background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

СЪОБЩЕНИЯ

 


Съобщение за определена процедура за Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 15535.502.373, с. Големо село, община Бобов дол, за промяна начина на трайно ползване на имота от „за друг вид производствен и складов обект“ в имот за „електропроизводство“, с възложител „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД.

/30.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 29386.27.73, м. „Калящица“, землище на с. Жиленци, община Кюстендил и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“, с възложител Е. Николчева.

/30.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 03191.11.230 и 03191.11.225, с. Безден, община Костинброд, изменение на улична регулация между о.т.29-о.т.51 и откриване на улица-тупик между о.т.29а-о.т.29б-о.т.29в-о.т.29г, с възложител М. Савова.

/30.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил и проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ с обхват поземлени имоти с идентификатори 20208.11.554, 20208.45.140 по КК и КР на с. Дворище, община Кюстендил, 38432.7.457, 38432.7.458 по КК и КР на с. Коняво, община Кюстендил, по КК на с. Коняво, община Кюстендил, с възложител АРАТИДЕН ЕООД.

/30.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация (ИПУР), План за улична регулация (ПУР) за откриване на нова задънена улица от о.т.642и - о.т.643 (нова) - о.т.643а (нова) - о.т.643б (нова) - о.т.643в (нова) - о.т.643г (нова) - о.т. 643д (нова) до о.т.643е (нова) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6964.35, 04234.6964.36, 04234.6964.73, 04234.6964.74, 04234.6964.21, 04234.6964.67, 04234.6964.3706 и 04234.6964.3706 по КККР с. Бистрица, район „Панчарево", Столична община, с възложител П. Ангелов.

/23.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) в поземлен имот с идентификатор 27303.53.532, м. „Гладно поле", с. гара Елин Пелин, община Елин Пелин, с възложители И. Кирилов, Т. Трифонов и В. Митин.

/23.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците на общ. Бобошево за периода 2021-2028 г., с възложител Община Бобошево.

/17.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за съществуващ гробищен парк на кв. „Бенковски“, район „Сердика“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/13.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците на Община Трън за периода 2021 – 2028 г., с възложител Община Трън.

/13.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 05390.40.29, 05390.61.251, 05390.61.249 И 05390.61.760, с. Борика, община Ихтиман, с възложител „БОРИКА АГРО“ ЕООД.

/07.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ), в обхват УПИ ХII-124,134,135,136, „за търговско-административен комплекс“ от кв. 15 и нов УПИ I-134„за търговско-административен комплекс, чисто производство, трафопост и изгребна яма“, от нов кв. 15а и нов УПИ I-134 „за обслужващи обекти“ от нов кв. 15а и нов УПИ I-134 „за обслужващи обекти“, от нов кв. 15б, по плана на м. „Толева махала“, район „Връбница“, Столична община и изменение на план за улична регулация за улици от О.Т.96-97 и О.Т.113-114-116-123, нови улици от О.Т.96-97-116а и от О.Т.113а-113б-113в-97, м. „Толева махала“, район „Връбница“, Столична община, с възложител „АДИФАРМ“ ЕАД.

/07.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ), в обхват УПИ I-154,161 „за индивидуално жилищно строителство, офиси, КОО, трафопост и пречиствателна станция“ от кв. 17 и УПИ II „за трафопост“ от кв. 17 в нов УПИ I-2649 „за търговско-административен комплекс, безвредно производство, учебен комплекс, жилищно строителство, КОО, трафопост и пречиствателна станция“ от кв. 17, находящи се в местност „Толева махала”, с. Волуяк, район „Връбница”, Столична Община и Промяна на профил на улица между О.Т.98 – О.Т.96 по плана на местност „Толева махала“, район „Връбница“, Столична Община, с възложител „АДИФАРМ“ ЕАД.

/07.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план /ПУП/, План за застрояване /ПЗ/ и Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Сапарева баня в обхват ПИ № 65365.27.59, местност „Ридо“, землище на гр. Сапарева баня и бъдещо изграждане на „Къща за гости“, с възложител Й. Чечев.

/07.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в териториален обхват УПИ 1-„за обществено жилищно строителство“, кв. 5а, Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на ул. „Иван Тургенев“ в участъка от о.т.133 до о.т.111, ул. „Круша планина“ в участъка от о.т.155 до о.т.115 и Изменение на плана за регулация (ИПР) на контактен УПИ 1-„за Първа работническа болница“ в кв. 5, м. „ГГЦ-Зона В 17“, район „Сердика“, Столична община, с възложител Столична община, „Направление Архитектура и градоустройство“.

/06.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на община Ботевград за периода 2021 - 2027 г., с възложител община Ботевград.

/01.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разделяне на имот с идентификатор 04813.35.277 в землището на с. Богьовци, община Костинброд, Софийска област, с възложител община Костинброд.

/01.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 38432.18.33, с. Коняво, общ. Кюстендил, за промяна предназначението за „производство и пренос на електроенергия“ и изграждането на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), с възложители Р. Божилова и С. Ефтимова.

/01.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за Подробен устройствен план /ПУП/, План за застрояване /ПЗ/с цел промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди с предназначение на територията „Предимно производствена“ и начин на трайно ползване „За фотоволтаична централа“ с мощност до 1MW, с обхват поземлен имот /ПИ/ с идентификатор  № 63608.11.143, местност „Товарийница“, землище с. Ръсово, община Кюстендил и частично изменение на Общ устройствен план /ЧИОУП/ на община Кюстендил, с възложители „ЕВРОДИЗАЙН-2“ ЕООД и „СБМ РЕВОЛФ“ ЕООД.

/01.12.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за опазване на околната среда на Община Перник 2021 – 2028г. и Програма за управление на отпадъците на Община Перник за периода  2021 – 2028г., с възложител Община Перник.

/30.11.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците на община Копривщица за периода 2021 – 2028 г., с възложител община Копривщица.

/26.11.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 29430.4703.5 и 29430.4703.6 от КККР на с. Житен и План за улична регулация (ПУР) по о.т.57а – о.т.57б – о.т.58в – о.т.57г – о.т.57д – о.т.57ж и задънена улица по о.т.57д – о.т.57е, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител Д. Ялъмов.

/26.11.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване и План за улична регулация (ПУП-ПРЗ и ПУР) за поземлен имот с идентификатор 11884.5595.27, с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител М. Иванов.

/22.11.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на община Бобов дол 2021-2027 г., с възложител Община Бобов дол.

/18.11.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Уведомление за изготвяне на план/програма за проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6984.2 и 04234.6984.4, с. Бистрица, район „Панчарево”, Столична община, с възложители „ГРЕЙЗИ ФИН“ ЕООД, „ХЕЛВИЕТ“ ЕООД и „ВАЛИБИЕР“ ЕООД.

/17.11.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Уведомление за изготвяне на план/програма за проект на Подробен устройствен план /ПУП/, План за застрояване /ПЗ/ с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с предназначение на територията „Предимно производствена“ и начин на трайно ползване „За фотоволтаична централа“, с обхват поземлен имот / ПИ/  с идентификатор № 67790.42.129, местност „Станчовица“, землище на с. Соволяно, община Кюстендил и частично изменение на Общ устройствен план /ЧИОУП/ на Община Кюстендил, с възложител „П ЕНЕРДЖИ“ ООД.

/17.11.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на община Челопеч за периода 2021 – 2027 г., с възложител община Челопеч.

/11.11.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 23409.448.16 и 23409.448.23, гр. Драгоман, община Драгоман с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 990 KWp”, с възложител Л. Лазаров. 

/11.11.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 23409.448.17 и 23409.448.18, гр. Драгоман, община Драгоман с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 990 KWp”, с възложител Л. Лазаров.

/11.11.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за съществуващ гробищен парк и неговото разширение за с. Балша, поземлени имоти с идентификатори 02511.4621.1, 02511.4621.2, 02511.4621.3, 02511.4621.4, 02511.4621.5, 02511.4621.6 по КККР на с. Балша и продължение на ул. „Средорек“ при о.т. 154, с. Балша, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител Столична община, „Направление Архитектура и градоустройство“.

/11.11.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Разпределителен газопровод от съществуващ газопровод от с. Скравена до с. Новачене до с. Боженица и разклонения до ПИ 43788.818.156 в землището на с. Липница и до КЕ 51946.14.280 (зона по §4) в землището на с. Новачене, община Ботевград, Софийска област, с възложител "БАЛКАНГАЗ" АД - Ботевград.

/10.11.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „База центъра" - база за производство и съхранение на специална продукция - оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ)" в поземлен имот с идентификатор 00223.191.150, находящ се в землището на с. Алдомировци, община Сливница, Софийска област, с възложител "АКУИС" ЕООД.

/10.11.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Актуализирана общинска програма за управление на община Кюстендил за период 2021 – 2028 г., с възложител община Кюстендил.

/22.10.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Перник в обхват поземлени имоти №№ 39384.41.3, 39384.41.16, 39387.41.74, 39387.41.75, 39387.41.76 по КККР за землището на с. Кралев дол, община Перник, с възложител Д. Владимиров.

/22.10.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в териториален обхват поземлени имоти с идентификатори 020659.2268.19, 020659.2268.20, 02659.2268.27, 02659.2268.28, 02659.2268.29, 02659.2268.30 и 02659.2268.31 по КККР на гр. Банкя, кв. 5б и кв. 5в 1нов)и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 281б за създаване на нова улица и задънени улици м. „кв. Михайлово“, район „Банкя“, Столична община, с възложители Й. Томова и М. Михайлова

/20.10.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ VI-265,266,735 „за гаражи“, кв. 2В, м. „Младост 3“, ПИ с идентификатори 68134.4083.265 и 68134.4083.266 по КККР на район „Младост“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/20.10.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 02659.2190.1002 и 02659.2190.1003, кв. 26, кв. Градоман, район "Банкя", Столична община, с възложители А. Маринова и Я. Чизмаров.

/15.10.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците на община Етрополе за периода 2021 - 2026 г., с възложител община Етрополе.

/15.10.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците на община Костинброд за периода 2021 - 2028 г., с възложител община Костинброд.

/15.10.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Задание за изготвяне на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за подобект „Присъединителен електропровод 110 kV, находящ се в териториалния обхват на землищата на с. Крайници, община Дупница, област Кюстендил и гр. Сапарева баня, община Сапарева баня и с. Сапарево, община Сапарева баня, с възложители "ДУПНИЦА СОЛАР ПРОПКО" АД и "БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3" ООД.

./14.10.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за опазване на околната среда на община Костинброд за периода 2021 - 2025 г., с възложител община Костинброд.

/11.10.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди с предназначение на територията „Предимно производствена“ и начин на трайно ползване „За фотоволтаична централа“, с обхват поземлен имот с идентификатор 67790.42.128, м/„Станчовица“, землище с. Соволяно, община Кюстендил и частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Кюстендил, с възложител „П ЕНЕРДЖИ“ ООД.

/08.10.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди с предназначение на територията „Предимно производствена“ и начин на трайно ползване „За фотоволтаична централа“, с обхват поземлен имот с идентификатор 57319.729.6, м. „Двора“, землище с. Полска Скакавица, община Кюстендил и частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Кюстендил, с възложител „П ЕНЕРДЖИ“ ООД

/08.10.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на община Бобов дол за периода 2021-2026 г., с възложител община Бобов дол.

/23.09.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за откриване на нова улица от о.т.837в до о.т.837л и нова задънена улица от о.т.837з до о.т.837и и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 04234.6958.20, 04234.6958.49, 04234.6958.44 и 04234.6958.19 по КККР, кв. 53, м. „Орешковица - с. Бистрица", район „Панчарево", Столична община, с възложители И. Илиев, Н. Илиева, С. Папахаралампус, В. Папахаралампус, М. Васев, П. Тянков.

/23.09.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на местности „ж.к. Горубляне 2", НПЗ „Изток" - подзона „Горубляне", „ж.к. Горубляне 3" и „кв. Горубляне", район „Младост", Столична община, с възложител Столична община, Направление "Архитектура и градоустройство".

/23.09.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.710.3062 по КККР, кв. 11, м. „СПЗ Слатина – Север“, район „Слатина“, гр. София, Столична община, с възложител „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ.

/23.09.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за опазване на околната среда на община Трекляно 2021 – 2027 г., раздел „Лечебни растения“ към Програма за опазване на околната среда на община Трекляно 2021 – 2027 г., и Програма за управление на отпадъците на община Трекляно 2021-2027 г., с възложител Община Трекляно.

/21.09.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Технологичен план за залесяване в поземлен имот с идентификатор 51250.5653.1, в землището на с. Негован, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител ОП "Управление на общински земи и гори", Столична община.

/21.09.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за обезпечаване на трасето на бул. „Крайречен“ и контактната му територия между бул. „Цариградско шосе“ и „Софийски околовръстен път“ в райони „Младост“ и „Панчарево“, Столична общинас възложител Столична община, "Направление Архитектура и градоустройство".

/21.09.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 87727.208.4, в землището на с. Яхиново, община Дупница, с възложител "АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС" АД.

/13.09.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 55230.39.59, 55230.39.60 и 55230.9.62, с. Палатово, общ. Дупница, за промяна предназначението им за „производство и пренос на електроенергия“ и изграждането на фотоволтаична (слънчеви) системи, с възложител „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ ЕАД.

/07.09.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 68134.4365.9, 68134.4365.24, 68134.4363.111, 68134.4363.110, 68134.4363.109, 68134.4363.106, 68134.4363.29, 68134.4365.29  на УПИ II-96, 247, 248, 252, 832, 1449, 31031, 32012, 32013, 2015, 32016, 32020, 32025, 32026, 62088 „за търговско административен комплекс, жилища, ТП и ПГ“ в. 64а, м. "ж,к. Люлин-разширение запад", район "Люлин", Столична община, с възложител „СМА ИНДУСТРИАЛ“ ЕООД.

/03.09.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за парцeларен план (ПУП-ПП) по полски пътища в извън урбанизираната територия на гр. Правец от КК и КР и план-схема към Плана за улична регулация в строителния полигон на м. „Драганска“ с цел разширяване на газоразпределителната мрежа за захранване на вилна зона Драганска, гр. Правец, община Правец, с възложител „ПРАВЕЦГАЗ 1“ АД.

 

/26.08.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за парцеларен план (ПУП-ПП) по полски пътища в извън урбанизираната територия на гр. Правец от КК и КР на план-схема към Плана за улична регулация в строителния полигон на м. Скърнава с цел разширяване на газоразпределителната мрежа за захранване на вилна зона Скърнава, гр. Правец, с възложител „ПРАВЕЦГАЗ 1“ АД.

/26.08.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за изменение на действаща план-схема към уличната регулация на ПР и създаване на парцеларни планове (ПУП-ПП) по местни пътища на извън урбанизираната територия от КККР на с. Разлив с цел разширяване на газоразпределителната мрежа за захранване с газ на строителните полигони на махали Куевска, Влъчковска, Маргинска и Сираковска, в землището на с. Разлив, община Правец, с възложител „ПРАВЕЦГАЗ 1“ АД.

/26.08.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и изграждане на собствен водоизточник с дълбочина до 25-30 м в поземлен имот с идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене, м. „с. Казичене-стопански двор“, район „Панчарево“, Столична община, с възложители „ИНКОФУДС“ ООД и „ИНТЕРМЕКС СД“ООД.

/20.08.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 44063.6216.558 и 44063.6216.168 и План за улична регулация (ПУР) от о.т.489в (нова) до о.т.489г (нова) и Изменение на улична регулация (ИПУР) от о.т.489 до о.т.489б, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община, с възложител Л. Микова.

/18.08.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) при о.т.105д и при о.т.99ж, План за улична регулация (ПУР) за откриване на нова улица от о.т.105е до о.т.99ж и нова задънена улица от о.т.105ж до о.т.105к и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 44063.6221.5081, м. „Сукарица“, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община, с възложител П. Иванов, Р. Георгиева и "Полиринд" ООД.

/16.08.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по реда на чл. 16 от ЗУТ на м. „Стърната – юг“, гр. Банкя, Столична община, с възложител Столична община, „Направление Архитектура и градоустойство“.

/03.08.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за улична регулация и План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР и ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 22472.7332.48, с. Долни Пасарел, район „Панчарево“,Столична община, с възложител З. Мечкарова.

/03.08.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил (ОУПОК) в поземлен имот с идентификатор 04796.11.14, м. „Свиндаци“, землище на с. Богослов, община Кюстендил и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“, с възложител Р. Стоянов.

/29.07.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил и проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в поземлен имот с идентификатор 52400.20.53, с. Николичевци, община Кюстендил и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична централа“, с възложител „МИКРОБУС БГ“ ЕООД.

/22.07.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ на газопроводно отклонение - високо налягане, директен присъединителен газопровод, кабелна линия ниско напрежение, пътна връзка и ПУП - план за застрояване /ПЗ/ на автоматична газорегулираща станция /АГРС/, с възложител ТЕЦ „БОБОВ ДОЛ“ ЕАД.

/15.07.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по чл. 16 от ЗУТ за поземлен и иимоти с идентификатори 49388.98.3, 49388.99.1, 49388.99.244, 49388.99.296, 49388.97.2, 49388.97.255, 49388.97.3, 49388.98.2, 49388.99.220, 49388.971.249, 49388.97.243, землище на с. Мусачево, община Елин Пелин, с възложител община Елин Пелин.

/07.07.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ в обхват ПИ № 16141.102.217, местност „Крънолица“, землище на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Гараж за микробуси и индивидуално жилищно строителство“, с възложител Р. Келешева.

/07.07.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ I-729 „За жс, КОО, ПГ и паркинги“, кв. 38, м. „ж.к. Обеля-1“, поземлени имоти с идентификатори 68134.2818.4615 и 68134.2818.4616 по КККР на район „Връбница“, Столична община, с възложител Главна дерекция „Инфраструктура на отбраната“ към Министерство на отбраната на Република България.

/01.07.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Бобовдол и проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхватa на поземлен имот с идентификатор 38635.43.357, м. „Равнището“, с. Коркина, община Бобов дол и бъдещо изграждане на „Хангар за селскостопанска техника и инвентар и жилищна сграда“, с възложител В. Велков.

/24.06.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот № 06286.13.7 в гр. Брезник, общ. Брезник, за обособяване на УПИ VI-13.7 за фотоволтаичен парк в нов кв. 9048 в гр. Брезник, с възложител О. Огняново.

/22.06.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 06286.12.26 в гр. Брезник, общ. Брезник, за обособяване на УПИ I-12.26 в нов кв. 136 в гр. Брезник с цел изграждане на вилни сгради, с възложител О. Огнянов.

/22.06.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ X-43,500 „За озеленяване, подземен гараж и паркинг“, кв. 11, м. „Младост 3“, район „Младост“, Столична община, с възложител Столична община, „Направление Архитектура и градоустойство“. 

/21.06.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на община Антон за периода 2021 - 2027 г., с възложител Община Антон.

/16.06.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за довеждащ път до поземлен имот с идентификатор 00223.191.150, м. „Лозище“, с. Алдомировци, община Сливница, с възложители "АКУИС" ЕООД и община Сливница.

/09.06.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ в обхват ПИ № 16141.102.22 и ПИ № 16141.102.19, местност „Влахов дол“, землище на с. Горна Брестница, община Кюстендил и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“, с възложител  Р. Веселинова.

/07.06.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Радомир /ИОУПО/ в обхват ПИ № 22085.34.65, местност „МАЛИ ВЛАД“, землище на с. Долна Диканя, общ. Радомир и отреждането му за устройствена зона „Жм - жилищна с малка височина на застрояване“, с възложител Р. Гаджов.

/07.06.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Радомир /ИОУПО/ в обхват поземлен имот с идентификатор 22085.34.32, местност „Под селото“, землище на с. Долна Диканя, общ. Радомир и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“ , с възложител К. Панайотова, М. Ваклинова.

/02.06.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 14831.6545.1, м. „Бачовица“, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община, образуване на нови УПИ I-1 „За офиси и жс“, УПИ II-1 „За офиси жс“, УПИ III-1 „За офиси и жс“, УПИ IV-1 „За офиси и жс“, УПИ V-1 „За офиси и жс“ и УПИ VI-1 „За офиси и жс“, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) нови о.т.500, о.т.501, о.т.502 и План за улична регулация (ПУР) нова улица от о.т.502 до о.т.509 и нова задънена улица от о.т.507 до о.т.507а, с възложител М. Абуаси.

/31.05.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65365.32.116, местност „Атанашки дол“ по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм - за обществено обслужване, за хотел и бунгала, с възложител Йо. Божкова, С. Божков.

/19.05.2021 г./Съобщение за определена процедура за Подробен устойствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 62486.202.5, в землището на с. Рельово, община Самоков, с възложител Д. Клещанова.

/29.04.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на община Елин Пелин за периода 2021 -2027 г., с възложител Община Елин Пелин.

/29.04.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за създаване на нова улица с о.т.158-159-160 (част от поземлен имот с идентификатор ПИ 03441.4.663 и част от ПИ 03441.1.1439) по плана на с. Бели Искър, община Самоков и образуване на нов УПИ VI за ПИ 03441.4.664 по КК на с. Бели Искър, община Самоков, с възложител И. Терзийски.

/29.04.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за опазване на околната среда на община Костенец 2021-2027 г. и Програма за управление на отпадъците на община Костенец 2021-2027 г., с възложител Община Костенец.

/29.04.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на община Дупница 2021 - 2027, с възложител Община Дупница.

/27.04.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил и проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ с обхват поземлени имоти с идентификатори 38432.1.1, 38432.1.8, 38432.1.16, 38432.1.101, 38432.1.102, 38432.1.103, 38432.1.105, 38432.2.130, 38432.2.188, 38432.2.189, 38432.2.191,38432.2.192, 38432.2.194, 38432.2.198,            38432.2.199, 38432.3.30, 38432.3.99, 38432.3.101, 38432.3.102, 38432.4.84, 38432.4.85, 38432.5.118, 38432.5.119, 38432.5.120, 38432.5.121, 38432.6.116, 38432.6.117, 38432.20.7, 38432.20.88, 38432.21.28, 38432.21.31, 38432.21.67, 38432.21.102, 38432.21.201, 38432.21.204, 38432.21.205, 38432.21.206, 38432.21.207, 38432.21.208, 38432.21.209, 38432.22.437, 38432.22.439, 38432.23.277, 38432.23.288, 38432.23.289, 38432.23.291, 38432.23.293, 38432.23.294, 38432.23.295, 38432.23.298, 38432.23.299, 38432.23.302, 38432.23.304, 38432.24.174, 38432.24.403, 38432.24.404, 38432.24.405, 38432.24.407, 38432.24.408, 38432.24.411 и 38432.24.412, по КК на с. Коняво, община Кюстендил, с възложител „АРАТИДЕН“ ЕООД.

/27.04.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - Изменение на план  за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ II-„За КОО“ и УПИ III-„За КОО“, кв. 53а и улица от о.т.742 до о.т.747 на м. „Студентски град“, район „Студентски“, Столична община, с възложител Столична община, Напраление „Архитектура и градоустройство“.

/22.04.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ в обхват ПИ № 44183.31.182 и ПИ № 44183.31.183, местност „При кладенеца“, землище на с. Лозно, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Жилищни сгради“, с възложител П. Георгиева.

/22.04.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 44063.6205.301, 44063.6205.361, 44063.6205.362, 44063.6205.503, 44063.6205.504, 44063.6205.302, 44063.6205.368, с. Лозен, район „Панчарево, Столична община, с възложители „ТЕРЕС ИМОТИ“ ООД и „ТЕССА-Е“ ООД.

/16.04.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 58606.22.90, м. „Горни соват“, с. Пролеша, община Божурище, с възложител П. Николов.

/16.04.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 05390.44.22, м. „Моловица“, с. Борика, община Ихтиман с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект соларен парк и трафпост“, с възложител „БОРИКА АГРО“ ЕООД.

/09.04.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за опазване на околната среда на Община Етрополе за периода 2021 – 2025 г., с възложител Община Етрополе.

/09.04.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с ицентификатор 05390.32.38, м. „Бозото“, с. Борика, община Ихтиман с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект соларен парк, склад за негорими материали, навес и трафопост“, с възложител „РИЦ 5“ ООД.

/09.04.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 55230.9.81, с. Палатово, община Дупница, за промяна предназначението му за „производство и пренос на електроенергия“ и изграждането на фотоволтаични (слънчеви) системи, с възложител „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ ЕАД.

/08.04.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за опазване на околната среда на Община Бобошево 2021 – 2025 г., с възложител Община Бобошево.

/05.04.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на Община Сливница за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Сливница.

/25.03.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на Община Годеч за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Годеч.

/25.03.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на Община Мирково за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Мирково.

/25.03.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на Община Копривщица за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Копривщица.

/25.03.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен усторйствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 29430.4716.35 по КККР на с. Житен, район „Нови Искър, Столична община, с възложител С. Чанев.

/22.03.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 44063.6212.234, с. Лозен, район „Панчарево, Столична община, с възложител М. Трайков.

/22.03.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен и имот с идентификатор 44063.6213.4236, м. „Често раске“, с. Лозен, район „Панчарево, Столична община, с възложител Б. Хинова.

/19.03.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ I - склад за строителни материали в кв. 122 (част от поземлен имот с идентификатор 22006.112.12, м. Съръмеше) в землището на гр. Долна баня, община Долна баня, с възложител „ЕЛ БАТ ЛОГИСТИК“ ООД.

/19.03.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на община Кюстендил 2021-2027 г., с възложител Община Кюстендил.

/19.03.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на Община Невестино 2021-2027 г., с възложител Община Невестино.

./19.03.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на община Ковачевци 2021 - 2027 г., с възложител Община Ковачевци.

/15.03.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устойствен план - План за регулаци яи застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61248.1.136, м. "Брегова ливада" и 61248.14.2, м. "Юрто", с. Равно поле, община Елин Пелин, с възложител "ПС ГРУП" АД.

/01.03.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 11884.5596.13 и 11884.5596.14 и План за улична регулация (ПУР) от о.т.18и до о.т.18к по плана на с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община, с възложители Т. Великов, Л. Миланов, Е. Петрова, С. Велева, К. Богева, Е. Станимиров, Д. Миланова, В. Михайлова.

/26.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2027 г., с възложител Столична община.

/25.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за опазване на околната среда на община Своге 2021-2027 г., с възложител Община Своге.

/25.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на община Трекляно 2021-2027 г., с възложител Община Трекляно.

/23.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 043220.12.57 в землището на с. Бистрица, местност „Садичица“, община Дупница от земеделска земя в земя за неземеделски нужди и осигуряване на допустим начин и характер на застрояване на имота за „Курортен обект за настаняване и подслон – вилно селище и къмпинг зона“, с възложител С. Михайлов, И. Павлов.

/23.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 043220.12.58 в землището на с. Бистрица, местност „Фандаклъка“, община Дупница от земеделска земя в земя за неземеделски нужди и осигуряване на допустим начин и характер на застрояване на имота за „Курортен обект за настаняване и подслон – вилно селище и къмпинг зона“, с възложител С. Михайлов, И. Павлов

/23.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за обединяване на поземлен имот с идентификатор 22006.134.108 и поземлен имот с идентификатор 22006.134.56, гр. Долна баня, във връзка инвестиционно намерение на община Долна баня за закриване и рекултивация на депо за битови отпадаци - сметище в м. „Дреняка”, община Долна баня, Софийска област, с възложител Община Долна баня.

/12.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) на община Правец 2021 - 2023 г., с възложител Община Правец.

/11.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за енергийна ефективност на община Правец 2021 - 2025 г., с възложител Община Правец.

/11.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за опазване на околната среда на община Правец 2021 - 2027 г., с възложител Община Правец.

/11.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 65365.24.13 по ККР на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, с възложител „КА ПАРК“ ООД

/10.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Изменение на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ IX-2063 и УПИ VII-2063a, кв. 145, гр. Итиман, община Ихтиман с цел реализиране на инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 980 kWp", с възложител "ГРИЙН РОК" ООД.

/09.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на община Чавдар за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Чавдар.

/05.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ VIII-468-„за офис, търговия, склад, КО, хотел, производство и подземни гаражи“ и УПИ VIII-483-„за търговски комплекс, офиси, обществено обслужване, чисто производство, жилищни сгради, паркинги, подземни паркинги, трафопостове, детска градина“ и свързаното с това изменение на план за регулация на контактни УПИ I-„за комплекс на подемно-транспортно машиностроене“, УПИ VII-484 „за сладкарски цех“, УПИ XIII-412,522-„за производствена и административна дейност, автосервиз и бензиностанция“ и УПИ XIV-„за комплекс на подемно-транспортно машиностроене“, кв. 2, м. „НПЗ Средец“, район „Красно село“, Столична община, с възложител „НМ 151“ ЕООД, „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД.

/05.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Ихтиман и изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 059052, в землището на с. Пауново, община Ихтиман, с възложител Л. Славов.

/05.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на община Правец за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Правец.

/03.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на община Своге за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Своге.

/03.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за откриване на нова задънена улица от о.т.1008 до о.т.1008а (нова) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 44063.6216.405 по КККР на с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „НИКИ – ТРАНС – 08“ ЕООД.

/03.02.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот ПИ с идентификатор 52400.27.25, местност „Черни ниви“, землище на с. Николичевци, общ. Кюстендил с възложител М. Котева.

/27.01.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот ПИ с идентификатор 02138.3.56, част от ПИ с идентификатор 02138.3.54, местност „Барата“, землище на с. Багренци, общ. Кюстендил с възложител М. Котева.

/27.01.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6942.3653 и 04234.6942.3626 по КККР на с. Бистрица и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.831 и о.т.833 за откриване на улица от о.т.721 (нова), о.т.720 (нова), о.т.719 (нова), о.т.718 (нова), о.т.717 (нова), о.т.716 (нова), о.т.715 (нова), о.т.714 (нова), о.т.713 (нова), о.т.712 (нова), о.т.711 (нова), о.т.710 (нова), о.т.709 (нова), о.т.708 (нова), о.т.707 (нова), о.т.706 (нова) до о.т.705 в поземлен имот с идентификатор 04234.6942.213 по КККР на с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община, с възложители А. Нончева и Р. Нончев.

/26.01.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Специализиран Подробен устройствен план – План за застрояване“ (СПУП-ПЗ) по чл. 111, ал. 1 от ЗУТ на поземлен имот с идентификатор 16798.93.519, м. „Проход Витиня“, с. Горно Камарци, община Горна Малина и промяна на предназначението на имота за „ферма за отглеждане на коне“ по чл. 73, ал. 1 от Закона за горите, с възложител „ГЕОТЕХМИН“ ООД.

/26.01.2021 г./


Съобщение за определена процедура за Изработване на специализиран подробен устройствен план (СПУП) за обект „Пътническа въжена линия (ПВЛ) „Княжево – Копитото“, район „Витоша“, Столична община, с възложител „ВЪЖЕНИ ЛИНИИ“ ЕАД.

/21.01.2021 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на община Пирдоп за периода 2021- 2027 г., с възложител община Пирдоп.

/12.01.2021 г./


 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София