background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

СЪОБЩЕНИЯ

 


Съобщение за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ II-159, образуване на нов УПИ II-1140, 1141, 1144, 1145, 1146 „за обществено обслужване, къмпинг, рекреационни дейности, трафопост, озеленяване и паркинг“ и план за застрояване  на нов УПИ-1140, 1141, 1144, 1145, 1146 „за обществено обслужване, къмпинг, рекреационни дейности, трафопост, озеленяване и паркинг“ кв. 23, м. „ж.к Дружба 2“, район „Искър“,  Столична община.

Възложител „СИТИ ЛИМИТ“ ЕООД, „ДАН-07“ ЕООД, „ФАНАГОРИЯ“ ЕООД, „ДИТ ГРУП“АД

/09.06.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и ПУП-Парцеларен план за ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 38916.227.38, с. Костенец, община Костенец, Софийска област, с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с предназначение на територията „предимно производствена“ и начин на трайно ползване „за фотоволтаична централа“.

Възложител „КОМУНАЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

/06.06.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 38916.2.11, на с. Костенец, община Костенец, Софийска област, с цел реализиране на инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична централа“.

Възложител Община Костенец

/29.05.2023 г./


Съобщение за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на територията на общ. Брезник (ОУПОК) и проект за подробен устройствен план (ПУП) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват ПИ № 67163.50.198 и 67163.50.199, местност "Антанасова поята", землище на с. Слаковци, общ. Брезник и бъдещо изграждане на два "Фотоволтаични парка".

Възложител Община Брезник

/26.05.2023 г./


Съобщение за Техническо задание за Специализиран подробен устройствен план - план за застрояване (СПУП-ПЗ) за добив на полезни изкопаеми за поземлен имот с идентификатор 51250.5655.87 в обхвата на баластриера „Негован“, землище на с. Негован, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложител „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“ АД

/26.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.4173.55 и План за улична регулация (ПУР) за създаване на нова улица от о.т.556д-о.т.556ж (нова)-о.т.556з (нова) и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) при о.т.556д, м. „в.з. Горна Баня“, район „Овча купел“, Столична община.

Възложител М. Христов

/23.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 83291.33.131, с. Широки дол с цел реализиране на инвестиционното предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ и Парцеларен план за определяне на трасе на подземна кабелна линия средно напрежение 20kV за присъединяване на ФЕЦ към електропреносната мрежа, община Самоков, Софийска област.

Възложител Е. Караджинова

/22.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 24164.501.610, с. Душанци, Община Пирдоп.

Възложител община Пирдоп

/22.05.2023 г./


Съобщение за Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) на община Мирково 2023 - 2025 г.

Възложител община Мирково

/22.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлени имоти № 38916.107.82, 38916.107.83 местност „Рътиците“, в землището на с. Костенец, община Костенец, Софийска област.

Възложител Д. Славова

/22.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлени имоти 38916.171.66, 38916.171.67 , 38916.171.68, 38916.171.69 местност „Смилови ливади“, в землището на с. Костенец, община Костенец, Софийска област.

Възложител Д. Славова

/22.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 68134.8225.93, гр. София, район „Кремиковци“, Столична община, с цел създаване на нови УПИ II-93 „за ЖС“, УПИ III-93 „за ЖС“, УПИ IV-93 „за ЖС“, УПИ V-93 „за ЖС“ и УПИ VI-93 „за ЖС“ в нов кв. 65А, м. „кв. Кремиковци“, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложители М. Тодоров, В. Тодоров и Д. Димитрова

/19.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ V-2867-„за офиси, складове, търговия и безвредно производство“ и УПИ VI-2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874-„за офиси, складове, търговия и безвредно производство“ кв. 13, м. „Територии околовръстен път – бул. Сливница“, район „Люлин“, Столична община.

Възложител „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД

/19.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 37914.6844.1061, 37914.6844.1062 и 37914.6844.1165 по КККР на с. Кокаляне, район „Панчарево“ и изменение  на план за улична регулация (ИПУР) за улица от О.Т.3 – О.Т.2 до О.Т.1, м. „в.з. Кокалянски ханчета“, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

/18.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 52012.336.15 м. „Чачовец“, с. Нови хан, община Елин Пелин.

Възложител „ФАРМАСОЛАР“ ЕООД

/18.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 44063.6234.4106, кв. 52а, План за улична регулация (ПУР) за откриване на нова задънена улица от о.т.257а-о.т.257б-о.т.257в-о.т.257г и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) при о.т.345б-о.т.348в, м. „с. Лозен“, район „Панчарево“, Столична община.

Възложители С. Иванов, Н. Биделев и П. Талъский

/18.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в поземлен имот с идентификатор 49206.2661.20, за създаване на нов УПИIII-20 - „за съоръжения за съхранение на отпадъци”и нов УПИ IV-20 - „за безвредно производство, складове и офиси”, кв. 8, м. с. „Мрамор”, район „Връбница”, Столична община.

Възложител Столична община

/18.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване (ПУП-ПР и ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 55871.628.14 (стар номер 028014), местност „Шумак“, гр. Перник, с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделска земя в земя за жилищно строителство, обслужващи дейности и фотоволтаичен парк.

Възложител Е. Величков

/17.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и план за изменение на улична регулация (ПУП-ИПУР), в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 04234.6909.522, 04234.6909.523, 04234.6911.561, 04234.6908.126 и 04234.6908.1743, м. „Дълга ливада“, с. Бистрица, р-н „Панчарево“, Столична община

Възложители „МАРЧ КЕПИТЪЛ“ ООД и „МАРЧ ПРОПЪРТИС“ ООД

/17.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61248.139.22, м. „Църна Бара“, с. Равно поле, община Елин Пелин.

Възложители В. Филипова и В. Шунева

/16.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 14831.6541.10 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 14831.6541.677) и 14831.6541.11, м. „Терасите – Герман“, кв. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „ВАК ПРОПЪРТИ“ ЕООД

/15.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 17, м. „Левски зона Г“ по чл. 16 от ЗУТ, район „Подуяне“, Столична община.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

/15.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 14831.6505.559, м. „Терасите“, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител М. Григоров

/11.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на стари кв. 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 62 и части от стари кв. 58, 59 и 61 и прилежащи улици по плана на м. "Овча купел актуализация - парк "Кукуряк", район "Овча купел", Столична община.

Възложител Столична община, Направление "Архитектура и градоустройство"

/05.05.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация (ПУП- ИПУР), План за улична регулация (ПУР) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6941.205, 04234.6941.206, 04234.6941.207, 04234.6941.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител Г. Цифудина

/28.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 48129.888.34, с. Миланово, община Своге, Софийска област, с цел реализиране на инвестиционно предложение за „наземна фотоволтаична електрическа централа“.

Възложител А. Григоров

/28.04.2023 г./


Съобщение за Специализиран подробен устройствен план - План за застрояване и Парцеларен план (СПУП-ПЗ-ПП), на поземлени имоти с идентификатори 53343.354.14, 53343.354.16, 53343.354.1401, 53343.354.402, 53343.354.403, 53343.354.404 и парцеларен план за обслужващ път в поземлен имот с идентификатор 53343.354.14 и 53343.354.16, с. Огняново, община Елин Пелин.

Възложител община Елин Пелин

/27.04.2023 г./


Съобщение за Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на енергийни обекти -наземна фотоволтаична инсталация за оползотворяване на слънчевата радиация (Фотоволтаична електрическа централа) със съвременни системи за енергиен мениджмънт, съхранение и оползотворяване на енергия в поземлени имоти 62414.13.25, 62414.13.26, 62414.13.27, землището на с. Редина, община Своге -ФвЕЦ Своге 1 и ФвЕЦ Своге 2.

Възложител „КАП-СОЛАР ПРОДЖЕКТ”ООД

/27.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), за създаване на нов УПИ XIV-17, ЗА ЖС, кв. 90Г по действащия регулационен план на м. с. Бистрица“ в поземлен имот с идентификатор 04234.6984.17 по КККР на с. Бистрица, Столична община.

Възложител „ВАЛИБИЕР”ООД

/27.04.2023 г./


Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на складова, търговска, производствена дейност и фотоволтаична централа“ в поземлен имот с идентификатор 49388.333.15, с. Мусачево, община Елин Пелин.

Възложител „БУЛМЕС БЪЛГАРИЯ”АД

/27.04.2023 г./


Съобщение за Подробен Устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 14831.6541.675 и 14831.6507.179, с. Лозен и Изменение на план за улична регулация  (ИПУР) от о.т. 309 (същ.)-309 (същ.)-339 (нова)-341 (нова)-342 (нова)-343 (нова), район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „ГИМЕКСПОРТ“ АД 

 /26.04.2023 г./


Съобщение за Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) на Столична община 2023 - 2025 г.

Възложител Столична община

/25.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 49450.458.9, м. „Любница”, с. Мухово, община Ихтиман с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 1000 kW и трафопост”.

Възложител „ЮРОТИМ”ООД

/25.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), План за улична регулация (ПУР) и Изменение на план за улична регулация  (ИПУР) на поземлени имоти с идентификатори 44063.6234.4165 44063.6234.4166 и 44063.6234.4167, м. „Мацаница“,  с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община.

Възложители В. Найденов, В. Райчев

/24.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 00223.9.13, м. „Трохало“, с. Алдомировци, община Сливница, Софийска област.

Възложители Н. Вълков, С. Вълкова, „БРЕЙН-КОМЕРС“ ЕООД

/24.04.2023 г./


Съобщение за Проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор № 65365.58.275, местност „До Джерман“ по Кадастралната карта (КК) на гр. Сапарева баня, третиращ промяна предназначението  на земеделска земя за собствени неземеделски нужди и установяване на „Зона за други рекреации“ – Од2.

Възложител „МЕКОМ АТ“ ЕООД

/24.04.2023 г./


Съобщение за Задание за проектиране на проект на Подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 20612.47.22 в землището на с. Делян, общ. Дупница, за промяна предназначението му с цел изграждане на фотоволтаична централа.

Възложители Г. Георгиев и Е. Георгиева

/24.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени  имоти с идентификатори 55419.6709.178 и 55419.6709.182 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Панчарево, Столична община и План за улична регулация (ПУР) за продължаване на улица от о.т.171 до о.т.406а (нова).

Възложител „СКАЙ ХОУМ“ ЕАД, Д. Димов и М. Димов

/21.04.2023 г./


Съобщение за Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) на община Мирково 2023 - 2032 г..

Възложител община Мирково

/21.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПРЗ) с цел промяна на предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди с предназначение на територията "предимно производствена" и начин на трайно ползване " за фотоволтаична централа", с обхват: поземлен имот с идентификатор 54211.21.9903 м. "При Борис Недков", землище на с. Осиковска Лакавица общ. Правец.

Възложител „ЛИМИЦ“ ЕООД

/20.04.2023 г./


Съобщение за Изготвяне на проект за Частично изменение на Общия устройствен план на община Бобов дол и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват в поземлен имот с идентификатор 16242.503.7, землище на с. Горна Козница, общ. Бобов дол и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична централа“.

Възложител „ВАС ЕЛЕКТРИК 99“ ЕООД

/19.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 04234.6979.177, 04234.6979.179 и 04234.6979.207, за „изграждане на жилищен комплекс с нискоетажни жилищни сгради и пречиствателна станция в новообразуван УПИ - 177, 179, 207, кв. 101 и образуване на улица, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „НЕЙЧЪР ХОУМ“ ООД

/19.04.2023 г./


Съобщение за Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 39339.129.36, местност „Тренчов егрек“, землище на с. Крайници, общ. Дупница, с цел изграждане на „Фотоволтаична централа с инсталационна мощност до 30 MW“.

Възложител „Верила Солар парк 2“ ООД

/18.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 62486.65.108, м. „Прогоново“, с. Рельово, община Самоков.

Възложител „ХОУМ ФУУД“ ЕООД

/12.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) за корекция на р.Подгумерска и Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VI-за вторични суровини, УПИ VII-за магазин и кооперативен пазар, кв. 8, УПИ XV-за озеленяване, кв. 12, УПИ I-за озеленяване, кв. 19 и УПИ I-за кафе-сладкарница, автомивка, авто-мото клуб, битови помещения към стадиона и спортно игрище, кв. 28, м. „с. Подгумер”, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

/11.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ VII-3344 „За офиси, магазини, ОО и складове“ и УПИ VII-3343 „За офиси, магазини, ОО и складове“ (поземлени имоти с идентификатори по КККР 44063.6221.3343 и 44063.6221.3344) и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.2 и о.т.104 на ул. „Лозен, м. „с. Лозен“, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „РОСЛИН КАПИТАЛ ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

/11.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) между о.т.221а и о.т.2240в, План за улична регулация за откриване от о.т.2а (нова) до о.т.2б (нова) и План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 44063.6207.814, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община.

Възложители В. Соколова и Г. Виденов

/11.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 18352.15.12, м. „Дукатски търли“, землището на с. Гърляно, община Кюстендил.

Възложител П. Илиев

/11.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 44063.6221.42 от КККР, землището на с. Лозен, м. „Брождан“, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител Н. Митева

/07.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 32901.88.18, м. „Геови върби”, гр. Ихтиман, община Ихтиман.

Възложител община Ихтиман

/06.04.2023 г./


Съобщение за Проекти за частично изменение на Общия устройствен план (ЧИОУП) на общ. Бобов дол и за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) с обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 16242.1.415 в с. Горна Козница.

Възложители В. Тасев и Ц. Стоянова

/06.04.2023 г./


Съобщение за „Изграждане на фотоволтачна електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 61594.56.1, с. Радотина, община Ботевград.

Възложител „ФФ КУЕСТ“ ЕООД

/06.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) продължение на улица от О.Т.35д-О.Т.35е през О.Т.35ж, О.Т.35з, до О.Т.73, м. „Манилов дол”, район ,,Овча купел'', ПУП - План за Регулация за образуване на нов УПИ I-58, за ЖС и ТП в кв. 5в (нов), от имот с идентификатор 68134.4376.58, съгласно КККР на район ,,Овча купел'', местност ,,Шевовица'', землище на с. Филиповци одобрена със заповед № РД-18-54 от 30.08.2010 г. на ИД на АГКК, ПУП - План за Застрояване в УПИ I-58, за ЖС и ТП (нов), в кв. 5в (нов), м. “Манилов дол”, по плана на гр. София, район „Овча купел''.

Възложители В. Стойкова, И. Стойков и М. Стойков

/06.04.2023 г./


Съобщение за Програма за управление на отпадъците на Столична община за 2021 - 2028 г.

Възложител Столична община

/06.04.2023 г./


Съобщение за Задание за изработване на проект за частично изменение на общия устройствен план на общ. Кюстендил (ЧИОУПОК) и подробни устройствени планове – планове за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлени имоти в землището на с. Дворище и с. Коняво, общ. Кюстендил.

Възложител „Аратиден“ ЕООД

/05.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за проямна предназначението на поземлен имот с идентификатор 10690.97.307, с. Веринско, община Ихтиман, Софийска област.

Възложител В. Стефанов

/04.04.2023 г./


Съобщение за Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на общ. Кюстендил и Подробен устройствен план (ПУП), План за застрояване (ПЗ) с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди "За фотоволтаична централа" с обхват поземлен имот с идентификатор 29386.18.235 в с. Жиленци, общ. Кюстендил.

Възложител Н. Николов

/03.04.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 14831.6507.196, 14831.6507.197, 14831.6507.235, 14831.6507.242, 14831.6507.243, 14831.6507.273, 14831.6507.5187, 14831.6507.5207, 14831.6507.5542 (стари идентификатори 14831.6507.276, 14831.6507.277, 14831.6507.278, 14831.6507.279), 14831.6508.195, 14831.6508.201, 14831.6508.206, 14831.6508.303 и 14831.6508.317, План за улична регулация (ПУР) и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за образауване на нови квартали в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 8, м. „с. Герман – Терасите“, район „Панарево“, Столична община.

Възложители Г. Георгиев, "Герман Хил" ЕООД, Д. Дойнов, Д, Диканаров, А. Тзавелла, А. Иванов, В. Василев, Р. Младенов, В. Бонев, М. Тодоров, М. Балабанов, Х. Златарски, Я. Манолов

/31.03.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 12084.2719.106 по КККР,  м. "Волуяк-гарата", район "Връбница", Столична община и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 184а- о.т.301а и План за улична регулация (ПУР) за създаване на задънена улица от о.т.184в (нова) до о.т.184г (нова).

Възложител Р. Георгиев

/31.03.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61248.52.367, „за физическа култура и спорт“ и Подробен устройствен план - парцеларен план за поземлен имот с идентификатор 61248.52.367 „за транспортен достъп“, землището на с. Равно поле, община Елин Пелин.

Възложител Община Елин Пелин

/29.03.2023 г./


Съобщение за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на общ. Кюстендил и проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 38432.16.173, местност "Горна бара" по КК и КР на с. Коняво, общ. Кюстендил и бъдещо изграждане на "Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ).

Възложител И. Младенова

/29.03.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 21662.4842.7 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Доброславци, район „Нови Искър”, Столична община и План за улична регулация (ПУР) за осигуряване на лице (изход) към улица.

Възложители М. Джаджалов, П. Иванов,  К. Николов  Ц. Николова-Рангелова

/29.03.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 04234.7001.57, с. Бистрица, район „Панчарево”, Столична община за „изграждане на преместваеми обекти за обслужване на аграрния туризъм и фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия”.

Възложител „НЕЙЧЪР СЪН”ООД

/29.03.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс по реда на чл. 22 от ЗУТ на част от м. "ж.к. Горубляне 2", район "Младост", Столична община.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

/23.03.2023 г./


Съобщение за Проекти за частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на общ. Кюстендил и за Подробен устройствен план (ПУП), План за застрояване (ПЗ) с обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04796.11.23 в с. Богослов, общ. Кюстендил за изграждане на ваканционно селище.

Възложител Д. Димитров

/23.03.2023 г./


Съобщение за Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот № 17680.3.72, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил.

Възложител „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – КЮСТЕНДИЛ ЕООД

/23.03.2023 г./


Съобщение за Проекти за частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Кюстендил и за Подробен устройствен план (ПУП), План за застрояване (ПЗ) с обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56378.11.120 в землището на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил за промяна предназначението на имота от земеделска земя с цел установяване на устройствена зона „Жм“ за индивидуално жилищно строителство.

Възложител Д. Милкова

/23.03.2023 г./


Съобщение за План за интегрирано развитие на община Перник 2021-2027 г.

Възложител общ. Перник 

/20.03.2023 г./


Съобщение за Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №39339.130.29, местност „Джелекар“, землище на с. Крайници, общ. Дупница, с цел изграждане на „Фотоволтаична централа с инсталационна мощност до 10 MW.

Възложител „ВЕРИЛА СОЛАР ПАРК 2“ ООД 

/20.03.2023 г./


Съобщение за техническо задание за специализиран подробен устройствен план - план за застрояване (СПУП-ПЗ) за добив на полезни изкопаеми за поземлени имоти с идентификатори 80409.4662.8, 80409.4662.9, 80409.4662.14, 80409.4662.15, 80409.4662.21 и 80409.4662.22 в обхвата на баластриера „Чепинци“, землище на с. Чепинци, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложител „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ”АД

/20.03.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от масив № 89, землище на с. Макоцево, община Горна Малина, Софийска област.

Възложител В. Николова

/14.03.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 77400.73.40, с. Храбърско, община Божурище, Софийска област.

Възложител А. Димитрова 

/14.03.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 41010.4890.1, 41010.4890.2, 41010.4890.3, 41010.4890.7, 41010.4890.8, м. „Грамадата“, с. Кътина, район „Нови Искър“, Столична община, с цел промяна на предназначението им „за фотоволтаична електрическа централа“.

Възложител „МИРИКАЛ“ ЕООД 

/10.03.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 04234.6984.6, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община.

Възложители Ир. Вайова, Ив. Вайова, Л. Вайова, К. Василев, В. Вайов

 /10.03.2023 г./


Съобщение за Проект за Подробен устройствен план  - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори № № 55871.633.7 и 55871.633.8, кв. "Рудничар", землище на гр. Перник, общ. Перник и бъдещо изграждане на фотоволтаичен парк с номинална генерална мощност 450 kW.

Възложители Е. Михайлов, И. Иванов, И. Иванов

 /07.03.2023 г./


Съобщение за Проект за изменение на Общия устройствен план на общ. Перник с обхват поземлени имоти с идентификатори № № 39387.70.1, 39387.70.2, 39387.70.3, 39387.70.998, 39387.70.112, 39387.70.113 по КККР на землището на с. Кралев дол, общ. Перник и бъдещо изграждане на фотоволтаичен парк.

Възложител община Перник

/07.03.2023 г./


Съобщение за Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61248.40.11 - за образуване на пет броя урегулирани поземлени имоти (УПИ) и улица тупик в имот 61248.40.263 в землището на с. Равно поле, общ. Елин Пелин.

Възложител Е. Еллис

/02.03.2023 г./


Съобщение за Частично изменение на Общия устройствен план (ОУП) на общ. Перник и Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПР и ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 70038.23.1005, 70038.23.81 и 70038.23.47, с. Студена, общ. Перник.

Възложител община Перник

/02.03.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 10690.92.866 с. Веринско, общ. Ихтиман, обл. Софийска.

Възложител „СОЛАР 23“ ООД

/02.03.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ VIII-430, IX-429, XI-429, кв.26 и План за застрояване и регулация (ПРЗ) за нови XII-47 "за ЖС и ОО", XIII-47  "за ЖС и ОО", XIV-47 "за ЖС и ОО", XV-47 "за ЖС и ОО", XVI-47 "за ЖС и ОО", XVII -47 "за ЖС и ОО", XVIII-47,68 "за ЖС и ОО", XIX-47 "за ЖС и ОО", XX-47 "за ЖС и ОО", кв.26, м. с."Сеславци", р-н "Кремиковци", Столична община и план за улична регулация (ПУР) за нова улица от о.т.604 до о.т.605 и нова задънена улица между о.т.604, о.т.606, о.т.607 и о.т.608 м. "Сеславци", р-н Кремиковци, Столична община.

Възложители П.Бранков и П.Евтимов

/01.03.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имоти с идентификатор 37914.6848.2397, м. "Бяла Нива", с. Кокаляне, район "Панчарево", Столична община.

 

Възложители Н.Славов и Т.Славов

 

/01.03.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 68134.6001.166, 68134.6001.167, 68134.6001.168, 68134.6001.171, 68134.6001.172 и 68134.6001.187 с цел създаване на нов УПИ 111-166,167,168,171,172,187 „За логистичен център с шоурум и административна част“, кв. 39, м. „Голямата локва - Търговски парк“ 2“,гр. София, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „ВИ-ТЕК ЕВРОПА“ ООД

/28.02.2023 г./


Съобщение за Проект за подробен устройствен план (ПУП) –план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 46721.3877.31, с. Мало Бучино, район „Овча купел“, Столична община.

Възложител М. Чечев

/28.02.2023 г./


Съобщение за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват поземлен имот с идентификатор 11034.20.7 в землището на с. Видрица, общ. Брезник, обл. Перник, с цел обособяване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) I 20.7 - За фотоволтаичен парк в кв. 21 по Регулационния план на с. Видрица в устройствена зона Пп (Предимно производствена).

Възложител "СОЛАР ЛТ" ЕООД

/22.02.2023 г./


Съобщение за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват поземлен имот с идентификатор 02350.35.148 в землището на с. Баланово, местност „Бинека“, общ. Дупница, обл. Кюстендил, с цел осигуряване на допустим начин и характер на застрояване на имота за устройване на обект: „Фотоволтаична централа“.

Възложител „Авел Инвест“ ЕООД

/22.02.2023 г./


Съобщение за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил (ЧОУПОК) и проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ул. „Петър Ников“ (с о. т 1041 – о. т. 1040 – о. т. 1036) и поземлени имоти с идентификатори 41112.50.292, 41112.50.300, 41112.50.117, 41112.50.106, 41112.50.107, 41112.50.120, 41112.50.140, 41112.50.66, 41112.504.2 по КККР на гр. Кюстендил.

Възложител община Кюстендил

/21.02.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 31044.501.500 по КККР на гр. Златица, община Златица с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаичен централа и трафопост”.

Възложител „ЗЛАТИЦА ЕНЕРДЖИ”ЕООД

/21.02.2023 г./


Съобщение за Проект за частично изменение на Общия устройствен план на общ. Кюстендил и Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор № 41112.20.288, землище на гр. Кюстендил и бъдещо изграждане на "Промишлено - складова база".

Възложител И. Пипонов

/20.02.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 27632.67.662, м. „Равнището", гр. Етрополе, община Етрополе.

Възложители А. Атанасов и Л. Стаменов

/16.02.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 24791.104.44 в землището на с. Дяково, местност „Белите земи“, общ. Дупница за устройване на обект: „Курортен обект за настаняване – къмпинг“.

Възложител Н. Павлов

/13.02.2023 г./


Съобщение за Задание за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор № 06286.81.87 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Брезник, обл. Перник, с цел бъдещо изграждане на "Фотоволтаичен парк".

Възложител „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД

/10.02.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.8421.37, с Челопечене, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител „ТРИНИТИ ПАРК СОФИЯ“ ЕАД

/09.02.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план –Изменение на план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) за промяна на УПИ II и контактен УПИ III от кв. 54, образуване на нов УПИII-468 „За ПП, складове, ФЕЦ и траф.“ с предвидено застрояване и нов контактен  УПИ III-978 от кв. 54, с. Вакарел,  община Ихтиман.

Възложител „ФУУД ХОРЕКА“ ООД

/09.02.2023 г./


Съобщение за Програма за управление на отпадъците на общ. Пирдоп (2022-2028).

Възложител Община Пирдоп

/01.02.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план –план за застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 58129.19.255, землище на с. Преколница, община Кюстендил, с цел преотреждането му за ферма за отглеждане на коне, стопански постройки и складови сгради за фуражи и инвентар.

Възложител „АБ Терм“ ООД

/31.01.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и План за улична регулация (ПУР), м. „Матейница“, с. Плана, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител „ТРАНСКОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

/31.01.2023 г./


Съобщение за Задание за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Кюстендил и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 67790.12.229, 67790.12.230, 67790.12.213, 67790.12.170, 67790.12.113, 67790.12.37, 67790.12.38, 67790.12.97, 67790.12.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), находящи се в с. Соволяно, м. „Средно Грамаге“, общ. Кюстендил.

Възложител М. Стоянова

/31.01.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 12084.2761.1 и 12084.2761.2, в нов кв. 42 и ПИ 12084.2761.3 и 12084.2761.221, в нов кв. 41, и улица между о.т.20а-о.т.20б-о.т.20в-о.т.20г-о.г.20д-о.т.20е-о.т.20ж-о.т.20з, м. „Толева махала“, район „Връбница“, Столична община.

Възложител КИМ РЕСТАРТ“ ООД

./30.01.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 00223.59.24, с. Алдомировци, община Сливница за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала с номинална мощност от 3,9 MW”.

Възложител „СОЛ ИНДЪСТРИ“ ООД

/24.01.2023 г./


Съобщение за Изготвяне на Подробен устройствен план - изменение на план за застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 58129.19.220, землище на с. Преколница, общ. Кюстендил, с цел преотреждането им за ферма за отглеждане на коне, стопански постройки и складови сгради за фуражи и инвентар.

Възложител "АБ ТЕРМ" ООД

/24.01.2023 г./


Съобщение за Задание за изработване на проект за частично изменение на общия устройствен план на община Радомир (ЧИОУПОР) и проект на Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор № 02230.30.303, землище на с. Байкалско, общ. Радомир, обл. Перник за промяна предназначението му за "производство и пренос на електроенергия" с цел изграждане на "Фотоволтаична електроцентрала" с мощност 800kW.

Възложител „ДООРМЕКС“ ЕООД

/24.01.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 32216.2330.24, План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 02659.2235.104, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) от О.Т. 66 - О.Т. 66а нова – О.Т. 72 – О.Т.72а нова – О.Т. 72б нова до О.Т. 5б и промяна на габарита на задънена улица от О.Т. 72 – 80 до О.Т. 79, м. „в.з. Бели брег“, район „Банкя“, Столична община.

Възложители Р. ПЕРНИКОВ и А. ГАЛЯНОВ

/20.01.2023 г./


Съобщение за Изготвяне на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 20986.31.222, землище на с. Дивотино, общ. Перник за промяна предназначението му за „производство и пренос на електроенергия“ с цел изграждане и монтаж на инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 2MW.

Възложител „ВС ГРУП 2013“ ЕООД

/19.01.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 18174.18.1059, с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област.

Възложител „МК 2016“ ООД

/17.01.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 41010.4890.31, 41010.4890.36, 41010.4890.39, 41010.4890.40, 41010.4890.41, м. „Братковица“, с. Кътина, район „Нови Искър“, Столична община, с цел промяна на предназначението им „за фотоволтаична електрическа централа“.

Възложител „МИРИКАЛ“ ЕООД

/17.01.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 41010.4890.4, 41010.4890.5, м. „Грамадата“, с. Кътина, район „Нови Искър“, Столична община, с цел промяна на предназначението им „за фотоволтаична електрическа централа“.

Възложител Д. Стефанов

/17.01.2023 г./


Съобщение за Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 62520.26.275, местност „Над селото“, землище на с. Ресилово, община Сапарева баня.

Възложител С. Волхонский

/13.01.2023 г./


Съобщение за Задание за проектиране на частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) на Община Кюстендил и на Подробен устройствен план -план за застрояване (ПУП - П3) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67461.2.278 с. Слокощица, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил.

Възложител Р. Даскалова

/13.01.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) в поземлен имот 10690.97.339, с. Веринско, община Ихтиман във връзка с промяна предназначението на земята от земеделска в „за фотоволтаична електрическа централа и трафопост“.

Възложител В. Стефанов

/13.01.2023 г./


Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) 04796.11.23 в местността „Широка ливада“ от землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с бъдещо предназначение „ваканционно селище“.

Възложител Д. Димитров

/13.01.2023 г./


Съобщение за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) и Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Кюстендил (ЧИОУПОК) с обхват поземлен имот (ПИ) 18455.48.24, м. „Вучковица“ по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на с. Гюешево, общ. Кюстендил, с цел промяна предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска - за изграждане на фотоволтаична централа.

Възложител „СОЛАР ВАЛЕЙООД

/12.01.2023 г./


Съобщение за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) и Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Кюстендил (ЧИОУПОК) с обхват поземлен имот (ПИ) 18455.48.197, м. „Тесларица“ по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на с. Гюешево, общ. Кюстендил, с цел промяна предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска - за изграждане на фотоволтаична централа.

Възложител „СОЛАР ВАЛЕЙ“ ООД

/12.01.2023 г./


 

2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София