background
logotype

Статии

 


Съобщение за Решение № СО-01-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на открит паркинг за 20 бр. моторни превозни средства (МПС)” в поземлен имот 016033, м. „Мортозаница”, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област.

Възложител „БНН” ООД

/17.01.2017 г./


Съобщение за Решение № СО-02-П/2017 г. за прекратяване на производството по административна преписка на Йордан Андоновза инвестиционно предложение за „Засаждане на зеленчуци” в поземлен имот с идентификатор 23491.8.144, м. „Червената земя”, землище на с. Драгушиново, община Самоков.

Възложител Й. Андонов

/25.01.2017 г./


Съобщение за Решение № СО-03-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец към логистичен център Божурище” в УПИ І-000256, кв. 2, м. „Спорното”, с. Гурмазово, общ. Божурище.

Възложител „ЮСК БУЛ“ ЕООД

/24.02.2016 г./


Съобщение за Решение № СО-04-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Православен гробищен парк „Свети Мина” в поземлен имот с идентификатор 44224.5785.102, землище на с. Локорско, район „Нови Искър”, Столична община.

Възложител „Глобъл Уест” ЕАД

/09.03.2017 г./


Съобщение за Решение № СО-5-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение „Инсталация за термична преработка на отпадъци.

Възложител „ВИ ПИ ЕКОСОЛЮШЪН“ ООД

/31.03.2017 г./


Съобщение за Решение № СО-6-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение „Площадка за третиране на отпадъци“ в поземлени имоти с идентификатори 68134.507.1754, 68134.507.1854 и 68134.507.1853, гр. София, район „Сердика“, Столична община.

Възложител "Людон Транс" ЕООД

/04.05.2017 г./


Съобщение за Решение № СО-7-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за "Добив на подземни богатства - строителни материали (диабази) от находище "Лени", находящо се в с. Вакарел и с. Пауново, община Ихтиман.

Възложител "РБГ - Консулт Инженеринг" АД

/11.05.2017 г./


Съобщение за Решение № СО-8-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение „Изграждане на земеделско стопанство по принципа на пермакултурата и горско земеделие, находящо се в имоти № 000847, № 000851 и № 000859, с. Своде, община Правец.

Възложител „ВИ КЕЙ КРИЕЙТИВ“ ООД

/30.06.2017 г./


Съобщение за Решение № СО-9-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение „Изграждане на фабрика за преработка на вторични пластмаси с краен продукт бензин, дизел и брикети” в УПИ III-699 (ПИ с идентификатор 48393.4990.704), кв. 53а,кв. Мировяне, район „Нови Искър”, Столична община.

Възложител „Еко Пиротех България” ЕООД

/05.07.2017 г./


Съобщение за Решение № СО-10-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение  „Изграждане на оранжерия с фотоволтаици и собствен водоизточник” в имот № 151029, землище на гр. Долна баня с ЕКАТТЕ 22006, м. „Алчак Тарла”, община Долна баня.

Възложител „ВЕЦ-ИСТИ” ЕООД

/11.07.2017 г./


Съобщение за Решение № СО-11-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение  „Изграждане на многофамилна жилищна с магазини, подземни гаражи и трафопост” в УПИ І-731, кв. 6, м. „Младост 3”, район „Младост”, Столична община.

Възложител  „Хермес комс“ ООД

/07.08.2017 г./


Съобщение за Решение № СО-12-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение  „Изграждане на тръбен кладенец” в поземлен имот с идентификатор 68134.208.462, ул. „Житница” № 21, район „Красно село”, Столична община.

Възложител „Столичен автотранспорт” ЕАД

/17.08.2017 г./


Съобщение за Решение № СО-13-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение  „Складова база с административна и търговска част” в имот № 000349, в землището на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин.

Възложител „РИНГ РОУД ПРОПЪРТИ” ЕООД

/20.11.2017 г./


Съобщение за Решение № СО-14-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за  Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за с. Мърчаево, район „Витоша“, Столична община.

Възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

/27.11.2017 г./


Съобщение за Решение № СО-15-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XV-160011, с. Равно поле, община Елин Пелин и Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ XXI-11 „за жилищни нужди“, XXII-11 „за жилищни нужди“,XXIII-11 „за жилищни нужди“ иXXIV-11 „за жилищни нужди“, кв. 75, землище на с. Равно поле, община Елин Пелин.

Възложител "Център за обучение по безопасност на движението" ЕООД

/01.12.2017 г./


Съобщение за Решение № СО-16-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за изграждане на „Временен открит паркинг“ в имоти №№ 44063.6502.301 и 44063.6502.367, м. „Попова падина“, землище на с. Лозен, ра„Панчарево“, Столична община.

Възложител „ТЕРЕС ИМОТИ“ ЕООД

/11.12.2017 г./


Съобщение за Решение № СО-17-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение „Склад за строителни материали“ в УПИ I-739, кв. 2 по ПРЗ на с. Горни Богров-разширението, м. „Хан Богров“, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител „Оптима газ“ ООД

/21.12.2017 г./


 

2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София