background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

СЪОБЩЕНИЯ

 

 

 


Съобщение за Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68134.4140.732 и 68134.4140.1528 в кв. Суходол, район „Овча купел“ с цел урегулиране на поземлените имоти и изграждане на пет жилищни сгради.

Възложител „ТЕО МАКС“ ЕООД

/30.12.2022 г./


Съобщение за Задание за проект на частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Трекляно /ОУПОК/ в обхват ПИ № № 73047.67.32, 73047.67.30, 73047.74.46, 73047.80.32, 73047.78.2, с. Трекляно, общ. Трекляно и бъдещо изграждане по една жилищна сграда във всеки един  от имотите, с възложител „МАХАЛА ЧЕТРОКА“ ЕООД.

/30.12.2022 г./


Съобщение за Проект за частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Бобов дол и проект за Подборен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в териториален обхват поземлен имот /ПИ/ № 02052.8.17, землище на с. Бабинска река, община Бобов дол и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“ с трафопост до 980 kW, с възложител О. Димитров.

/30.12.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 44063.6207.678 и 44063.6207.679 и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между О.Т.9 и О.Т.10 за откриване на улица от О.Т.9а (нова) до О.т.9г (нова), м. „Разливището“, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община, с възложители „РИАЛ ИСТЕЙТС БГ“ ЕООД и „ЕВРОИМЕКС“ ООД.

/23.12.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 02659.2275.6 и 02659.2275.7, кв. „Михайлово“, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община, с цел обособяване на нови УПИ VII-7 „за ЖС“, УПИ VIII-6 „за ЖС“, УПИ IX-6 „за ЖС“, УПИ X-7 „за ЖС“, УПИ XI-7 „за ЖС“ и УПИ XII-6 „за ЖС“, с възложител С. Харб.

/23.12.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 32216.2310.49 и 32216.2310.50, м. „Бели брег“, район „Банкя“, с. Иваняне, Столична община, с възложителиВ. Тодоров, Б. Шольов, Л. Сакалдашова, Б. Тодоров и Д. Тодорова.

/21.12.2022 г./


Съобщение за Проект за изменение на Общия устройствен план на община Радомир с обхват поземлени имоти с идентификатори № № 81709.16.351, 81709.16.352 по КККР на землището на с. Чуковец и ПИ № 24832.85.91 по КККР на землището на с. Друган, община Радомир и бъдещо изграждане на фотоволтаичен парк, с възложител Община Радомир.

/20.12.2022 г./


Съобщение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа“ в  поземлен имот с идентификатор 21779.87.38, м. „Над овчарника“, с. Доганово, община Елин Пелин, с възложител „ВАЛБИС“ ЕООД.

/16.12.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 24164.301.27, с. Душанци, община Пирдоп за промяна на предназначението му „за фотоволтаична електрическа централа”, с възложител „ФЕНИКС-73“ ЕООД.

 

/14.12.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП–ПЗ и ПУП-ПП) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 00223.2.1,  м. „Трохало“, с. Алдомировци, община Сливница, с възложител „ТРОХАЛО ПАРК“ ООД.

 

/14.12.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 29150.7110.1299, м. „Торището“, с. Железница, район „Панчарево“, Столична община, с възложител С. Цирков.

 

/06.12.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) За поземлен имот с идентификатор 32216.2315.27, м. „Турската“, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община, с възложител М. Лозанова.

 

/05.12.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица между О.Т.2 – О.Т.3 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 55419.6709.2581, 55419.6709.2516, 55419.6709.105, 55419.6709.125, с. Панчарево, район „Панчарево“, Столична община, с възложители М. Терзийска, К. Георгиева, Е. Петрова, Е. Петрова, С. Петрова, С. Лепнийска, Т. Иванчева, Л. Иванов, А. Господинов,  И. Иванчев,  Г. Дешков,  А. Петров и С. Петров.

 

/05.12.2022 г./


Съобщение за Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и достигане на установените норми за качество на атмосферен въздух (КАВ) на община Етрополе за периода 2022 – 2027 г., с възложител община Етрополе.

 

/05.12.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 67372.93.40 по КККР на землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област с цел изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – 2 бр. фотоволтаични централи, с обща инсталирана мощност до 2 x 5 MWp, всяка с мощност до 5 MW, и ПУП – Парцеларен план за въздушна кабелна линия за присъединяване на обектите към електрическата мрежа, с възложител „А ПРОПЪРТИ” АД.

/02.12.2022 г./


Съобщение за задание за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 17751.32.26, местност „Дупката“, землище на с. Граница, общ. Кюстендил, с възложител Р. Стойнева.

/30.11.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за парк и градина (ПУП-ППГ) на м. Парк „Борисова градина”, гр. София, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/29.11.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1141, гр. София, район „Искър“, Столична община, с цел обособяване на нов УПИ V-1141-„за етажен паркинг и подземни гаражи“, кв. 11, м. „НПЗ Искър-Север-I, II и III ч.“, район „Искър“, Столична община, с възложители В. Воденичаров и С. Тотев.

/29.11.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс (ПРЗПЖК) на жилищен комплекс „Овча купел 1“ – 4-и, 5-и и 6-ти микрорайон, район „Овча купел“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

 

/29.11.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I-„за траф.“ и УПИ II-213-„за жс“ за образуване на нови УПИ I-„за траф.“, УПИ II-2694-„за жс“, УПИ III-2695-„за жс“, УПИ IV-2695-„за жс“, УПИ V-2694-„за жс“, УПИ VI-2694-„за жс“, УПИ VII-2695-„за жс“, УПИ VIII-2695-„за жс“, УПИ IX-2695-„за жс“, УПИ X-2695-„за жс“, УПИ XI-2694-„за жс“, УПИ XII-2694-„за жс“, УПИ XIII-2695-„за жс“, УПИ XIV-2695-„за жс“, УПИ XV-2694-„за жс“, УПИ XVI-2695-„за жс“, УПИ XVII-2695-„за жс“, УПИ XVIII-2694-„за жс“, УПИ XIX-2694-„за жс“, УПИ XX-2694-„за жс“, УПИ XXI-2694-„за жс“, от кв. 20а и План за улична регулация (ПУР) за изменение на улица между О.Т. 86д-О.Т.70б-О.Т.70а и нова задънена улица между О.Т.70б-О.Т.70в, м. „кв. Толева махала“, район „Връбница“, Столична община, с възложители С. Кръстанова-Симеонова, Л. Сакалдашова, Д. Тодорова, Б. Тодорови В. Тодоров.

/23.11.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51514.12.19 по КККР на землището на с. Несла, община Драгоман, Софийска област, с цел изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници - фотоволтаична централа, с обща инсталирана мощност до 400 КВт, с възложител „СТОЛИЧНА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ ЕООД.

/23.11.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51514.12.18 по КККР на землището на с. Несла, община Драгоман, Софийска област, с цел изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници - фотоволтаична централа, с обща инсталирана мощност до 400 КВт, с възложител „СТОЛИЧНА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ ЕООД.

/23.11.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 03705.12.62, 03705.12.92 и 03705.12.93, м. „Плуговица“, с. Белопопци, община Горна Малина, с възложител „ВАС МЕТАЛ“ ЕООД.

 

/22.11.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ), План за улична регулация (ПУР) и Изменение на план за улична регулация (ИПУР), на поземлени имоти с идентификатори 04234.6982.30, 04234.6982.105, 04234.6982.104, 04234.6982.3192, 04234.6982.3193 и 04234.6982.10, м. „с. Бистрица“, район „Панчарево“, Столична община, с възложители Н. Ангелова, Ж. Атанасова, Л. Иванова, С. Сидерова, Р. Младенов, М. Терзийски, Е. Шопов, А. Димитров.

 

/21.11.2022 г./


Съобщение за „Програма на Столична община за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите с План за действие“, с възложител Столична Община.

/21.11.2022 г./


Съобщение за Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 65365.31.58, местност „Черемидарнико“, землище на гр. гр. Сапарева баня и бъдещо изграждане на „Хотел“, с възложител В. Маноилов.

/18.11.2022 г./


Съобщение за Проект за частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Радомир и проект за Подборен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в териториален обхват поземлен имот /ПИ/ № 11404.46.106, местност „Ридо“, землище на с. Владимир, ПИ № № 22085.54.1,  22085.54.2, местност „Махалата“, землище на с. Долна Диканя, община Радомир и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“, с възложител „ПЕТРОЛ-ДРАГИЧЕВО“ ЕООД.

/18.11.2022 г./


Съобщение за Проект за частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Радомир и проект за Подборен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в териториален обхват поземлен имот /ПИ/ № 11404.32.10, местност „Под стопанския двор“, землище на с. Владимир, община Радомир и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“, с възложител „ПЕТРОЛ-ДРАГИЧЕВО“ ЕООД

/18.11.2022 г./


Съобщение за Изменение на Общия устройствен план на община Перник с обхват поземлен имот с идентификатор 55871.222.54 с цел промяна предназначението на земеделска земя в земя за неземеделски нужди – за фотоволтаичен парк, с възложител „ВМВ ДАПАЛИС“ ООД.

/16.11.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6903.48, 04234.6903.56 и 04234.6903.57, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община, с възложители А. Зидаров, Х. Киримидчиева и А. Зидарова.

/11.11.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 12084.2719.1929, 12084.2719.1930, 12084.2719.1931, 12084.2719.1932, 12084.2719.2275, 12084.2719.2276, 12084.2719.2341, 12084.2719.2635 и 12084.2719.2647, с. Волуяк, м. ”Волуяк – Стопански двор”, район „Връбница“, Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) в участъка от  о.т. 182 до о.т. 173 и План за улична регулация (ПУР) за създаване на улица по нови о.т.174а до о.т. 174б, по плана на м. ”Волуяк – Стопански двор”, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 12084.2719.2636, район „Връбница“, Столична община, с възложител К. КРЪСТАНОВ.

/11.11.2022 г./


Съобщение за Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ с цел промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди „За фотоволтаична централа“, с обхват поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63608.12.92 в с. Ръсово, община Кюстендил и частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Кюстендил, с възложител „ЕВРОДИЗАЙН-2“ ЕООД.

/09.11.2022 г./


Съобщение за Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Кюстендил и Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 67790.12.225, с. Соволяно, община Кюстендил с цел промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди за изграждане на „За фотоволтаична централа 1500 kW“, с възложител „СИНИРИ ПРО“ ООД

/09.11.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6979.365 и 04234.6979.366 и план за улична регулация (ПУР) между О.Т. 600-601-602-603 и Изменение на улична регулация (ИПУР) от О.Т.563л-563м-563н-563и-563з-563ж, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община, с възложители Й. Панайотова и В. Данаилова.

/09.11.2022 г./


Съобщение за Частично изменение на Общия устройствен план на Община Брезник за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 15331.8.108, 15331.8.109 и 00610.32.17 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри (КККР) за землищата на с. Арзан и с. Гоз, община Брезник, с възложител общ. Брезник

/09.11.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП–ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 10029.135.30 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. Софийска, с възложител П. Илиев.

/08.11.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.8333.82, кв. „Сеславци“, район „Кремиковци“, Столична община, с цел реализиране на инвестиционно предложение за „фотоволтаична електроцентрала и трафопост“, с възложител Й. Банов.

/01.11.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ XLIV 248, 864, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897 и поземлен имот с идентификатор 03767.17.247 по КККР на с. Белчин и ПУП - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 03767.17.247 за изграждане на фотоволтаична централа, с. Белчин, община Самоков, Софийска област, с възложител „БЕЛЧИН ПАРК“ ЕООД. 

/27.10.2022 г./


Съобщение за Програма за управление на отпадъците и Програма за околна среда на общ. Невестино за програмен период 2021-2028, с възложител Община Невестино.

/26.10.2022 г./


Съобщение за Проект за Частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил в обхват поземлен имот с идентификатор № 64461.32.201, местност „Мичевица“, землище на с. Слокощица, община Кюстендил и бъдещо изграждане на „Автосервиз“, с възложител С. Сотирова.

/25.10.2022 г./


Съобщение за Актуализация на програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми на фини прахови частици (ФПЧ 10) и (ФПЧ 2,5), SO2, ПАВ в атмосферния въздух на община Перник с програмен период на действие 2022-2028 г., с възложител Община Перник.

/19.10.2022 г./


Съобщение за „Складова, търговска дейност и производство на електроенергия“ в поземлен имот с идентификатор 03705.44.69, с. Белопопци, община Горна Малина, с възложител Х. Николова.

/18.10.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) и План за улична регулация (ПУР) в поземлен имот с идентификатор 11884.5965.43, с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител „СТАРТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.

/18.10.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) и парцеларен план и (ПП) външна връзка за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67372.54.71, м. „Орловица“, гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, с възложител Л. Илиева.

/07.10.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.4183.20, гр. София, район „Овча Купел“, Столична община за образуване на нов УПИ I-20-„за жилищно строителство“ и план за улична регулация (ПУР) за продължаване на улица от о.т.627 до о.т.6272 (нова), с възложител „ЕМ ЕС ДЖИ ПРОДЖЕКТ“ ООД.

/06.10.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 46721.38877.103, 46721.38877.105, 46721.38877.106, 46721.38877.223, 46721.38877.226, 46721.38877.221, План за улична регулация (ПУР), м. „в.з. Мало Бучино 2 част“, район „Овча Купел“, Столична община, с възложители Г. ЕВТИМОВА, С. НИКОЛОВ, В. ЕВТИМОВ и  М. ЛАЗАРОВ.

/06.10.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ VI-за обществено обслужване, кв. 57, УПИ VIII-за обществено обслужване, кв. 57, УПИ IX-за обществено обслужване, магазин, склад и офис, кв. 57, с. Врачеш, община Ботевград, с възложител М. ЗАХАРИЕВ.

/06.10.2022 г./


Съобщение за Задание за изработване на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори №№ 06286.72.56 и 06286.72.66 по КККР на гр. Брезник, обл. Перник и бъдещо изграждане на "Фотоволтаичен парк", с възложител "Трейс Рисорсиз" ЕООД

/05.10.2022 г./


Съобщение за Изграждане на фотоволтаичен парк“ в  поземлен имот с № 038005, с. Веринско, община Ихтиман, с възложител „ПОРКО И ПОЛО“ ООД.

/05.10.2022 г./


Съобщение за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Брезник в обхват ПИ № 06286.91.1 по кадастралната карта на гр. Брезник от земеделска земя в урбанизирана територия с устройствена зона "Оо" (Обществено обслужване) и бъдещо изграждане на "Автосервиз", с възложител И. Давидков.

/27.09.2022 г./


Съобщение за Задание за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.28.168, землище на гр. Кюстендил, с възложител Н. Стоянчов.

/27.09.2022 г./


Съобщение за Проект за "Частично изменение (ЧИ) на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с кадастрален номер 1066 и поземлен имот с кадастрален номер 1067, кв. 33 - отреден "За озеленяване" по плана на гр. Бобов дол, обл. Кюстендил", с възложител К. Кирилов.

/16.09.2022 г./


Съобщение за Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05760.4.23, м. "Криволица" по кадастралната карта (КК) на с. Боснек, общ. Перник и Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на общ. Перник за поземлен имот с идентификатор 05760.4.23, м. "Криволица" по кадастралната карта на с. Боснек, общ. Перник, с възложител Л. Дойчинова.

/15.09.2022 г./


Съобщение за Задание за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 04796.12.13, местност "Широка ливада", землище на с. Богослов, общ. Кюстендил, с възложител О. Атанасов.

/15.09.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 52012.1.17, с. Нови хан, община Елин Пелин, с възложител „ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД.

/09.09.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за изграждане на фотоволтаична инсталация за поземлен имот с идентификатор 22006.132.204, гр. Долна баня, с възложител „ДЕРИН ГРУП“ ЕООД.

/08.09.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 15432.538.20 и 15432.538.22, м. „Азмака“, с. Голяма Раковица, община Елин Пелин, с възложител М. Гунева.

/07.09.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 22006.43.9, гр. Долна баня, община Долна баня, с цел реализация на инвестиционно предложение за „фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1976 kW“, с възложител „ВИЛНИ СЕЛИЩА” ЕООД.

/07.09.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия с цел обособяване на трасе на кабелна линия 20 kV с необходимите сервитути за електрозахранване на имот с идентификатор 04532.73.60, гр. Бобошево, общ. Бобошево, с възложител "ДИ ВИ БИ" ООД.

/24.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 44063.6216.533 и 44063.6216.534, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община и План за улична регулация (ПУР) за откриване на задънена улица от о.т.489а до о.т.489 (нова) и Изменение на улична регулация (ИПУР) от о.т.489 до о.т.489б, с възложители А. Пешев, Т. Паскалева, Н. Пешев, И. Пешев, Л. Станилова, М. Пешев.

 

/17.08.2022 г./


Съобщение за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на общ. Кюстендил и проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ № 38432.2.16, местност "Ивов камък", с. Коняво, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на "Подстанция и възлова станция", с възложител „АРАТИДЕН“ ЕООД.

/16.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 87028.91.119, м. „Голяма нива“, с. Ябланица, община Своге, Софийска област, с цел реализиране на инвестиционно предложение за „фотоволтаична електрическа централа“, с възложител С. Абрашков.

/15.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план – (ПП) за изграждане на обект „Нова въздушна електропроводна линия 110 kV за присъединяване на Фотоволтаична централа Бобов дол с инсталирана мощност 100 MW“ с териториален обхват – землището на с. Палатово, община Дупница и землището на с. Големо село, община Бобов дол, с възложител „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД.

/11.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 56280.28.15 в с. Пещера, общ. Земен, за промяна предназначението му от земеделска земя в земя с неземеделски нужди - с цел изграждане на фотоволтаична централа, с възложител „ПИ ВИ ЗЕМЕН 1“ ООД.

/11.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 56280.28.8 в с. Пещера, общ. Земен, за промяна предназначението му от земеделска земя в земя с неземеделски нужди - с цел изграждане на фотоволтаична централа, с възложител „ПИ ВИ ЗЕМЕН 1“ ООД.

/11.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 65365.26.6, местността "Ридо" в гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, за промяна предназначението му от земеделска земя в земя с неземеделски нужди, с цел изграждане на площадки за третиране на отпадъци, с възложител Община Сапарева баня.

/11.08.2022 г./


Съобщение за Актуализирана общинска програма за опазване на околната среда на общ. Кюстендил за период 2022-2028 г., с възложител Община Кюстендил.

/11.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65365.23.100 с проектни идентификатори (ПИ № 65365.23.651 и ПИ № 65365.23.201) и ПИ с идентификатор 65365.23.101 по кадастрална карта на гр. Сaпарева баня, общ. Сaпарева баня, с възложител „СЛАВИ“ ООД.

/11.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65365.23.98 по кадастрална карта на гр. Сaпарева баня, общ. Сaпарева баня, с възложител „СЛАВИ“ ООД.

/11.08.2022 г./


Съобщение за ПУП-ПРЗ, ИПУР и ИПР за образуване на нови УПИ XVIII-484 и УПИ XIX-483 за ПИ 49206.2634.483 и ПИ 49206.2634.484 от кв. 10, ИПУР на улица о.т 20 - о т 22 и ИПР за контактни УПИ XV-921 и УПИ XVI-501 от кв. 10 и УПИ XXXI-740 и УПИ ХХХИ-739, с. Мрамор, район „Връбница”, Столична община, с възложител „ТИ ЕС БИЛД ИНВЕСТ”ООД.

/10.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в поземлен имот с идентификатор 55419.6701.173, м. Шегобиите“, район „Панчарево“, Столична община, с възложители „ЕЙТ ИСТЕЙТ“ ООД, К. БОЖИЛОВ и К. КИРИЛОВ.

/10.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 67372.37.40, 67372.35.41, м. „Целовижда“ и 67372.35.40, м. „Клечкова падина“, гр. Сливница, община Сливница с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа и Парцеларен план (ПП) за външна връзка, с възложител „АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС“ ООД.

/08.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 87028.91.9, м. „Голяма нива“, с. Ябланица, община Своге, Софийска област, с цел реализиране на инвестиционно предложение за „фотоволтаична електрическа централа“, с възложител С. Абрашков.

/08.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.3950.35, м. „Равнище“, район „Овча купел“, Столична община, с възложители А. Фердинандова и Д. Анастасова.

/08.08.2022 г./


Съобщение за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в поземлени имоти с идентификатори 67790.43.288 и 67790.43.52 в с. Соволяно, общ. Кюстендил", с възложител Ел. Петрова.

/05.08.2022 г./


Съобщение за Програма за управление на отпадъци на територията на община Сапарева баня за периода 2021-2028 г., с възложител Община Сапарева баня.

/04.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04796.2.46, м. „Средобърдина“, с. Богослов, община Кюстендил за промяна трайното предназначение на територията на имота от земеделска в неземеделска – за жилищно строителство, с възложител „НЕКСТЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ СЪЛЮШЪНС“ ЕАД.

/04.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04796.2.51, м. „Средобърдина“, с. Богослов, община Кюстендил за промяна трайното предназначение на територията на имота от земеделска в неземеделска – за жилищно строителство, с възложител „НЕКСТЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ СЪЛЮШЪНС“ ЕАД.

/04.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична инсталация, за поземлен имот с идентификатор 29338.82.60, с. Живково, община Ихтиман, с възложители Н. Янев и И. Нейчев.

/03.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и План за регулация и застрояване (ПУП-ИПР и ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.3993.297, м. „Назърица”, кв. “Суходол”, район „Овча купел”, Столична община, с възложител „БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД.

/01.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура, ПП за промишлен довеждащ водопровод и ПП за подземен водопровод с трасе на имоти в землището на с. Ново село и с. Савойски, общ. Кюстендил, с възложител „ОСОГОВО – СПОРТ“ ЕООД.

/01.08.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 52194.27.2 в землището на с. Ново село, общ. Кюстендил и имот 65047.15.501 в с. Савойски, общ. Кюстендил, за промяна предназначението им, с цел изграждане на захранващо хидротехническо съоръжение за изкуствено заснежаване и изграждане на стълбове за ски-влек, с възложител „ОСОГОВО – СПОРТ“ ЕООД.

/01.08.2022 г./


Съобщение за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Сапарева баня /ЧИОУП/ в обхват ПИ № 62520.20.40, местност „Киразлъко“, землище на с. Ресилово, община Сапарева баня и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“, с възложител К. Лондрев.

/01.08.2022 г./


Съобщение за Изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 23296.433.327, с. Драговищица, община Костинброд за промяна предназначението му „за фотоволтаична електрическа централа“, с възложител К. Цонева.

/26.07.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 23296.433.300, с. Драговищица, община Костинброд за промяна предназначението му „за фотоволтаична електрическа централа“, с възложител К. Цонева.

/26.07.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 51514.12.14 и 51514.12.16 по КККР на землището на с. Несла, община Драгоман, Софийска област с цел изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници - фотоволтаична централа, с обща инсталирана мощност до 600 КВт, с възложител „СТОЛИЧНА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ ЕООД.

/26.07.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 22006.87.35, гр. Долна баня, община Долна баня за промяна предназначението му „за фотоволтаична електрическа централа“, с възложител „ММ Консулт“ ООД.

/22.07.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 22006.92.119, гр. Долна баня, община Долна баня за промяна предназначението му „за фотоволтаична електрическа централа“, с възложител „ДБ ПРОЕКТ“ ООД.

 

/22.07.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 44063.6234.4224, м. „Често раске“, с. Лозен, , район „Панчарево“, Столична община, с възложител „КА С РЕНТ“ ЕООД,.

/22.07.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатор 68134.8580.50, 68134.8580.68, 68134.8580.70, 68134.8580.72, 68134.8580.73 образуване на нов УПИ X-50,68,70,72,73 „за складове, офиси и безвредно производство”, кв. 7 и изменение на план за улична регулация (ИПУР) между ОТ31-ОТ32-ОТ32а и план за улична регулация (ПУР) между ОТ32а-ОТ32б-ОТ22н, м. „Враждебна-юг”, район „Кремиковци”, Столична община, с възложител „ДЕКО ПРОПЪРТИС” ООД.

/14.07.2022 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за  поземлен имот с идентификатор 68134.2814.518, район „Връбница“, Столична община, с възложител „СТАРТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.

/14.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 15504.8.159, ПИ 15504.8.160, ПИ 15504.8.283 и ПИ 15504.8.285 в кв. 19 по регулационния план на с. Големо Бучино, община Перник, местност „Върба“ за разширяване на изграждане на малкоетажни жилищни сгради, с възложител В. Михайлов.

/11.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 52043.7.693, УПИ I-2001, квартал 1, м. „Шарена чешма“, с. Ново бърдо, община Драгоман, с възложител „КАЛОТИНА БАЛКАНТУРИСТ“ ЕАД.

/07.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 15984.322.5, м. „Уздровица“, с. Голяновци, община Костинброд, с възложители А. Спасова, Г. Колева, М. Иванов и В. Станчев.

/06.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Задание за проектиране на проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 68789.25.370 в гр. Дупница, общ. Дупница, за промяна предназначението му с цел изграждане на обект за рекреационни функции с предназначение обслужващи сгради, паркинги, комуникации и подходи, с възложител Сл. Мавров и Л. Мавров

/06.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Изготвяне на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Радомир (ЧИОУПОР) и проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 16208.1.107, с. Горна Диканя, общ. Радомир, за промяна предназначението за обособяване на рекреационна зона за курортни дейности, с възложител Цв. Георгиев.

/06.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот представляващ УПИ I-110, кв. 28 по плана на село Слатино, община Бобошево, за промяна предназначението му от за училище в „за жилищно строителство, производствени и складови дейности и обществено обслужване“, с възложител Община Бобошево.

/06.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхват поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори  № № 62520.3.20 и ПИ 62520.3.21, местност „Средна мера“, землище на с. Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил, с възложител Ал. Балабанова.

/05.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Перник и проект за подробен устройствен план /ПУП/ и план за застрояване /ПЗ/ в обхват ПИ № 05534.48.7 по кадастралната карта на с. Борнарево, община Радомир и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“, с възложител С. Илиева.

/04.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 27632.66.267, м. „Котката“, землище на гр. Етрополе, община Етрополе, с възложител община Етрополе.

/01.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за  поземлени имоти с идентификатори 11394.1799.28, 11394.1799.29 и 11394.1799.151 и изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица от О.Т.74а-О.Т.75-О.Т.76-О.Т.77, м. „в.з. Приплат“, с. Владая, район „Витоша“, Столична община, с възложител П. МИШЕВА-КОЛЕВА.

/01.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ 1-2480, кв. 114, гр. Ихтиман, община Ихтиман за промяна предназначението му „за фотоволтаична електрическа централа“, с възложител „РЕОР 88 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

/01.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 11884.5604.56, 11884.5604.57 и 11884.5604.66, с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община и План за улична регулация (ПУР) за образуване на улица от о.т.92ж-о.т.139 (нова) и о.т.140 (нова), с възложител В. ПАВЛОВ.

/01.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за съществуващ гробищен парки и неговото разширение за кв. „Курило“, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител Столична община.

/01.07.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 67372.117.388 и 67372.117.389 м „Лозище“, гр. Сливница за обособяване на нов УПИ 117 - „за производствена и складова дейност“ и нов транспортен достъп през поземлени имоти с идентификатори 67372.117.382, 67372.117.383, 67372.117.385, гр. Сливница, община Сливница, Софииска област, с възложител „КАЛЦИТ“ АД.

/30.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците и Програма по околна среда на община Радомир за програмен период 2022-2028 г., с възложител община Радомир.

/24.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 44063.6221.5081, м. „с. Лозен“, район „Панчарево“, Изменение на план за регулация (ИПР) на контактно УПИ V-3030 и УПИ VI-3030, кв. 151а, УПИ X-1328 и УПИ XII-1327, м. „с. Лозен“, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.105е-о.т.105ж-о.т.105з-о.т.105и-о.т.105к-о.т.105л-о.т.105м-о.т.105н, м. „с. Лозен“ и План за улична регулация (ПУР) между о.т.105з-о.т.105о, м. „с. Лозен“, район „Панчарево“, Столична община, с възложители „ПОЛИРИНД“ ООД, П. ИВАНОВ И Р. ГЕОРГИЕВА.

/23.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 04234.6985.876, кв. 90Б и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.619а и о.т.619б, с. Бистрица район „Панчарево“, Столична община, с възложител Д. Георев.

/16.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 03441.1.1529, м. „Буките“, с. Бели Искър, община Самоков, с възложители Ж. Манолова, Е. Василева,  Ж. Благоева и  К. Иванов.

/16.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 69448.127.254, 69448.127.374, 69448.127.376, 69448.127.258, 69448.127.7, 69448.127.202, 69448.127.262, 69448.127.251, 69448.127.257, 69448.127.247, 69448.127.252, 69448.127.201, 69448.127.259, 69448.127.260, 69448.127.261, 69448.127.264, 69448.127.249, землище на с. Столник, община Елин Пелин за изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с възложител „СТОЛНИК ПАРК“ АД.

/16.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 03441.3.395, м. „Фурните“, с. Бели Искър, община Самоков, с възложител Х. Янчев.

/15.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците, Програма за  опазване на околната среда (ПООС), Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите (ПОУПВП) за програмен период 2021-2028 г. (ПУО), с възложител Община Ковачевци.

/14.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация (ПУП ИПУР), Изменение на план за регулация (ИПР), Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ), План за улична регулация (ПУР) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за м. „Бански рид“, район „Банкя“, Столична община, с възложители Р. ИЛИЕВ, Е. НАЙЧЕВА, З. ЗЛАТАНОВ, А. БЕЛОВАРСКА,П. СТАНКОВА, С. МАНОВ, И. МИХАЙЛОВ, К. МАРИНОВ, К. ЛУКАС,  Р. ВЕЛИЧКОВА, Б. ШАРЛАДЖИЕВ,  Ж. СТОЯНОВ И „КРИСТИНА 2002“ ЕООД.

/14.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 14831.6535.56, м. „Солената вода“, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община, с възложител О. Алнасер.

/13.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), за изграждане на фотоволтаична инсталация, за поземлен имот с № 103027, с. Очуша, община Костенец, с възложител П. Драганов.

/10.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61248.171.30, 61248.171.43, 61248.171.46, и 61248.171.47, м. „Карамашница“, с. Равно поле, община Елин Пелин и Парцеларен план (ПП) за осигуряване на транспортен достъп, с възложител „СПС ТАУЪР“ ООД.

/09.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61248.29.25, 61248.29.4, 61248.29.14, 61248.29.16, 61248.19.12, м. „Бегова ливада“, с. Равно поле, община Елин Пелин, с възложител „ХИДРОРЕМОНТСТРОЙ-СВИЩОВ“ ЕООД.

 

 

/09.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ XLVII-15074,15081,15084, кв. 26, м. „Градоман“ и поземлени имоти с идентификатори 02659.2258.43, 02659.2258.83 и 02659.2258.41 за създаване на нов УПИ XLVI-43,83,41,81,74,84, м. „Градоман“, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община, с възложител „БЪРКЛИ ГРУП“ ЕООД.

 

/09.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за опазване на околната среда на община Ихтиман за периода 2021 - 2028 г., с възложител Община Ихтиман.

 

/08.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците на община Ихтиман за 2021 – 2028 г., с възложител Община Ихтиман.

/08.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61248.83.3, 61248.83.8 и 61248.83.9, м. „Долен кър“, с. Равно поле, община Елин Пелин и План за улична регулация (ПУР) през части от поземлени имоти с идентификатори 61248.15.315, 61248.15.10, 61248.15.11, 61248.89.453 и 61248.83.236, с. Равно поле, община Елин Пелин, с възложители „ЕВРОСТРОЙ СТАНДАРТ“ ООД и „СЕЛ“ ООД.

 

/08.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците на община Самоков за 2021 – 2028 г., с възложител община Самоков.

/03.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за опазване на околната среда (2021-2028 г.) и Програма за управление на отпадъците на Община Бобов дол (2021-2028 г.), с възложител община Бобов дол.

/02.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61604.9.248, 61604.9.249, 61604.9.250, 61604.9.253, м. „Друмо, с. Радуил, община Самоков, с възложител „АВЕНТУРА РОСА“ ЕООД.

/02.06.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - Изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 22006.118.3 и 22006.118.797, м. „Яйкъна“, гр. Долна баня, община Долна баня с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа“, с възложител „Вилни селища“ ЕООД.

/31.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 49388.74.2 и 49388.74.1, с. Мусачево, община Елин Пелин, с възложител община Елин Пелин.

/31.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 11884.5595.8 и 11884.5595.10, м. „Търно“, с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител „ФИКСЕТ“ ООД.

/27.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 52012.47.9, с. Нови Хан, община Елин Пелин за промяна предназначението му „за фотоволтаична електрическа централа“, с възложител Ч. Маринов.

/27.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците на община Антон за 2021 – 2028 г., Софийска област, с възложител община Антон.

/23.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 29150.7106.639, 29150.7106.648, 29150.7106.650, 29150.7106.673, 29150.7106.681, 29150.7106.1054, 29150.7106.1055, 29150.7106.1058 и 29150.7106.1067 и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за улица о.т.52 - о.т.54 и План за улична регулация (ПУР) за задънена улица о.т.52б - о.т.52ж, м. „Гладни рид“, с. Железница, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „СКАЙ ХОУМ“ ЕАД.

/20.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 11884.5595.4 и 11884.5595.15, с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител „ФИКСЕТ“ ООД.

/20.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен поземлен имот с идентификатор 67372.153.461, м. „Лозище“, гр. Сливница, община Сливница с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 1157 kW и други обслужващи постройки и съоръжения“, с възложител “СОЛИДЕР ГРУП” ЕООД.

/20.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Изготвяне на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №81284.104.173, землище на с. Четирци, общ. Невестино за промяна предназначението му за "производство и пренос на електроенергия" с цел изграждане и монтаж на инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощ 200 kW, с възложител „МУЛТИГОР“ ООД.

/05.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за имот с идентификатор № 44183.42.7 по КК на с. Лозно, общ. Кюстендил за промяна предназначението на имота и бъдещо изграждане на „площадка към промишлено предприятие за разширяване на буферната зона и изграждане на оградни съоръжения и периметрово осветление“, с възложител “Ахелой ОПМ”ООД. 

/04.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Задание за изготвяне на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 65047.15.544, местност „Влашки дол“, землище на с. Савойски, общ. Кюстендил, с възложител Д. Тривкович.

/03.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Задание за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил (ЧИОУПОК) и проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 44183.33.40, с. Лозно, общ. Кюстендил за промяна предназначението с цел изграждането на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), с възложител "УНИКА ИМОТИ" ООД.

/03.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Задания за изготвяне на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил (ЧИОУПОК) и за изготвяне на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 16026.128.37, с. Горановци, общ. Кюстендил, за промяна предназначението му с конкретно предназначение за фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), с възложител Д. Бакалов.

/03.05.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за имот с идентификатор № 52194.15.607 по КК на с. Савойски, общ. Кюстендил за промяна предназначението на имота и бъдещо изграждане на „ферма за отглеждане на животни – коне, включваща стопански постройки и складова база за фуражи и инвентар“, с възложител „ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС РУЕН“ ЕООД.

/29.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 46721.3879.1, м. „Татарете“, с. Мало Бучино, район „Овча купел“, Столична община, с възложител Н. Зафиров.

/26.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с № 014057, землището на с. Подгорие, община Костенец, Софийска област с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична инсталация“, с възложител П. Драганов.

/26.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с № 014056, землището на с. Подгорие, община Костенец, Софийска област с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична инсталация“, с възложител П. Драганов.

/26.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/и Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхват ПИ № 29386.27.72, местност „Калящица“ землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“, с възложител Р. Божилова и К. Божилов.

/21.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/и Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхват ПИ № 17751.12.10, местност „Дабо“ землище на с. Граница, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“ , с възложител Б. Събева.

/21.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за имот с идентификатор № 52194.76.204 по КК на с. Ново село, общ. Кюстендил за промяна предназначението на имота и бъдещо изграждане на „промишлено предприятие – складово производствена база за сушене на билки, гъби и горски плодове“, с възложител „ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС РУЕН“ ЕООД.

/21.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за обединяване УПИ VIII-45 „за общ. обсл.“ (за поземлен имот с идентификатор 48129.54.45), УПИ II-29 „за общ. обсл.“ (за поземлен имот с идентификатор 48129.54.29), УПИ III-30 „за общ. обсл.“ (за поземлен имот с идентификатор 48129.54.30) и УПИ IV-31 „за общ. обсл.“ (за поземлен имот с идентификатор 48129.54.31) в нов VIII-45 „за общ. обсл.“, кв. 1, м. „Реката“, с. Миланово, община Своге, с възложител Ю. Димитров.

/20.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация ПУП-ИПУР) между о.т.10-о.т.11-о.т.333, План за улична регулация (ПУР) за откриване на нова улица от о.т.10а (нова) до о.т.10в (нова) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6914.3068 и 04234.6914.3171, в.з. „Косанин дол“, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община, с възложител "ИНТЕРПРОМ“ ЕООД.

/18.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 66860.139.11, м. „Игрището“, с. Скравена, община Ботевград, с възложител А. Вътева-Дейков.

/15.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 66860.139.12, м. „Игрището“, с. Скравена, община Ботевград, с възложител А. Вътева-Дейков.

/15.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за опазване на околната среда на община Божурище за периода 2021 – 2025 г., с възложител община Божурище.

/15.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура в поземлени имот с идентификатор 46276.6.1963, с. Мала Църква и поземлени имоти с идентификатори 46067.1.280, 46067.1.824 и 46067.1.745, с. Маджаре, община Самоков, с възложители И. Ценов и С. Куюмджиева-Ценова.

/15.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в териториален обхват на част от кв. 9, м. „Дружба 2“, район „Искър“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/14.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Изработване на проект на Подробен устройствен план – план за застрояване за имот 41112.506.140 местността „Гърлянски Черешарник“, гр. Кюстендил, община Кюстендил и изработване на комплексен инвестиционен проект за строителство на фотоволтаична централа с мощност до 2.5 MW в същия имот, с възложител „БУЛСАН ГРУП“ ООД.

/08.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ и проект за подробен устройствен план /ПУП/ и план за застрояване /ПЗ/ в обхват ПИ № 66891.27.6, част от имот № 66891.27.1, местност „Герена“, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“, с възложител „ПАУТАЛИЯ ГРИЙН“ ООД.

/07.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Трекляно /ОУПОК/ в обхват ПИ № 68535.21.39, местност „Орище“, землище на с. Средорек, общ. Трекляно и бъдещо изграждане на „Малкоетажна жилищна сграда“, с възложител М. Раденкова.

/07.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ в обхват ПИ № 16198.35.5, местност „Старата могила“, землище на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“, с възложител Г. Тодорова.

/07.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Изготвяне на проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 02350.8.13 и 02350.10.25 в землището на с. Баланово, община Дупница – за промяна предназначението на имотите с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 MW, с възложител „ФЕЦ БИНЕКО“ ООД.

/07.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план –план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 66891.40.5, в землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна предназначението му за фотоволтаична електроцентрала, с възложител „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД.

/07.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 66891.13.85, в землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна предназначението му за фотоволтаична електроцентрала, с възложител „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД.

/07.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 998 kW в поземлен имот с идентификатор 20256.11.651 по кадастралната карта на село Дебели лаг, община Радомир“, с възложител „СИРИУС ПАУЪР“ ООД.

/06.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6960.57, 04234.6960.68, 04234.6960.106, 04234.6960.1076, 04234.6960.1077 и Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР), за улица О.Т.762 – О.Т.770 (нова), кв. 105, м. „Орошковица“, м. „Чипровица“, м. „Джерджов дол“, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „КОНБУЛ“ АД.

/05.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 67372.23.236, м. „Корен“, гр. Сливница, община Сливница с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на логистичен център и фотоволтаичен парк с обща инсталирана мощност 650 kW”, с възложител Й. Иванов.

/05.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 000434, с. Подгорие, община Костенец, с възложител „ДЕМАР 2011“ OOД.

/05.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 000522, с. Подгорие, община Костенец за промяна предназначението му „за фотоволтаична електрическа централа", с възложител „ДЕМАР 2011“ OOД.

/05.04.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 67372.34.242, м. „Алчиница“, гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, с възложители М. Стоянова и „ЕЛИТЕ 2021“ EOOД.

/30.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен усройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 22006.54.7, м. „кв. 119 – Герена“, гр. Долна баня, община Долна баня, с възложител Т. Георгиев.

/25.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил и проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор 38432.16.173, местност „Горна бара“ по КК и КР на с. Коняво, община Кюстендил и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/, с възложител В. Кесякова.

/24.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 29150.7108.59, м. „Тепето“, с. Железница, район „Панчарево“, Столична община, с възложител Б. Владимиров.

/18.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 15285.11.598, с. Говедарци, община Самоков, с възложител „ВГ ТУРС“ ЕООД.

/18.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на община Радомир 2021-2027 г., с възложител Община Радомир.

/17.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 32216.2374.79, с. Иваняне, район „Банкя“, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за задънена улица от о.т.140 до о.т.140а и План за улична регулация (ПУР) за задънена улица от о.т.140в до о.т.140д, кв. 38, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община, с възложител „ЯСЕН 1“ ЕООД.

/15.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 04234.6985.17, с. Бистрица, район "Панчарево", Столична община, с възложител „БИСТРИЦА ХОУМС“ ООД.

/15.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 14831.6508.213 и 14831.6508.214, м. „Терасите“, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община, с възложител Г. Бисерински.

/15.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Брезник /ОУПОК/ в обхват ПИ № 18349.24.13, землище на с. Гърло, общ. Брезник и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“, с възложител Зл. Григоров.

/14.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, с цел промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор №65245.4.330, с. Самораново, община Дупница за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 500 kW, с възложител М. Ганчев.

/14.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил (ЧИОУПОК) и проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.18.272, м. „Оризарско гумно“, гр. Кюстендил, община Кюстендил с цел промяна на предназначението му за изграждане на „Фотоволтаична централа“, с възложител „БИО ЕКО ПРОМ“ ЕООД.

/09.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 02350.7.4 в землището на с. Баланово, община Дупница – за „Крайпътен обслужващ обект – паркинг, обслужващи сгради, тръбен кладенец и фотоволтаична централа с мощност до 1 MWh, с възложител „И ЕНД А“ ЕООД.

/02.03.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 80323.95.1, с. Челопеч, община Челопеч, с възложител община Челопеч.

/28.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 80323.96.20, м. „Гредата“, с. Челопеч, община Челопеч, с възложител Община Челопеч.

/28.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект на Подробен устройствен план /ПУП/, План за застрояване /ПЗ/ с цел промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди „За фотоволтаична централа“, с обхват поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 38432.18.32 в с. Коняво, община Кюстендил и частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Кюстендил, с възложител М. Евтимов.

/25.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците, Програма за опазване на околната среда и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Брезник с период на действие 2021-2028 г., с възложител Община Брезник.

/23.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Изготвяне на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 55871.617.34 в гр. Перник, общ. Перник за промяна предназначението му за „производство и пренос на електроенергия“ с цел изграждане и монтаж на инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 2 МW, с възложител „Роял Кампъни груп“ ЕООД.

/23.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за опазване на околната среда (2021-2028 г.) и Програма за управление на отпадъците на община Дупница (2021-2028 г.), с възложител Община Дупница. 

/23.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за прилежащи територии на бул. „Чепинско шосе“ в участъка от ж.п. линия „София – Волуяк“ до кръстовището с пътя за кариера „Пет могили“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/23.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 44063.6214.571, 44063.6214.572, 44063.6214.600, 44063.6214.601, 44063.6214.607 и 44063.6214.608 по КККР на с.  Лозен, План за улична регулация за откриване на нова задъненан улица от о.т. 130 (нова) до о.т. 132 (нова), район „Панчарево“, Столична община, с възложител Е. Георгиева, Д. Топалова, И. Кривошийски, Д. Топалов, Р. Топалов и З. Стефкова.

/23.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за разширение на обект: Депо за неопасни отпадъци с ПСОВ и завод за МБТ с производство на RDF-гориво към „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/23.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ I, кв. 1, м. „Хан Богров“, землище на с. Горни Богров за разширяване на обект: „Инсаталация за биологично третиране (ИБТ), включваща: анаеробно третиране на биоразградими отпадъци и компостиране на зелени отпадъци към „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

/22.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен  устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 32411.102.99, с. Извор, община Сливница за промяна предназначението му "за фотоволтаична електрическа централа" с цел изграждане и монтаж на фотоволтаична електирческа централа с номинална мощност 1,5 MW, и съоръжения на техническата инфраструктура, с възложител Д. Петров.

/22.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 29012.1.566 в с. Жабляно, общ. Земен, за промяна предназначението му с цел изграждане на кравеферма, с възложител Р. Стойчев.

/17.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 14831.6505.5521, 14831.6505.5522 и 14831.6505.5526, м. „Терасите”, с. Герман, район „Панчарево”, Столична община,с възложител Л. Велчев.

/11.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XVI- резервен терен, кв. 70, гр. Ботевград, община Ботевград, с възложители С. Цветкова и Е. Цветкова.

/07.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на м. „Стопански двор Куманица”, кв. 300, 301, 302, м. „гр. Нови Искър”, кв. „Александър Войков” (Кумарица и Славовци) и м. „гр. Нови Искър, кв. Куматица, кв. 180, 182, 184, 187, 194, 195, 196, 197 и Парцеларен план (ПП) на улица от о.т.595 (м. гр. Нови Искър, кв. „Александър Войков (Кумарица и Славовци)”) до СОП, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител Столична община.

/07.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 56407.11.2, м. „Горен тиньовец”, гр. Пирдоп, община Пирдоп, с възложител М. Минев.

/07.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 06286.71.20, местност "Шегава", землище на гр. Брезник, общ. Брезник, с възложител „Лайт“ ООД.

/02.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 44183.33.40, с. Лозно, общ. Кюстендил за промяна предназначението за „производство и пренос на електроенергия“ с цел изграждането на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с номинална генерираща мощност до 1 МW и трафопост, с възложител "УНИКА ИМОТИ" ООД.

/02.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 04532.73.60, местност „Гарата“ в гр. Бобошево, общ. Бобошево, за промяна предназначението му за „производство и пренос на електроенергия“ и изграждането на фотоволтаични (слънчеви) системи, с възложител „ДИ ВИ БИ“ ООД.

/02.02.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6958.55, 04234.6958.18 и 04234.6958.38 по КККР на село Бистрица, и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.831 и о.т.833 за откриване на улица от о.т.721 нова – о.т.720 нова – о.т.719 нова – о.т.718 нова – о.т.717 нова – о.т.716 нова – о.т.715 нова – о.т.714 нова – о.т.713 – о.т.712 – о.т.711 – о.т.711 – о.т.710 – о.т.709 – о.т.708 – о.т.707 – о.т.706 – о.т.705, район „Панчарево”, Столична община, с възложители Г.Илчев, П. Василев, Д. Амзин

/31.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 29386.100.127, с. Жиленци, общ. Кюстендил за промяна предназначението за „производство и пренос на електроенергия“ с цел изграждането на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с номинална генерираща мощност до 1 МW и трафопост, с възложител „УНИКА ИМОТИ“ ООД.

/20.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 65365.31.51 в гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, за промяна предназначението му с цел изграждане на хотел, с възложител „ВИ ВИ АЙ ИНВЕСТМЪНТ“ АД.

/19.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ и проект за подробен устройствен план /ПУП/ и план за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор 43267.29.115, местност „Пуздерица“, землище на с. Лелинци, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“, с възложител „ЛЕЛИНЦИ ЕНЕРДЖИ“ ООД.

/18.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Перник в обхват поземлени имоти №№ 55871.28.26, 55871.29.46 и 55871.222.52 от КККР за землището на гр. Перник, община Перник, с възложител ОБЩИНА ПЕРНИК.

/18.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 58606.11.85, м. „Данчулец“, с. Пролеша, община Божурище, с възложители Т. Зарева, А. Димитров, Г. Асенов

/11.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за опазване на околната среда на община Чавдар 2021-2027г., с приложение програма ‘’Лечебни растения’’, с възложител община Чавдар.

/11.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 38978.655.1, 38978.655.2, 38978.655.14, 38978.655.15, 38978.655.25, 38978.655.33 и 68978.655.71, м. „Белица“, гр. Костинброд, община Костинброд, с възложител „ВИТО 03“ ООД и „РОЯЛ РЕЗИДЕНС“ ООД.

/10.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ в обхват ПИ № 29386.18.14, местност „Дабе“, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Две жилищни сгради“, с възложител Е. Николчева и В. Николчова.

/07.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците на община Горна Малина за периода 2021-2028г., с възложител община Горна Малина.

/04.01.2022 г./


Съобщение за определена процедура за План за интегрирано развитие на община Етрополе за периода 2021 – 2027 г., с възложител община Етрополе.

/04.01.2022 г./


 

2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София