background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

СЪОБЩЕНИЕ

 

 


Съобщение за Решение №СО-133-ЕО/2022 г. за Подробен усройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 22006.54.7, м. „кв. 119 – Герена“, гр. Долна баня, община Долна баня

Възложител Т. Георгиев

 /22.12.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-132-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 67372.37.40, 67372.35.41, м. „Целовижда“ и 67372.35.40, м. „Клечкова падина“, гр. Сливница, община Сливница с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа“ и Парцеларен план (ПП) за външна връзка.

Възложител „АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС“ ООД

/22.12.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-131-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 22006.43.9, гр. Долна баня, община Долна баня, с цел реализация на инвестиционно предложение за „фотоволтаична електрическа централа“.

Възложител „ВИЛНИ СЕЛИЩА” ЕООД

/09.12.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-130-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична инсталация, за поземлен имот с идентификатор 10029.135.30, с. Вакарел, община Ихтиман.

Възложител П. Илиев  

/09.12.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-129-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Брезник /ОУП/ и подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ № 18349.24.13, землище на с. Гърло, общ. Брезник и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“.

Възложител Зл. Григоров

 /06.12.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-128-ЕО/2022 г. за проект за изменение на Общия устройствен план на община Перник с обхват поземлен имот с идентификатор 55871.222.54, находящ се в гр. Перник с цел промяна предназначението на земеделска земя в земя за неземеделски нужди – за фотоволтаичен парк.

Възложтел  „ВМВ Дапалис“ ООД

 /02.12.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-127-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 11394.1799.28, 11394.1799.29 и 11394.1799.151 и изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица от О.Т.74а-О.Т.75-О.Т.76-О.Т.77, м. „в.з. Приплат“, с. Владая, район „Витоша“, Столична община.

Възложител П. МИШЕВА-КОЛЕВА

/30.11.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-126-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) и изработване на Работен устройствен план (РУП) на УПИ I-554 „за етажен паркинг“, УПИ V-554 „за обществено обслужване“ и изменение на улична регулация от О.Т.5 до О.Т.7, кв.12б, м. „Сухата река – запад“, поземлени имоти с идентификатори 68134.610.2055 и 68134.610.2056, район „Подуяне“, Столична община.

Възложител СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“

 

/24.11.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-125-ЕО/2022 г. за Актуализация на програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми на фини прахови частици (ФПЧ 10) и (ФПЧ 2,5), SO2, Полициклични (полиароматни) въглеводороди /ПАВ/ в атмосферния въздух на община Перник с програмен период на действие 2022-2028 г.  

Възложител Обшина Перник

/22.11.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-124-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 52043.7.693, УПИ I- 2001, квартал 1, м. „Шарена чешма“, с. Ново бърдо, община Драгоман.

Възложител „КАЛОТИНА – БАЛКАНТУРИСТ“ ЕАД

/22.11.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-123-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за имот с идентификатор № 44183.42.7 по КК на с. Лозно, общ. Кюстендил за промяна предназначението на имота и бъдещо изграждане на „площадка към промишлено предприятие за разширяване на буферната зона и изграждане на оградни съоръжения и периметрово осветление“.

Възложител “Ахелой ОПМ” ООД 

/21.11.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-122-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) №№ 56280.28.8 и 56280.28.15, с. Пещера, община Земен за промяна предназначението на имотите от земеделска земя в земя за неземеделски нужди - с цел изграждане на фотоволтаични централи.

Възложител „ПИ ВИ ЗЕМЕН 1“ ООД

 /18.11.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-121-ЕО/2022 г. за Програма за опазване на околната среда на община Ихтиман за периода 2021 - 2028 г.

Възложител община Ихтиман

/15.11.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-120-ЕО/2022 г. за проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Радомир и проект за подробен устройствен план /ПУП/ и план за застрояване /ПЗ/ в обхват ПИ № 05534.48.7 по кадастралната карта на с. Борнарево, община Радомир и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“.

Възложител С. Илиева

/09.11.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-119-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 15504.8.159, ПИ 15504.8.160, ПИ 15504.8.283 и ПИ 15504.8.285 в кв. 19 по регулационния план на с. Големо Бучино, община Перник, местност „Върба“ за изграждане на малкоетажни жилищни сгради.

Възложител В. Михайлов 

/08.11.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-118-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатор 68134.8580.50, 68134.8580.68, 68134.8580.70, 68134.8580.72, 68134.8580.73 образуване на нов УПИ X-50,68,70,72,73 „за складове, офиси и безвредно производство”, кв. 7 и изменение на план за улична регулация (ИПУР) между ОТ31-ОТ32-ОТ32а и план за улична регулация (ПУР) между ОТ32а-ОТ32б-ОТ22н, м. „Враждебна-юг”, район „Кремиковци”, Столична община.

Възложител „ДЕКО ПРОПЪРТИС” ООД 

/08.11.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-117-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Трекляно (ОУП) и проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ № 68535.21.39, местност „Орище“, землище на с. Средорек, общ. Трекляно и бъдещо изграждане на „Малкоетажна жилищна сграда“.

Възложител М. Раденкова

 /08.11.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-116-ЕО/2022 г. за Програма за управление на отпадъци на територията на община Сапарева баня за периода 2021-2028 г.

Възложител Община Сапарева баня

/08.11.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-115-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхват поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори  № № 62520.3.20 и ПИ 62520.3.21, местност „Средна мера“, землище на с. Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил.

Възложител Ал. Балабанова

/07.11.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-114-ЕО/2022 г. за Актуализирана общинска програма за опазване на околната среда на община Кюстендил за период 2022 – 2028 г.

Възложител Община Кюстендил  

/07.11.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-113-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Сапарева баня (ЧИОУП) и проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на поземлен имот ПИ № 62520.20.40, местност „Киразлъко“, землище на с. Ресилово, община Сапарева баня и бъдещо изграждане на „Една жилищна сграда“.

Възложител К. Лондрев 

 /07.11.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-112-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 103027, с. Очуша, община Костенец с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 1000 kW”.

Възложител П. Драганов 

 /01.11.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-111-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в поземлени имоти с идентификатори 11884.5595.4, 11884.5595.15, с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложител „ФИКСЕТ“ ООД

 /24.10.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-110-ЕО/2022 г. за „Подробен устройствен план -Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект „Нова въздушна електропроводна линия 110 kV за присъединяване на фотоволтаична централа Бобов дол с инсталирана мощност 100 MW” с териториален обхват землището на с. Палатово, община Дупница и землището на с. Големо село, община Бобов дол”.

Възложител „ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ”АД

/24.10.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-109-ЕО/2022 г. за Регионална програма за управление на отпадъците на община Горна Малина за периода 2021-2028 г.

Възложител община Горна Малина

 

/21.10.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-108-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в поземлен имот с идентификатор 44063.6234.4224, м. „Често раске“, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „КА С РЕНТ“ ЕООД

/21.10.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-107-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ VI-265,266,735 „за гаражи“, кв. 2В, м. „Младост 3“, ПИ с идентификатори 68134.4083.265 и 68134.4083.266 по КККР на район „Младост“, Столична община.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

/13.10.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-106-ЕО/2022 г. за Програма за управление на отпадъците на община Ихтиман за периода 2021 - 2028 г.

Възложител община Ихтиман 

/12.10.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-105-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична инсталация, за поземлен имот с идентификатор 29338.82.60, с. Живково, община Ихтиман.

Възложители Н. Янев и И. Нейчев

/06.10.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-104-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 29150.7106.639, 29150.7106.648, 29150.7106.650, 29150.7106.673, 29150.7106.681, 29150.7106.1054, 29150.7106.1055, 29150.7106.1058 и 29150.7106.1067, образуване на нов УПИ I-639, 648, 650, 673, 681, 1054, 1055, 1058, 1067 – „за ОО и ЖС“, от нов кв. 49а, с предвидено застрояване, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за улица о.т.52 – о.т.54 и План за улична регулация (ПУР) за задънена улица о.т.52б – о.т.52ж, м. „Гладни рид“, с. Железница, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „СКАЙ ХОУМ“ ЕАД

/05.10.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-103-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Перник в обхват поземлени имоти №№ 55871.28.26, 55871.29.46 и 55871.222.52 от КККР за землището на гр. Перник, община Перники бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“.

Възложител Община Перник

/05.10.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-102-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 03441.1.1529, м. „Буките“, с. Бели Искър, община Самоков.

Възложители Ж. Манолова, Е. Василева,  Ж. Благоева и  К. Иванов  

/04.10.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-101-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в териториален обхват на част от кв. 9, м. „Дружба 2“, район „Искър“, Столична община.

Възложител Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство“ 

/04.10.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-100-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и План за регулация и застрояване (ПУП-ИПР и ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.3993.297, м. „Назърица“, кв. Суходол, район „Овча купел“, Столична община.

Възложител „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД

 /23.09.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-99-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план –  план и застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.3950.35, м. „Равнище“, район „Овча Купел“, Столична община.

Възложители А. Фердинандова и Д. Анастасова

 /02.09.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-98-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6942.3653 и 04234.6942.3626, кв. 8г и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.831 и о.т.833, План за улична регулация /ПУР/ за откриване на улица от о.т.721 /нова/-о.т.720 /нова/-о.т.719 /нова/-о.т.718 /нова/-о.т.717 /нова/-о.т.716 /нова/-о.т.715 /нова/-о.т.714 /нова/-о.т./713 /нова/-о.т.712 /нова/-о.т.711 /нова/-о.т.710/нова/-о.т.709 /нова/-о.т.708 /нова/-о.т.707 /нова/-о.т. 706 /нова/ до о.т.705, с. Бистрица, район „Панчарево”, Столична община.

Възложители А. Нончева и Р. Нончев

/01.09.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-97-ЕО/2022 г. за Програма за опазване на околната среда на община Етрополе за периода 2020 - 2025 г.

 Възложител община Етрополе

/01.09.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-96-ЕО/2022 г. за Програма за управление на отпадъците на община Самоков за периода 2021 - 2028 г.

Възложител община Самоков

/31.08.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-95-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 15258.11.598, с. Говедарци, община Самоков.

Възложител „ВГ ТУРС“ ЕООД

/29.08.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-94-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен поземлен имот с идентификатор 67372.153.461, м. „Лозище“, гр. Сливница, община Сливница с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 1157 kW и други обслужващи постройки и съоръжения“.

Възложител СОЛИДЕР ГРУП” ЕООД   

/26.08.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-93-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в поземлени имоти с идентификатори 11884.5595.8, 11884.5595.10, м. „Търно“, с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложител „ФИКСЕТ“ ООД   

/24.08.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-92-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), за поземлени имоти с идентификатори 49388.74.2 и 49388.74.1, с. Мусачево, община Елин Пелин.

Възложител Община Елин Пелин  

/22.08.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-91-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), за поземлени имоти с идентификатори 49388.98.3, 49388.99.1, 49388.99.244, 49388.99.296, 49388.07.2, 49388.97.255, 49388.97.3, 49388.98.2, 49388.99.220, 49388.971.249, 49388.97.243 , с. Мусачево, община Елин Пелин.

Възложител Община Елин Пелин  

/22.08.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-90-ЕО/2022 г. за проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 02350.8.13 и 02350.10.25 в землището на с. Баланово, община Дупница – за промяна предназначението на имотите с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 MW.

Възложител „ФЕЦ БИНЕКО“ ООД

 /19.08.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-89-ЕО/2022 г. за Програма за опазване на околната среда (2021-2028 г.) и Програма за управление на отпадъците на Община Бобов дол (2021-2028 г.).

Възложител община Бобов дол

 /19.08.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-88-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6901.48, 04234.6901.758, 04234.6901.1860, 04234.6901.1861, 04234.6901.1862, 04234.6901.1863, 04234.6901.1864, 04234.6901.1865 по КК с. Бистрица, м. „в.з. Малинова долина - Герена“, район „Панчарево“, Столична община.

Възложители М. Стойчев, В. Левиев, М. Колева, К. Геров

 /19.08.2022 г.


Решение № 4 /2022 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №СО-85-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Програма за управление на отпадъците, Програма за опазване на околната среда и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Брезник с период на действие 2021-2028 г.

Възложител Община Брезник 

/19.08.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-87-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил (ЧИОУПОК) и проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 16026.128.37, с. Горановци, общ. Кюстендил, за промяна предназначението му с конкретно предназначение за фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ).

Възложител Д. Бакалов

 /15.08.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-86-ЕО/2022 г. за Изготвяне на проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 02350.7.4 в землището на с. Баланово, община Дупница – за „Крайпътен обслужващ обект – паркинг, обслужващи сгради и фотоволтаична централа с мощност до 1 MW.

Възложител „И ЕНД А“ ЕООД

/12.08.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-85-ЕО/2022 г. за Програма за управление на отпадъците, Програма за опазване на околната среда и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Брезник с период на действие 2021-2028 г.

Възложител Община Брезник

/12.08.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-84-ЕО/2022 г. за Програма за управление на отпадъците и Програма по околна среда на общ. Радомир за програмен период 2022-2028 г.

Възложител Община Радомир

/12.08.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-83-ЕО/2022 г. за Програма за управление на отпадъците, Програма за  опазване на околната среда (ПООС), Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите (ПОУПВП) за програмен период 2021-2028 г. (ПУО).

Възложител Община Ковачевци

 /12.08.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-82-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ в обхват ПИ № 04796.11.14, местност „Свиндаци“, землище на с. Богослов, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“ – да не се извършва екологична оценка.

Възложител Р. Стоянов

/05.08.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-81-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил (ЧИОУПОК) и проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.18.272, м. „Оризарско гумно“, гр. Кюстендил, община Кюстендил с цел промяна на предназначението му за изграждане на „Фотоволтаична централа“.

Възложител "БИО ЕКО ПРОМ" ЕООД

/03.08.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-80-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 04234.6958.55, 04234.6958.18 и 04234.6958.38, с. Бистрица, и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.831 и о.т.833 и откриване на улица от о.т.721 нова – о.т.720 нова – о.т.719 нова – о.т.718 нова – о.т.717 нова – о.т.716 нова – о.т.715 нова – о.т.714 нова – о.т.713 нова – о.т.712 нова – о.т.711 нова о.т.710 нова – о.т.709 нова – о.т.708 нова – о.т.707 нова – о.т.706 нова до о.т.705, район „Панчарево“, Столична община.

Възложители Г. Илчев, П. Василев и „ЕН ДЖИ 2018“ ООД

/01.08.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-79-ЕО/2022 г. за Подробен  устройствен план – Изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 22006.118.3 и 22006.118.797, м. „Яйкъна“, гр. Долна баня, община Долна баня. 

Възложител „ВИЛНИ СЕЛИЩА“ ЕООД

/29.07.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-78-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил (ЧИОУПОК) и проект на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 44183.33.40, с. Лозно, община Кюстендил за изграждането на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ).

Възложител „УНИКА ИМОТИ“ ООД 

/29.07.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-77-ЕО/2022 г. за Проект на Подробен устройствен план - план за застрояване за имот 41112.506.140 в местността „Гьрлянски Черешарнпк", гр. Кюстендил, община Кюстендил и изработване на комплексен инвестиционен проект за строителство на фотоволтаична централа с мощност до 2.5 MW в същия имот“.

Възложител „БУЛСАН ГРУП“ ООД  

/29.07.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-76-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – Изменене на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61248.171.30, 61248.171.43, 61248.171.46 и 61248.171.47 с. Равно поле, община Елин Пелин и парцеларен план (ПП) за осигуряване на транспортен достъп.

Възложител „СПС ТАУЪР“ ООД  

/25.07.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-75-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61248.83.3, 61248.83.8, 61248.83.9, м. „Долен кър“, с. Равно поле, община Елин Пелин, и план за улична регулация през части от поземлени имоти с идентификатори 61248.15.315,  61248.15.10, 61248.15.11, 61248.89.453 и 61248.89.236.

Възложител „ЕВРОСТРОЙ СТАНДАРТ“ ООД и „СЕЛ“ ООД 

 

/25.07.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-74-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ и проект за подробен устройствен план /ПУП/ и план за застрояване /ПЗ/ в обхват ПИ № 66891.27.6, част от имот № 66891.27.1, местност „Герена“, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“,

Възложител „ПАУТАЛИЯ ГРИЙН“ ООД 

/22.07.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-73-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 02659.2268.19, 02659.2268.20, 02659.2268.27. 02659.2268.28, 02659.2268.29, 02659.2268.30, 02659.2268.31 по КККР на гр. Банкя и Изменение на план за улична регулация от о.т. 281б за създаване на нова улица и задънени улици м. „кв. Михайлово”, район „Банкя”, Столична община.

Възложители М. Михайлова и Й. Томова

/08.07.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-72-ЕО/2022 г. за Програма за управление на отпадъците на община Антон за периода 2021 - 2028 г. 

Възложител Община Антон 

/08.07.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-71-ЕО/2022 г. за Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд 2021 - 2028 г.

Възложител Община Костинброд 

/01.07.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-70-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6960.57, 04234.6960.68, 04234.6960.106, 04234.6960.1076, 04234.6960.1077 и Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР), за улица О.Т.762 – О.Т.770 (нова), кв. 105, м. „Орошковица“, м. „Чипровица“, м. „Джерджов дол“, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „КОНБУЛ“ АД

 /30.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-69-ЕО/2022 г. за Подробен устроствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за съществуващ гробищен парки и неговото разширение за с.Балша, ПИ с идентификатори 02511.4621.1, 02511.4621.2, 02511.4621.3, 02511.4621.4, 02511.4621.5, 02511.4621.6 по КККР на с. Балша и продължение на ул. „Средорек“ при о.т. 154, с. Балша, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложител Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община

/30.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-68-ЕО/2022 г. за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 04220.12.2 в землището на с. Бистрица, местност „Върбата”, община Дупница, обл. Кюстендил с цел осигуряване на допустим начин и характер на застрояване на имота на „Вилно селище“.

Възложители Л. Хаздай и М. Хаздай   

/28.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-67-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил (ЧИОУПОК) и проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) с цел промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди „За фотоволтаична централа“, с обхват поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 38432.18.32 в с. Коняво, община Кюстендил.

 Възложител М. Евтимов   

/22.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-66-ЕО/2022 г. за Програма за управление на отпадъците на община Етрополе за периода 2021 – 2026 г.

Възложител Oбщина Етрополе 

/21.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-65-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.26, 46721.3875.28, 46721.3875.29, 46721.3875.30, 46721.3875.31, м. „Шумките“, поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.5, 46721.3875.6, 46721.3875.8, 46721.3875.10, 46721.3875.11, 46721.3875.22, 46721.3875.24, 46721.3875.25, 46721.3875.32, 46721.3875.33, 46721.3875.34, 46721.3875.51, м. „Попова ливада“, поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.1, 46721.3875.9, м. „Байна Бара“ и поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.50, 46721.3852.853, 46721.3874.59, 46721.3875.52, 46721.3875.45, 46721.3875.54, 467213875.49, 46721.3875.48, 46721.3875.47, 46721.3875.53, с. Мало Бучино, район „Овча купел“, Столична община.

Възложител „ДЕСТ“ ЕООД

/21.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-64-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с № 014056, с. Подгорие, община Костенец с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 500 kW”.

Възложител П. Драганов 

/17.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-63-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с № 014057, с. Подгорие, община Костенец с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 500 kW”.

Възложител П. Драганов 

/17.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-62-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 14831.6505.5521, 14831.6505.5522 и 14831.6505.5526, м. „Терасите“, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община.

Възложители Л. Велчев, Г. Велчева и П. Стойнев 

/17.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-61-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - План за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 67372.34.42, м. "Алчиница", гр. Сливница, община Сливница с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 1,5 MWp и други обслужващи постройки и съоръжения“.

Възложители М. Стоянова и "ЕЛИТЕ 2021" ЕООД 

/17.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-60-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 29012.1.566 в с. Жабляно, общ. Земен, за промяна предназначението му с цел изграждане на селскостопански обект - кравеферма.

Възложител Р. Стойчев

 /16.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-59-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 32411.102.99, с. Извор, община Сливница за промяна предназначението му „за фотоволтаична електрическа централа“ с цел изграждане и монтаж на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 1,5 МW и съоръжения на техническата инфраструктура.

Възложител „КПД 1“ ЕООД 

 /08.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-58-ЕО/2022 г. за Програма за опазване на околната среда на община Костинброд за периода 2021 - 2025 г.

Възложител Община Костинброд   

/06.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-57-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Радомир и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 20256.11.651 по кадастралната карта на село Дебели лаг, община Радомир за промяна предназначението му с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа.

Възложител „СИРИУС ПАУЪР“ ООД

/02.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-56-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 35239.6110.54, с. Казичене, м. „с. Казичене-стопански двор“, район „Панчарево“, Столична община .

Възложител „ИНКОФУДС“ ООД

/01.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-55-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 44063.6216.558 и 44063.6216.168, План за улична регулация от о.т.489в (нова) до о.т.489г (нова), Изменение на уличната регулация от о.т. 489а до о.т.489б, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител Л. Микова

/31.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-54-ЕО/2022 г. за Изменение на Обшия устройствен план (ОУП) на КТЛ „Самоков – Боровец - Бели Искър”, ядро Бели Искър, включващ поземлени имоти с идентификатори 03441.1.516 и 03441.1.517, с. Бели Искър, община Самоков.

Възложител П. Димитрова

/31.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-53-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 66891.13.85, в землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна предназначението му за фотоволтаична електроцентрала.

Възложител „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД 

/23.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-52-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 66891.40.5, в землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна предназначението му за фотоволтаична електроцентрала.

Възложител „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД 

/23.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-51-ЕО/2022 г. за Програма за управление на отпадъците на Община Трън за периода 2021 – 2028 г.

Възложител Община Трън

/20.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-50-ЕО/2022 г. за План за интегрирано развитие на община Радомир 2021-2027 г.

Възложител Община Радомир

/20.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-49-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 04532.73.60, местност „Гарата“ в гр. Бобошево, общ. Бобошево, за промяна предназначението му за „производство и пренос на електроенергия“ и изграждането на фотоволтаични (слънчеви) системи.

Възложител „ДИ ВИ БИ“ ООД

/20.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-48-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил (ОУПОК) и Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ № 29386.18.14, местност „Дабе“, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Две жилищни сгради със собствен водоизточник“.

Възложители Е. Николчева и В. Николчова

/19.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-47-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за прилежащи територии на бул. „Чепинско шосе“ в участъка от ж.п. линия „София – Волуяк“ до кръстовището с пътя за кариера „Пет могили“, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община

/18.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-46-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 32216.2374.79, с. Иваняне, район „Банкя“, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за задънена улица от о.т.140 до о.т.140а и План за улична регулация (ПУР) за задънена улица от о.т.140в до о.т.140д, кв. 38, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община,

Възложител „ЯСЕН 1“ ЕООД

/18.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-45-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване, в обхват УПИ 1-154.161 „за индивидуално жилищно строителство, офиси, КО, трафопост и пречиствателна станция“и УПИ II „за трафопост“от кв. 17, м. „Толева махала“, поземлен имот с идентификатор 12084.2758.2649. с. Волуяк, район ,,Връбница“, Столична община и изменение на плана за улична регулация между О.Т.98 и О.Т.96 по плана на местност „Толева махала“, район „Връбница“, Столична община.

Възложител „АДИФАРМ“ ЕАД

/18.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-44-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ), в обхват УПИ ХII-124,134,135,136, „за търговско-административен комплекс“ от кв. 15 и нов УПИ I-134 „за търговско-административен комплекс, чисто производство, трафопост и изгребна яма“, от нов кв. 15а и нов УПИ I-134 „за обслужващи обекти“ от нов кв. 15а и нов УПИ I-134 „за обслужващи обекти“, от нов кв. 15б, по плана на м. „Толева махала“, район „Връбница“, Столична община и изменение на план за улична регулация за улици от О.Т.96-97 и О.Т.113-114-116-123, нови улици от О.Т.96-97-116а и от О.Т.113а-113б-113в-97, м. „Толева махала“, район „Връбница“, Столична община.

Възложител „АДИФАРМ“ ЕАД

/18.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-43-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 29430.4703.5 и 29430.4703.6 от КККР на с. Житен и План за улична регулация (ПУР) по о.т.57а - о.т.57б - о.т.58в - о.т.57г - о.т.57д - о.т.57ж и задънена улица по о.т.57д - о.т.57е, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложители Д. Ялъмов и И. Тодоров

/18.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-42-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04234.6985.17, с. Бистрица, район "Панчарево", Столична община.

Възложител „БИСТРИЦА ХОУМС“ ООД 

/13.05.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-41-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 000522, с. Подгорие, община Костенец с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност до 1 MW”.

Възложител „ДЕМАР 2011” ООД

/29.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-40-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 000434, с. Подгорие, община Костенец с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност до 1 MW”.

Възложител „ДЕМАР 2011” ООД

/29.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-39-ЕО/2022 г. за Програма за опазване на околната среда (2021-2028 г.) и Програма за управление на отпадъците на община Дупница (2021-2028 г.).

Възложител Община Дупница

/21.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-38-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ Х-43,500 „За озеленяване, подземен гараж и паркинг“, кв. 11, м. „Младост 3“, район „Младост“, Столична община.

Възложител Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община

/18.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-37-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ в обхват ПИ № 29386.27.73, местност „Калящица“, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Жилищна сграда“. 

Възложител Е. Николчева 

/15.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-36-ЕО/2022 г. за Проект за Подробен устройствен план /ПУП/, План за застрояване /ПЗ/ с цел промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди с предназначение на територията „Предимно производствена“ и начин на трайно ползване „За фотоволтаична централа“ с мощност до 1MW, с обхват поземлен имот /ПИ/ с идентификатор  № 63608.11.143, местност „Товарийница“, землище с. Ръсово, община Кюстендил и частично изменение на Общ устройствен план /ЧИОУП/ на община Кюстендил.

Възложители „ЕВРОДИЗАЙН-2“ ЕООД и „СБМ РЕВОЛФ“ ЕООД 

/15.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-35-ЕО/2022 г. за Програма за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на община Бобов дол за периода 2021-2026 г.

Възложител община Бобов дол

/11.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-34-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 29386.100.127, с. Жиленци, общ. Кюстендил за промяна предназначението с цел изграждането на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с номинална генерираща мощност до 400 kW и трафопост.

Възложител „УНИКА ИМОТИ“ ООД

/01.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-33-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил и проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхват ПИ №52400.20.53, с. Николичевци, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична централа“.

Възложител „МИКРОБУС БГ“ ЕООД

/01.04.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-32-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 38432.18.33, местност „Лапевица“, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил, за промяна предназначението за „производство и пренос на електроенергия“ и изграждането на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) и трафопост.

Възложители  Р. Божилова и С. Ефтимова

/31.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-31-ЕО/2022 г. за План за интегрирано развитие на община Ботевград за периода 2021 - 2027 г.

Възложител ОБЩИНА БОТЕВГРАД

/24.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-30-ЕО/2022 г. за План за интегрирано развитие на община Чавдар за периода 2021 - 2027 г.

Възложител ОБЩИНА ЧАВДАР

/22.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-29-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил /ОУПОК/ и проект за подробен устройствен план /ПУП/ и план за застрояване /ПЗ/ в обхват ПИ № 43267.29.115, местност „Пуздерица“, землище на с. Лелинци, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“.

Възложител „ЛЕЛИНЦИ ЕНЕРДЖИ“ ООД

/21.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-28-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 05390.40.29, 05390.61.251, 05390.61.249 И 05390.61.760, с. Борика, община Ихтиман.

Възложител "БОРИКА АГРО" ЕООД

/18.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-27-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 14831.6545.1, м. „Бачовица“, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община, образуване на нови УПИ I-1 „За офиси и жс“, УПИ II-1 „За офиси жс“, УПИ III-1 „За офиси и жс“, УПИ IV-1 „За офиси и жс“, УПИ V-1 „За офиси и жс“ и УПИ VI-1 „За офиси и жс“, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) нови о.т.500, о.т.501, о.т.502 и План за улична регулация (ПУР) нова улица от о.т.502 до о.т.509 и нова задънена улица от о.т.507 до о.т.507а.

Възложител М. Абуаси

/18.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-26-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в териториален обхват УПИ I-„за обществено жилищно строителство”, кв. 5а, Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на ул. „Иван Тургенев” в участъка от о.т.133 до о.т.111, ул. „Круша планина” в участъка от о.т.155 до о.т.115 и Изменение на плана за регулация (ИПР) на контактен УПИ I-„за Първа работническа болница” в кв. 5, м. „ГГЦ-Зона В 17”, район „Сердика”, Столична община.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

/16.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-25-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 65365.31.51 в гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, за промяна предназначението му с цел изграждане на хотел.

Възложител „ВИ ВИ АЙ ИНВЕСТМЪНТ“ АД

/16.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-24-ЕО/2022 г. за План за интегрирано развитие на община Челопеч за периода 2021 – 2027 г. 

Възложител Община Челопеч

/16.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-23-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване и План за улична регулация (ПУП-ПРЗ и ПУР) за поземлен имот с идентификатор 11884.5595.27, с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община.

 Възложител М. Иванов

/11.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-22-ЕО/2022 г. за Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 06286.71.20, местност "Шегава", землище на гр. Брезник, общ. Брезник.

 Възложител „ЛАЙТ“ ООД

/10.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-21-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 15535.502.373, с. Големо село, общ. Бобов дол за промяна начина на трайно ползване на имота от „за друг вид производствен и складов обект“ в имот „за електропроизводство“.

 Възложител „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД

/10.03.2022 г./


 Съобщение за Решение № СО-20-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от територията на месности „ж.к. Горубляну 2“, НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, ж.к. „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, район „Младост“, Столична община.

Възложител: Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община

/28.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-19-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ПУП-ИПР), План за улична регулация (ПУР) и План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлненимот с идентификатор 55419.6709.234за създаване на нов УПИ I-234„за жс, тп, изгребан яма, КПП и резервоар“,кв. 33а,м. „Махмутица“, с. Панчарево, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител Т. Кралева

/25.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-18-ЕО/2022 г. за „Присъединителен електропровод 110 kV, находящ се в териториалния обхват на землищата на с. Крайници, община Дупница, област Кюстендил, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня и с. Сапарево, община Сапарева баня.

Възложител Белозем Солар парк 3“ ООД

/14.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-17-ЕО/2022 г. за Технически план за залесяване в поземлен имот с идентификатор 51250.5653.1, землище на с. Негаван, район "Нови Искър", Столична община.

Възложител Столична община, Направление "Зелена система, екология и земеползване"

/14.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-16-ЕО/2022 г. за Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди с предназначение на територията „Предимно производствена“ и начин на трайно ползване „За фотоволтаична централа“, с обхват поземлен имот с идентификатор 57319.729.6, м. „Двора“, землище с. Полска Скакавица, община Кюстендил и частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Кюстендил.

Възложител „П Енерджи“ ООД 

/11.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-15-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с предназначение на територията „Предимно производствена“ и начин на трайно ползване „За фотоволтаична централа“, с обхват поземлен имот с идентификатор 67790.42.129, м. „Станчовица“, землище на с. Соволяно, община Кюстендил и частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на Община Кюстендил.

Възложител „П ЕНЕРДЖИ“ ООД.

/11.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-14-ЕО/2022 г. за Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди с предназначение на територията „Предимно производствена“ и начин на трайно ползване „За фотоволтаична централа“, с обхват поземлен имот с идентификатор 67790.42.128, м. „Станчовица“, землище с. Соволяно, община Кюстендил и частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Кюстендил.

Възложител „П Енерджи“ ООД

/11.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-13-ЕО/2022 г. за Програма за опазване на околната среда на Община Перник 2021 – 2028 г. и Програма за управление на отпадъците на Община Перник за периода  2021 – 2028 г., с възложител Община Перник.

Възложител Община Перник

/11.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-12-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Радомир (ИОУПО) в обхват ПИ 22085.34.65, м. „Мали Влад“, землище на с. Долна Диканя, община Радомир и отреждането му за устройствена зона „Жм - жилищна с малка височина на застрояване“.

Възложител Р. Гаджов 

/10.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-11-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 02659.2190.1002 и 02659.2190.1003, кв. 26, кв. Градоман, район "Банкя", Столична община.

Възложители А. Маринова и Я. Чизмаров

/09.02.2022 г./ 


Съобщение за Решение № СО-10-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – Изменение на план улична регулация и План за регулация и застрояване (ПУП-ИПУР и ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 35239.6110.216 по КККР на с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител В. Стоименова

/04.02.2022 г./ 


Съобщение за Решение № СО-9-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 44063.6205.301, 44063.6205.361, 44063.6205.362, 44063.6205.503, 44063.6205.504, 44063.6205.302, 44063.6205.368, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община.

Възложители „ТЕРЕС ИМОТИ“ ООД, „ТЕССА-Е“ ООД, И. Кираджибашиян, Р. Киманьова и Й. Александров 

/27.01.2022 г./ 


Съобщение за Решение № СО-8-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 23409.448.17, 23409.448.18, 23409.448.16 и 23409.448.23, гр. Драгоман, община Драгоман.

Възложител  Л. ЛАЗАРОВ 

/21.01.2022 г./ 


Съобщение за Решение № СО-7-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6984.2 и 04234.6984.4, с. Бистрица, район „Панчарево“.

Възложители  „ГРЕЙЗИ ФИН“ ЕООД, „ХЕЛВИЕТ“ ЕООД и „ВАЛИБИЕР“ ЕООД 

 /20.01.2022 г./ 


Съобщение за Решение № СО-6-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 87727.208.4, в землището на с. Яхиново, община Дупница.

Възложител  „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

 /18.01.2022 г./ 


Съобщение за Решение № СО-5-ЕО/2022 г. за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Перник в обхват поземлени имоти №№ 39384.41.3, 39384.41.16, 39387.41.74, 39387.41.75, 39387.41.76 по КККР за землището на с. Кралев дол, община Перник.

Възложител  Д.Владимиров

  /18.01.2022 г./ 


Съобщение за Решение № СО-4-ЕО/2022 г. за Програма за oпазване на околната среда (ПООС) на община Своге 2021 – 2024 г. и Програма за управление на отпадъците (ПУО).

Възложител  община Своге

 /13.01.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-3-ЕО/2022 г. за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 18174.19.76, м. „Дуняш“, с. Гурмазово, община Божурище.

Възложител  „Архитрон“ ЕООД

 /13.01.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-2-ЕО/2022 г. за Актуализирана общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Кюстендил за периода 2021-2028г.

Възложител  община Кюстендил

/06.01.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-1-ЕО/2022 г.  за Програма за управление на отпадъците на община Копривщица за периода 2021-2028г.

Възложител  община Копривщица

/06.01.2022 г./


 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София