background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

СЪОБЩЕНИЯ

 

 

 


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 27632.66.267, м. „Котката“, землище на гр. Етрополе, община Етрополе, с възложител община Етрополе.

/01.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за  поземлени имоти с идентификатори 11394.1799.28, 11394.1799.29 и 11394.1799.151 и изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица от О.Т.74а-О.Т.75-О.Т.76-О.Т.77, м. „в.з. Приплат“, с. Владая, район „Витоша“, Столична община, с възложител П. МИШЕВА-КОЛЕВА.

 

/01.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ 1-2480, кв. 114, гр. Ихтиман, община Ихтиман за промяна предназначението му „за фотоволтаична електрическа централа“, с възложител „РЕОР 88 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

/01.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 11884.5604.56, 11884.5604.57 и 11884.5604.66, с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община и План за улична регулация (ПУР) за образуване на улица от о.т.92ж-о.т.139 (нова) и о.т.140 (нова), с възложител В. ПАВЛОВ.

 

/01.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за съществуващ гробищен парки и неговото разширение за кв. „Курило“, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител Столична община.

/01.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 67372.117.388 и 67372.117.389 м „Лозище“, гр. Сливница за обособяване на нов УПИ 117 - „за производствена и складова дейност“ и нов транспортен достъп през поземлени имоти с идентификатори 67372.117.382, 67372.117.383, 67372.117.385, гр. Сливница, община Сливница, Софииска област, с възложител „КАЛЦИТ“ АД.

 

/30.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците и Програма по околна среда на община Радомир за програмен период 2022-2028 г., с възложител община Радомир.

/24.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 44063.6221.5081, м. „с. Лозен“, район „Панчарево“, Изменение на план за регулация (ИПР) на контактно УПИ V-3030 и УПИ VI-3030, кв. 151а, УПИ X-1328 и УПИ XII-1327, м. „с. Лозен“, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.105е-о.т.105ж-о.т.105з-о.т.105и-о.т.105к-о.т.105л-о.т.105м-о.т.105н, м. „с. Лозен“ и План за улична регулация (ПУР) между о.т.105з-о.т.105о, м. „с. Лозен“, район „Панчарево“, Столична община, с възложители „ПОЛИРИНД“ ООД, П. ИВАНОВ И Р. ГЕОРГИЕВА.

 

/23.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 04234.6985.876, кв. 90Б и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.619а и о.т.619б, с. Бистрица район „Панчарево“, Столична община, с възложител Д. Георев.

 

/16.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 03441.1.1529, м. „Буките“, с. Бели Искър, община Самоков, с възложители Ж. Манолова, Е. Василева,  Ж. Благоева и  К. Иванов.

 

/16.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 69448.127.254, 69448.127.374, 69448.127.376, 69448.127.258, 69448.127.7, 69448.127.202, 69448.127.262, 69448.127.251, 69448.127.257, 69448.127.247, 69448.127.252, 69448.127.201, 69448.127.259, 69448.127.260, 69448.127.261, 69448.127.264, 69448.127.249, землище на с. Столник, община Елин Пелин за изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с възложител „СТОЛНИК ПАРК“ АД.

 

/16.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 03441.3.395, м. „Фурните“, с. Бели Искър, община Самоков, с възложител Х. Янчев.

/15.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците, Програма за  опазване на околната среда (ПООС), Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите (ПОУПВП) за програмен период 2021-2028 г. (ПУО), с възложител Община Ковачевци.

/14.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация (ПУП ИПУР), Изменение на план за регулация (ИПР), Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ), План за улична регулация (ПУР) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за м. „Бански рид“, район „Банкя“, Столична община, с възложители Р. ИЛИЕВ, Е. НАЙЧЕВА, З. ЗЛАТАНОВ, А. БЕЛОВАРСКА,П. СТАНКОВА, С. МАНОВ, И. МИХАЙЛОВ, К. МАРИНОВ, К. ЛУКАС,  Р. ВЕЛИЧКОВА, Б. ШАРЛАДЖИЕВ,  Ж. СТОЯНОВ И „КРИСТИНА 2002“ ЕООД.

/14.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 14831.6535.56, м. „Солената вода“, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община, с възложител О. Алнасер.

 

/13.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), за изграждане на фотоволтаична инсталация, за поземлен имот с № 103027, с. Очуша, община Костенец, с възложител П. Драганов.

 

/10.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61248.171.30, 61248.171.43, 61248.171.46, и 61248.171.47, м. „Карамашница“, с. Равно поле, община Елин Пелин и Парцеларен план (ПП) за осигуряване на транспортен достъп, с възложител „СПС ТАУЪР“ ООД.

/09.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61248.29.25, 61248.29.4, 61248.29.14, 61248.29.16, 61248.19.12, м. „Бегова ливада“, с. Равно поле, община Елин Пелин, с възложител „ХИДРОРЕМОНТСТРОЙ-СВИЩОВ“ ЕООД.

 

 

/09.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ XLVII-15074,15081,15084, кв. 26, м. „Градоман“ и поземлени имоти с идентификатори 02659.2258.43, 02659.2258.83 и 02659.2258.41 за създаване на нов УПИ XLVI-43,83,41,81,74,84, м. „Градоман“, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община, с възложител „БЪРКЛИ ГРУП“ ЕООД.

 

/09.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за опазване на околната среда на община Ихтиман за периода 2021 - 2028 г., с възложител Община Ихтиман.

 

/08.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците на община Ихтиман за 2021 – 2028 г., с възложител Община Ихтиман.

/08.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61248.83.3, 61248.83.8 и 61248.83.9, м. „Долен кър“, с. Равно поле, община Елин Пелин и План за улична регулация (ПУР) през части от поземлени имоти с идентификатори 61248.15.315, 61248.15.10, 61248.15.11, 61248.89.453 и 61248.83.236, с. Равно поле, община Елин Пелин, с възложители „ЕВРОСТРОЙ СТАНДАРТ“ ООД и „СЕЛ“ ООД.

 

/08.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците на община Самоков за 2021 – 2028 г., с възложител община Самоков.

/03.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за опазване на околната среда (2021-2028 г.) и Програма за управление на отпадъците на Община Бобов дол (2021-2028 г.), с възложител община Бобов дол.

/02.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61604.9.248, 61604.9.249, 61604.9.250, 61604.9.253, м. „Друмо, с. Радуил, община Самоков, с възложител „АВЕНТУРА РОСА“ ЕООД.

/02.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - Изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 22006.118.3 и 22006.118.797, м. „Яйкъна“, гр. Долна баня, община Долна баня с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа“, с възложител „Вилни селища“ ЕООД.

/31.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 49388.74.2 и 49388.74.1, с. Мусачево, община Елин Пелин, с възложител община Елин Пелин.

/31.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 11884.5595.8 и 11884.5595.10, м. „Търно“, с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител „ФИКСЕТ“ ООД.

/27.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 52012.47.9, с. Нови Хан, община Елин Пелин за промяна предназначението му „за фотоволтаична електрическа централа“, с възложител Ч. Маринов.

/27.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците на община Антон за 2021 – 2028 г., Софийска област, с възложител община Антон.

/23.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 29150.7106.639, 29150.7106.648, 29150.7106.650, 29150.7106.673, 29150.7106.681, 29150.7106.1054, 29150.7106.1055, 29150.7106.1058 и 29150.7106.1067 и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за улица о.т.52 - о.т.54 и План за улична регулация (ПУР) за задънена улица о.т.52б - о.т.52ж, м. „Гладни рид“, с. Железница, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „СКАЙ ХОУМ“ ЕАД.

/20.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 11884.5595.4 и 11884.5595.15, с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител „ФИКСЕТ“ ООД.

/20.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен поземлен имот с идентификатор 67372.153.461, м. „Лозище“, гр. Сливница, община Сливница с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 1157 kW и други обслужващи постройки и съоръжения“, с възложител “СОЛИДЕР ГРУП” ЕООД.

/20.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Изготвяне на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №81284.104.173, землище на с. Четирци, общ. Невестино за промяна предназначението му за "производство и пренос на електроенергия" с цел изграждане и монтаж на инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощ 200 kW, с възложител „МУЛТИГОР“ ООД.

/05.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за имот с идентификатор № 44183.42.7 по КК на с. Лозно, общ. Кюстендил за промяна предназначението на имота и бъдещо изграждане на „площадка към промишлено предприятие за разширяване на буферната зона и изграждане на оградни съоръжения и периметрово осветление“, с възложител “Ахелой ОПМ”ООД. 

/04.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Задание за изготвяне на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 65047.15.544, местност „Влашки дол“, землище на с. Савойски, общ. Кюстендил, с възложител Д. Тривкович.

/03.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Задание за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил (ЧИОУПОК) и проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 44183.33.40, с. Лозно, общ. Кюстендил за промяна предназначението с цел изграждането на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), с възложител "УНИКА ИМОТИ" ООД.

/03.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Задания за изготвяне на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил (ЧИОУПОК) и за изготвяне на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 16026.128.37, с. Горановци, общ. Кюстендил, за промяна предназначението му с конкретно предназначение за фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), с възложител Д. Бакалов.

/03.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за имот с идентификатор № 52194.15.607 по КК на с. Савойски, общ. Кюстендил за промяна предназначението на имота и бъдещо изграждане на „ферма за отглеждане на животни – коне, включваща стопански постройки и складова база за фуражи и инвентар“, с възложител „ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС РУЕН“ ЕООД.

/29.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 46721.3879.1, м. „Татарете“, с. Мало Бучино, район „Овча купел“, Столична община, с възложител Н. Зафиров.

/26.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с № 014057, землището на с. Подгорие, община Костенец, Софийска област с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична инсталация“, с възложител П. Драганов.

/26.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с № 014056, землището на с. Подгорие, община Костенец, Софийска област с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична инсталация“, с възложител П. Драганов.

/26.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/и Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхват ПИ № 29386.27.72, местност „Калящица“ землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“, с възложител Р. Божилова и К. Божилов.

/21.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/и Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхват ПИ № 17751.12.10, местност „Дабо“ землище на с. Граница, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“ , с възложител Б. Събева.

/21.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за имот с идентификатор № 52194.76.204 по КК на с. Ново село, общ. Кюстендил за промяна предназначението на имота и бъдещо изграждане на „промишлено предприятие – складово производствена база за сушене на билки, гъби и горски плодове“, с възложител „ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС РУЕН“ ЕООД.

/21.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за обединяване УПИ VIII-45 „за общ. обсл.“ (за поземлен имот с идентификатор 48129.54.45), УПИ II-29 „за общ. обсл.“ (за поземлен имот с идентификатор 48129.54.29), УПИ III-30 „за общ. обсл.“ (за поземлен имот с идентификатор 48129.54.30) и УПИ IV-31 „за общ. обсл.“ (за поземлен имот с идентификатор 48129.54.31) в нов VIII-45 „за общ. обсл.“, кв. 1, м. „Реката“, с. Миланово, община Своге, с възложител Ю. Димитров.

/20.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация ПУП-ИПУР) между о.т.10-о.т.11-о.т.333, План за улична регулация (ПУР) за откриване на нова улица от о.т.10а (нова) до о.т.10в (нова) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6914.3068 и 04234.6914.3171, в.з. „Косанин дол“, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община, с възложител "ИНТЕРПРОМ“ ЕООД.

/18.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 66860.139.11, м. „Игрището“, с. Скравена, община Ботевград, с възложител А. Вътева-Дейков.

/15.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 66860.139.12, м. „Игрището“, с. Скравена, община Ботевград, с възложител А. Вътева-Дейков.

/15.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за опазване на околната среда на община Божурище за периода 2021 – 2025 г., с възложител община Божурище.

/15.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура в поземлени имот с идентификатор 46276.6.1963, с. Мала Църква и поземлени имоти с идентификатори 46067.1.280, 46067.1.824 и 46067.1.745, с. Маджаре, община Самоков, с възложители И. Ценов и С. Куюмджиева-Ценова.

/15.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в териториален обхват на част от кв. 9, м. „Дружба 2“, район „Искър“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/14.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Изработване на проект на Подробен устройствен план – план за застрояване за имот 41112.506.140 местността „Гърлянски Черешарник“, гр. Кюстендил, община Кюстендил и изработване на комплексен инвестиционен проект за строителство на фотоволтаична централа с мощност до 2.5 MW в същия имот, с възложител „БУЛСАН ГРУП“ ООД.

/08.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ и проект за подробен устройствен план /ПУП/ и план за застрояване /ПЗ/ в обхват ПИ № 66891.27.6, част от имот № 66891.27.1, местност „Герена“, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“, с възложител „ПАУТАЛИЯ ГРИЙН“ ООД.

/07.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Трекляно /ОУПОК/ в обхват ПИ № 68535.21.39, местност „Орище“, землище на с. Средорек, общ. Трекляно и бъдещо изграждане на „Малкоетажна жилищна сграда“, с възложител М. Раденкова.

/07.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ в обхват ПИ № 16198.35.5, местност „Старата могила“, землище на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“, с възложител Г. Тодорова.

/07.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Изготвяне на проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 02350.8.13 и 02350.10.25 в землището на с. Баланово, община Дупница – за промяна предназначението на имотите с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 MW, с възложител „ФЕЦ БИНЕКО“ ООД.

/07.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план –план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 66891.40.5, в землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна предназначението му за фотоволтаична електроцентрала, с възложител „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД.

/07.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 66891.13.85, в землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна предназначението му за фотоволтаична електроцентрала, с възложител „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД.

/07.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 998 kW в поземлен имот с идентификатор 20256.11.651 по кадастралната карта на село Дебели лаг, община Радомир“, с възложител „СИРИУС ПАУЪР“ ООД.

/06.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6960.57, 04234.6960.68, 04234.6960.106, 04234.6960.1076, 04234.6960.1077 и Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР), за улица О.Т.762 – О.Т.770 (нова), кв. 105, м. „Орошковица“, м. „Чипровица“, м. „Джерджов дол“, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „КОНБУЛ“ АД.

/05.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 67372.23.236, м. „Корен“, гр. Сливница, община Сливница с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на логистичен център и фотоволтаичен парк с обща инсталирана мощност 650 kW”, с възложител Й. Иванов.

/05.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 000434, с. Подгорие, община Костенец, с възложител „ДЕМАР 2011“ OOД.

/05.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 000522, с. Подгорие, община Костенец за промяна предназначението му „за фотоволтаична електрическа централа", с възложител „ДЕМАР 2011“ OOД.

/05.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 67372.34.242, м. „Алчиница“, гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, с възложители М. Стоянова и „ЕЛИТЕ 2021“ EOOД.

/30.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен усройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 22006.54.7, м. „кв. 119 – Герена“, гр. Долна баня, община Долна баня, с възложител Т. Георгиев.

/25.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил и проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор 38432.16.173, местност „Горна бара“ по КК и КР на с. Коняво, община Кюстендил и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/, с възложител В. Кесякова.

/24.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 29150.7108.59, м. „Тепето“, с. Железница, район „Панчарево“, Столична община, с възложител Б. Владимиров.

/18.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 15285.11.598, с. Говедарци, община Самоков, с възложител „ВГ ТУРС“ ЕООД.

/18.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на община Радомир 2021-2027 г., с възложител Община Радомир.

/17.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 32216.2374.79, с. Иваняне, район „Банкя“, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за задънена улица от о.т.140 до о.т.140а и План за улична регулация (ПУР) за задънена улица от о.т.140в до о.т.140д, кв. 38, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община, с възложител „ЯСЕН 1“ ЕООД.

/15.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 04234.6985.17, с. Бистрица, район "Панчарево", Столична община, с възложител „БИСТРИЦА ХОУМС“ ООД.

/15.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 14831.6508.213 и 14831.6508.214, м. „Терасите“, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община, с възложител Г. Бисерински.

/15.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Брезник /ОУПОК/ в обхват ПИ № 18349.24.13, землище на с. Гърло, общ. Брезник и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“, с възложител Зл. Григоров.

/14.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, с цел промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор №65245.4.330, с. Самораново, община Дупница за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 500 kW, с възложител М. Ганчев.

/14.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил (ЧИОУПОК) и проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.18.272, м. „Оризарско гумно“, гр. Кюстендил, община Кюстендил с цел промяна на предназначението му за изграждане на „Фотоволтаична централа“, с възложител „БИО ЕКО ПРОМ“ ЕООД.

/09.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 02350.7.4 в землището на с. Баланово, община Дупница – за „Крайпътен обслужващ обект – паркинг, обслужващи сгради, тръбен кладенец и фотоволтаична централа с мощност до 1 MWh, с възложител „И ЕНД А“ ЕООД.

/02.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 80323.95.1, с. Челопеч, община Челопеч, с възложител община Челопеч.

/28.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 80323.96.20, м. „Гредата“, с. Челопеч, община Челопеч, с възложител Община Челопеч.

/28.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект на Подробен устройствен план /ПУП/, План за застрояване /ПЗ/ с цел промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди „За фотоволтаична централа“, с обхват поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 38432.18.32 в с. Коняво, община Кюстендил и частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Кюстендил, с възложител М. Евтимов.

/25.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците, Програма за опазване на околната среда и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Брезник с период на действие 2021-2028 г., с възложител Община Брезник.

/23.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Изготвяне на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 55871.617.34 в гр. Перник, общ. Перник за промяна предназначението му за „производство и пренос на електроенергия“ с цел изграждане и монтаж на инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 2 МW, с възложител „Роял Кампъни груп“ ЕООД.

/23.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за опазване на околната среда (2021-2028 г.) и Програма за управление на отпадъците на община Дупница (2021-2028 г.), с възложител Община Дупница. 

/23.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за прилежащи територии на бул. „Чепинско шосе“ в участъка от ж.п. линия „София – Волуяк“ до кръстовището с пътя за кариера „Пет могили“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/23.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 44063.6214.571, 44063.6214.572, 44063.6214.600, 44063.6214.601, 44063.6214.607 и 44063.6214.608 по КККР на с.  Лозен, План за улична регулация за откриване на нова задъненан улица от о.т. 130 (нова) до о.т. 132 (нова), район „Панчарево“, Столична община, с възложител Е. Георгиева, Д. Топалова, И. Кривошийски, Д. Топалов, Р. Топалов и З. Стефкова.

/23.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за разширение на обект: Депо за неопасни отпадъци с ПСОВ и завод за МБТ с производство на RDF-гориво към „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/23.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ I, кв. 1, м. „Хан Богров“, землище на с. Горни Богров за разширяване на обект: „Инсаталация за биологично третиране (ИБТ), включваща: анаеробно третиране на биоразградими отпадъци и компостиране на зелени отпадъци към „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/22.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен  устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 32411.102.99, с. Извор, община Сливница за промяна предназначението му "за фотоволтаична електрическа централа" с цел изграждане и монтаж на фотоволтаична електирческа централа с номинална мощност 1,5 MW, и съоръжения на техническата инфраструктура, с възложител Д. Петров.

/22.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 29012.1.566 в с. Жабляно, общ. Земен, за промяна предназначението му с цел изграждане на кравеферма, с възложител Р. Стойчев.

/17.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 14831.6505.5521, 14831.6505.5522 и 14831.6505.5526, м. „Терасите”, с. Герман, район „Панчарево”, Столична община,с възложител Л. Велчев.

/11.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XVI- резервен терен, кв. 70, гр. Ботевград, община Ботевград, с възложители С. Цветкова и Е. Цветкова.

/07.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на м. „Стопански двор Куманица”, кв. 300, 301, 302, м. „гр. Нови Искър”, кв. „Александър Войков” (Кумарица и Славовци) и м. „гр. Нови Искър, кв. Куматица, кв. 180, 182, 184, 187, 194, 195, 196, 197 и Парцеларен план (ПП) на улица от о.т.595 (м. гр. Нови Искър, кв. „Александър Войков (Кумарица и Славовци)”) до СОП, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител Столична община.

/07.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 56407.11.2, м. „Горен тиньовец”, гр. Пирдоп, община Пирдоп, с възложител М. Минев.

/07.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 06286.71.20, местност "Шегава", землище на гр. Брезник, общ. Брезник, с възложител „Лайт“ ООД.

/02.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 44183.33.40, с. Лозно, общ. Кюстендил за промяна предназначението за „производство и пренос на електроенергия“ с цел изграждането на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с номинална генерираща мощност до 1 МW и трафопост, с възложител "УНИКА ИМОТИ" ООД.

/02.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 04532.73.60, местност „Гарата“ в гр. Бобошево, общ. Бобошево, за промяна предназначението му за „производство и пренос на електроенергия“ и изграждането на фотоволтаични (слънчеви) системи, с възложител „ДИ ВИ БИ“ ООД.

/02.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6958.55, 04234.6958.18 и 04234.6958.38 по КККР на село Бистрица, и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.831 и о.т.833 за откриване на улица от о.т.721 нова – о.т.720 нова – о.т.719 нова – о.т.718 нова – о.т.717 нова – о.т.716 нова – о.т.715 нова – о.т.714 нова – о.т.713 – о.т.712 – о.т.711 – о.т.711 – о.т.710 – о.т.709 – о.т.708 – о.т.707 – о.т.706 – о.т.705, район „Панчарево”, Столична община, с възложители Г.Илчев, П. Василев, Д. Амзин

/31.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 29386.100.127, с. Жиленци, общ. Кюстендил за промяна предназначението за „производство и пренос на електроенергия“ с цел изграждането на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с номинална генерираща мощност до 1 МW и трафопост, с възложител „УНИКА ИМОТИ“ ООД.

/20.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 65365.31.51 в гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, за промяна предназначението му с цел изграждане на хотел, с възложител „ВИ ВИ АЙ ИНВЕСТМЪНТ“ АД.

/19.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ и проект за подробен устройствен план /ПУП/ и план за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор 43267.29.115, местност „Пуздерица“, землище на с. Лелинци, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“, с възложител „ЛЕЛИНЦИ ЕНЕРДЖИ“ ООД.

/18.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Перник в обхват поземлени имоти №№ 55871.28.26, 55871.29.46 и 55871.222.52 от КККР за землището на гр. Перник, община Перник, с възложител ОБЩИНА ПЕРНИК.

/18.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 58606.11.85, м. „Данчулец“, с. Пролеша, община Божурище, с възложители Т. Зарева, А. Димитров, Г. Асенов

/11.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за опазване на околната среда на община Чавдар 2021-2027г., с приложение програма ‘’Лечебни растения’’, с възложител община Чавдар.

/11.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 38978.655.1, 38978.655.2, 38978.655.14, 38978.655.15, 38978.655.25, 38978.655.33 и 68978.655.71, м. „Белица“, гр. Костинброд, община Костинброд, с възложител „ВИТО 03“ ООД и „РОЯЛ РЕЗИДЕНС“ ООД.

/10.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ в обхват ПИ № 29386.18.14, местност „Дабе“, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Две жилищни сгради“, с възложител Е. Николчева и В. Николчова.

/07.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците на община Горна Малина за периода 2021-2028г., с възложител община Горна Малина.

/04.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на община Етрополе за периода 2021 – 2027 г., с възложител община Етрополе.

/04.01.2022 г./


 

2022  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София