поземлени имоти (ПИ) № 56407.22.7, 56407.22.10, 56407.22.11, 56407.22.17, гр. пирдоп, община Пирдоп, Софийска област, с възложител Община Пирдоп.

/20.05.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.4380.23 по КККР на кв. „Филиповци“, район „Люлин“, Столична община, УПИ I „За озеленяване и трафопост“и УПИ II-общ., кв. 3, м. „Манилов дол“, район „Овча купел“, задънена улица при о.т.43 за продължаването й до о.т.66 (нова) и нова улица по о.т.65 до о.т.67, с възложител “АРХИТРОН“ ЕООД.

/12.05.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устойствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на територията на с. Кокаляне, район „Панчарево“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и Градоустройство“.

/28.04.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план– План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 11394.1825.165, 11394.1825.687, 11394.1825.691, кв. 20, м. „в.з. Приплат разширение-запад“, район „Витоша“, Столична община, с възложител М. Вичев.

/24.04.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Общинска програма за управлвнив на отпадъците на територията на Община Челопеч, с възложител Община Челопеч.

/09.04.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устрийствем план - План за регулация и застрояванв и преструктуриране на жилищен квартал (ПУП-ПРЗ) за м. „бул. Сливница“ – част кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“, район „Люлин“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/31.03.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устрийствем план - План за регулация и застрояванв и преструктуриране на жилищен квартал (ПУП-ПРЗ) за м. „бул. Сливница“ – част СПЗ „Модерно предградие“, район „Люлин“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/31.03.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устрийствем план - План за регулация и застрояванв и преструктуриране на жилищен квартал (ПУП-ПРЗПЖК) за м. „бул. Сливница“ – част ж.к. „Модерно предградие“, район „Връбница“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/31.03.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устрийствем план - План за регулация и застрояванв (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с кадастрални идентификатори 29430.4704.6 и 29430.4704.13 от КР на с. Житен, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител М. Милушев, Е. Колева.

/19.03.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на Столична община за периода 2021 - 2026 г., с възложител Столична община.

/20.02.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Община Долна баня, Софийска област, с възложител Община Долна баня.

/20.02.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план-План за регулация и застраояване на ПИ с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273, с. Гурамзово, община Божурище, с възложител Д. Тодорова и Ж. Събева.

/13.02.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за посемлени имоти №№ 101014, 101024, 101025, 101026, 114013, 114014, 114028, 114033, 114035, 114044, 114060, 114064, 114067, 114068, 114069, 114070, 115056, 115058, 115059, 115065, 116025, 116027, 116028, 116102, 117012, 117014, 117017, 117018, 164029, 164030, 164031, 164101, 165058, 165060, 165061, 165062, 155063, 165064, 165065, 165066, 165068, 165070 и 165071 по КК на с. Нови хан, община Елин Пелин, с възложител „ИСТ РИНГ ЛП“ ООД.

/07.02.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 15285.14.242 и 15285.14.239 по КК на с. Говедарци, община Самоков, с възложител Т. Лилов.

/07.02.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулаци яи застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 38978.632.8, м. "Могилите", община Костинброд и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за образуване на нови улици от о.т.232а и о.т.232е, кв. 59а (нов), гр. Костинброд, с възложител Ж. Насер.

/07.02.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 68134.2047.484 и 68134.2047.2258 по КККР на район "Витоша", кв. 2б, м. "в.з. Симеоново-юг", задънени улици от о.т.425л до о.т.425ц и о.т.425р до о.т.425с, район "Витоша", Столична община, с възложител Б. Стоянов.

/06.02.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 68134.1970.4555, 68134.1970.30, 68134.1970.1856 и 68134.1970.1857 за образувани на нови УПИ V-4555, 1857 - "за училище и пансион", УПИ IV-1856, 1857 - " за ЖС и озеленяване", УПИ III-38 - "за ОО", кв. 28а, м. "Ботаническа градина", район "Витоша", Столична община, с възложител „АЛУМНИ“ ООД.

/14.01.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 77246.17.29, м. "Крушата", с. Хераково, община Божурище, с възложител В. Здравков.

/13.01.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2020 – 2022 г., с възложител Столична община.

/10.01.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Техническо задание за Специализиран подробен устройствен план - план за застрояване (СПУП-ПЗ) за добив на полезни изкопаеми за позмлен имот с идентификатор 51250.5655.10 в обхвата на баластиера "Негован", землище на с. Негован, район "Нови Искър", Столична община, с възложител "ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД.

/07.01.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и засторяване (ПУП-ПРЗ) и план за улична регулация (ПУР) за поземлен имот с идентификатор 02659.2246.94 от КККР, район "Банкя", гр. Банкя – разширение, Столична община, с възложител Г. Иванова.

/07.01.2020 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 77246.25.96, м. "Герена" по КККР на с. Хераково, община Божурище, с възложител Г. Глушков.

/06.01.2020 г./


 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София