background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

СЪОБЩЕНИЯ

 

Съобщение за Решение №СО-71-ЕО/2022 г. за Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд 2021 - 2028 г., с възложтел община Костинброд .

Възложител Община Костинброд 

/01.07.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-70-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6960.57, 04234.6960.68, 04234.6960.106, 04234.6960.1076, 04234.6960.1077 и Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР), за улица О.Т.762 – О.Т.770 (нова), кв. 105, м. „Орошковица“, м. „Чипровица“, м. „Джерджов дол“, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „КОНБУЛ“ АД

 /30.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-69-ЕО/2022 г. за Подробен устроствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за съществуващ гробищен парки и неговото разширение за с.Балша, ПИ с идентификатори 02511.4621.1, 02511.4621.2, 02511.4621.3, 02511.4621.4, 02511.4621.5, 02511.4621.6 по КККР на с. Балша и продължение на ул. „Средорек“ при о.т. 154, с. Балша, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложител Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община

/30.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-68-ЕО/2022 г. за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 04220.12.2 в землището на с. Бистрица, местност „Върбата”, община Дупница, обл. Кюстендил с цел осигуряване на допустим начин и характер на застрояване на имота на „Вилно селище“.

Възложители Л. Хаздай и М. Хаздай   

/28.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-67-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил (ЧИОУПОК) и проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) с цел промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди „За фотоволтаична централа“, с обхват поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 38432.18.32 в с. Коняво, община Кюстендил.

 Възложител М. Евтимов   

/22.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-66-ЕО/2022 г. за Програма за управление на отпадъците на община Етрополе за периода 2021 – 2026 г.

Възложител Oбщина Етрополе 

/21.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-65-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.26, 46721.3875.28, 46721.3875.29, 46721.3875.30, 46721.3875.31, м. „Шумките“, поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.5, 46721.3875.6, 46721.3875.8, 46721.3875.10, 46721.3875.11, 46721.3875.22, 46721.3875.24, 46721.3875.25, 46721.3875.32, 46721.3875.33, 46721.3875.34, 46721.3875.51, м. „Попова ливада“, поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.1, 46721.3875.9, м. „Байна Бара“ и поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.50, 46721.3852.853, 46721.3874.59, 46721.3875.52, 46721.3875.45, 46721.3875.54, 467213875.49, 46721.3875.48, 46721.3875.47, 46721.3875.53, с. Мало Бучино, район „Овча купел“, Столична община.

Възложител „ДЕСТ“ ЕООД

/21.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-64-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с № 014056, с. Подгорие, община Костенец с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 500 kW”.

Възложител П. Драганов 

/17.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-63-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с № 014057, с. Подгорие, община Костенец с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 500 kW”.

Възложител П. Драганов 

/17.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-62-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 14831.6505.5521, 14831.6505.5522 и 14831.6505.5526, м. „Терасите“, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община.

Възложители Л. Велчев, Г. Велчева и П. Стойнев 

/17.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-61-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - План за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 67372.34.42, м. "Алчиница", гр. Сливница, община Сливница с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 1,5 MWp и други обслужващи постройки и съоръжения“.

Възложители М. Стоянова и "ЕЛИТЕ 2021" ЕООД 

/17.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-60-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 29012.1.566 в с. Жабляно, общ. Земен, за промяна предназначението му с цел изграждане на селскостопански обект - кравеферма.

Възложител Р. Стойчев

 /16.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-59-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 32411.102.99, с. Извор, община Сливница за промяна предназначението му „за фотоволтаична електрическа централа“ с цел изграждане и монтаж на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 1,5 МW и съоръжения на техническата инфраструктура.

Възложител „КПД 1“ ЕООД 

 /08.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-58-ЕО/2022 г. за Програма за опазване на околната среда на община Костинброд за периода 2021 - 2025 г.

Възложител Община Костинброд   

/06.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-57-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Радомир и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 20256.11.651 по кадастралната карта на село Дебели лаг, община Радомир за промяна предназначението му с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа.

Възложител „СИРИУС ПАУЪР“ ООД

/02.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-56-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене, м. „с. Казичене-стопански двор“, район „Панчарево“, Столична община .

Възложител „ИНКОФУДС“ ООД

/01.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-55-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 44063.6216.558 и 44063.6216.168, План за улична регулация от о.т.489в (нова) до о.т.489г (нова), Изменение на уличната регулация от о.т. 489а до о.т.489б, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител Л. Микова

/31.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-54-ЕО/2022 г. за Изменение на Обшия устройствен план (ОУП) на КТЛ „Самоков – Боровец - Бели Искър”, ядро Бели Искър, включващ поземлени имоти с идентификатори 03441.1.516 и 03441.1.517, с. Бели Искър, община Самоков.

Възложител П. Димитрова

/31.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-53-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 66891.13.85, в землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна предназначението му за фотоволтаична електроцентрала.

Възложител „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД 

/23.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-52-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 66891.40.5, в землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна предназначението му за фотоволтаична електроцентрала.

Възложител „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД 

/23.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-51-ЕО/2022 г. за Програма за управление на отпадъците на Община Трън за периода 2021 – 2028 г.

Възложител Община Трън

/20.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-50-ЕО/2022 г. за План за интегрирано развитие на община Радомир 2021-2027 г.

Възложител Община Радомир

/20.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-49-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 04532.73.60, местност „Гарата“ в гр. Бобошево, общ. Бобошево, за промяна предназначението му за „производство и пренос на електроенергия“ и изграждането на фотоволтаични (слънчеви) системи.

Възложител „ДИ ВИ БИ“ ООД

/20.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-48-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил (ОУПОК) и Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ № 29386.18.14, местност „Дабе“, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Две жилищни сгради със собствен водоизточник“.

Възложители Е. Николчева и В. Николчова

/19.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-47-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за прилежащи територии на бул. „Чепинско шосе“ в участъка от ж.п. линия „София – Волуяк“ до кръстовището с пътя за кариера „Пет могили“, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община

/18.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-46-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 32216.2374.79, с. Иваняне, район „Банкя“, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за задънена улица от о.т.140 до о.т.140а и План за улична регулация (ПУР) за задънена улица от о.т.140в до о.т.140д, кв. 38, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община,

Възложител „ЯСЕН 1“ ЕООД

/18.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-45-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване, в обхват УПИ 1-154.161 „за индивидуално жилищно строителство, офиси, КО, трафопост и пречиствателна станция“и УПИ II „за трафопост“от кв. 17, м. „Толева махала“, поземлен имот с идентификатор 12084.2758.2649. с. Волуяк, район ,,Връбница“, Столична община и изменение на плана за улична регулация между О.Т.98 и О.Т.96 по плана на местност „Толева махала“, район „Връбница“, Столична община.

Възложител „АДИФАРМ“ ЕАД

/18.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-44-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ), в обхват УПИ ХII-124,134,135,136, „за търговско-административен комплекс“ от кв. 15 и нов УПИ I-134 „за търговско-административен комплекс, чисто производство, трафопост и изгребна яма“, от нов кв. 15а и нов УПИ I-134 „за обслужващи обекти“ от нов кв. 15а и нов УПИ I-134 „за обслужващи обекти“, от нов кв. 15б, по плана на м. „Толева махала“, район „Връбница“, Столична община и изменение на план за улична регулация за улици от О.Т.96-97 и О.Т.113-114-116-123, нови улици от О.Т.96-97-116а и от О.Т.113а-113б-113в-97, м. „Толева махала“, район „Връбница“, Столична община.

Възложител „АДИФАРМ“ ЕАД

/18.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-43-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 29430.4703.5 и 29430.4703.6 от КККР на с. Житен и План за улична регулация (ПУР) по о.т.57а - о.т.57б - о.т.58в - о.т.57г - о.т.57д - о.т.57ж и задънена улица по о.т.57д - о.т.57е, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложители Д. Ялъмов и И. Тодоров

/18.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-42-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04234.6985.17, с. Бистрица, район "Панчарево", Столична община.

Възложител „БИСТРИЦА ХОУМС“ ООД 

/13.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-41-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 000522, с. Подгорие, община Костенец с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност до 1 MW”.

Възложител „ДЕМАР 2011” ООД

/29.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-40-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 000434, с. Подгорие, община Костенец с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност до 1 MW”.

Възложител „ДЕМАР 2011” ООД

/29.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-39-ЕО/2022 г. за Програма за опазване на околната среда (2021-2028 г.) и Програма за управление на отпадъците на община Дупница (2021-2028 г.).

Възложител Община Дупница

/21.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-38-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ Х-43,500 „За озеленяване, подземен гараж и паркинг“, кв. 11, м. „Младост 3“, район „Младост“, Столична община.

Възложител Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община

/18.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-37-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ в обхват ПИ № 29386.27.73, местност „Калящица“, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“. 

Възложител Е. Николчева 

/15.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-36-ЕО/2022 г. за Проект за Подробен устройствен план /ПУП/, План за застрояване /ПЗ/ с цел промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди с предназначение на територията „Предимно производствена“ и начин на трайно ползване „За фотоволтаична централа“ с мощност до 1MW, с обхват поземлен имот /ПИ/ с идентификатор  № 63608.11.143, местност „Товарийница“, землище с. Ръсово, община Кюстендил и частично изменение на Общ устройствен план /ЧИОУП/ на община Кюстендил.

Възложители „ЕВРОДИЗАЙН-2“ ЕООД и „СБМ РЕВОЛФ“ ЕООД 

/15.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-35-ЕО/2022 г. за Програма за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на община Бобов дол за периода 2021-2026 г.

Възложител община Бобов дол

/11.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-34-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 29386.100.127, с. Жиленци, общ. Кюстендил за промяна предназначението с цел изграждането на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с номинална генерираща мощност до 400 kW и трафопост.

Възложител „УНИКА ИМОТИ“ ООД

/01.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-33-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил и проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхват ПИ №52400.20.53, с. Николичевци, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична централа“.

Възложител „МИКРОБУС БГ“ ЕООД

/01.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-32-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 38432.18.33, местност „Лапевица“, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил, за промяна предназначението за „производство и пренос на електроенергия“ и изграждането на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) и трафопост.

Възложители  Р. Божилова и С. Ефтимова

/31.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-31-ЕО/2022 г. за План за интегрирано развитие на община Ботевград за периода 2021 - 2027 г.

Възложител ОБЩИНА БОТЕВГРАД

/24.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-30-ЕО/2022 г. за План за интегрирано развитие на община Чавдар за периода 2021 - 2027 г.

Възложител ОБЩИНА ЧАВДАР

/22.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-29-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ и проект за подробен устройствен план /ПУП/ и план за застрояване /ПЗ/ в обхват ПИ № 43267.29.115, местност „Пуздерица“, землище на с. Лелинци, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“.

Възложител „ЛЕЛИНЦИ ЕНЕРДЖИ“ ООД

/21.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-28-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 05390.40.29, 05390.61.251, 05390.61.249 И 05390.61.760, с. Борика, община Ихтиман.

Възложител "БОРИКА АГРО" ЕООД

/18.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-27-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 14831.6545.1, м. „Бачовица“, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община, образуване на нови УПИ I-1 „За офиси и жс“, УПИ II-1 „За офиси жс“, УПИ III-1 „За офиси и жс“, УПИ IV-1 „За офиси и жс“, УПИ V-1 „За офиси и жс“ и УПИ VI-1 „За офиси и жс“, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) нови о.т.500, о.т.501, о.т.502 и План за улична регулация (ПУР) нова улица от о.т.502 до о.т.509 и нова задънена улица от о.т.507 до о.т.507а.

Възложител М. Абуаси

/18.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-26-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в териториален обхват УПИ I-„за обществено жилищно строителство”, кв. 5а, Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на ул. „Иван Тургенев” в участъка от о.т.133 до о.т.111, ул. „Круша планина” в участъка от о.т.155 до о.т.115 и Изменение на плана за регулация (ИПР) на контактен УПИ I-„за Първа работническа болница” в кв. 5, м. „ГГЦ-Зона В 17”, район „Сердика”, Столична община.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

/16.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-25-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 65365.31.51 в гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, за промяна предназначението му с цел изграждане на хотел.

Възложител „ВИ ВИ АЙ ИНВЕСТМЪНТ“ АД

/16.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-24-ЕО/2022 г. за План за интегрирано развитие на община Челопеч за периода 2021 – 2027 г. 

Възложител Община Челопеч

/16.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-23-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване и План за улична регулация (ПУП-ПРЗ и ПУР) за поземлен имот с идентификатор 11884.5595.27, с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община.

 Възложител М. Иванов

/11.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-22-ЕО/2022 г. за Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 06286.71.20, местност "Шегава", землище на гр. Брезник, общ. Брезник.

 Възложител „ЛАЙТ“ ООД

/10.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-21-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 15535.502.373, с. Големо село, общ. Бобов дол за промяна начина на трайно ползване на имота от „за друг вид производствен и складов обект“ в имот „за електропроизводство“.

 Възложител „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД

/10.03.2022 г./


 Съобщение за Решение № СО-20-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от територията на месности „ж.к. Горубляну 2“, НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, ж.к. „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, район „Младост“, Столична община.

Възложител: Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община

/28.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-19-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ПУП-ИПР), План за улична регулация (ПУР) и План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлненимот с идентификатор 55419.6709.234за създаване на нов УПИ I-234„за жс, тп, изгребан яма, КПП и резервоар“,кв. 33а,м. „Махмутица“, с. Панчарево, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител Т. Кралева

/25.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-18-ЕО/2022 г. за „Присъединителен електропровод 110 kV, находящ се в териториалния обхват на землищата на с. Крайници, община Дупница, област Кюстендил, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня и с. Сапарево, община Сапарева баня.

Възложител Белозем Солар парк 3“ ООД

/14.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-17-ЕО/2022 г. за Технически план за залесяване в поземлен имот с идентификатор 51250.5653.1, землище на с. Негаван, район "Нови Искър", Столична община.

Възложител Столична община, Направление "Зелена система, екология и земеползване"

/14.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-16-ЕО/2022 г. за Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди с предназначение на територията „Предимно производствена“ и начин на трайно ползване „За фотоволтаична централа“, с обхват поземлен имот с идентификатор 57319.729.6, м. „Двора“, землище с. Полска Скакавица, община Кюстендил и частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Кюстендил.

Възложител „П Енерджи“ ООД 

/11.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-15-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с предназначение на територията „Предимно производствена“ и начин на трайно ползване „За фотоволтаична централа“, с обхват поземлен имот с идентификатор 67790.42.129, м. „Станчовица“, землище на с. Соволяно, община Кюстендил и частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на Община Кюстендил.

Възложител „П ЕНЕРДЖИ“ ООД.

/11.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-14-ЕО/2022 г. за Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди с предназначение на територията „Предимно производствена“ и начин на трайно ползване „За фотоволтаична централа“, с обхват поземлен имот с идентификатор 67790.42.128, м. „Станчовица“, землище с. Соволяно, община Кюстендил и частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Кюстендил.

Възложител „П Енерджи“ ООД

/11.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-13-ЕО/2022 г. за Програма за опазване на околната среда на Община Перник 2021 – 2028 г. и Програма за управление на отпадъците на Община Перник за периода  2021 – 2028 г., с възложител Община Перник.

Възложител Община Перник

/11.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-12-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Радомир (ИОУПО) в обхват ПИ 22085.34.65, м. „Мали Влад“, землище на с. Долна Диканя, община Радомир и отреждането му за устройствена зона „Жм - жилищна с малка височина на застрояване“.

Възложител Р. Гаджов 

/10.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-11-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 02659.2190.1002 и 02659.2190.1003, кв. 26, кв. Градоман, район "Банкя", Столична община.

Възложители А. Маринова и Я. Чизмаров

/09.02.2022 г./ 


Съобщение за Решение № СО-10-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – Изменение на план улична регулация и План за регулация и застрояване (ПУП-ИПУР и ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 35239.6110.216 по КККР на с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител В. Стоименова

/04.02.2022 г./ 


Съобщение за Решение № СО-9-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 44063.6205.301, 44063.6205.361, 44063.6205.362, 44063.6205.503, 44063.6205.504, 44063.6205.302, 44063.6205.368, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община.

Възложители „ТЕРЕС ИМОТИ“ ООД, „ТЕССА-Е“ ООД, И. Кираджибашиян, Р. Киманьова и Й. Александров 

/27.01.2022 г./ 


Съобщение за Решение № СО-8-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 23409.448.17, 23409.448.18, 23409.448.16 и 23409.448.23, гр. Драгоман, община Драгоман.

Възложител  Л. ЛАЗАРОВ 

/21.01.2022 г./ 


Съобщение за Решение № СО-7-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6984.2 и 04234.6984.4, с. Бистрица, район „Панчарево“.

Възложители  „ГРЕЙЗИ ФИН“ ЕООД, „ХЕЛВИЕТ“ ЕООД и „ВАЛИБИЕР“ ЕООД 

 /20.01.2022 г./ 


Съобщение за Решение № СО-6-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 87727.208.4, в землището на с. Яхиново, община Дупница.

Възложител  „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

 /18.01.2022 г./ 


Съобщение за Решение № СО-5-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Перник в обхват поземлени имоти №№ 39384.41.3, 39384.41.16, 39387.41.74, 39387.41.75, 39387.41.76 по КККР за землището на с. Кралев дол, община Перник.

Възложител  Д.Владимиров

  /18.01.2022 г./ 


Съобщение за Решение № СО-4-ЕО/2022 г. за Програма за oпазване на околната среда (ПООС) на община Своге 2021 – 2024 г. и Програма за управление на отпадъците (ПУО).

Възложител  община Своге

 /13.01.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-3-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 18174.19.76, м. „Дуняш“, с. Гурмазово, община Божурище.

Възложител  „Архитрон“ ЕООД

 /13.01.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-2-ЕО/2022 г. за Актуализирана общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Кюстендил за периода 2021-2028г.

Възложител  община Кюстендил

/06.01.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-1-ЕО/2022 г.  за Програма за управление на отпадъците на община Копривщица за периода 2021-2028г.

Възложител  община Копривщица

/06.01.2022 г./


 

2022  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София