background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

СЪОБЩЕНИЯ

 

 


Съобщение за Решение № СО-74-ЕО/2021 г.  за План за интегрирано развитие на община Бобов дол 2021-2027 г.

Възложител Община Бобов дол

/29.12.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-73-ЕО/2021 г.  за Програма за управление на отпдъците и Програма за опазване на околната среда на община Трекляно за периода 2021 – 2027 г.

Възложител община Трекляно

/22.12.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-72-ЕО/2021 г.  за План за интегрирано развитие на община Мирково за периода 2021 – 2027 г.

Възложител община Мирково

/22.12.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-71-ЕО/2021 г.  за Програма за опазване на околната среда (ПООС) на община Костенец 2021-2027 г. и Програма за управление на отпадъците (ПУО) на община Костенец 2021-2027 г.

Възложител община Костенец

/17.12.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-70-ЕО/2021 г.  за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил и на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на проектен поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23282.27.58, част от имот с идентификатор 23282.27.1 и имот с идентификатор 23282.27.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драговищица, общ. Кюстендил.

Възложител С. Алексов

/13.12.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-69-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 62486.202.5, землище на с. Рельово, община Самоков.

Възложител Д. Клещанова

/16.11.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-68-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за създаване на нова улица с о.т.158-159-160 (част от поземлен имот с идентификатор 03441.4.663 и част от ПИ 03441.1.1439) по плана на с. Бели Искър, община Самоков и образуване на нов УПИ VI за ПИ 03441.4.664 по КК на с. Бели Искър, община Самоков.

Възложител И. Терзийски

/12.11.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-67-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 52400.27.25, м. „Черни ниви“, землище на с. Николичевци, община Кюстендил.

Възложител „Велбъжд Пауър“ ЕООД 

/04.11.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-66-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 02138.3.56, част от ПИ с идентификатор 02138.3.54, м. „Барата“, землище на с. Багренци, община Кюстендил.

Възложител „Пауталия Солар“ ЕООД 

/04.11.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-65-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 55230.39.59, 55230.39.60 и 55230.9.62, с. Палатово, община Дупница, за промяна предназначението им „за производство и пренос на електроенергия“ и изграждането на фотоволтаични (слънчеви) системи.

Възложител ТЕЦ БОБОВ ДОЛ” ЕАД

/04.11.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-64-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план – парцеларни планове на газопроводно отклонение – високо налягане, директен – присъединителен газопровод, кабелна линия ниско напрежение, пътна връзка и подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на Автоматична газорегулираща станция /АГРС/” в землището на с. Големо село, община Бобов дол и с. Палатово, община Дупница.

Възложител ТЕЦ БОБОВ ДОЛ” ЕАД

/26.10.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-63-ЕО/2021 г.  за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Радомир (ИОУПО) в обхват поземлен имот с идентификатор 22085.34.32, м. „Под селото“, землище на с. Долна Диканя, община Радомир и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“.

Възложител К. Панайотова, М. Ваклинова 

/26.10.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-62-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 05390.32.38, м. „Бозото”, с. Борика, община Ихтиман с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект соларен парк, склад за негорими материали, навес и трафпост".

Възложител „РИЦ 5” ООД

/22.10.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-61-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 05390.44.22, м. „Моловица”, с. Борика, община Ихтиман е цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект соларен парк и трафпост”.

Възложител „БОРИКА АГРО” ЕООД

/22.10.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-60-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) към поземлен имот с идентификатор 00223.191.150, м. „Лозище“, с. Алдомировци, община Сливница.

Възложител „AКУИС” ЕООД

/20.10.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-59-ЕО/2021 г.  за План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Елин Пелин за периода 2021 – 2027 г.

Възложител община Елин Пелин

/14.10.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-58-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ I – склад за строителни материали в кв. 122 (част от поземлен имот 22006.112.12 в м. Съръмеше) в землището на гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област.

Възложител „ЕЛ БАТ ЛОГИСТИК” ООД

/11.10.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-57-ЕО/2021 г.  за План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г..

Възложител Столична община

/29.09.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-56-ЕО/2021 г.  за План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Пирдоп за периода 2021 – 2027 г..

Възложител община Пирдоп

/29.09.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-55-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06286.13.7 по КККР на гр. Брезник, от земеделска земя – нива и обособяване на УПИ VI-13.7 за фотоволтаичен парк в нов кв. 9048 на гр. Брезник, община Брезник.

Възложител О. Огнянов

/28.09.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-54-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 06286.12.26 в гр. Брезник, община Брезник, за обособяване на УПИ I-12.26 в нов кв. 136 в гр. Брезник с цел изграждане на вилни сгради.

Възложител О. Огнянов 

/28.09.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-53-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 11884.5596.13 и 11884.5596.14 и План за улична регулация (ПУР) от о.т.18и до о.т.79к и о.т.79к до о.т.79и, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложители Т. Великов, Л. Миланов, Е. Петрова, С. Велева,

К. Богева, Е. Станимиров, Д. Миланова, В. Михайлова

/20.09.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-52-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 80323.1.409, 80323.1.674, 80323.1.766, 80323.1.767, 80323.1.768, 80323.1.769, 80323.1.1170, 80323.1.1171, 80323.1.1172, 80323.1.1919, 80323.1.1921 и 80323.1.1922, м. „Мургана“, с. Челопеч, община Челопеч.

Възложител община Челопеч

/20.09.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-51-ЕО/2021 г.  за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ в обхват ПИ № 16141.102.217, местност „Крънолица“, землище на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Гараж за микробуси и индивидуално жилищно строителство“.

Възложител Р. Келешева  

/15.09.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-50-ЕО/2021 г.  за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Бобов дол и проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор 38635.43.357, м. „Равнището“, с. Коркина, община Бобов дол и бъдещо изграждане на „Хангар за селскостопанска техника и инвентар и жилищна сграда“

Възложител В. Велков 

/15.09.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-49-ЕО/2021 г.  за План за интегрирано развитие на община Сливница за периода 2021 - 2027 г..

Възложител oбщина Сливница

/13.09.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-48-ЕО/2021 г.  за План за интегрирано развитие на община Дупница 2021 - 2027.

Възложител община Дупница

/07.09.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-47-ЕО/2021 г.  за Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65365.32.116, местност „Атанашки дол“ по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм - за обществено обслужване, за хотел и бунгала.

Възложител Й. Божкова, С. Божков

/02.09.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-46-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 80323.78.50, 80323.78.52, 80323.78.54, 80323.78.55, 80323.78.56, 80323.78.57, 80323.78.58, 80323.78.59, 80323.78.76, 80323.78.109 и 80323.78.110, м. „Средна Долчина (Корминеш)“, с. Челопеч, община Челопеч.

Възложител община Челопеч

/17.08.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-45-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по реда на чл. 16 от ЗУТ на м. „Стърната – юг“, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община.

Възложител Столична община,

Направление "Архитектура и градоустойство"  

/16.08.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-44-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ II-„За КОО“ и УПИ III-„За КОО“, кв. 53а и улица от о.т.742 до о.т.747 на м. „Студентски град“, район „Студентски“, Столична община.

Възложител Столична община,

Направление "Архитектура и градоустойство"  

/06.08.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-43-ЕО/2021 г.  за План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община (2021 – 2030 г.).

Възложител Столична община  

/05.08.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-42-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за откриване на нова задънена улица от о.т.1008 до о.т.1008а (нова) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 44063.6216.405 по КККР на с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „НИКИ-ТРАНС-08“ ЕООД  

/30.07.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-41-ЕО/2021 г.  за Програма за опазване на околната среда на община Правец 2021- 2027 г.

Възложител Община Правец 

/21.07.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-40-ЕО/2021 г.  за Проект на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 37174.39.127 по КККР на с. Кладница, м. "Краище", община Перник за обособяване на нови квартали с №№ 40, 41, 42, 43 и 44, разширение на населеното място по Регулационния план (РП) на с. Кладница - Делта хил, община Перник.

Възложител „ХИЛС ИНВЕСТМЪНТ“ АД 

/20.07.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-39-ЕО/2021 г.  за Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) на община Правец за периода 2021 - 2023 г.

Възложител община Правец

/19.07.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-38-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.6723.231 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), район „Панчарево“, Столична община.

Възложител "АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" АД

/08.07.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-37-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 65365.24.13 по ККР на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня.

Възложител "КА ПАРК" ООД

/25.06.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-36-ЕО/2021 г.  за Проект за частично изменение а Общин устройствен план за територията на община Кюстендил (ОУПОК) в обхвата на поземлен имот 44183.31.183, м. "При кладенеца", землищр на с. Лозно, община Кюстендил и бъдещо изграждане на "Жилищна сграда".

Възложител П. Георгиева

/25.06.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-35-ЕО/2021 г.  за Програма за енергийна ефективност на община Правец 2021 –2025 г., с възложител община Правец.

Възложител община Правец  

/24.06.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-34-ЕО/2021 г.  за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 29430.4716.35 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Житен, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложители С. Чанев и Д. Кръстева  

/24.06.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-33-ЕО/2021 г.  за План за интегрирано развитие на община Годеч за периода 2021 – 2027 г.

Възложител Община Годеч 

/18.06.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-32-ЕО/2021 г.  Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот  с идентификатор 55230.9.81, с. Палатово, общ. Дупница, за промяна предназначението му за „производство и пренос на електроенергия“ и изграждането на фотоволтаични (слънчеви) системи.

Възложител „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ ЕАД 

/11.06.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-31-ЕО/2021 г.  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти на територията на в.з. „Косанин дол“ и в.з. „Беликата“, землище на с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община.

Възложители „ГРИЙНВИЛ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД и

„АНАБЕЛС РЕЗИДЪНС ЕСТЕЙТ“ ЕООД

/10.06.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-30-ЕО/2021 г.   за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 52194.76.201 и 52194.76.203, землище на с. Ново село, м. "Изворо", община Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението им в територии за рекреационни дейности, с цел изграждане на вилни сгради. 

Възложител „ОСОГОВО РЕЛАКС“ ЕООД 

/28.05.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-29-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за План за интегрирано развитие на община Ковачевци 2021 - 2027 г.

Възложител община Ковачевци

/26.05.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-28-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Изменение на план за улична регулация и план за улична регулация (ИПУР и ПУР) за поземлени имоти с идентификатори 68134.4369.11, 68134.4369.12, 68134.4369.19, 68134.4369.20, 68134.4369.25 и 68134.4369.27, район „Люлин“, за образуване на нови УПИ в кв. 47 и нови кв. 56 и кв. 57, м. „кв. Филиповци“, район „Люлин“, Столична община.

Възложители В.Николова, Д.Веселинов, С. Йорданов, Р. Маркова,

А. Мишев, М. Мишов, С. Георгиев,

А. Крумoва, Н. Веселинова, Н. Йорданов, „Моя земя“ ЕООД,

В. Вучкова, Г. Гюрова-Ризова и М. Ризова

/19.05.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-27-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за План за  интегрирано развитие на община Трекляно 2021-2027 г.

Възложител Община Трекляно

/29.04.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-26-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за План за интегрирано развитие на община Кюстендил 2021-2027 г.

Възложител Община Кюстендил

/29.04.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-25-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за План за интегрирано развитие на Община Невестино 2021-2027 г.

Възложител Община Невестино

/29.04.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-24-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 16448.7804.161, 16448.7804.162, 16448.7722.89, 16448.7804.164, 16448.7804.165, 16448.7722.713, 16448.7722.714, 16448.722.701, 16448.7722.97, 16448.7722.668 по КККР на район „Кремиковци“, м. „Горни Богров-разширението“, кв. 2 и кв. 6, район „Кремиковци“, Столична община и План за улична регулация (ПУР) от о.т.5 до о.т.8.

Възложители "ФЛУИД 62" ЕООД, "ЛЯТОВИ" ООД

и Д. Димитров

/22.04.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-23-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 44063.6213.4236 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Лозен и План за улична регулация (ПУР) от о.т.74 до о.т.75 (нова) и от о.т.74 до о.т.76 (нова), район „Панчарево“, Столична община.

Възложител Б. Хинова

/15.04.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-22-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в териториален обхват на УПИ ІІІ-468 – „за офиси, търговия, склад, КО, хотел, производство и подземни гаражи” (поземлен имот с идентификатор 68134.200.25 от КККР на район „Красно село“) и УПИ VІІІ-483 – „за търговски комплекс, офиси, обществено обслужване, чисто производство, жилищни сгради, паркинги, подземни гаражи, трафопостове, детска градина” (поземлен имот с идентификатор 68134.200.14 от КККР на район „Красно село“) и свързаното с това изменение на план за регулация на контактни УПИ I „за комплекс на подемно-транспортно машиностроене“, УПИ VII-484 „за сладкарски цех“, УПИ XIII-412,522 „за производствена и административна дейности, автосервиз и бензиностанция“ и УПИ XIV „за комплекс на подемно-транспортно машиностроене“, кв. 2, м. „НПЗ Средец“, район „Красно село“, гр. София, Столична община.

Възложители „НМ 151” ЕООД, „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ” ЕАД,

„ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ” ЕООД,

„МИЛАРА“ ООД, „АЦОМ“ ООД

/06.04.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-21-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за м. „Бански рид – Балнеоложка зона“ и м. „Бански рид“, район „Банкя“, Столична община.

Възложител Столична община,

Направление "Архитектура и градоустройство"

/31.03.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-20-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устойствен план - План за регулаци яи застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61248.1.136, м. „Брегова ливада“ и 61248.14.2, м. „Юрто“, с. Равно поле, община Елин Пелин.

Възложител „ПС  ГРУП“АД

/25.03.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-19-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по реда на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на „ПЗ Илиянци – изток“, район „Сердика“, Столична община.

Възложител Столична община,

Направление "Архитектура и градоустройство"

/25.03.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-18-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за План за интегрирано развитие на община Правец за периода 2021 – 2027 г., с възложител община Правец.

Възложител Община Правец

/25.03.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-17-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ IX-2063 и УПИ VII-2063а, кв. 145, гр. Ихтиман, община Ихтиман с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 980 kWp”.

Възложител „ГРИЙН РОК” ООД

/25.03.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-16-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) – промяна на УПИ II-2097-„За автосервиз, администрация, изложбена зала, паркинг и подземен гараж“, УПИ III-„За инженерна структура и озеленяване“, УПИ IV-„За озеленяване и трафопост“, от кв. 80; създаване на нов УПИ II-788,789,1686-„За офиси, хотел, шоурум, жс, пг и трафопост“ за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.788, 68134.1007.789 и 68134.1007.1686 с предвидено застрояване, нов УПИ III-„за инженерна структура и озеленяване“, нов УПИ IV-„за озеленяване и трафопост“ от кв. 80; промяна на профил на улица о.т.98 – о.т.411 и задънена улица о.т.56 – о.т.57; промяна на сервитути за инж. инфраструктура, м. „Кръстова вада“, район „Триадица“, Столична община.

Възложител „БЛЕК ХИЛ ТАУЪР“ ЕООД

/25.03.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-15-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ИПР) за изместване на сервитут на водопровод Ф600 в УПИ III-4242 „За жс“, ОО и ТП“, от кв. 59 и УПИ I-3608 „За жс“ и УПИ III-4080,4082 „За жс, ОО и ТП“ от кв. 60; Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ III-4242 „За жс, ОО и ТП“ и УПИ V-4242 „За ОО и спортни съоръжения, кв. 59, м. „Орлова круша с. Лозен“, поземлени имоти с идентификатори 44063.6213.43, 44063.6213.5, 44063.6213.7 по КККР на с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община; Изменение на план за застрояване (ИПЗ) на УПИ III-4242 ‚За жс, ОО и ТП“ от кв. 59 и УПИ III-4080,4242 „За жс, ОО и ТП“ от кв. 60 и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т.206-о.т.207-о.т.208, м. „Орлова круша с. Лозен“, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител "РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК ЛОЗЕН" ЕООД

/19.03.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-14-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за План-схема за газификация на с. Литаково, община Ботевград. 

Възложител "БАЛКАНГАЗ 2000" АД

/19.03.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-13-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04354.6.7, с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил от земеделска земя в земя за неземеделски нужди - „за обществено обслужващи дейности - изграждане на автокъща“. 

Възложител В. Василев

/17.03.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-12-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за обединяване на поземлен имот с идентификатор 22006.134.108 и поземлен имот с идентификатор 22006.134.56 гр. Долна баня, във връзка инвестиционно намерение на община Долна баня за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – сметище в м. „Дреняка”, община Долна баня, Софийска област. 

Възложител община Долна баня

/10.03.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-11-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за с. Кокаляне и съседни вилни зони, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител Столична община, Направление "Архитектура и градоустройство"

/09.03.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-10-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Проект на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 58129.19.220 по КККР на с. Преколница, общ. Кюстендил.

Възложител „АБ-ТЕРМ“ ООД

/02.03.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-9-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за в.з. „Ранова нива“, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложител Столична община, Направление "Архитектура и градоустройство"

/19.02.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-8-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) за нова задънена улица от о.т.538А (нова), о.т.538Б (нова), о.т.538В (нова), о.т.538Г (нова) до о.т.538Д (нова), Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ VIII „За озеленяване“ и поземлен имот с идентификатор 68134.4329.1543 от КККР и образуване на нов УПИ VIII-1543 „За жил. стр“ и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.4329.919 от КККР и образуване на нов УПИ XVI-919 „За ОО и жс“, кв. 53, м. „в.з. Горна баня“, гр. София.

Възложители "СОФ ИНВЕСТИНГ" ООД, Л. Ставрева

/11.02.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-7-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) в община Чавдар за периода 2020 – 2022 г.

Възложител община Чавдар

/10.02.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-6-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Програма за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на Столична община за периода 2021 – 2026 г.

Възложител Столична община

/04.02.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-5-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6938.189, 04234.6938.190, 04234.6938.374, 04234.6938.227, 04234.6938.228, 04234.6938.232, 04234.6938.233 и изменение на план за регулация за УПИ VI-1702, УПИ VII-1701, УПИ VIII-1700, УПИ IX-1699, УПИ X, УПИ XI-2360 от кв. 8Мб, с. Бистрица, м. „в.з. „Манастира“, район „Панчарево“ (поземлени имоти с идентификатори 04234.6938.233, 04234.6938.232, 04234.6938.230, 04234.6938.2360, 04234.6938.389 по КККР на с. Бистрица, м. „в.з. „Манастира“, район „Панчарево“, Столична община.

Възложители А. Марков, Х. Ноев, Б. Ковачки,Д. Ковачки, Г. Ковачка, К. Гергов, Т. Гергов,

Д. Георев, С. Гергов, Г. Георгиев, К. Гергов, Ц. Гергова, С. Петрова, Т. Ковачки,

Л. Гергова, Г. Ковачев, В. Ковачева,Т.  Ковачев,  Т. Георев, Я. Попова, П. Гергова,

Л. Василева, Й. Гергов, Д. Попова,И. Ашов, Л. Ашов, И. Гавазки, Б. Петров

/29.01.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-4-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по реда на чл. 16 от ЗУТ на м. „с. Иваняне – разширение – изток“, район „Банкя“, Столична община.

Възложител Столична община, Направление "Архитектура и градоустройство"

/27.01.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-3-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на кв. „Княжево“, район „Витоша“, Столична община.

Възложител Столична община, Направление "Архитектура и градоустройство"

/26.01.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-2-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 32216.2312.11, 32216.2312.12 и 32216.2312.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Иваняне, кв. 27, м. „в.з. спирка Иваняне – м. „Бели брег“, район „Банкя“, Столична община и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) при о.т. 364.

Възложител A. Душкова

/26.01.2021 г./


Съобщение за Решение № СО-1-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ с обхват поземлени имоти с идентификатори №№ 38432.1.104, 38432.2.179, 38432.2.180, 38432.2.181, 38432.2.182, 38432.2.183, 38432.2.184, 38432.2.185, землище на с. Коняво, община Кюстендил.

Възложител „АРАТИДЕН“ ЕООД

/19.01.2021 г./


 

2022  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София